Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Legislativa v praxi při zajišťování BOZP při svařování, zkušenosti OIP s prováděním kontrol Ing. Pavel Dohnal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Legislativa v praxi při zajišťování BOZP při svařování, zkušenosti OIP s prováděním kontrol Ing. Pavel Dohnal."— Transkript prezentace:

1 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Legislativa v praxi při zajišťování BOZP při svařování, zkušenosti OIP s prováděním kontrol Ing. Pavel Dohnal OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj Strana 1

2 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV - Dr. Ing. Jaromír Drábek) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV - Dr. Ing. Jaromír Drábek) STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE (SÚIP – Mgr. Ing. Rudolf Hahn) Opava STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE (SÚIP – Mgr. Ing. Rudolf Hahn) Opava OBLASTNÍ INSPEKTORÁTY PRÁCE (OIP – vedoucí inspektoři) OBLASTNÍ INSPEKTORÁTY PRÁCE (OIP – vedoucí inspektoři) TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY (TIČR – Ing. Oldřich Küchler) TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY (TIČR – Ing. Oldřich Küchler)

3 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 3 OIP pro hl. město Prahu Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6, tel.: 235 364 006, fax: 235 362 007, e-mail: praha@oip.czpraha@oip.cz OIP pro Středočeský kraj Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1, tel.: 221 924 200, fax: 222 211 498,e-mail: stredni.cechy@oip.cz stredni.cechy@oip.cz OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu Vodní 21, 370 06 České Budějovice, tel.: 387 843 411, fax: 387 843 419, e-mail: budejovice@oip.cz OIP pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj Schwarzova 27, 301 00 Plzeň, tel.: 377 423 066, fax: 377 372 926, e- mail: plzen@oip.czplzen@oip.cz OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 774 165, fax: 472 772 589, e- mail: usti@oip.czusti@oip.cz OIP pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj Říční 1195, pošt. přihrádka 53, pošta 2, 501 01 HK, tel.: 495 217 494 fax: 495 219 070, e-mail: hradec@oip.czhradec@oip.cz OIP pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj Milady Horákové 3, 658 60 Brno, tel.: 545 321 285, fax: 545 211 303, e- mail: brno@oip.czbrno@oip.cz OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj Živičná 2, 702 69 Ostrava, tel.: 950 143 711, fax.: 596 110 164, e-mail: ostrava@oip.cz www.suip.cz Kontakty: www.suip.cz

4 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 4 Legislativa - ve znění pozdějších předpisů - z.č. 251/2005 Sb. (Inspekce práce) - z.č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) - z.č. 309/2006 Sb. (BOZP při práci) - z.č. 500/2004 Sb. (Správní řád) - z.č. 552/1991 Sb. (Zákon o státní kontrole) - z.č. 174/1968 Sb. (Odborný dozor nad BP) - z.č. 059/2006 Sb. (Závažné havárie) - z.č. 022/1997 Sb. (Technické požadavky) - ES 765/2008 od 1.1.2010 - z.č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon)

5 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 5 NV č. 011/2002 Sb. (bezpečnostní značky) NV č. 101/2005 Sb. (požadavky na pracoviště) NV č. 361/2007 Sb. (podm.ochrany zdraví při práci) NV č. 362/2005 Sb. (BP při nebezpečí pádu) NV č. 378/2001 Sb. (požadavky na bezpečný provoz) NV č. 406/2004 Sb. (prostředí s neb. výbuchu) NV č. 494/2001 Sb. (evidence úrazů – od 1.1.2011 NV č. 201/2010 Sb. ) NV č. 495/2001 Sb. (OOPP) NV č. 591/2006 Sb. (staveniště – dříve v.č.324/1990 Sb. ) NV č. 592/2006 Sb. (odborná způsobilost)

