Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA DOPRAVY 1.NÁKLADY 2.VÝNOSY 3.HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA DOPRAVY 1.NÁKLADY 2.VÝNOSY 3.HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK."— Transkript prezentace:

1 EKONOMIKA DOPRAVY 1.NÁKLADY 2.VÝNOSY 3.HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

2 1. NÁKLADY V DOPRAVĚ 1.POJEM NÁKLADY 2.KLASIFIKACE NÁKLADŮ

3 1. POJEM NÁKLADY •OBECNĚ: •PENĚŽNÍ VYJÁDŘENÍ SPOTŘEBOVANÝCH: –PROSTŘEDKŮ – PRÁCE –PŘI ÚČELNÉ ČINNOSTI PODNIKU

4 NÁKLADY V DOPRAVĚ •NÁKLADY JSOU V PENĚŽNÍ FORMĚ: •VYKÁZANÝ,VYPOČÍTANÝ,NORMALIZOVANÝ VKLAD FAKTORŮ DOPRAVNÍ A PŘEPRAVNÍ PRODUKCE •VLOŽENY PRO VYTVÁŘENÍ PROVOZNÍCH VÝKONŮ. Náklady mají vliv na hospodářský výsledek podniku.

5 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NÁKLADY •Segment trhu – požadavky zákazníků •Technologie dopravně přepravního procesu •Objem a struktura prováděných výkonů •Organizace dopravně-přepravního procesu •Organizační a řídící struktura •Ceny vstupních faktorů

6

7 2. Klasifikace nákladů •Podle fáze reprodukčního procesu –Náklady výroby souvisí s tvorbou užitné hodnoty –Náklady oběhu souvisí s pohybem zboží –Náklady správní spojené s řízením a správou majetku

8 •Druhové členění nákladů –souvisí s spotřebou či opotřebením základních faktorů výroby –Spotřeba materiálů – PHM,pryžové obruče –Osobní náklady – mzdy řidičů,prémie –Odpisy – odpisy HIM a NIM(NA,Autobusy) –Spotřeba a použití externích služeb – servis –Finanční náklady – úroky,pojistné

9 DRUHOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ – VYPLÝVÁ S ÚČETNÍ OSNOVY 1.Spotřeba materiálů a paliv – PHM,ND,suroviny,materiál apod. 2.Ostatní materiálové náklady – náklady na údržbu,výkony materiální povahy,spotřeba energie apod. 3.Odpisy – HIM a NIM tj. náklady opotřebení pracovních prostředků (strojů,zařízení apod.) jejich hodnota je vyšší než 40000tis.Kč

10 4.Osobní náklady – základní mzdy, příplatky,náhrada mzdy, přesčasy apod. 5.Ostatní náklady nemateriální povahy – cestovné, nájemné 6.Finanční náklady – pojistné, úroky,poplatky, prodané cenné papíry atd. 7.Mimořádné náklady – manka,škody 8.Daně – silniční, nemovitosti apod.

11 •Kalkulační členění se používá pro plánování a evidenci nákladů (jako prohloubení druhového členění) –Kalkulační členění: •Náklady přímé – přímo úměrné výkonu či počtu výrobků •Náklady nepřímé – nelze jednoznačně přiřadit výkonů (výrobků)tzv. režijní Význam : – ke stanovení cen výkonů –K analýze VN na jednotlivé výkony

12 Kalkulační postupy •Prostá metoda kalkulace – dělením –Používá se tam kde •Homogenní produkce •Nevzniká nedokončená výroba •Zakázková metoda kalkulace – při zakázkové výrobě jako předběžná nebo konečná kalkulace.

13 Kalkulační jednicí v dopravě •Určitý druh přepravy nebo přepravního výkonu (osobní či nákladní doprava- cestující, t, tkm, oskm.) •Provozní výkon – ujeté km, hodina provozu apod. •Linky,spoje apod. •Druh použitého dopravního prostředků.

14 •Sdružená metoda kalkulace – kdy je více výrobků např. jeden hlavní a vedlejší či odpad. –Náklady se vypočtou na hlavní výrobek jako tzv. sdružené a pak se rozvrhují dle např. hmotnosti, prodejní ceny atd.

15 •Dle závislosti na objemu výroby (výkonů) –Fixní – nemění se s objemem výroby –Proměnné – změna v závislosti na objemu výroby či produkce a to: •Lineární •Degresivní •Progresivní •Degresivně - progresivní

16 Typový kalkulační vzorec 1.Přímý materiál – jednicové náklady 2.Přímé mzdy – jednicové náklady 3.Ostatní přímé náklady 4.Výrobní režie 5.VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 6.Správní režie 7.VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONŮ 8.Odbytové náklady – spojené s prodej 9.ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONŮ

17 Možné náklady v silniční dopravě 1.Pohonné hmoty – závislé na výkonů 2.Přímý materiál – pneumatiky. 3.Přímé mzdy + cestovné 4.Odpisy dopravních prostředků 5.Opravy a údržba 6.Finanční náklady – pojištění 7.Provozní režie – cestovné,nájemné,odpisy budov 8.Správní režie – otop, mzdy správních pracovníků, spoje atd. 9.Externí náklady – vyvolané společenskými požadavky – hluk,obslužnost regionu, živ.prostř.

