Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁKLADY VÝNOSY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁKLADY VÝNOSY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK"— Transkript prezentace:

1 NÁKLADY VÝNOSY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
EKONOMIKA DOPRAVY NÁKLADY VÝNOSY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

2 POJEM NÁKLADY KLASIFIKACE NÁKLADŮ
1. NÁKLADY V DOPRAVĚ POJEM NÁKLADY KLASIFIKACE NÁKLADŮ

3 1. POJEM NÁKLADY OBECNĚ: PENĚŽNÍ VYJÁDŘENÍ SPOTŘEBOVANÝCH: PROSTŘEDKŮ
PRÁCE PŘI ÚČELNÉ ČINNOSTI PODNIKU

4 NÁKLADY V DOPRAVĚ NÁKLADY JSOU V PENĚŽNÍ FORMĚ: VYKÁZANÝ,VYPOČÍTANÝ,NORMALIZOVANÝ VKLAD FAKTORŮ DOPRAVNÍ A PŘEPRAVNÍ PRODUKCE VLOŽENY PRO VYTVÁŘENÍ PROVOZNÍCH VÝKONŮ. Náklady mají vliv na hospodářský výsledek podniku.

5 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NÁKLADY
Segment trhu – požadavky zákazníků Technologie dopravně přepravního procesu Objem a struktura prováděných výkonů Organizace dopravně-přepravního procesu Organizační a řídící struktura Ceny vstupních faktorů

6

7 2. Klasifikace nákladů Podle fáze reprodukčního procesu
Náklady výroby souvisí s tvorbou užitné hodnoty Náklady oběhu souvisí s pohybem zboží Náklady správní spojené s řízením a správou majetku

8 Druhové členění nákladů –souvisí s spotřebou či opotřebením základních faktorů výroby
Spotřeba materiálů – PHM,pryžové obruče Osobní náklady – mzdy řidičů,prémie Odpisy – odpisy HIM a NIM(NA,Autobusy) Spotřeba a použití externích služeb – servis Finanční náklady – úroky,pojistné

9 DRUHOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ –VYPLÝVÁ S ÚČETNÍ OSNOVY
Spotřeba materiálů a paliv – PHM,ND,suroviny ,materiál apod. Ostatní materiálové náklady – náklady na údržbu,výkony materiální povahy,spotřeba energie apod. Odpisy – HIM a NIM tj. náklady opotřebení pracovních prostředků (strojů,zařízení apod.) jejich hodnota je vyšší než 40000tis.Kč

10 Osobní náklady – základní mzdy, příplatky,náhrada mzdy, přesčasy apod.
Ostatní náklady nemateriální povahy – cestovné, nájemné Finanční náklady – pojistné, úroky,poplatky, prodané cenné papíry atd. Mimořádné náklady – manka,škody Daně – silniční, nemovitosti apod.

11 – ke stanovení cen výkonů K analýze VN na jednotlivé výkony
Kalkulační členění se používá pro plánování a evidenci nákladů (jako prohloubení druhového členění) Kalkulační členění: Náklady přímé – přímo úměrné výkonu či počtu výrobků Náklady nepřímé – nelze jednoznačně přiřadit výkonů (výrobků)tzv. režijní Význam : – ke stanovení cen výkonů K analýze VN na jednotlivé výkony

12 Kalkulační postupy Prostá metoda kalkulace – dělením
Používá se tam kde Homogenní produkce Nevzniká nedokončená výroba Zakázková metoda kalkulace – při zakázkové výrobě jako předběžná nebo konečná kalkulace.

13 Kalkulační jednicí v dopravě
Určitý druh přepravy nebo přepravního výkonu (osobní či nákladní doprava- cestující, t, tkm, oskm.) Provozní výkon – ujeté km, hodina provozu apod. Linky,spoje apod. Druh použitého dopravního prostředků.

14 Sdružená metoda kalkulace – kdy je více výrobků např
Sdružená metoda kalkulace – kdy je více výrobků např. jeden hlavní a vedlejší či odpad. Náklady se vypočtou na hlavní výrobek jako tzv. sdružené a pak se rozvrhují dle např. hmotnosti, prodejní ceny atd.

15 Dle závislosti na objemu výroby (výkonů)
Fixní – nemění se s objemem výroby Proměnné – změna v závislosti na objemu výroby či produkce a to: Lineární Degresivní Progresivní Degresivně - progresivní

16 Typový kalkulační vzorec
Přímý materiál – jednicové náklady Přímé mzdy – jednicové náklady Ostatní přímé náklady Výrobní režie VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY Správní režie VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONŮ Odbytové náklady – spojené s prodej ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONŮ

17 Možné náklady v silniční dopravě
Pohonné hmoty – závislé na výkonů Přímý materiál – pneumatiky. Přímé mzdy + cestovné Odpisy dopravních prostředků Opravy a údržba Finanční náklady – pojištění Provozní režie – cestovné,nájemné,odpisy budov Správní režie – otop, mzdy správních pracovníků, spoje atd. Externí náklady – vyvolané společenskými požadavky – hluk,obslužnost regionu, živ.prostř.