6 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 6 V.č. 018/1979 Sb. – tlaková zařízení V.č. 019/1979 Sb. – zdvihací zařízení V.č. 021/1979 Sb. – plynová zařízení V.č. 048/1982 Sb. – bezpečnost TZ V.č. 050/1978 Sb. – odb. způsobilost elektrotechnika V.č. 073/2010 Sb. – elektrická zařízení (v.č. 20/1979 do 30.6.2010) V.č. 085/1978 Sb. – revize plynových zařízení V.č. 091/1993 Sb. – bezpečnost v NT kotelnách V.č. 087/2000 Sb. – PO při svařování na nahřívání živic V.č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby V.č. 499/2006 Sb. – dokumentace staveb

7 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 7 Spolupráce s jinými orgány a úřady • Úřad práce • POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY • Hasičský záchranný sbor • Česká inspekce životního prostředí • Česká obchodní inspekce • Krajská hygienická stanice • Soudy, Státní zastupitelství • Ochránce veřejných práv • Zdravotní pojišťovny • Městské úřady – živnostenský a stavební odbor • Technická inspekce České republiky

8 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 8 Předmětem kontrol OIP je kontrola dodržování povinností zaměstnavatele vyplývajících z právních předpisů podle ZIP OIP kontroluje příčiny a okolnosti PÚ, případně se zúčastňuje šetření na místě úrazového děje, dle § 5 odst. 1 písm. e) zákona o inspekci práce

9 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 9 Legislativa – výtah ze ustanovení ZP • § 101 odst. 1 ZP – Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce • § 102 odst. 1 ZP – Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. • § 102 odst. 3 ZP – Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.

10 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 10 • § 103 odst. 1 písm. a) ZP - Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti • § 103 odst. 2 ZP – Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

11 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 11 • § 106 odst. 1 ZP – Zaměstnanec má právo na zajištění BOZP, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. • § 106 odst. 4 ZP Každý zaměstnanec je povinen dle • písm. c) - dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, …, • písm. f) – oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit … • dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, OOPP a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu

12 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 12 § 1 odst. 2 Podmínky požární bezpečnosti stanovené touto vyhláškou se vztahují na svařování a nahřívání živic v tavných nádobách provozované PO a fyzickými osobami vykonávajícími podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů. § 3 odst. 1 Před zahájením svařování se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti v prostorech, ve kterých se bude svařovat, jakož i v přilehlých prostorech, zda se nejedná o svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření [§ 2 písm. g)]. Při tom se hodnotí i požární nebezpečí, které představují hořlavé látky obsažené ve stavebních konstrukcích (např. stěnách, stropech, přepážkách). Změní-li se podmínky požární bezpečnosti v průběhu svařování, lze v něm pokračovat až po novém vyhodnocení a zajištění odpovídajících základních nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření. § 3 odst. 2 Pro svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření se jejich zajištění prokazuje písemně. v.č. 87/2000 Sb.

13 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 13 § 3 odst. 4 Před zahájením svařování se a) stanoví a vyhodnotí možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svářečského pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů a reaguje se na ně v požárně bezpečnostních opatřeních, b) vymezí oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární bezpečnosti při zahájení svařování, v jeho průběhu, při přerušení svařování a po jeho skončení, c) stanoví požadavky na účastníky svařování vyžadujících zvláštní požárně bezpečnostní opatření a na osoby provádějící požární dohled, včetně intervalů pro výkon tohoto dohledu při přerušení a po skončení svařování, pokud není požární dohled nepřetržitý

14 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 14 § 3 odst. 10 Svařování se nesmí zahájit, jestliže a)nejsou stanovena požárně bezpečnostní opatření s ohledem na druh a místo těchto prací, b) svářeč a pracovníci zúčastnění na svařování a souvisejících činnostech nejsou prokazatelně seznámeni s podmínkami požární bezpečnosti, c) nejsou splněny podmínky požární bezpečnosti, d) svářeč na svářečském pracovišti nemůže prokázat svou odbornou způsobilost ke svařování doklady odpovídajícími normovým požadavkům nebo normativním dokumentům dle ČSN EN 45020 nebo vydanými v rámci oprávnění certifikačního orgánu akreditovaného v České republice; v případě, že není pro určitý druh svařování těmito předpisy odborná způsobilost stanovena, pak oprávněním odpovídajícím návodům výrobce nebo dovozce zařízení.

