Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Montmartre Adéla Nakládalová Hanka Průchová Klára Kubíčková sexta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Montmartre Adéla Nakládalová Hanka Průchová Klára Kubíčková sexta."— Transkript prezentace:

1 Montmartre Adéla Nakládalová Hanka Průchová Klára Kubíčková sexta

2 Kde se nachází? • Na severním okraji Pa ř íže se nachází č tvr ť Montmartre. • Dala by se nazývat Č tvrtí um ě lc ů, protože i v dnešní zde najdeme mnoho pouli č ních malí řů a jiných um ě lc ů. • Cestou po k ř ivolakých uli č kách si prohlédnete romantická zákoutí této č tvrti. • Dnes toto místo žije spíše no č ním životem, najdete zde množství restaurací, bar ů, ale také nev ě stinc ů.

3 Historie • Montmartre byl dlouhou dobu samostatnou vsí za pa ř ížskými hradbami. • Jeho latinský název zn ě l Mons Martyrum, fr. Mont des martyrs (tj. Hora mu č edník ů ). • Podle legendy zde byl s ť at první pa ř ížský biskup svatý Diviš spolu se svými dv ě ma u č edníky. Legenda vypravuje, že po poprav ě vzal sv. Diviš svou useknutou hlavu a odešel s ní na sever, kde se dnes nachází bazilika Saint-Denis, ve které je poh ř ben. • Ve skute č nosti Montmartre pochází z ozna č ení Mons Martis (Martova hora), nebo ť zde v galorománské dob ě stál chrám zasv ě cený bohu války Martovi. • Dnes se na jeho míst ě nachází kostel Saint-Pierre de Montmartre, který v sob ě uchovává č ty ř i sloupy z doby antiky. • Po pádu Ř ímské ř íše v dob ě k ř es ť anství byl název Mont de Mars interpretován jako mont de martre.

4

5 Bazilika Sacre Coeur • Nachází se na vyvýšeném míst ě, takže cestou k bazilice si m ů žete prohlédnout celou č tvr ť Montmartre. • Bazilika ‘ Nejsv ě t ě jšího srdce Ježíšova‘ byla postavena na konci 19.století v románsko- byzantském stylu. • Zaujme vás svou bílou siluetou, kterou m ů žete zahlédnout z jiných vyvýšených míst Pa ř íže. • Nachází se ve č tvrti, která má nejvyšší nadmo ř skou výšku- 130m. • Bazilika je bohat ě vyzdobena, najdete zde mozaiky, na kterých p ř evládá zlatá barva.

6 Schody • P ř íkré uli č ky Montmartru jsou bez schod ů nep ř edstavitelné. • Se svým zdobeným zábradlím a litinovými secesními lampami velkou mírou p ř ispívají k jeho romantickému a zasn ě nému vzhledu. • Místní zas tak moc nadšení turist ů nesdílejí, a to kv ů li chození dom ů denn ě po tolika schodech. • Asi nejznám ě jší a nejfotografovan ě jší jsou schodišt ě p ř ímo p ř ed Sacré Coeur, ale i ta, která jsou skrytá mezi domy na jižním svahu kopce.

7 • Ty nejdelší a nejprudší schody najdeme na opa č ném svahu Montmartru, v místech, kde se kopec svažuje k metru Lamarck- Caulaincourt. • Tato schodišt ě jsou nov ě jší, byla postavena v ě tšinou až na p ř elomu 19. a 20. století, p ř i velké asanaci nouzové č tvrti, nazývané Maqui s (Houští).

8 Č esko v Montmartru • Dnes je i na Montmartru prakticky denn ě slyšet č eštinu i slovenštinu. • Vedle nejstarší pa ř ížské vinice na kopci m ů žete najít už více než t ř icet let nezdolnou Moravanku Blanku Ne č asovou u malí ř ského stojanu. • Par krok ů odtud, vedle Bateau Lavoir, m ě l jeden ze svých ateliér ů i socha ř Vladimír Škoda po svém návratu z Ř íma.

9 Vinobraní • Vinobraní na Montmartru se každoro č n ě po ř ádá první víkend v ř íjnu. • K dispozici je malá vinice v Rue Saint-Vincent, který navazuje na tradici výroby vína v regionu Ile de France, to dává asi 500 litr ů za rok.

10 Cimetière de Montmartre • H ř bitov Montmartre (též zvaný Cimetière du Nord - Severní h ř bitov) je významný h ř bitov v Pa ř íži, který leží v severní č ásti m ě sta ve č tvrti Montmartre v 18. pa ř ížském obvodu na Avenue Rachel. • Pokud se chcete podívat na hroby známých osobností Pa ř íže, zajd ě t ě na h ř bitov Montmarte, který se nachází za bazilikou. Je zde uložen nap ř íklad malí ř Degas, spisovatel Stendhal, hudební skladatel J.Offenbach a další. • Se svými 11 ha je t ř etím nejv ě tším poh ř ebišt ě m uvnit ř Pa ř íže, je zde zhruba 20.000 licencí a ro č n ě je zde poh ř beno p ř ibližn ě 500 osob.

11 Filmografie • Montmartre se stal d ě jišt ě m n ě kolika film ů, k nejslavn ě jším pat ř í Amélie z Montmartru, La Mome, Moulin Rouge !, Pa ř íž 36 nebo trilogie Prohnilí, Prohnilí proti prohnilým a Superprohnilí. • V povídkovém filmu Pa ř íži, miluji t ě je Montmartru v ě novaná první povídka.

12 Z knihy „ …. Č asto jsem za šedých pa ř ížských dn ů vyrážel k Place Clichy na Montmartru. Z Clichy do Aubervilles se táhne dlouhá š ňů ra kaváren, restaurací, divadel, kin, módních obchod ů, hotel ů a bordel ů. Je to Broadway Pa ř íže, odpovídající tomu krátkému úseku mezi 42. a 53. ulicí. Broadway je rychlá, závratná, oslnivá, a není kam si sednout. Montmartre je loudavý, líný, lhostejný, tak trochu omšelý a šupácký, ani ne tak okouzlující jako spíš sv ů dný, nikoli jisk ř ící, ale sálající doutnavým ohýnkem. Monmartre je sešlý, vyšisovaný, zpustlý, bezostyšn ě ne ř estný, prodejn ě vulgární. Chcete- li, pak spíš odpudivý, tak jako sama ne ř est. Je plný hosp ů dek, navšt ě vovaných tak ř ka výhradn ě kurvami, pasáky, hrdlo ř ezy a hazardními hrá č i. A kdybyste tisíckrát p ř ešli kolem bez povšimnutí, nakonec vás stejn ě vcucnou a padnete jim za ob ěť …. “ • Anotace z knihy Tiché dny v Clichy od Henriho Millera.

13 Vlastní fotografie Legendární Moulin Rouge, neboli „ Rudý mlýn “

14 Vinice na Montmartru

15 Schodišt ě s výhledem na Pa ř íž

16 Bazilika Sacre Coeur

17 Zdroje • http://www.guerilla.cz/index.php?s=cd&ss=lis ten&id=34 http://www.guerilla.cz/index.php?s=cd&ss=lis ten&id=34 • http://pariz-pro-pokrocile.blog.cz/1207/co-by- byl-montmartre-bez-schodu http://pariz-pro-pokrocile.blog.cz/1207/co-by- byl-montmartre-bez-schodu


Stáhnout ppt "Montmartre Adéla Nakládalová Hanka Průchová Klára Kubíčková sexta."

Podobné prezentace


Reklamy Google