Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZMVS T ř ebí č Krizový plán. Krizový zákon  Zákon 240/2000Sb.  Tento zákon stanoví p ů sobnost a pravomoc státních orgán ů a orgán ů územních samosprávných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZMVS T ř ebí č Krizový plán. Krizový zákon  Zákon 240/2000Sb.  Tento zákon stanoví p ů sobnost a pravomoc státních orgán ů a orgán ů územních samosprávných."— Transkript prezentace:

1 ZMVS T ř ebí č Krizový plán

2 Krizový zákon  Zákon 240/2000Sb.  Tento zákon stanoví p ů sobnost a pravomoc státních orgán ů a orgán ů územních samosprávných celk ů a práva a povinnosti právnických a fyzických osob p ř i p ř íprav ě na krizové situace, které nesouvisejí se zajiš ť ováním obrany Č eské republiky p ř ed vn ě jším napadením, 1) a p ř i jejich ř ešení.

3 Krizový zákon Pro ú č ely tohoto zákona se rozumí a) krizovým ř ízením souhrn ř ídících č inností v ě cn ě p ř íslušných orgán ů zam ěř ených na analýzu a vyhodnocení bezpe č nostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu č inností provád ě ných v souvislosti s ř ešením krizové situace,

4 Krizový zákon Pro ú č ely tohoto zákona se rozumí b) krizovou situací mimo ř ádná událost, 2) p ř i níž je vyhlášen stav nebezpe č í nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen "krizové stavy"),

5 Krizový zákon Pro ú č ely tohoto zákona se rozumí c) pracovní povinností povinnost fyzických osob vykonávat po nezbytn ě nutnou dobu ur č ené práce, které jsou nutné pro ř ešení krizové situace a které jsou tyto osoby povinny konat v míst ě ur č eném orgánem krizového ř ízení, a podle pot ř eb pro ř ešení krizové situace i nad rámec pracovní doby stanovené v pracovn ě právních p ř edpisech,

6 Krizový zákon Pro ú č ely tohoto zákona se rozumí d) pracovní výpomocí povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a mimo ř ádné úkoly nezbytné pro ř ešení krizové situace, které jsou povinny konat v míst ě ur č eném orgánem krizového ř ízení, a podle pot ř eb pro ř ešení krizové situace i nad rámec pracovní doby stanovené v pracovn ě právních p ř edpisech,

7 Krizový zákon Pro ú č ely tohoto zákona se rozumí e) v ě cnými prost ř edky movité a nemovité v ě ci ve vlastnictví státu, územních samosprávných celk ů a právnických a fyzických osob nebo jimi poskytované služby, které lze využít p ř i ř ešení krizových situací.

8 Krizový zákon Další související zákony : Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm ě n ě n ě kterých zákon ů. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zn ě ní pozd ě jších p ř edpis ů,  zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ě ní pozd ě jších p ř edpis ů.

9 Stav nebezpečí - §3 (1)  Stav nebezpe č í se jako bezodkladné opat ř ení m ů že vyhlásit, jsou-li v p ř ípad ě živelní pohromy, ekologické nebo pr ů myslové havárie, nehody nebo jiného nebezpe č í ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prost ř edí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení zna č ného rozsahu, 4) a není možné odvrátit ohrožení b ě žnou č inností správních ú ř ad ů a složek integrovaného záchranného systému.

10 Stav nebezpečí - §3 (2)  Stav nebezpe č í lze vyhlásit jen s uvedením d ů vod ů, na nezbytn ě nutnou dobu a pro celé území kraje nebo pro jeho č ást.  Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpe č í musí obsahovat krizová opat ř ení a jejich rozsah.  Zm ě na krizových opat ř ení musí být rovn ě ž vyhlášena.

11 Stav nebezpečí - §3 (3)  Stav nebezpe č í pro území kraje nebo jeho č ást vyhlašuje hejtman kraje, v Praze primátor hlavního m ě sta Prahy (dále jen "hejtman").  Hejtman, který stav nebezpe č í vyhlásil, o tom neprodlen ě informuje vládu, Ministerstvo vnitra a sousední kraje, pokud mohou být krizovou situací dot č eny.

12 Stav nebezpečí - §3 (4)  Stav nebezpe č í lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dn ů.  Tuto dobu m ů že hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády.

13 Stav nebezpečí - §3 (5)  Není-li možné ú č eln ě odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpe č í, hejtman neprodlen ě požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu.

