Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Apoliná ř jako model a inspirace pro PL Šternberk MUDr. Andrea Miklovi č ová, Milena Culková, RS, Ji ř ina Mate č ková, RS Psychiatrická lé č ebna Šternberk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Apoliná ř jako model a inspirace pro PL Šternberk MUDr. Andrea Miklovi č ová, Milena Culková, RS, Ji ř ina Mate č ková, RS Psychiatrická lé č ebna Šternberk."— Transkript prezentace:

1 Apoliná ř jako model a inspirace pro PL Šternberk MUDr. Andrea Miklovi č ová, Milena Culková, RS, Ji ř ina Mate č ková, RS Psychiatrická lé č ebna Šternberk V ě decká sch ů ze Psychiatrické spole č nosti Č LS JEP, Praha, 4.9.2013 Apoliná ř jako model a inspirace pro PL Šternberk MUDr. Andrea Miklovi č ová, Milena Culková, RS, Ji ř ina Mate č ková, RS Psychiatrická lé č ebna Šternberk V ě decká sch ů ze Psychiatrické spole č nosti Č LS JEP, Praha, 4.9.2013

2 OBSAH -> Prehistorie (do 1974) -> Prehistorie (do 1974) = období p ř ed vznikem protialkoholního odd ě lení = období p ř ed vznikem protialkoholního odd ě lení -> Historie protialkoholního odd ě lení (od roku 1974) -> Historie protialkoholního odd ě lení (od roku 1974) -> Sou č asnost Odd ě lení 21 -> Sou č asnost Odd ě lení 21

3 PL ŠTERNBERK

4 HISTORIE PL ŠTERNBERK 1889 projekt - > l ůž ka pro klienty č áste č n ě klidné, pracující, zvláš ť l ůž ka pro 1889 projekt - > l ůž ka pro klienty č áste č n ě klidné, pracující, zvláš ť l ůž ka pro epileptiky, paralytiky a nemocné neklidné epileptiky, paralytiky a nemocné neklidné -> správní budova, kaple, dílny, skleník, kuchy ň, prádelna -> správní budova, kaple, dílny, skleník, kuchy ň, prádelna -> pokrokový návrh ošet ř ovat. pé č e (1 ošet ř ovatel /7-10 pac. ) -> pokrokový návrh ošet ř ovat. pé č e (1 ošet ř ovatel /7-10 pac. ) Leden 1893 - oficiáln ě otev ř en Psychiatrický ústav ve Šternberku Leden 1893 - oficiáln ě otev ř en Psychiatrický ústav ve Šternberku - plná samostatnost ústavu (vypracován samostatný statut) - plná samostatnost ústavu (vypracován samostatný statut) - všechny nemocné p ř ijímal ř editel, p ř íjem schvaloval zemský výbor - všechny nemocné p ř ijímal ř editel, p ř íjem schvaloval zemský výbor - do 2 let po č et klient ů ústavu 621 - do 2 let po č et klient ů ústavu 621 Období sv ě tových válek -> uzav ř ení ústavu, jeho likvidace Období sv ě tových válek -> uzav ř ení ústavu, jeho likvidace -> akce „T4“, podd ů stojnická škola, tankový oddíl SS, vojenské kasárny -> akce „T4“, podd ů stojnická škola, tankový oddíl SS, vojenské kasárny

5 PREHISTORIE – základní fakta 1948 - zavedení averzivní protialkoholní lé č by (v ústavu 420 l ůž ek, 2 léka ř i ! ) 1.1.1949 -> „Státní lé č ebna pro choroby mozkové" pod správu MZ -> otev ř ena „Lé č ebna pro alkoholiky a jiné náru ž ivce“ -> otev ř ena „Lé č ebna pro alkoholiky a jiné náru ž ivce“ (pravd ě podobn ě zavedena lé č ba Antabusem) (pravd ě podobn ě zavedena lé č ba Antabusem) 1960 -> z ř ízení protialkoholní záchytní stanice (PZS sou č ást odd. 15A) 1966 -> MUDr. Eugen Skula – ř editel PL a primá ř p ř íjmového odd ě lení -> PL sou č ástí Kliniky psychiatrie FN Olomouc -> PL sou č ástí Kliniky psychiatrie FN Olomouc -> zam ě stnanci PL proškolování v psychiatrické pé č i na PK -> zam ě stnanci PL proškolování v psychiatrické pé č i na PK -> o všem v PL rozhodoval ř editel Fakultní nemocnice Olomouc -> o všem v PL rozhodoval ř editel Fakultní nemocnice Olomouc

