Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativa v praxi při zajišťování BOZP při svařování,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativa v praxi při zajišťování BOZP při svařování,"— Transkript prezentace:

1 Legislativa v praxi při zajišťování BOZP při svařování,
zkušenosti OIP s prováděním kontrol Ing. Pavel Dohnal OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 1

2 (MPSV - Dr. Ing. Jaromír Drábek) (SÚIP – Mgr. Ing. Rudolf Hahn) Opava
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV - Dr. Ing. Jaromír Drábek) STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE (SÚIP – Mgr. Ing. Rudolf Hahn) Opava OBLASTNÍ INSPEKTORÁTY PRÁCE (OIP – vedoucí inspektoři) TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY (TIČR – Ing. Oldřich Küchler) Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 2

3 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Kontakty: OIP pro hl. město Prahu Kladenská 103/105, Praha 6, tel.: , fax: , OIP pro Středočeský kraj Ve Smečkách 29, Praha 1, tel.: , fax: , OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu Vodní 21, České Budějovice, tel.: , fax: , OIP pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj Schwarzova 27, Plzeň, tel.: , fax: , e- mail: OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj SNP 2720/21, Ústí nad Labem, tel.: , fax: , e- mail: OIP pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj Říční 1195, pošt. přihrádka 53, pošta 2, HK, tel.: fax: , OIP pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj Milady Horákové 3, Brno, tel.: , fax: , e- mail: OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj Živičná 2, Ostrava, tel.: , fax.: , Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 3

4 Legislativa - ve znění pozdějších předpisů
z.č. 251/2005 Sb. (Inspekce práce) z.č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) z.č. 309/2006 Sb. (BOZP při práci) z.č. 500/2004 Sb. (Správní řád) z.č. 552/1991 Sb. (Zákon o státní kontrole) z.č. 174/1968 Sb. (Odborný dozor nad BP) z.č. 059/2006 Sb. (Závažné havárie) z.č. 022/1997 Sb. (Technické požadavky) ES 765/2008 od z.č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 4

5 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
NV č. 011/2002 Sb. (bezpečnostní značky) NV č. 101/2005 Sb. (požadavky na pracoviště) NV č. 361/2007 Sb. (podm.ochrany zdraví při práci) NV č. 362/2005 Sb. (BP při nebezpečí pádu) NV č. 378/2001 Sb. (požadavky na bezpečný provoz) NV č. 406/2004 Sb. (prostředí s neb. výbuchu) NV č. 494/2001 Sb. (evidence úrazů – od NV č. 201/2010 Sb.) NV č. 495/2001 Sb. (OOPP) NV č. 591/2006 Sb. (staveniště – dříve v.č.324/1990 Sb.) NV č. 592/2006 Sb. (odborná způsobilost) Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 5

6 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
V.č. 018/1979 Sb. – tlaková zařízení V.č. 019/1979 Sb. – zdvihací zařízení V.č. 021/1979 Sb. – plynová zařízení V.č. 048/1982 Sb. – bezpečnost TZ V.č. 050/1978 Sb. – odb. způsobilost elektrotechnika V.č. 073/2010 Sb. – elektrická zařízení (v.č. 20/1979 do ) V.č. 085/1978 Sb. – revize plynových zařízení V.č. 091/1993 Sb. – bezpečnost v NT kotelnách V.č. 087/2000 Sb. – PO při svařování na nahřívání živic V.č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby V.č. 499/2006 Sb. – dokumentace staveb Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 6

7 Spolupráce s jinými orgány a úřady
Úřad práce POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Hasičský záchranný sbor Česká inspekce životního prostředí Česká obchodní inspekce Krajská hygienická stanice Soudy, Státní zastupitelství Ochránce veřejných práv Zdravotní pojišťovny Městské úřady – živnostenský a stavební odbor Technická inspekce České republiky Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 7

8 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Předmětem kontrol OIP je kontrola dodržování povinností zaměstnavatele vyplývajících z právních předpisů podle ZIP OIP kontroluje příčiny a okolnosti PÚ, případně se zúčastňuje šetření na místě úrazového děje, dle § 5 odst. 1 písm. e) zákona o inspekci práce Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 8

9 Legislativa – výtah ze ustanovení ZP
§ 101 odst. 1 ZP – Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce § 102 odst. 1 ZP – Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. § 102 odst. 3 ZP – Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 9

10 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
§ 103 odst. 1 písm. a) ZP - Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti § 103 odst. 2 ZP – Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 10