14 Stav nebezpečí - §3 (6)  Rozhodnutí o stavu nebezpe č í se vyhlašuje stejn ě jako na ř ízení kraje.  Rozhodnutí nabývá ú č innosti okamžikem, který se v n ě m stanoví.  Rozhodnutí se vyv ě šuje na ú ř ední desce krajského ú ř adu a na ú ř edních deskách obecních ú ř ad ů na území, kde je stav nebezpe č í vyhlášen.  Krajský ú ř ad zve ř ejní rozhodnutí též dalšími zp ů soby v míst ě obvyklými, zejména prost ř ednictvím hromadných informa č ních prost ř edk ů a místního rozhlasu.

15 Stav nebezpečí - §3 (7)  Stav nebezpe č í nelze vyhlásit z d ů vodu stávky vedené na ochranu práv a oprávn ě ných hospodá ř ských a sociálních zájm ů.

16 Stav nebezpečí - §3 (8)  Stav nebezpe č í kon č í uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman nebo vláda nerozhodnou o jeho zrušení p ř ed uplynutím této doby.  Vláda stav nebezpe č í zruší též, pokud nejsou spln ě ny podmínky pro jeho vyhlášení.

17 Stav nebezpečí - §3 (9)  Rozhodnutí vlády o zrušení stavu nebezpe č í se vyv ě sí na ú ř ední desce krajského ú ř adu a na ú ř edních deskách obecních ú ř ad ů na území, kde byl stav nebezpe č í vyhlášen, zve ř ejní se v hromadných informa č ních prost ř edcích a vyhlásí se ve Sbírce zákon ů.  Ú č innosti nabývá okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví.

18 Činnost vlády - §4 1)  Vláda p ř i zajiš ť ování p ř ipravenosti Č eské republiky na krizové situace  a) ukládá úkoly ostatním orgán ů m krizového ř ízení, ř ídí a kontroluje jejich č innost,  b) ur č uje ministerstvo nebo jiný úst ř ední správní ú ř ad pro koordinaci p ř ípravy na ř ešení konkrétní krizové situace v p ř ípad ě, kdy p ř íslušnost ke koordinující funkci nevyplývá z p ů sobností stanovených ve zvláštním právním p ř edpisu,  c) z ř izuje Úst ř ední krizový štáb jako sv ů j pracovní orgán k ř ešení krizových situací.

19 Činnost vlády - §4 (2)  Vláda p ř i p ř íprav ě na krizové situace a p ř i jejich ř ešení projednává s Č eskou národní bankou opat ř ení, která se týkají p ů sobnosti této banky.

20 Omezení práv - §5  Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu podle tohoto zákona lze na nezbytn ě nutnou dobu a v nezbytn ě nutném rozsahu omezit  a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí p ř i evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprost ř edn ě ohrožena na život ě nebo zdraví,

21 Omezení práv - §5  Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu podle tohoto zákona lze na nezbytn ě nutnou dobu a v nezbytn ě nutném rozsahu omezit  b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku (§ 29 a 31), pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z d ů vodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prost ř edí, které jsou ohroženy krizovou situací, p ř i č emž je za toto omezení poskytnuta p ř im ěř ená náhrada,

22 Omezení práv - §5  Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu podle tohoto zákona lze na nezbytn ě nutnou dobu a v nezbytn ě nutném rozsahu omezit  c) svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,

23 Omezení práv - §5  Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu podle tohoto zákona lze na nezbytn ě nutnou dobu a v nezbytn ě nutném rozsahu omezit  d) právo pokojn ě se shromaž ď ovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,

24 Omezení práv - §5  Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu podle tohoto zákona lze na nezbytn ě nutnou dobu a v nezbytn ě nutném rozsahu omezit  e) právo provozovat podnikatelskou č innost, která by ohrožovala provád ě ná krizová opat ř ení nebo narušovala, pop ř ípad ě znemož ň ovala jejich provád ě ní,

25 Omezení práv - §5  Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu podle tohoto zákona lze na nezbytn ě nutnou dobu a v nezbytn ě nutném rozsahu omezit  f) právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, p ř ípadn ě znemožn ě ní záchranných a likvida č ních prací.

26 Oprávnění vlády - §6 (1) Vláda v dob ě trvání nouzového stavu je oprávn ě na za podmínek uvedených v § 5  a) na ř ídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území,  b) zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených místech nebo území,  c) rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout v ě cné prost ř edky k ř ešení krizové situace,  d) rozhodnout o bezodkladném provád ě ní staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstra ň ování staveb za ú č elem zmírn ě ní nebo odvrácení ve ř ejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace.