6 PREHISTORIE – lé č ba závislosti KDE - >p ř íjmové odd ě lení PL (103 l ůž ek -> psychózy +mentální retardace + PZS + pacienti se závislostí) rok 1970 + PZS + pacienti se závislostí) rok 1970 KDO -> všichni pacienti s „toxickou psychózou“, dobrovolní zájemci o lé č bu DÉLKA LÉ Č BY ZÁVISLOSTI nebyla ur č ena, pr ů m ě rn ě 8-10 týdn ů JAK -> po intoxikaci a zvládnutí odvykacího stavu pou č ení o smyslu lé č by - > „1.sezení“ - Antabus („a ť ví, jak alkohol na n ě p ů sobí..“) - > „1.sezení“ - Antabus („a ť ví, jak alkohol na n ě p ů sobí..“) -> 3x týdn ě „bli č ky“ - apomorfin (ka ž dý pacient 10-15x za lé č bu) -> 3x týdn ě „bli č ky“ - apomorfin (ka ž dý pacient 10-15x za lé č bu) -> pou ž ívaný alkohol: pivo, re ž ná, rum, meru ň kovice (dle pacienta) -> pou ž ívaný alkohol: pivo, re ž ná, rum, meru ň kovice (dle pacienta) -> PRACOVNÍ TERAPIE 90% programu lé č by závislosti -> PRACOVNÍ TERAPIE 90% programu lé č by závislosti

7 PREHISTORIE – pracovní terapie -> CENTRÁLNÍ DÍLNY - šicí dílna, práce s papírem, práce se d ř evem, keramická dílna, ateliér - šicí dílna, práce s papírem, práce se d ř evem, keramická dílna, ateliér -> PRÁCE V AREÁLU PL - zahradnictví, údr ž ba areálu lé č ebny, rozvoz prádla (speciální vozíky) - zahradnictví, údr ž ba areálu lé č ebny, rozvoz prádla (speciální vozíky) - práce na stavb ě nového pavilónu ( -> protialkoholního odd ě lení 21) - práce na stavb ě nového pavilónu ( -> protialkoholního odd ě lení 21) = pacienti F10.2 + chroni č tí pacienti (dohled - bývalý stani č ní ošet ř ovatel) = pacienti F10.2 + chroni č tí pacienti (dohled - bývalý stani č ní ošet ř ovatel) +„parta zedník ů “ ( = zam ě stnanci PL) +„parta zedník ů “ ( = zam ě stnanci PL) o d m ě n a z a p r á c i –> sva č inky, cigarety, káva o d m ě n a z a p r á c i –> sva č inky, cigarety, káva Nár ů st pacient ů se závislostí + nevhodná kombinace diagnóz + tlak na l ůž ka => vznik samostatného protialkoholního odd. (MUDr. Skula, doc. Grégr)