18 Kalkulační vzorec v silniční dopravě 1.Přímý materiál – spotřeba PHM, –spotřeba pryžových obručí –Spotřeba ostatního materiálů související s provozem vozidla(PHM,ND) 2.Přímé mzdy –Základní mzda(časová,úkolová) –Příplatky –Prémie,osobní ohodnocení –Sociální a zdravotní pojištění 26%+9%

19 3.Odpisy dopravních prostředků – NA 5let, 4.Ostatní přímé náklady – souvisejí přímo s provozem –Cestovné –Pojištění zákonné odpovědnosti –Silniční daň,dálniční poplatky,havarijní poj. 5.Provozní režie – souvisí s řízením provozu –Energie,odpisy HIM a NIM, otop atd. 6.Správní režie – služby, mzdy řídicích prac.

20 Náklady pod pol.1.2.5. – závisí na technice jízdy,stavu vozidla,údržbě. Náklady pod pol. 3 – závisí na hodinách provozu Náklady pod.pol. 4.7.8 – jsou nezávislé náklady

21 EXTERNÍ NÁKLADY •Společenské resp. externí náklady – –Ekonomické aktivity zatěžují společnost –Omezují fungování trhu tzv. – externality •Znečištění – jedna strana zneužívá životní prostředí a druhá strana je pasivní obětí tohoto znečištění •Kongesce – překračována kapacita dopravní sítě ( způsobuje zpoždění tzn. ztráty času, vyšší spotřeba energie apod.) •Omezení externalit – přesun nákladů na toho kdo je vyvolává např. –Vládními opatřeními –Cenové opatření

22 VLIV DOPRAVY NA - ŽP •ZNEHODNOCUJE –Hluk (přijatelná hranice 65dB –Atmosférické znečištění –Dopravní nehody

23 Rozvrhování nepřímých nákladů •Dle mzdových nákladů – na základě přirážky např. režijní náklady ku přímým mzdám v (%). •Dle materiálových nákladů – rovněž přirážkou •Dle výrobních nákladů – materiálové a mzdové náklady (přirážka)

24 Řízení nákladů Založeno na nákladovém-manažérském účetnictví, sleduje se: •Náklady výkonů •Náklady zákazníků •Náklady vnitropodnikových útvarů

25 Orientace řízení nákladů Výkonově – přiřazení nákladů- výkonu, produkci apod. Odpovědně – přiřazení nákladů podle odpovědnosti za vznik nákladů (provozy, střediska apod.) Procesně – přiřazení nákladů dle podnikových procesů popř. až k zákazníkům

26

27 Activity based Costing – systém Obecná definice •Dávající informace o nákladech na jednotlivé: •Produkty •Služby •Zákazníky •Regiony •Distribuční kanály

28 ABC metoda: •Měří náklady a výkonnost nákladových objektů, aktivit a zdrojů •Nákladové objekty – spotřebovávají aktivity a aktivity spotřebovávají zdroje • Náklady zdrojů jsou přiřazeny aktivitám na základě jejich užití těchto zdrojů •Náklady aktivit jsou znovu přiřazeny nákladovým objektům (výstupům) na základě proporcionálního užití těchto aktivit nákladovými objekty.

29 Nákladové objekty: •Cíl kalkulace •Výstup ABC modelu •Příklad – zákazník, produkt, dodavatel, distribuční cesta

30 Aktivity (activities), česky činnosti, •část procesů firmy (proces je sled aktivit). •Například: •činnost nakupovat, získat zákazníka •nastavit stroj, •naplánovat provedení výroby, •vést účetnictví, •zabalit produkt, •udržovat databázi • prostě cokoliv, co Vaše organizace konkrétně dělá •co je potřeba udělat pro nákladový objekt – nákladový objekt spotřebovává aktivity (!).

31 Zdroje (resources) jsou vstupem do ABC modelu (nákladové objekty jsou výstupem). Zdroje: • které vykonávají práci, vykonávají aktivity, při kterých se samy spotřebovávají. •Například: • zaměstnanci, •stroje, zařízení, počítače, budovy, energie, materiál. •Opotřebováním nebo spotřebováním zdroje vzniká náklad

32 Příčiny vzniku nákladů (cost drivers) jsou díky dvěma fázím ABC kalkulace dvojí: •Příčiny spotřeby činností •Spojením činností s nákladovými objekty •Udávají, kolik se spotřebuje aktivity na nákladový objekt. Kromě běžné objemové příčiny přímých nákladů například – hodiny, strojhodiny, koruny práce •Existují příčiny nesouvisející s objemem přímými náklady •Například: •počet nastavení strojů, •počet materiálových položek, •počet technologických změn, počet nových produktů, zákazníků, počet objednávek,