15 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 15 Zákon č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů  § 4 odst. 1 – Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být a)vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců b)vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek c)pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány

16 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 16 § 12 Na právní vztahy týkající se zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo PPV, jde-li o a) zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, b) fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu (živ.zákon) se vztahuje § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 ZP a § 2 až 11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. § 13 Tam, kde se v zákoníku práce nebo v části první uvádí zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí se tím osoba uvedená v § 12 Zákon č. 309/2006 Sb.

17 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 17 Pracovní úrazy v ČR OstatníZávažnéSmrtelné Celkem 200566 4081 11416967 691 200666 8191 08715668 062 200763 6651 10119264 958 200859 5901 07918360 852 200941 60686812642 600 11.10.201028 863669104 29 636 30.11.201034 434794 126 35 354

18 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 18 Pokuty Počet pokutVýše pokut v Kč 2005380 7 873 000 200681017 692 500 20072 04452 826 700 20082 19678 124 500 20091 90559 912 000 k 30.11.2010*1 86464 046 600 K 30.11.2010**1 54149 915 600

19 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 19 Svařování všeobecně • § 103 odst. 1 písm. a) ZP • Z.č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů • NV 591/2006 Sb. • V.č. 48/1982 Sb. § 110 - § 117 • ČSN 05 0600, 05 0601, 05 0610, 05 0630, 05 0650 - svařování, bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů • ČSN 05 0705 – zaškolení pracovníků a základní kurzy • ČSN EN 287-1 – svařování – zkoušky svářečů tavné svařování • ČSN EN ISO 14731 – svářečský dozor, úkoly a odpovědnost • ČSN EN 13067 – personál pro svařování plastů • ČSN EN … pro zkoušení

20 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 20 Bezpečnost práce NV 591/2006 Sb. - výtah • Zhotovitel zajistí splnění požadavků na organizaci práce a pracovní postupy • Zpracovat plán bezpečnosti práce jsou-li prováděny práce nad vodou nebo v těsné blízkosti, hrozí pád v výšky nebo do volné hloubky nad 10 m • Zhotovitel zabezpečí staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště a umístní bezpečnostní značky • Před použitím strojů seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami )únosnost, přejezdy, mosty, vedení technického vybavení … • Zajistit stroje proti neoprávněnému použití v souladu s návodem výrobce, uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamčení ovládaní stroje • Zajistit výkopy proti pádu osob • Nezatěžovat okraje výkopu do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu • Zajistit bezpečný sestup a výstup pro zaměstnance pracující ve výkopu • Před prvním vstupem nebo po přerušení prací delším jak 24 hodin provést kontrolu stavu stěn výkopu, pažení a přístupů • Zajistit, aby byl dodržován zákaz vstupu do nebezpečného pracovního prostoru stroje • Stěn výkopu musí být zajištěny proti sesunutí • Zajistit pažení ručně kopaných výkopů nad 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V případě zemin nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesunutí, hrozí otřesy musí být zabezpečení i při menších hloubkách

21 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 21 • Příloha 3. Kap. V. NV č. 591/2006 Sb. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním • Příloha 3 kap XIII. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním předpisem. • Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. • Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny proti propálení. • Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé • Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení.