8 1. primá ř odd ě lení 21. MUDr. Eugen Skula

9 HISTORIE protialkoholního odd. – odd.21 PhDr. Ř ehan -> 2 m ě sí č ní stá ž U Apoliná ř e PhDr. Ř ehan -> 2 m ě sí č ní stá ž U Apoliná ř e základy pro koncepci protialkoholní lé č by v PL Šternberk základy pro koncepci protialkoholní lé č by v PL Šternberk => 21.5.1974 - vznik moderního protialkoholního odd ě lení s re ž imem => 21.5.1974 - vznik moderního protialkoholního odd ě lení s re ž imem - program dne strukturován, bodovací systém - program dne strukturován, bodovací systém - 2 roky pouze odd ě lení pro mu ž e (30 l ůž ek) - 2 roky pouze odd ě lení pro mu ž e (30 l ůž ek) - na 1 odd ě lení č ást „uzav ř ená“ a „otev ř ená“ - na 1 odd ě lení č ást „uzav ř ená“ a „otev ř ená“ 1976 – mu ž i 24 l ůž ek, ž eny 6 l ůž ek (p ř ed tím docházely do terapií z 15B) 1976 – mu ž i 24 l ůž ek, ž eny 6 l ůž ek (p ř ed tím docházely do terapií z 15B) 1976 – 1991 sou č ástí odd. 21. protialkoholní záchytná stanice (PZS) 1976 – 1991 sou č ástí odd. 21. protialkoholní záchytná stanice (PZS) - 100,- K č s za pobyt, zprávy odesílané na Okresní ú ř ad - 100,- K č s za pobyt, zprávy odesílané na Okresní ú ř ad -> „vým ě r“ - na ř izení lé č by závislosti Okresním ú ř adem na ž ádost rodiny -> „vým ě r“ - na ř izení lé č by závislosti Okresním ú ř adem na ž ádost rodiny a nebo zam ě stnavatele a nebo zam ě stnavatele

10 HISTORIE – re ž im dne odd ě lení 21 -> d o p o l e d n e: vizity, vyšet ř ení pacient ů v č etn ě psycholog.diagnostiky, -> d o p o l e d n e: vizity, vyšet ř ení pacient ů v č etn ě psycholog.diagnostiky, slu ž ebn ě starší pacienti – pracovní terapie slu ž ebn ě starší pacienti – pracovní terapie PRACOVNÍ TERAPIE = stavba nového pavilónu PL, stavba jeslí, PRACOVNÍ TERAPIE = stavba nového pavilónu PL, stavba jeslí, výpomoc v zahrad ě, prádeln ě, koteln ě,... výpomoc v zahrad ě, prádeln ě, koteln ě,... -> o d p o l e d n e: psychoterapie (Po, Č tv) -> o d p o l e d n e: psychoterapie (Po, Č tv) volná tribuna (Út) volná tribuna (Út) p ř ednáška, návšt ě vy + konzultace (St ř ) p ř ednáška, návšt ě vy + konzultace (St ř ) velká odpolední komunita (Pá) velká odpolední komunita (Pá) dále: kronika, č asopis ZRCADLO, výstavy, výlety, sportovní aktivity („sportovní dru ž ba“s protialkoholním odd ě lením ze Slavkova), brigády, táborák, man ž elské tábory, KLUS, plesy, besedy s osobností... dále: kronika, č asopis ZRCADLO, výstavy, výlety, sportovní aktivity („sportovní dru ž ba“s protialkoholním odd ě lením ze Slavkova), brigády, táborák, man ž elské tábory, KLUS, plesy, besedy s osobností...

11 MAN Ž ELSKÝ TÁBOR 1978

12 ...VÝLET... POCHOD..

13 SLAVKOV versus ŠTERNBERK DISCIPLÍNY: fotbal, nohejbal, volejbal, ku ž elky, stolní tenis, šachy DISCIPLÍNY: fotbal, nohejbal, volejbal, ku ž elky, stolní tenis, šachy

14 PR Ů ŠVIHY...

15 PRACOVNÍ TERAPIE – práce na stavb ě 20.6.1977 – 30.6.1978 = budování jeslí v areálu NsP Šternberk pacientami odd ě lení 21 Šternberk pacientami odd ě lení 21 „… došlo k zna č nému zvýšení populace a tím i k pot ř eb ě ř ešit umíst ě ní d ě tí v jeslích, aby i k pot ř eb ě ř ešit umíst ě ní d ě tí v jeslích, aby matky mohly nerušen ě pracovat a ř ešit nedostatek pracovních sil, který se v našem stát ě citeln ě projevuje … „