33 •Příčiny spotřeby zdrojů: •Jsou spojením zdrojů s aktivitami, •Udávají, kolik se spotřebuje zdrojů na aktivitu • jsou příčinou, jejímž důsledkem je náklad na určitou aktivitu. •Příkladem může být: • počet lidí, •metrů čtverečních, •počet kusů, •obecně tedy cokoliv, co souvisí se spotřebou či opotřebením zdroje, nikoliv jenom s objemem přímých nákladů

34 Logika ABC: –obsluha našeho zákazníka (příčina) nás stojí peníze (důsledek), které vyjadřujeme slovem náklady –tyto náklady jsou důsledkem provádění určitých činností, pro zákazníka MBAK ne všech a ne všech stejně (příčina); –kolik se spotřebuje pro zákazníka kterých činností udávají příčiny spotřeby činností

35 - činnosti jsou příčinou spotřeby určitých konkrétních zdrojů; – kolik se spotřebuje na každou činnost kterých zdrojů udávají příčiny spotřeby zdrojů

36

37

38

39 Efektivnost vynakládání nákladů Hodnotí úroveň hospodaření se svěřenými prostředky. A.NÁKLADOVOST •Efektivnost vynakládaných proměnných nákladů •Efektivnost vynakládaných stálých nákladů •Efektivnost vynakládaných investic

40 NÁKLADOVOST PRODUKCE •NATURÁLNÍ VYJÁDŘENÍ ( N) • N = VN/Q, •KDE: •VN ….vlastní náklady •Q…….množství produkce •PENĚŽNÍ VYJÁDŘENÍ (Hi) • Hi = Vni/Q.ci, •KDE: •Vni ….vlastní náklady v stálých cenách •Ci ……stálá cena jednotky produkce

41 PRODUKČNÍ A NÁKLADOVÝ ÚČIN INVESTIC •PRODUKČNÍ ÚČIN INVESTIC(Pui) – vztah mezi přírůstkem produkce v důsledků zavedení investice a investičním nákladem. •Pui = př.Q/iN, kde: iN ….investiční náklad přQ…přírůstek produkce vyvolaný investicí •NÁKLADOVÝ ÚČIN INVESTICE(Nui) •Nui = Vni/Vno, kde: Vni..VN na jednotku výrobků po zavedení investice Vno..VN na jednotku před zavedením investice Investice bude efektivní když Nui < 1

42 Další ukazatele v dopravě •Provozní náklady doprav.prostředku(DP) –Celkové prov.nákl.DP/ Počet DP •Udává průměrné náklady na 1 DP •Dopravní náklady na jednu dopravní zakázku –Celkové doprav.N / Počet dopravních zakázek •Udává průměrné dopr.náklady na 1 zakázku •Produktivita na pracovníka –Výnosy (tržby) / počet pracovníků •Udává kolik tržeb přinese 1 pracovník do podniku

43 VÝNOSNOST INVESTICE •Koeficient výnosnosti investice (Vi) = Vno – VNipř.Z –Vi = -------------------- = ---------, kde: Ini - Ino př.IN Vno …Vn před zavedením investice Vni …..Vn po zavedení investice Př.Z …. Přírůstek zisku Př. IN…Přírůstek investičních nákladů(IN) Výnosnost v průběhu 1 roku

44 Výnosnost za řadu let Vi = Kde:n = počet let vyhodnocení m= jednotlivé léta provozu investice Zm = přírůstek zisku za léta provozu

45 Doba úhrady investice(Dui) Zaměřena pouze na splácení vložených prostředků Nepřihlíží k výnosům z dalších let po splacení vložené částky Obecný vztah = Investice / Roční výnos Dui = Kde: př.IN inv.nákladů př.zisku Čím kratší doba úhrady tím lepší

46 2. VÝNOSY Výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik získal: –Z veškerých svých činností za určité účetní období (měsíc,rok) –Bez ohledu na to zda v tomto období došlo k jejich inkasu •Hlavními výnosy výrobního podniku jsou „Tržby“ z prodeje vlastních výrobků a služeb

47 Výnosy podniku tvoří •Provozní výnosy – tržby za prodej •Finanční výnosy - získáné z finančních investic, cenných papírů, vkladu a účasti •Mimořádné výnosy – prodejem odepsaných strojů a majetku.

48 Tržby •Hlavní složkou výnosů – průmyslových,dopravních,zemědělských podniků •Peněžní částka, kterou podnik získal prodejem výrobků,služeb •Hlavní zdroj financování podniku

49 Růst tržeb: •Zvyšování prodeje •Růst cen •Zvyšování kvality •Zvyšování technické úrovně •Zlepšováním servisu •Účinnou reklamou

50 3. ZISK Zisk(Hosp.výsledek) = výnosy - náklady •Kritériem pro rozhodování o všech otázkách ekonomiky podniku •Hlavním zdrojem akumulace •Základem rozdělování důchodů –mezi vlastníky, investory a stát •Základním motivem veškerého podnikání •Využívá se k výpočtů poměrových ukazatelů Zvyšování zisku: •Snižování nákladů •Zvyšování výnosů


Stáhnout ppt "EKONOMIKA DOPRAVY 1.NÁKLADY 2.VÝNOSY 3.HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK."

Podobné prezentace


Reklamy Google