Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odposlech Obrana a prevence 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odposlech Obrana a prevence 1."— Transkript prezentace:

1 Odposlech Obrana a prevence 1

2 Týká se nás vůbec odposlech?
Ročně je v ČR oficiálně schváleno více než 7 tisíc odposlechů . Pro srovnání v USA v roce 2009 bylo povoleno pouze 2376 odposlechů. V roce 2010 došlo místo snížení počtu odposlechů k 11%nárůstu. Tento nárůst je způsoben zvýšeným počtu odposlechů u útvarů POLICIE s celorepublikovou působností, především NPC a ÚOOZ. Jen za rok 2009 zaplatila Policie za odposlech mobilním operátorům více jak půl miliardy Kč. Jen na našem největším českém vyhledávači najdete desítky firem zabývajících se výrobou, prodejem a instalací odposlechu. Tyto firmy v průměru hledá 200 lidí denně (pouze na Seznamu) Náš odhad komerčně nainstalovaných zpravodajských prostředků v ČR je cca 10 tis. „štěnic“ ročně Za zpravodajské prostředky a ochranu proti nim se jen v ČR utratí desítky mil. Kč ročně Cca každou čtvrtou prohlídku najdeme funkční odposlech Nejčastěji instalují odposlechy vlastní zaměstnanci Zpravodajský prostředek se dá pořídit již od 60,- Kč

3 Nejčastěji nalezené odposlechy
GSM odposlech, neomezený dosah Radiový odposlech FM pásmo, dosah cca 150m miniaturní kamera. Napojena většinou na bezdrátový vysílač vestavěná minikamera + citlivý mikrofon do různých předmětů. Pasivní prostředek

4 PRÁVO A ODPOSLECH – ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA
Listina základních práv a svobod Trestní řád Občanský zákoník Zákon o POLICII Zákon o ochraně utajovaných skutečností

5 Listina základních práv a svobod
Nejobecnější úpravu a vymezení rámce této otázky obsahuje Listina základních práv a svobod. Ustanovení jejího čl. 10, odst. 2 stanoví, že každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Ze znění tohoto ustanovení je patrné, že k zásahu do soukromého života je nutné určité oprávnění. Má se za to, že pouhé dobrovolné setrvání na určitém místě, při vědomí toho, že veškeré mé projevy zde jsou monitorovány je možné považovat za souhlas s tímto zásahem do soukromí. Donucování kohokoliv, aby se např. účastnil jednání, vedeného v místnosti, která je odposlouchávána, by však naopak mohlo být považováno za nepřípustný zásah do základního lidského práva donucované osoby.

6 Trestní řád Provádění prostorového odposlechu není trestným činem!!!
Informace získané tímto způsobem však mohou být snadno zneužity pro páchání jiné trestné činnosti (např. zejm. Vydírání, Útisk). Problematická může být situace, kdy se provádí prostorový odposlech v místnosti, kde probíhá hlasitý konferenční hovor. V takovémto případě se podle všeho postavení prostorového odposlechu shoduje s postavením odposlechu telekomunikačního provozu a platí o něm, že poté je trestným činem Naproti tomu však používání odposlechu telekomunikačního provozu bude s největší pravděpodobností trestným činem Porušování tajemství dopravovaných zpráv, podle § 239, odst. 1, pís. b) TrZ, a to bez ohledu na to, za jakým účelem byla takto dopravovaná zpráva zachycena a využití těchto zpráv je pak tímtéž trestným činem zejm. podle § 240, odst. 1.

7 Občanský zákoník Osoba, jejíž právo na ochranu soukromí bude dotčeno, může žádat ochranu u soudu podle § 13 ObčZ. Domáhat se může zejm. toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno, aby byly odstraněny případné jeho následky a aby jí bylo případně poskytnuto přiměřené zadostiučinění. Telefonické hovory uskutečněné z pracoviště mohou být zahrnuty v pojmech "soukromý život" a "korespondence" ve smyslu čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, že odposlouchávání telefonických hovorů zaměstnance zaměstnavatelem je nepřípustné, nebyl-li zaměstnanec upozorněn, že hovory uvedené v interním telekomunikačním systému zaměstnavatele podléhají odposlouchávání. Povinnost zaměstnavatele respektovat tajemství zpráv dopravovaných jeho telekomunikačním zařízením trvá i v případě, kdy tohoto zařízení použil zaměstnanec k účelům nesouvisejícím s plněním jeho pracovních úkolů. Neoprávněně získaných záznamů nelze užít u soudu jako důkazů.