27 Oprávnění vlády §6 (2)Vláda v dob ě trvání nouzového stavu je dále oprávn ě na a) na ř ídit povinné hlášení p ř echodné zm ě ny pobytu osob, kterou se rozumí opušt ě ní místa trvalého pobytu osoby, k n ě muž je hlášena v míst ě, ze kterého byla organizovan ě evakuována nebo které o své v ů li opustila z d ů vodu ohrožení svého života nebo zdraví, pokud tato zm ě na pobytu bude delší než 3 dny,  b) p ř ijmout opat ř ení k ochran ě státních hranic, k pobytu cizinc ů nebo osob bez státní p ř íslušnosti, v oblasti zbraní, výbušnin, nebezpe č ných chemických látek a p ř ípravk ů, jaderných za ř ízení a zdroj ů ionizujícího zá ř ení,  c) na ř ídit p ř emíst ě ní osob ve vazb ě nebo ve výkonu trestu odn ě tí svobody do jiné v ě znice nebo vylou č it volný pohyb t ě chto osob mimo v ě znici,  d) na ř ídit použití ob č an ů povinných civilní službou a voják ů v č inné služb ě k provád ě ní krizových opat ř ení,

28 Oprávnění vlády §7  Vláda v dob ě trvání stavu ohrožení státu podle tohoto zákona je vedle opat ř ení uvedených v § 6 odst. 1 a 2 oprávn ě na na ř ídit  a) omezení vstupu na území Č eské republiky osobám, které nejsou ob č any Č eské republiky,  b) povinné hlášení místa trvalého pobytu, pop ř ípad ě i místa, kde se osoba do č asn ě zdržuje,  c) omezení držení a nošení st ř elných zbraní a st ř eliva,  d) zvýšenou kontrolní č innost na úseku zabezpe č ení skladovaných st ř elných zbraní, st ř eliva, munice, výbušnin, jaderných materiál ů a zdroj ů ionizujícího zá ř ení, nebezpe č ných chemických a jiných nebezpe č ných látek.

29 Oprávnění vlády §7 (2)Vláda v dob ě trvání nouzového stavu je dále oprávn ě na  d) na ř ídit použití ob č an ů povinných civilní službou a voják ů v č inné služb ě k provád ě ní krizových opat ř ení,  e) na ř ídit vykonávání pé č e o d ě ti a mládež, pokud tuto pé č i nemohou v krizové situaci vykonávat rodi č e nebo jiný zákonný zástupce,  f) zajistit p ř ednostní zásobování d ě tských a zdravotnických za ř ízení a ozbrojených bezpe č nostních a hasi č ských záchranných sbor ů,  g) zabezpe č it náhradní zp ů sob rozhodování o dávkách sociálního zabezpe č ení (pé č e), kterými se rozumí dávky nemocenského pojišt ě ní, d ů chodového pojišt ě ní, d ů chodového zabezpe č ení, státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální pé č e, a o jejich výplat ě.

30 Zveřejnění - §8  Rozhodnutí o krizových opat ř eních uvedených v § 6 odst. 1 a 2 a v § 7 se zve ř ej ň ují v hromadných informa č ních prost ř edcích a vyhlašují se stejn ě jako zákon.  Ú č innosti nabývají okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví.

31 Činnost ministerstev (1)  Ministerstva a jiné úst ř ední správní ú ř ady k zajišt ě ní p ř ipravenosti na ř ešení krizových situací v oboru své p ů sobnosti  a) z ř izují pracovišt ě krizového ř ízení,  b) zpracovávají plán, který obsahuje souhrn krizových opat ř ení a postup ů k ř ešení krizových situací, (dále jen "krizový plán"); krizový plán schvaluje ministr nebo vedoucí úst ř edního správního ú ř adu ,c) z ř izují krizový štáb jako pracovní orgán k ř ešení krizových situací, jehož složení a úkoly ur č í ministr nebo vedoucí úst ř edního správního ú ř adu

32 Činnost ministerstev - §9 (1)  Ministerstva a jiné úst ř ední správní ú ř ady k zajišt ě ní p ř ipravenosti na ř ešení krizových situací v oboru své p ů sobnosti  d) zajiš ť ují na základ ě vyžádání jiného ministerstva provedení odborných prací vyplývajících z jejich p ů sobnosti,e) poskytují na vyžádání podklady jiným ministerstv ů m, krajským ú ř ad ů m a okresním ú ř ad ů m,  f) vyžadují prost ř ednictvím Ministerstva vnitra pot ř ebné podklady od krajských ú ř ad ů a okresních ú ř ad ů,g) stanovují pod ř ízeným územním správním ú ř ad ů m povinnost poskytovat na vyžádání podklady pro zpracování krizových plán ů kraj ů a krizových plán ů okres ů.