16 PRACOVNÍ TERAPIE – práce na stavb ě... pracovali 4 dny v týdnu.... pracovali 4 dny v týdnu. po 7 hodinách... po 7 hodinách... 6/1977 - 7 pacient ů 343 hodin 7/1977 – 10 pacient ů 1120 hodin 7/1977 – 10 pacient ů 1120 hodin „…za ob ě období získali v prosp ě ch komunity „…za ob ě období získali v prosp ě ch komunity 1045,- K č … 1045,- K č … „

17 HISTORIE odd. 21 - psychoterapie -> PhDr. Ř ehan – „neoficiální minikurz psychoterapie“ pro personál odd. 21 -> PhDr. Ř ehan – „neoficiální minikurz psychoterapie“ pro personál odd. 21 („... je lepší naslouchat, ne ž radit...“ ) („... je lepší naslouchat, ne ž radit...“ ) -> 3 psychoterapeutické skupiny (v ka ž dé maximáln ě 12 pacient ů ) -> 3 psychoterapeutické skupiny (v ka ž dé maximáln ě 12 pacient ů ) - za ř azeni pouze pacienti z „otev ř ené č ásti“ odd ě lení - za ř azeni pouze pacienti z „otev ř ené č ásti“ odd ě lení - 2 – 3x týdn ě, trvání 90 minut - 2 – 3x týdn ě, trvání 90 minut 1.skupina – primá ř (MUDr. Skula) 1.skupina – primá ř (MUDr. Skula) 2.skupina – psychiatr (MUDr. Birkásová) 2.skupina – psychiatr (MUDr. Birkásová) 3.skupina – psycholog (PhDr. Ř ehan) 3.skupina – psycholog (PhDr. Ř ehan) -> hledání smyslu zm ě ny („...co m ě táhne více ne ž hospoda...“) -> hledání smyslu zm ě ny („...co m ě táhne více ne ž hospoda...“) - abstinence chápaná jako prost ř edek, ne cíl - abstinence chápaná jako prost ř edek, ne cíl SZP – „sesterská“ práce, ú č ast na psychoterapii, ž ivotopisné skupiny SZP – „sesterská“ práce, ú č ast na psychoterapii, ž ivotopisné skupiny

18 HISTORIE – odborný r ů st personálu -> ranní porady personálu - samoz ř ejmá tradice p ř i p ř edávání slu ž by sester -> ranní porady personálu - samoz ř ejmá tradice p ř i p ř edávání slu ž by sester -> vým ě nné pobyty (sestry z PL Opava) -> vým ě nné pobyty (sestry z PL Opava) -> ú č ast na vzd ě lávacích akcích (Horní Hol č ovice, Purky ň ky…) -> ú č ast na vzd ě lávacích akcích (Horní Hol č ovice, Purky ň ky…) -> návšt ě va protialkoholního odd ě lení Slavkov -> návšt ě va protialkoholního odd ě lení Slavkov -> pozvání na KLUS k Apoliná ř i (pacienti + personál) -> pozvání na KLUS k Apoliná ř i (pacienti + personál) 1976 (?) – celostátní sjezd v PL Šternberk 1976 (?) – celostátní sjezd v PL Šternberk

19 HISTORIE – osobnosti v PL Šternberk doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc. doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc. - u otev ř ení odd ě lení 21 (dle tehdejších p ř edstav to bylo v Č SSR první - u otev ř ení odd ě lení 21 (dle tehdejších p ř edstav to bylo v Č SSR první moderní odd ě lení s optimálním po č tem pacient ů v komunit ě ) moderní odd ě lení s optimálním po č tem pacient ů v komunit ě ) p. Artoštka Ma ť ová p. Artoštka Ma ť ová MUDr. Karel Hampl, CSc. (M ě lník) MUDr. Karel Hampl, CSc. (M ě lník) MUDr. Ji ř í Profous (Praha) MUDr. Ji ř í Profous (Praha) prof. MUDr. Ji ř í Heller (Lojovice) prof. MUDr. Ji ř í Heller (Lojovice) MUDr. Cimický, CSc. MUDr. Cimický, CSc. MUDr. Petr Popov MUDr. Petr Popov