11 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
§ 106 odst. 1 ZP – Zaměstnanec má právo na zajištění BOZP, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. § 106 odst. 4 ZP Každý zaměstnanec je povinen dle písm. c) - dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, …, písm. f) – oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit … dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, OOPP a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 11

12 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
v.č. 87/2000 Sb. § 1 odst. 2 Podmínky požární bezpečnosti stanovené touto vyhláškou se vztahují na svařování a nahřívání živic v tavných nádobách provozované PO a fyzickými osobami vykonávajícími podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů. § 3 odst. 1 Před zahájením svařování se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti v prostorech, ve kterých se bude svařovat, jakož i v přilehlých prostorech, zda se nejedná o svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření [§ 2 písm. g)]. Při tom se hodnotí i požární nebezpečí, které představují hořlavé látky obsažené ve stavebních konstrukcích (např. stěnách, stropech, přepážkách). Změní-li se podmínky požární bezpečnosti v průběhu svařování, lze v něm pokračovat až po novém vyhodnocení a zajištění odpovídajících základních nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření. § 3 odst. 2 Pro svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření se jejich zajištění prokazuje písemně. Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 12

13 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
§ 3 odst. 4 Před zahájením svařování se a) stanoví a vyhodnotí možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svářečského pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů a reaguje se na ně v požárně bezpečnostních opatřeních, b) vymezí oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární bezpečnosti při zahájení svařování, v jeho průběhu, při přerušení svařování a po jeho skončení, c) stanoví požadavky na účastníky svařování vyžadujících zvláštní požárně bezpečnostní opatření a na osoby provádějící požární dohled, včetně intervalů pro výkon tohoto dohledu při přerušení a po skončení svařování, pokud není požární dohled nepřetržitý Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 13

14 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
§ 3 odst. 10 Svařování se nesmí zahájit, jestliže nejsou stanovena požárně bezpečnostní opatření s ohledem na druh a místo těchto prací, b) svářeč a pracovníci zúčastnění na svařování a souvisejících činnostech nejsou prokazatelně seznámeni s podmínkami požární bezpečnosti, c) nejsou splněny podmínky požární bezpečnosti, d) svářeč na svářečském pracovišti nemůže prokázat svou odbornou způsobilost ke svařování doklady odpovídajícími normovým požadavkům nebo normativním dokumentům dle ČSN EN nebo vydanými v rámci oprávnění certifikačního orgánu akreditovaného v České republice; v případě, že není pro určitý druh svařování těmito předpisy odborná způsobilost stanovena, pak oprávněním odpovídajícím návodům výrobce nebo dovozce zařízení. Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 14

15 Zákon č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
§ 4 odst. 1 – Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 15

16 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Zákon č. 309/2006 Sb. § 12 Na právní vztahy týkající se zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo PPV, jde-li o zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu (živ.zákon) se vztahuje § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 ZP a § 2 až 11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. § 13 Tam, kde se v zákoníku práce nebo v části první uvádí zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí se tím osoba uvedená v § 12 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 16

17 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Pracovní úrazy v ČR Ostatní Závažné Smrtelné Celkem 2005 66 408 1 114 169 67 691 2006 66 819 1 087 156 68 062 2007 63 665 1 101 192 64 958 2008 59 590 1 079 183 60 852 2009 41 606 868 126 42 600 28 863 669 104 29 636 34 434 794 35 354 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 17

18 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Pokuty Počet pokut Výše pokut v Kč 2005 380 2006 810 17  2007 2 044 52  2008 2 196 78  2009 1 905 59  k * 1 864 K ** 1 541 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 18

19 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Svařování všeobecně § 103 odst. 1 písm. a) ZP Z.č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů NV 591/2006 Sb. V.č. 48/1982 Sb. § § 117 ČSN , , , , svařování, bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů ČSN – zaškolení pracovníků a základní kurzy ČSN EN – svařování – zkoušky svářečů tavné svařování ČSN EN ISO – svářečský dozor, úkoly a odpovědnost ČSN EN – personál pro svařování plastů ČSN EN … pro zkoušení Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 19