8 Zákony prolamující ustanovení Listiny základních práv a svobod
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody . Ustanovení § 18, odst. 4 tohoto zákona obsahuje oprávnění vězeňské služby seznamovat se formou odposlechu s obsahem telefonátů odsouzených. Zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon . Ustanovení § 37d tohoto zákona umožňuje využívat operativní techniku celnímu úřadu, a to pouze tehdy, existuje-li důvodné podezření, že byl spáchán např. trestný čin porušování povinnosti o oběhu zboží s cizinou (§ 124 TrZ), porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím (§ 124a - 124c TrZ), zkrácení daně, poplatku a podobné dávky (§ 148 TrZ) anebo že se připravuje spáchání takového trestného činu. Použití odposlechu zajišťuje Policie ČR. Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě . Ustanovení § 10 umožňuje použití zpravodajských prostředků na předchozí povolení soudce místně příslušného vrchní soudu. Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky . Ustanovení § 36 tohoto zákona umožňuje využívat operativní techniku orgánům policie, a to pouze tehdy, kdy odhalování zvláště závažných trestných činů (tj. trestných činů uvedených v § 62 TrZ a nebo trestných činů, na něž je stanovena horní hranice trestní sazby nejméně osm let) je jiným způsobem neúčinné anebo podstatně ztížené, na dobu nezbytně nutnou, na povolení soudce místěn příslušného krajského soudu. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) . Ustanovení § 88 tohoto zákona umožňuje předsedovi senátu příslušného soudu nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu, pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou sděleny významné skutečnosti pro trestní řízení o zvláště závažném trestném činu

9 Zákon a norma přikazující ochranu proti odposlechu
Zákon číslo 148/1998 Sb., O ochraně utajovaných skutečností Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 339/1999 Sb. ze dne 13. prosince 1999) Obecně tyto normy hovoří o tom jak konkrétně chránit utajované skutečnosti dle jejich stupně. Konkrétně řeší např. jaké technické prostředky je nutno použít, dále řeší vnitřní ochranu objektu apod.

10 GSM odposlech oficiální odposlech státními orgány
instalace speciálního „odposlechového sw“ do mobilního telefonu (nejčastější typ odposlechu) pasivní odposlechové zařízení GSM sítě. Odposlouchává v reálném čase bez možnosti zjištění. Limitující faktor je umístění v dosahu vysílání GSM přístroje (stovky metrů) aktivní odposlechové zařízení GSM sítě. Jedná se v podstatě o „falešnou BTS“ základnu, která simuluje základnu operátora. V ČR operuje několik těchto stanic.

11 Standardní nešifrovaná GSM komunikace
BTS Šifrováno algoritmem A51 – A52 BSC MSC BSS NSS (Base Transceiver Station) (Base Station Controller) (Mobille Service Switching Centre) (Base Station Sub-system) (Network and Switching Sub-system) PSTN / ISDN PSTN / ISDN Volaný Volaný Volající Nešifrováno

12 Řešení: šifrovaná komunikace
Existují v podstatě dvě možná technická řešení splňující požadavky legislativy: „Point to point komunikace“ Na trhu existuje několik výrobců této technologie která využívá tzv. CSD kanály standartu GSM. Výhodou je skutečně komunikace která je přímým spojením dvou bodů. Nevýhodou je poměrně malá rychlost přenosu, ne příliš dobré pokrytí a rozhodnutí operátorů tuto službu již dále nepodporovat

13 KDO JSME? Akciová společnost JIMI CZ je soukromou firmou s českým kapitálem. Od roku 1996 působí jako systémový integrátor na trhu bezpečnostních, informačních a komunikačních technologií. Tato role spočívá v komplexním řešení bezpečnostních aplikací, jejich infrastruktury a provozu. JIMI CZ, a.s. je na českém trhu v oblasti těchto strategických služeb jedním z klíčových hráčů. Prodej progresivních řešení, vždy zaměřených na potřeby uživatele, je založen na filozofii špičkové kvality. Naše motto: „Tvoříme. Jsme k sobě nesmírně nároční. Děláme do elektroniky a umíme to dobře. Budujeme silný potenciál odborníků a vytváříme naše vlastní know-how. Chceme tvořit trvalé a pozitivní hodnoty. Chceme, aby naše práce byla výjimečná“

14 KVALIFIKACE SPOLEČNOSTI
Společnost JIMI CZ, a.s. byla prověřena Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ) ve stupni PŘÍSNĚ TAJNÉ. Výsledkem těchto prověrek je Potvrzení NBÚ, že je firma důvěryhodným partnerem pro státní instituce i privátní sektor a je způsobilá poskytovat své služby právě v oblasti bezpečnostní politiky, projektování a implementace prostředků technické ochrany. Personálními prověrkami NBÚ prošla většina klíčových zaměstnanců. Z výčtu kvalifikačních předpokladů společnosti lze zmínit především certifikovaný integrovaný systém managementu, který zahrnuje: management jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 environmentální management ČSN EN ISO 14001:2005 management bezpečnosti a ochrany zdraví ČSN OHSAS 18001:2008 management bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27001:2006

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Odposlech Obrana a prevence 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google