18 Kalkulační vzorec v silniční dopravě
Přímý materiál – spotřeba PHM, spotřeba pryžových obručí Spotřeba ostatního materiálů související s provozem vozidla(PHM,ND) Přímé mzdy Základní mzda(časová,úkolová) Příplatky Prémie,osobní ohodnocení Sociální a zdravotní pojištění 26%+9%

19 Odpisy dopravních prostředků – NA 5let,
Ostatní přímé náklady – souvisejí přímo s provozem Cestovné Pojištění zákonné odpovědnosti Silniční daň,dálniční poplatky,havarijní poj. Provozní režie – souvisí s řízením provozu Energie,odpisy HIM a NIM, otop atd. Správní režie – služby, mzdy řídicích prac.

20 Náklady pod pol.1.2.5. – závisí na technice jízdy,stavu vozidla,údržbě.
Náklady pod pol. 3 – závisí na hodinách provozu Náklady pod.pol – jsou nezávislé náklady

21 EXTERNÍ NÁKLADY Společenské resp. externí náklady –
Ekonomické aktivity zatěžují společnost Omezují fungování trhu tzv. – externality Znečištění – jedna strana zneužívá životní prostředí a druhá strana je pasivní obětí tohoto znečištění Kongesce – překračována kapacita dopravní sítě ( způsobuje zpoždění tzn. ztráty času, vyšší spotřeba energie apod.) Omezení externalit – přesun nákladů na toho kdo je vyvolává např. Vládními opatřeními Cenové opatření

22 VLIV DOPRAVY NA - ŽP ZNEHODNOCUJE Hluk (přijatelná hranice 65dB
Atmosférické znečištění Dopravní nehody

23 Rozvrhování nepřímých nákladů
Dle mzdových nákladů – na základě přirážky např. režijní náklady ku přímým mzdám v (%). Dle materiálových nákladů – rovněž přirážkou Dle výrobních nákladů – materiálové a mzdové náklady (přirážka)

24 Řízení nákladů Založeno na nákladovém-manažérském účetnictví, sleduje se: Náklady výkonů Náklady zákazníků Náklady vnitropodnikových útvarů

25 Orientace řízení nákladů
Výkonově – přiřazení nákladů- výkonu, produkci apod. Odpovědně – přiřazení nákladů podle odpovědnosti za vznik nákladů (provozy, střediska apod.) Procesně – přiřazení nákladů dle podnikových procesů popř. až k zákazníkům

26

27 Activity based Costing – systém
Obecná definice Dávající informace o nákladech na jednotlivé: Produkty Služby Zákazníky Regiony Distribuční kanály

28 ABC metoda: Měří náklady a výkonnost nákladových objektů, aktivit a zdrojů Nákladové objekty – spotřebovávají aktivity a aktivity spotřebovávají zdroje Náklady zdrojů jsou přiřazeny aktivitám na základě jejich užití těchto zdrojů Náklady aktivit jsou znovu přiřazeny nákladovým objektům (výstupům) na základě proporcionálního užití těchto aktivit nákladovými objekty.

29 Nákladové objekty: Cíl kalkulace Výstup ABC modelu Příklad – zákazník, produkt, dodavatel, distribuční cesta

30 Aktivity (activities), česky činnosti,
část procesů firmy (proces je sled aktivit). Například: činnost nakupovat, získat zákazníka nastavit stroj, naplánovat provedení výroby, vést účetnictví, zabalit produkt, udržovat databázi prostě cokoliv, co Vaše organizace konkrétně dělá co je potřeba udělat pro nákladový objekt – nákladový objekt spotřebovává aktivity (!).

31 Zdroje (resources) jsou vstupem do ABC modelu (nákladové objekty jsou výstupem).
které vykonávají práci, vykonávají aktivity, při kterých se samy spotřebovávají. Například: zaměstnanci, stroje, zařízení, počítače, budovy, energie, materiál. Opotřebováním nebo spotřebováním zdroje vzniká náklad

32 Příčiny vzniku nákladů (cost drivers) jsou díky dvěma fázím ABC kalkulace dvojí:
Příčiny spotřeby činností Spojením činností s nákladovými objekty Udávají, kolik se spotřebuje aktivity na nákladový objekt. Kromě běžné objemové příčiny přímých nákladů například – hodiny, strojhodiny, koruny práce Existují příčiny nesouvisející s objemem přímými náklady Například: počet nastavení strojů, počet materiálových položek, počet technologických změn, počet nových produktů, zákazníků, počet objednávek,