22 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 22 Zjišťované nedostatky není uvedena platná zdravotní způsobilost zaměstnanců ve svářečském průkazu příloha B.3 ČSN 05 0601 není vyplněno - potvrzeno „Pověření organizací ke svařování“ příloha B.3 ČSN 05 0601 Svářeč nemá platnou zkoušku svářeče dle ČSN EN 287-1 a to z důvodu, že zkouška nebyla po 6 měsících prodloužena oprávněnou osobou neprovádí se předepsané tlakové zkoušky hadic nejméně 1x za 3 měsíce maximálním provozním tlakem (C 2 H 2 0,15 MPa, O 2 – 0,8 až 1,5 MPa) a nevede se dokumentace o provedených zkouškách, jak požaduje čl. 4.4.4 ČSN 05 0601 před započetím svařování v prostoru se zvýšeným nebezpečím nejsou prováděny kontroly těsnosti hadic a spojů, jak požaduje čl. 3.3.2 ČSN 05 0610 nejsou vystaveny písemné příkazy nebo zpracovány technologické postupy pro svařování v prostoru se zvýšeným nebezpečím, jak požaduje čl. 3.6.2.1 nebo čl. 3.6.2.5 ČSN 05 0601

23 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 23 nejsou vyhodnoceny prostory pracoviště a přilehlé prostory ve kterých budou prováděny svářečské práce, zda se nejedná o pracoviště se zvýšeným nebezpečím, jak požaduje např. čl. 3.6.1.3 ČSN 05 0601 nejsou zpracovány technologické postupy pro práce na plynovodech, zaměstnanci nejsou neseznámeni s pracovištěm, riziky, způsobem odplynění plynovodu, způsobem opravy OPZ atd. Nejsou vyhledána rizika pracovní činnosti svářeč a přijata opatření k jejich eliminaci Tlakové nádoby na dopravu plynů nejsou zajištěny proti pádu Sklad technických plynů není označen, nejsou umístěny bezpečnostní značky, není chráněn před účinky atmosférických vlivů – zejména bleskem Skladovány prázdné a plné tlakové láhve společně Na pracovišti je více náhradních tlakových láhví než požaduje § 110 odst. 3 v.č. 48/1982 Sb.

24 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 24 po skončení práce se z přechodného pracoviště neprodleně neodváží láhve s plynem na dočasném svářečském pracovišti v prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu s následným požárem jsou skladovány tlakové láhve určené pro svářečské práce svářečské hadice jsou kratší než 5 m nebo jsou pozpropojovány a jednotlivé díly jsou kratší než 5 m (§ 6 odst. 18 v.č. 87/20000 Sb.) uzavřená vozidla a pojízdné díly nejsou vybavena alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem práškovým o hmotnosti hasební látky nejméně 5 kg umístěným tak, aby byl dostupný zvenku pracoviště nejsou vybavena bezpečnostními listy zaměstnanci nejsou seznámeni s bezpečnostními listy svářeči nejsou vybaveni předepsanými OOPP nebo OOPP nesplňují již svůj účel

25 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 25 Není stanovena kategorie vykonávané práce - svářeč Přechodná pracoviště nejsou vybavena prostředky na zdolávání požáru Přechodná pracoviště nejsou vybavena prostředky pro poskytování 1. pomoci Stálá pracoviště – obsah lékárničky není stanoven zařízením závodní preventivní péče Stálá pracoviště – lékárničky nedostatečně vybavené nebo prošlá expirační doby

26 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 26 Nehodová událost Kontrolovaná osoba nezpracovala technologický postup pro práce na STL plynovodu v objektu č. 2, řádně tak neseznámila pracovníky s pracovištěm, způsobem odplynění plynovodu, způsobem opravy OPZ. Tím, že pracovníci nebyli řádně seznámeni s pracovištěm a pracovním postupem došlo 30.4.2010 při provádění svářečských pracích na STL plynovodu z ocelového potrubí k nehodové události – požáru, který byl zapříčiněn natavením STL přípojky zemního plynu do objektu, která byla provedena z materiálu PE. Tím nejsou přijata opatření k odstranění stávajících rizik a není tak vytvářeno bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Kontrolovaná osoba tak porušila ustanovení § 102 odst. 1, odst. 3, odst. 4 ZP