20 Bezpečnost práce NV 591/2006 Sb. - výtah
Zhotovitel zajistí splnění požadavků na organizaci práce a pracovní postupy Zpracovat plán bezpečnosti práce jsou-li prováděny práce nad vodou nebo v těsné blízkosti, hrozí pád v výšky nebo do volné hloubky nad 10 m Zhotovitel zabezpečí staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště a umístní bezpečnostní značky Před použitím strojů seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami )únosnost, přejezdy, mosty, vedení technického vybavení … Zajistit stroje proti neoprávněnému použití v souladu s návodem výrobce, uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamčení ovládaní stroje Zajistit výkopy proti pádu osob Nezatěžovat okraje výkopu do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu Zajistit bezpečný sestup a výstup pro zaměstnance pracující ve výkopu Před prvním vstupem nebo po přerušení prací delším jak 24 hodin provést kontrolu stavu stěn výkopu, pažení a přístupů Zajistit, aby byl dodržován zákaz vstupu do nebezpečného pracovního prostoru stroje Stěn výkopu musí být zajištěny proti sesunutí Zajistit pažení ručně kopaných výkopů nad 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V případě zemin nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesunutí, hrozí otřesy musí být zabezpečení i při menších hloubkách Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 20

21 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Příloha 3. Kap. V. NV č. 591/2006 Sb. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním Příloha 3 kap XIII. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním předpisem. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny proti propálení. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 21

22 Zjišťované nedostatky
není uvedena platná zdravotní způsobilost zaměstnanců ve svářečském průkazu příloha B.3 ČSN není vyplněno - potvrzeno „Pověření organizací ke svařování“ příloha B.3 ČSN Svářeč nemá platnou zkoušku svářeče dle ČSN EN a to z důvodu, že zkouška nebyla po 6 měsících prodloužena oprávněnou osobou neprovádí se předepsané tlakové zkoušky hadic nejméně 1x za 3 měsíce maximálním provozním tlakem (C2H2 0,15 MPa, O2 – 0,8 až 1,5 MPa) a nevede se dokumentace o provedených zkouškách, jak požaduje čl ČSN před započetím svařování v prostoru se zvýšeným nebezpečím nejsou prováděny kontroly těsnosti hadic a spojů, jak požaduje čl ČSN nejsou vystaveny písemné příkazy nebo zpracovány technologické postupy pro svařování v prostoru se zvýšeným nebezpečím, jak požaduje čl nebo čl ČSN Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 22

23 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
nejsou vyhodnoceny prostory pracoviště a přilehlé prostory ve kterých budou prováděny svářečské práce, zda se nejedná o pracoviště se zvýšeným nebezpečím, jak požaduje např. čl ČSN nejsou zpracovány technologické postupy pro práce na plynovodech, zaměstnanci nejsou neseznámeni s pracovištěm, riziky, způsobem odplynění plynovodu, způsobem opravy OPZ atd. Nejsou vyhledána rizika pracovní činnosti svářeč a přijata opatření k jejich eliminaci Tlakové nádoby na dopravu plynů nejsou zajištěny proti pádu Sklad technických plynů není označen, nejsou umístěny bezpečnostní značky, není chráněn před účinky atmosférických vlivů – zejména bleskem Skladovány prázdné a plné tlakové láhve společně Na pracovišti je více náhradních tlakových láhví než požaduje § 110 odst. 3 v.č. 48/1982 Sb. Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 23

24 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
po skončení práce se z přechodného pracoviště neprodleně neodváží láhve s plynem na dočasném svářečském pracovišti v prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu s následným požárem jsou skladovány tlakové láhve určené pro svářečské práce svářečské hadice jsou kratší než 5 m nebo jsou pozpropojovány a jednotlivé díly jsou kratší než 5 m (§ 6 odst. 18 v.č. 87/20000 Sb.) uzavřená vozidla a pojízdné díly nejsou vybavena alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem práškovým o hmotnosti hasební látky nejméně 5 kg umístěným tak, aby byl dostupný zvenku pracoviště nejsou vybavena bezpečnostními listy zaměstnanci nejsou seznámeni s bezpečnostními listy svářeči nejsou vybaveni předepsanými OOPP nebo OOPP nesplňují již svůj účel Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 24

25 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Není stanovena kategorie vykonávané práce - svářeč Přechodná pracoviště nejsou vybavena prostředky na zdolávání požáru Přechodná pracoviště nejsou vybavena prostředky pro poskytování 1. pomoci Stálá pracoviště – obsah lékárničky není stanoven zařízením závodní preventivní péče Stálá pracoviště – lékárničky nedostatečně vybavené nebo prošlá expirační doby Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 25