33 Činnost ministerstev - §9 2)  Ministerstva  a) vedou p ř ehled možných zdroj ů rizik, provád ě jí analýzy ohrožení a v rámci prevence podle zvláštních právních p ř edpis ů odstra ň ují nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace,  b) rozhodují o č innostech k ř ešení krizových situací a ke zmírn ě ní jejich následk ů, pokud zvláštní právní p ř edpis nestanoví jinak,  c) organizují okamžité opravy nezbytných ve ř ejných za ř ízení pro p ř ežití obyvatelstva a k zajišt ě ní funk č nosti ve ř ejné správy,  d) vytvá ř ejí podmínky pro nouzovou komunikaci ve vztahu k jiným správním ú ř ad ů m, obcím, právnickým a fyzickým osobám.

34 Činnost ministerstev - §9  Ministerstva a jiné úst ř ední správní ú ř ady k zajišt ě ní p ř ipravenosti na ř ešení krizových situací v oboru své p ů sobnosti  d) zajiš ť ují na základ ě vyžádání jiného ministerstva provedení odborných prací vyplývajících z jejich p ů sobnosti,e) poskytují na vyžádání podklady jiným ministerstv ů m, krajským ú ř ad ů m a okresním ú ř ad ů m,  f) vyžadují prost ř ednictvím Ministerstva vnitra pot ř ebné podklady od krajských ú ř ad ů a okresních ú ř ad ů,g) stanovují pod ř ízeným územním správním ú ř ad ů m povinnost poskytovat na vyžádání podklady pro zpracování krizových plán ů kraj ů a krizových plán ů okres ů.

35 Ministerstvo vnitra - § 10 (1)  Ministerstvo vnitra koordinuje p ř ípravu na krizové stavy a jejich ř ešení.

36 Ministerstvo vnitra- §10 (2)  a)sjednocuje postupy ministerstev, krajských ú ř ad ů, okresních ú ř ad ů, obecních ú ř ad ů, právnických osob a podnikajících fyzických osob,  b) organizuje instruktáže, školení a další p ř ípravu k získání zvláštní odborné zp ů sobilosti pracovník ů orgán ů krizového ř ízení; k tomu ú č elu z ř izuje vzd ě lávací za ř ízení,  c) provádí kontrolu krizových plán ů zpracovaných ostatními ministerstvy a ve spolupráci s p ř íslušným ministerstvem kontrolu krizových plán ů kraj ů a okres ů,  d) vede úst ř ední evidenci údaj ů o p ř echodných zm ě nách pobytu osob.

37 Ministerstvo zdravotnictví - § 11 (1) Ministerstvo zdravotnictví je oprávn ě no na území, kde je vyhlášen krizový stav, vyhlásit opat ř ení proti ší ř ení p ř enosných nemocí.

38 Ministerstvo zdravotnictví - § 11 (2)  Ministerstvo zdravotnictví je v dob ě krizového stavu oprávn ě no:  a) stanovit opat ř ení k ochran ě ve ř ejného zdraví a koordinovat č innost orgán ů ochrany ve ř ejného zdraví,  b) zajistit nákup a distribuci pot ř ebných imunobiologických p ř ípravk ů, a to i neregistrovaných podle zvláštního právního p ř edpisu; 1 v tomto p ř ípad ě neplatí povinnost oznámení a zve ř ejn ě ní výjimky podle tohoto zvláštního právního p ř edpisu,  c) zajistit mezinárodní spolupráci k ochran ě ve ř ejného zdraví,  d) koordinovat č innost zdravotnických za ř ízení podle zvláštního právního p ř edpisu v souladu s koncepcí krizového ř ízení zdravotnictví.

39 Ministerstvo dopravy a spojů - §12 1)  Ministerstvo dopravy a spoj ů je v dob ě krizového stavu oprávn ě no uložit  a) provozovateli dráhy, drážní dopravy, silni č ní dopravy, letadel, letiš ť, vnitrozemské vodní dopravy a ve ř ejných p ř ístav ů, jakož i vlastníku a provozovateli ostatních objekt ů a za ř ízení sloužících doprav ě povinnost zabezpe č ování dopravních pot ř eb,  b) provozovateli ve ř ejných telekomunika č ních sítí, jakož i vlastníku a provozovateli ostatních telekomunika č ních sítí a za ř ízení, s výjimkou sítí a za ř ízení ozbrojených sil, ozbrojených sbor ů a složek integrovaného záchranného systému, povinnost zabezpe č ování spojových služeb.