27 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 27 Při kontrole dokumentace pro opravu plynovodu bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba nesplnila svoji povinnost vyhodnotit prostory pracoviště a přilehlé prostory v objektu č. 2, ve kterých byly prováděny svářečské práce, zda se nejedná o pracoviště se zvýšeným nebezpečím, jak požaduje např. čl. 3.6.1.3 ČSN 05 0601. Tím nejsou přijata opatření k odstranění stávajících rizik (roztavení STL přípojky zemního plynu z materiálu PE a způsobení nehodové události dne 30.04.2010) a není tak vytvářeno bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Kontrolovaná osoba tak porušila ustanovení § 102 odst. 1, odst. 3 ZP § 3 odst. 1 NV č. 101/2005 Sb.

28 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 28 Při kontrole dokumentace pro opravu plynovodu bylo zji š těno, že kontrolovan á osoba nevystavila p í semný př í kaz nebo technologický postup pro svařov á n í v prostoru se zvý š eným nebezpeč í m, jak požaduje čl. 3.6.2.1 nebo čl. 3.6.2.5 ČSN 05 0601 (prostory se zvý š eným nebezpeč í m jsou uvedeny např. v čl. 3.6.1.1 p í sm. e) ČSN 05 0601) pro pověřen é pracovn í ky, kteř í prov á děli sv á řečsk é pr á ce na plynovodu z ocelov é ho potrub í v objektu č. 2. Kontrolovan á osoba tak poru š ila ustanoven í § 5 odst. 1 z á kona č. 309/2006 Sb. § 110 odst. 2 v.č. 48/1982 Sb.

29 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 29 Při kontrole dokumentace pro opravu plynovodu bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba jako zhotovitel pověřila provedením svářečských prací na plynovodu z ocelového potrubí v objektu č. 2 osobu, která nebyla v době provádění svářečských prací odborně způsobilá. Pro svářečské práce na OPZ musí mít platnou zkoušku svářeče dle ČSN EN 287-1, dne 30.4.2010 kdy byly prováděny svářečské práce na OPZ, pověřený pracovník kontrolovanou osobou xxx neměl již platnou zkoušku svářeče dle ČSN EN 287-1 a to z důvodu, že zkouška nebyla po 6 měsících prodloužena oprávněnou osobou, svářečský průkaz str. 21 „Pověření organizací ke svařování“ není provedeno potvrzení kontrolovanou osobou o pověření xxx ke svařování, jak požaduje příloha B.3 ČSN 05 0601. Kontrolovaná osoba ta porušila ustanovení § 3 odst. 2 písm. g) zákona č. 309/2006 Sb. § 3 písm. b) v návaznosti na přílohu č. 3 kap. XIII čl. 6 NV č. 591/2006 Sb.

30 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 30 Při kontrole dokumentace pro opravu plynovodu bylo zjištěno, že před započetím svařování v prostoru se zvýšeným nebezpečím nebyla provedena kontrola těsnosti hadic a spojů, jak požaduje čl. 3.3.2 ČSN 05 0610. Kontrolovaná osoba tak porušila ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.

31 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 31 Při kontrole dokumentace soupravy pro plamenné svařování bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba neprovádí předepsané tlakové zkoušky hadic nejméně 1x za 3 měsíce maximálním provozním tlakem (C 2 H 2 0,15 MPa, O 2 – 0,8 až 1,5 MPa), jak požaduje čl. 4.4.4 ČSN 05 0601. Kontrolovaná osoba tak porušila ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.

32 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 32 Fotografiezpraxe

33 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 33

34 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 34

35 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 35

36 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 36

37 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 37

38 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 38

39 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 39

40 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 40

41 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 41

42 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 42

43 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 43

44 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 44

45 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 45

46 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 46

47 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 47

48 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 48

49 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 49

50 Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Strana 50 Dotazy Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Školení svářečského dozoru Malenovice 2010 Legislativa v praxi při zajišťování BOZP při svařování, zkušenosti OIP s prováděním kontrol Ing. Pavel Dohnal."

Podobné prezentace


Reklamy Google