20 HISTORIE odd. 21 - rok 1991 -> PL Šternberk – samostantní p ř ízp ě vková zdravotnická organizacíe -> PL Šternberk – samostantní p ř ízp ě vková zdravotnická organizacíe s právní subjektivitou v p ř ímé ř ídící p ů sobnosti MZ Č R s právní subjektivitou v p ř ímé ř ídící p ů sobnosti MZ Č R -> zánik PZS v PL Štbk - po vyhlášce o povinnosti m ě sta z ř ídit PZS -> zánik PZS v PL Štbk - po vyhlášce o povinnosti m ě sta z ř ídit PZS -> odchod PhDr. Ř ehana z PL Šternberk -> odchod PhDr. Ř ehana z PL Šternberk -> na odd ě lení 21 p ř ichází PhDr. Pavel Kolda -> na odd ě lení 21 p ř ichází PhDr. Pavel Kolda -> primá ř em odd ě lení 21 od r. 1989 MUDr. Ivona Dostálová -> primá ř em odd ě lení 21 od r. 1989 MUDr. Ivona Dostálová

21 HISTORIE odd. 21 - rok 1995 - odd ě lení KOEDUKOVANÉ (39 l ůž ek, z toho 10 pro ž eny) - odd ě lení KOEDUKOVANÉ (39 l ůž ek, z toho 10 pro ž eny) - oficiáln ě otev ř ené odd ě lení s neoficiální „uzav ř enou“ a otev ř enou“ č ástí - oficiáln ě otev ř ené odd ě lení s neoficiální „uzav ř enou“ a otev ř enou“ č ástí - primá ř, 1 léka ř, 1 psycholog, vrchní sestra, sestra odd ě lení, sanitá ř ka - primá ř, 1 léka ř, 1 psycholog, vrchní sestra, sestra odd ě lení, sanitá ř ka - ranní porady (primá ř, léka ř, sestry) - ranní porady (primá ř, léka ř, sestry) - nadále lé č ba závislosti také formou „vým ě r ů “ (pr ů m ě rn ě 3 m ě síce) - nadále lé č ba závislosti také formou „vým ě r ů “ (pr ů m ě rn ě 3 m ě síce) - závislost na alkoholu tém ěř 100% (hodn ě nemotivovaných, ochranných lé č eb) - závislost na alkoholu tém ěř 100% (hodn ě nemotivovaných, ochranných lé č eb) - 90% terapeutického programu - > pracovní terapie (zahrada, prádelna, výpomoc v kuchyni – škrábání brambor, výpomoc na jiných odd. PL, doprovod pacient ů na vyšet ř ení, odnos biolog. materiálu) - 90% terapeutického programu - > pracovní terapie (zahrada, prádelna, výpomoc v kuchyni – škrábání brambor, výpomoc na jiných odd. PL, doprovod pacient ů na vyšet ř ení, odnos biolog. materiálu) - č asté odvykací stavy s deliriem (omezení, infuze, i m ě sí č ní detoxifikace) - č asté odvykací stavy s deliriem (omezení, infuze, i m ě sí č ní detoxifikace) - pacienti m ě li 24 hodinová slu ž ba u odvykacích stav ů jiných pacient ů - pacienti m ě li 24 hodinová slu ž ba u odvykacích stav ů jiných pacient ů - Antabusové sezení pravideln ě - Antabusové sezení pravideln ě