40 Ministerstvo dopravy a spojů - §12 2)  V p ř ípad ě nebezpe č í z prodlení m ů že být tato povinnost uložena rozhodnutím jiného správního ú ř adu podle zvláštního právního p ř edpisu. V rozhodnutí se stanoví povinný provozovatel, p ř edm ě t a rozsah ve ř ejného závazku, zp ů sob jeho pln ě ní, doba platnosti rozhodnutí a pou č ení o následcích jeho nepln ě ní.

41 Česká národní banka - § 13  1) Č eská národní banka p ř i p ř íprav ě na krizové situace a jejich ř ešení z ř izuje krizový štáb, plní úkoly stanovené v § 9 odst. 2 písm. a) a d) a koordinuje s vládou opat ř ení, která se dotýkají p ů sobnosti Č eské národní banky.  (2) Č eská národní banka zpracovává krizový plán v oblasti m ě nové politiky a bankovnictví a spolupracuje s ministerstvy p ř i zpracovávání jejich krizových plán ů.  (3) Krizový plán Č eské národní banky schvaluje její guvernér.

42 Díl 4 – Orgány kraje 1) Orgány kraje zajiš ť ují p ř ipravenost kraje na ř ešení krizových situací. (2) Krajský ú ř ad za ú č elem uvedeným v odstavci 1  a) využívá pracovišt ě krizového ř ízení z ř ízené u hasi č ského záchranného sboru kraje,  b) organizuje sou č innost mezi okresními ú ř ady a dalšími správními ú ř ady a obcemi v kraji,  c) zabezpe č uje zpracování krizového plánu kraje, který schvaluje hejtman,  d) plní p ř i ř ešení krizových situací úkoly stanovené vládou a ministerstvy.

43 Díl 4 – Orgány kraje 3)  Krajský ú ř ad je oprávn ě n za ú č elem p ř ípravy na krizové situace shromaž ď ovat a evidovat údaje o  a) kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích za ř ízení,  b) p ř edm ě tu a rozsahu č innosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti výroby a služeb, výrobních programech a výrobních kapacitách, rozsahu zásob surovin, polotovar ů a hotových výrobk ů, po č tech zam ě stnanc ů a jejich kvalifikaci,  c) po č tech zam ě stnanc ů ve výrobních provozech a po č tech osob bydlících v místech p ř edpokládané evakuace,d) množství, složení a umíst ě ní vyráb ě ných, používaných nebo skladovaných nebezpe č ných látek,  e) množství zadržené vody ve vodních nádržích,

44 Díl 4 – Orgány kraje 3)  Krajský ú ř ad je oprávn ě n za ú č elem p ř ípravy na krizové situace shromaž ď ovat a evidovat údaje o  F)po č tech a typech dopravních, mechaniza č ních a výrobních prost ř edk ů ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob a druzích vyrobené nebo zachycené p ř írodní energie,  g) uspo ř ádání vnit ř ních prostor ů výrobních objekt ů, pop ř ípad ě jiných objekt ů d ů ležitých pro ř ešení krizových situací, vodovodech, kanalizacích, produktovodech a energetických sítích,  h) stavbách ur č ených k ochran ě obyvatelstva p ř i krizových situacích, k zabezpe č ení záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany a k ochran ě a ukrytí obsluh d ů ležitých provoz ů,  i) vým ě rách p ě stovaných zem ě d ě lských plodin a druhu a po č tu zem ě d ě lských zví ř at chovaných právnickými nebo fyzickými osobami,

45 Díl 4 – Orgány kraje 1) Za stavu nebezpe č í krajský ú ř ad  a) provádí obdobn ě č innosti uvedené v § 9 odst. 2,  b) zabezpe č uje varování a vyrozum ě ní,  c) koordinuje záchranné a likvida č ní práce (§ 28 odst. 4), poskytování zdravotnické pomoci, provád ě ní opat ř ení k ochran ě ve ř ejného zdraví a bezodkladných poh ř ebních služeb  d) organizuje zjiš ť ování a ozna č ování nebezpe č ných oblastí, provád ě ní dekontaminace a dalších ochranných opat ř ení  e) organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prost ř edky k p ř ežití obyvatelstva  f) zajiš ť uje ve ř ejný po ř ádek a ochranu majetku na území, kde byla provedena evakuace,  g) organizuje a koordinuje humanitární pomoc,h) chrání práva a oprávn ě né zájmy bezprost ř edn ě ohrožených osob, které jsou povinny strp ě t záchranné práce provád ě né v zájmu ochrany život ů a zdraví osob