26 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Nehodová událost Kontrolovaná osoba nezpracovala technologický postup pro práce na STL plynovodu v objektu č. 2, řádně tak neseznámila pracovníky s pracovištěm, způsobem odplynění plynovodu, způsobem opravy OPZ. Tím, že pracovníci nebyli řádně seznámeni s pracovištěm a pracovním postupem došlo při provádění svářečských pracích na STL plynovodu z ocelového potrubí k nehodové události – požáru, který byl zapříčiněn natavením STL přípojky zemního plynu do objektu, která byla provedena z materiálu PE. Tím nejsou přijata opatření k odstranění stávajících rizik a není tak vytvářeno bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Kontrolovaná osoba tak porušila ustanovení § 102 odst. 1, odst. 3, odst. 4 ZP Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 26

27 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Při kontrole dokumentace pro opravu plynovodu bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba nesplnila svoji povinnost vyhodnotit prostory pracoviště a přilehlé prostory v objektu č. 2, ve kterých byly prováděny svářečské práce, zda se nejedná o pracoviště se zvýšeným nebezpečím, jak požaduje např. čl ČSN Tím nejsou přijata opatření k odstranění stávajících rizik (roztavení STL přípojky zemního plynu z materiálu PE a způsobení nehodové události dne ) a není tak vytvářeno bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Kontrolovaná osoba tak porušila ustanovení § 102 odst. 1, odst. 3 ZP § 3 odst. 1 NV č. 101/2005 Sb. Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 27

28 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Při kontrole dokumentace pro opravu plynovodu bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba nevystavila písemný příkaz nebo technologický postup pro svařování v prostoru se zvýšeným nebezpečím, jak požaduje čl nebo čl ČSN (prostory se zvýšeným nebezpečím jsou uvedeny např. v čl písm. e) ČSN ) pro pověřené pracovníky, kteří prováděli svářečské práce na plynovodu z ocelového potrubí v objektu č. 2. Kontrolovaná osoba tak porušila ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. § 110 odst. 2 v.č. 48/1982 Sb. Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 28

29 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Při kontrole dokumentace pro opravu plynovodu bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba jako zhotovitel pověřila provedením svářečských prací na plynovodu z ocelového potrubí v objektu č. 2 osobu, která nebyla v době provádění svářečských prací odborně způsobilá. Pro svářečské práce na OPZ musí mít platnou zkoušku svářeče dle ČSN EN 287-1, dne kdy byly prováděny svářečské práce na OPZ, pověřený pracovník kontrolovanou osobou xxx neměl již platnou zkoušku svářeče dle ČSN EN a to z důvodu, že zkouška nebyla po 6 měsících prodloužena oprávněnou osobou, svářečský průkaz str. 21 „Pověření organizací ke svařování“ není provedeno potvrzení kontrolovanou osobou o pověření xxx ke svařování, jak požaduje příloha B.3 ČSN Kontrolovaná osoba ta porušila ustanovení § 3 odst. 2 písm. g) zákona č. 309/2006 Sb. § 3 písm. b) v návaznosti na přílohu č. 3 kap. XIII čl. 6 NV č. 591/2006 Sb. Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 29

30 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Při kontrole dokumentace pro opravu plynovodu bylo zjištěno, že před započetím svařování v prostoru se zvýšeným nebezpečím nebyla provedena kontrola těsnosti hadic a spojů, jak požaduje čl ČSN Kontrolovaná osoba tak porušila ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 30

31 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Při kontrole dokumentace soupravy pro plamenné svařování bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba neprovádí předepsané tlakové zkoušky hadic nejméně 1x za 3 měsíce maximálním provozním tlakem (C2H2 0,15 MPa, O2 – 0,8 až 1,5 MPa), jak požaduje čl ČSN Kontrolovaná osoba tak porušila ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 31

32 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Fotografie z praxe Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 32

33 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Strana 33

34 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Strana 34

35 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Strana 35

36 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Strana 36

37 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Strana 37

38 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Strana 38

39 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Strana 39

40 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Strana 40

41 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Strana 41

42 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Strana 42

43 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Strana 43

44 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Strana 44

45 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Strana 45

46 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Strana 46

47 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Strana 47

48 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Strana 48

49 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Strana 49

50 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010
Dotazy Děkuji za pozornost Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 50


Stáhnout ppt "Legislativa v praxi při zajišťování BOZP při svařování,"

Podobné prezentace


Reklamy Google