22 HISTORIE odd. 21 - rok 1998 1.7.1998 vznik odd ě lení 23B pro ž eny (zánik koedukace) 1.7.1998 vznik odd ě lení 23B pro ž eny (zánik koedukace) <= zvýšený po č et ž en s alkoholovou závislostí a nedostate č ná kapacita <= zvýšený po č et ž en s alkoholovou závislostí a nedostate č ná kapacita p ř íjmového psychiatrického odd ě lení a odd ě lení 21 p ř íjmového psychiatrického odd ě lení a odd ě lení 21 - stani č ní sestra Ve č e ř ová - stani č ní sestra Ve č e ř ová - krom ě SZP po č et personálu nebyl navýšený (nadále 1 psycholog) - krom ě SZP po č et personálu nebyl navýšený (nadále 1 psycholog) - 1 pokoj pro odvykací stavy - 1 pokoj pro odvykací stavy - terapeutické aktivity identické s mu ž ským odd ě lením, probíhaly ale - terapeutické aktivity identické s mu ž ským odd ě lením, probíhaly ale odd ě len ě (spole č n ě pouze osv ě ta, volná tribuna) odd ě len ě (spole č n ě pouze osv ě ta, volná tribuna) - do roku 2000 KLUS (spole č né pro odd.21 a 23B) - do roku 2000 KLUS (spole č né pro odd.21 a 23B)

23 OBDOBÍ PO ROCE 1989 OBDOBÍ PO ROCE 1989 -> porevolu č ní „rozháraná doba s všude p ř ítomnou demokracií„ zp ů sobila -> porevolu č ní „rozháraná doba s všude p ř ítomnou demokracií„ zp ů sobila pokles morálky pacient ů – m ě li problémy se zvládáním rychle pokles morálky pacient ů – m ě li problémy se zvládáním rychle získaného pocitu svobody, respektováním pravidel... získaného pocitu svobody, respektováním pravidel... -> p ř i nov ě vytvo ř eném odd ě lení pro ž eny nebyl navýšený personál -> p ř i nov ě vytvo ř eném odd ě lení pro ž eny nebyl navýšený personál (1 psycholog pro ob ě odd ě lení – tzn. více ne ž 50 pacient ů ! ) (1 psycholog pro ob ě odd ě lení – tzn. více ne ž 50 pacient ů ! ) -> psychoterapie v re ž ii psychologa (personál bez psychoterap.vzd ě lání) -> psychoterapie v re ž ii psychologa (personál bez psychoterap.vzd ě lání) -> v podmínkách 1 odd ě lení (oficiáln ě otev ř ené odd ě lení) probíhala de- -> v podmínkách 1 odd ě lení (oficiáln ě otev ř ené odd ě lení) probíhala de- toxifikace a sou č asn ě re ž imová lé č ba (1 sestra, 1 sanitá ř ka) toxifikace a sou č asn ě re ž imová lé č ba (1 sestra, 1 sanitá ř ka)

24 OSOBNOSTI ODD. 21 -> PRIMÁ Ř I: -> PRIMÁ Ř I: MUDr. Skula (1974 –1977) MUDr. Dostálová (1989 - 2000) MUDr. Skula (1974 –1977) MUDr. Dostálová (1989 - 2000) MUDr. Puszkailer, CSc. (1977 - 1989) MUDr. Martin ů (2000 - 2011) MUDr. Puszkailer, CSc. (1977 - 1989) MUDr. Martin ů (2000 - 2011) -> LÉKA Ř I: -> LÉKA Ř I: MUDr. Birkásová, MUDr. Dostálová, MUDr. Gronský, MUDr. Wyzula,, MUDr. Novák, MUDr. Kryl, MUDr. Lachmann, MUDr. Nerušilová, MUDr. Birkásová, MUDr. Dostálová, MUDr. Gronský, MUDr. Wyzula,, MUDr. Novák, MUDr. Kryl, MUDr. Lachmann, MUDr. Nerušilová, MUDr. Mach ů, MUDr. N ě mcová (Ku č erová) MUDr. Mach ů, MUDr. N ě mcová (Ku č erová) -> PSYCHOLOGOVÉ: -> PSYCHOLOGOVÉ: doc. PhDr. Ř ehan, PhDr. Kolda, PhDr. Kliment doc. PhDr. Ř ehan, PhDr. Kolda, PhDr. Kliment -> VRCHNÍ SESTRY: -> VRCHNÍ SESTRY: M. Fry č áková, B. Dovrt ě lová, S. Schrötterová M. Fry č áková, B. Dovrt ě lová, S. Schrötterová