33 Příčiny spotřeby zdrojů: Jsou spojením zdrojů s aktivitami,
Udávají, kolik se spotřebuje zdrojů na aktivitu jsou příčinou, jejímž důsledkem je náklad na určitou aktivitu. Příkladem může být: počet lidí, metrů čtverečních, počet kusů, obecně tedy cokoliv, co souvisí se spotřebou či opotřebením zdroje, nikoliv jenom s objemem přímých nákladů

34 Logika ABC: obsluha našeho zákazníka (příčina) nás stojí peníze (důsledek), které vyjadřujeme slovem náklady tyto náklady jsou důsledkem provádění určitých činností, pro zákazníka MBAK ne všech a ne všech stejně (příčina); kolik se spotřebuje pro zákazníka kterých činností udávají příčiny spotřeby činností

35 - činnosti jsou příčinou spotřeby určitých konkrétních zdrojů;
kolik se spotřebuje na každou činnost kterých zdrojů udávají příčiny spotřeby zdrojů

36

37

38

39 Efektivnost vynakládání nákladů
Hodnotí úroveň hospodaření se svěřenými prostředky. NÁKLADOVOST Efektivnost vynakládaných proměnných nákladů Efektivnost vynakládaných stálých nákladů Efektivnost vynakládaných investic

40 NÁKLADOVOST PRODUKCE NATURÁLNÍ VYJÁDŘENÍ ( N) N = VN/Q, KDE: VN ….vlastní náklady Q…….množství produkce PENĚŽNÍ VYJÁDŘENÍ (Hi) Hi = Vni/Q.ci, Vni ….vlastní náklady v stálých cenách Ci ……stálá cena jednotky produkce

41 PRODUKČNÍ A NÁKLADOVÝ ÚČIN INVESTIC
PRODUKČNÍ ÚČIN INVESTIC(Pui) – vztah mezi přírůstkem produkce v důsledků zavedení investice a investičním nákladem. Pui = př.Q/iN , kde: iN ….investiční náklad přQ…přírůstek produkce vyvolaný investicí NÁKLADOVÝ ÚČIN INVESTICE(Nui) Nui = Vni/Vno, kde: Vni ..VN na jednotku výrobků po zavedení investice Vno..VN na jednotku před zavedením investice Investice bude efektivní když Nui < 1

42 Další ukazatele v dopravě
Provozní náklady doprav.prostředku(DP) Celkové prov.nákl.DP/ Počet DP Udává průměrné náklady na 1 DP Dopravní náklady na jednu dopravní zakázku Celkové doprav.N / Počet dopravních zakázek Udává průměrné dopr.náklady na 1 zakázku Produktivita na pracovníka Výnosy (tržby) / počet pracovníků Udává kolik tržeb přinese 1 pracovník do podniku

43 VÝNOSNOST INVESTICE Koeficient výnosnosti investice (Vi) =
Vno – VNi př.Z Vi = = , kde: Ini - Ino př.IN Vno …Vn před zavedením investice Vni …..Vn po zavedení investice Př.Z …. Přírůstek zisku Př. IN…Přírůstek investičních nákladů(IN) Výnosnost v průběhu 1 roku

44 Výnosnost za řadu let Vi = Kde: n = počet let vyhodnocení
m= jednotlivé léta provozu investice Zm = přírůstek zisku za léta provozu

45 Doba úhrady investice(Dui)
Zaměřena pouze na splácení vložených prostředků Nepřihlíží k výnosům z dalších let po splacení vložené částky Obecný vztah = Investice / Roční výnos Dui = Kde: př.IN inv.nákladů př.zisku Čím kratší doba úhrady tím lepší

46 2. VÝNOSY Výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik získal:
Z veškerých svých činností za určité účetní období (měsíc,rok) Bez ohledu na to zda v tomto období došlo k jejich inkasu Hlavními výnosy výrobního podniku jsou „Tržby“ z prodeje vlastních výrobků a služeb

47 Výnosy podniku tvoří Provozní výnosy – tržby za prodej
Finanční výnosy - získáné z finančních investic, cenných papírů, vkladu a účasti Mimořádné výnosy – prodejem odepsaných strojů a majetku.

48 Tržby Hlavní složkou výnosů –průmyslových,dopravních,zemědělských podniků Peněžní částka, kterou podnik získal prodejem výrobků,služeb Hlavní zdroj financování podniku

49 Růst tržeb: Zvyšování prodeje Růst cen Zvyšování kvality Zvyšování technické úrovně Zlepšováním servisu Účinnou reklamou

50 3. ZISK Zisk(Hosp.výsledek) = výnosy - náklady
Kritériem pro rozhodování o všech otázkách ekonomiky podniku Hlavním zdrojem akumulace Základem rozdělování důchodů –mezi vlastníky, investory a stát Základním motivem veškerého podnikání Využívá se k výpočtů poměrových ukazatelů Zvyšování zisku: Snižování nákladů Zvyšování výnosů


Stáhnout ppt "NÁKLADY VÝNOSY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK"

Podobné prezentace


Reklamy Google