46 Hejtman - § 16  a) ř ídí a kontroluje p ř ípravná opat ř ení, č innosti k ř ešení krizových situací a č innosti ke zmírn ě ní jejich následk ů provád ě né územními správními ú ř ady s krajskou p ů sobností, p ř ednosty okresních ú ř ad ů, právnickými a fyzickými osobami,  b) z ř izuje k ř ešení krizových situací krizový štáb kraje jako sv ů j pracovní orgán.

47 Díl 4 – Orgány kraje § 15 2) Krajský ú ř ad je povinen vykonávat č innosti uvedené v odstavci 1 tak, aby byly p ř im ěř ené a odpovídající svým obsahem a rozsahem ú č elu a podmínkám konkrétní krizové situace, život ů a zdraví osob

48 Obsah krizového plánu  Organizace podle svého p ř edm ě tu podnikání č i p ů sobnosti zpracuje :  Seznam všech možných mimo ř ádných událostí, které mohou z technologických d ů vod ů a dalších d ů vod ů nastat  V plánu odhadne pravd ě podobnost výskytu mimo ř ádné události  Vše lze spojit s eventuálním pojišt ě ním. Dá se tedy zhruba naplánovat riziko a dle n ě j sjednat výši pojišt ě ní

49 Obsah krizového plánu  Za ú č elem stanovení spole č ných postup ů p ř i likvidaci možných událostí je t ř eba pravd ě podobný výskyt krizových událostí set ř ídit do skupin a to v závislosti na infrastruktu ř e, kterou mohou ovlivnit. Je to z toho d ů vodu, aby se pro skupinu dalo uplatnit spole č né ř ešení.  Pro každou pravd ě podobnou událost musí být navržen postup ř ešení a obdobná ř ešení je t ř eba sjednotit do jedné skupiny.

50 Krizový plán  Organiza č ní struktura  Krizový plán musí obsahovat p ř esnou organiza č ní strukturu zodpov ě dných osob.  Musí být p ř es ur č eno, co kdo ř eší a s jakou kompetencí  Ten, kdo je zapsán v organiza č ní struktu ř e, musí p ř esn ě znát svoje povinnosti  Celá tato organiza č ní struktura musí být v daném okamžiku aktuální

51 Krizový plán  Kontaktní údaje jednotlivých zodpov ě dných osob  Hrají d ů ležitou roli a musí být stále aktualizovány  Musí být jasné, koho vyrozum ě t a jakým zp ů sobem  Za mobilní telefony, pevné linky musí být známo alternativní ř ešení – kdo koho a jakým zp ů sobem vyrozumí v náhradním ř ešení  Motorizované spojky  K dispozici na sítích nezávislé vysíla č ky  Sousedé  ……..

52 Krizový plán  Musí obsahovat p ř esný soupis pot ř eb pro jednotlivé skupiny:  Náhradní prostory  Vybavení pot ř ebným materiálem a pom ů ckami  Náhradní zdroje zejména elektrické energie, pitné vody, tepla a podobn ě

53 Krizový plán  Popisy č inností  Stanovení priorit v krizové č innosti  Záchrana lidí  Záchrana zví ř at  Záchrana majetku  Stanovení pot ř eb pro č innosti a zodpov ě dných osob a jejich náhradník ů  Stanovení dalších souvisejících č inností  Stanovení dopadu mimo ř ádných událostí na spole č nost

54 Krizový plán  Další obsah krizového plánu  Odkazy na související dokumenty  Pojistné smlouvy s pojiš ť ovnami  Likvidátory pojiš ť oven  Specializované firmy

55 Plán obnovy  Sou č ást krizového plánu  Postup likvidace následk ů  Postup zprovozn ě ní  Míra obnovy


Stáhnout ppt "ZMVS T ř ebí č Krizový plán. Krizový zákon  Zákon 240/2000Sb.  Tento zákon stanoví p ů sobnost a pravomoc státních orgán ů a orgán ů územních samosprávných."

Podobné prezentace


Reklamy Google