25 Psychiatrická léčebna Šternberk, Olomoucká 1848/173, 78501 Šternberk SOUČASNOST LÉČBY ZÁVISLOSTI

26 Psychiatrická léčebna Šternberk, Olomoucká 1848/173, 78501 Šternberk SOUČASNOST LÉČBY ZÁVISLOSTI - odd.21A – muži (30), odd. 21B - ženy (18) - obě otevřené oddělení (vyčleněno 12 míst pro toxikomany - 8 mužů, 4 ženy) (vyčleněno 12 míst pro toxikomany - 8 mužů, 4 ženy) - neprobíhá detoxifikace (přijímáme po detoxu, a nebo po 5 denní abstinenci) - skupinová psychoterapie 3x týdně, trvání 90 minut (+ 3 toxi skupiny) - 21A +21B -> společné ranní komunity a některé další aktivity - více terapeut. aktivit (arte-th, canis-th, jóga, léčba tancem, sport. aktivity, tematické skupiny, edukační skupiny, individ.plán, závěrečný rituál...) - činnostní terapie (pod odborným dohledem personálu v ateliéru a dílnách) - pravidelná doléčovací aktivita pro toxikomany „Téčko“ - větší pozornost věnována edukaci pacientů - od r. 2007 pravidelné setkání rodinných příslušníků a osob blízkých - pro pacienty PC s internetem, vánoční večírek, sportovní den, výlety...

27 Psychiatrická léčebna Šternberk, Olomoucká 1848/173, 78501 Šternberk HISTORIE versus SOUČASNOST MINULOST: MINULOST: - přijímáni pacienti v špatném somatickém stavu (exity na odd. 21) - přijímáni pacienti v špatném somatickém stavu (exity na odd. 21) - častý příjem v akut. intoxikaci alkoholem (negativní reversy => brzké propuštění) - častý příjem v akut. intoxikaci alkoholem (negativní reversy => brzké propuštění) - absence PC (psací stroje, ruční psaní), podstatně menší administrativa - absence PC (psací stroje, ruční psaní), podstatně menší administrativa - výrazná převaha pacientů se závislostí na alkoholu - výrazná převaha pacientů se závislostí na alkoholu - jiná „forma“ pracovní terapie (výpomoc v kuchyni – škrábání brambor, práce na stavbě, výpomoc na jiných odděleních PL) - jiná „forma“ pracovní terapie (výpomoc v kuchyni – škrábání brambor, práce na stavbě, výpomoc na jiných odděleních PL) SOUČASNOST: SOUČASNOST: - aktuální nutnost „psaní všeho“, edukace, ošetřovatelský proces... - aktuální nutnost „psaní všeho“, edukace, ošetřovatelský proces... - počty dovolenek pacientů ovlivněny systémem úhrady zdravot.péče ZP - počty dovolenek pacientů ovlivněny systémem úhrady zdravot.péče ZP - nutný souhlas pacienta s čímkoliv - nutný souhlas pacienta s čímkoliv - účast našich pacientů na Léčebenských slavnostech - účast našich pacientů na Léčebenských slavnostech

28 Psychiatrická léčebna Šternberk, Olomoucká 1848/173, 78501 Šternberk PODĚKOVÁNÍ Doc. PhDr. Vladimírovi Řehanovi Doc. PhDr. Vladimírovi Řehanovi panu Jaroslavovi Nerušilovi panu Jaroslavovi Nerušilovi bývalé vrchní sestře Svatavě Schrötterové bývalé vrchní sestře Svatavě Schrötterové

29 Psychiatrická léčebna Šternberk, Olomoucká 1848/173, 78501 Šternberk DĚKUJEME ZA POZORNOST 


Stáhnout ppt "Apoliná ř jako model a inspirace pro PL Šternberk MUDr. Andrea Miklovi č ová, Milena Culková, RS, Ji ř ina Mate č ková, RS Psychiatrická lé č ebna Šternberk."

Podobné prezentace


Reklamy Google