Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení"— Transkript prezentace:

1 Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení
VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ

2 Struktura přednášky: 1. Úvod
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení Struktura přednášky: 1. Úvod 2. Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU 3. Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 - vyslání zaměstnance, OSVČ, státního úředníka - souběžná pracovní činnost na území více členských států - výjimka z příslušnosti k právním předpisům – čl. 17

3 Struktura přednášky: 4. Vysílání podle bilaterálních smluv
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení Struktura přednášky: 4. Vysílání podle bilaterálních smluv 5. Právní následky určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Formulář E 102 – prodloužení vyslání Informace pro české zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci podléhají cizím právním předpisům

4 Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení
Úvod 4. Základní prameny Nařízení Rady (EHS) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství Nařízení Rady (EHS) 574/72 stanovující postup provádění Nařízení Rady (EHS) 1408/71 Nařízení Rady (EHS) 859/2003, kterým se rozšiřuje používání ustanovení Nařízení 1408/71 a 574/72 na občany třetích zemí Rozhodnutí Administrativní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 181/2000 + jednotlivé bilaterální smlouvy uzavřené ČR

5 Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení - Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU v oblasti SZ nedochází k harmonizaci národních systémů, ale k jejich koordinaci - různorodost národních systémů - odlišné institucionální uspořádání - respektování demografického vývoje populace ... Koordinační nařízení - aplikují se přímo, nevyžadují inkorporaci do vnitrostátního práva - ustanovení mezinárodních smluv a národního práva jsou prováděna v rozsahu, který neodporuje Nařízení

6 Příslušnost k právním předpisům
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení - Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU Příslušnost k právním předpisům - migrace osob za prací do jiných států - stanovení právních předpisů kterého státu migrující pracovník podléhá čl Nařízení – migrující osoba podléhá právním předpisům o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění jen jednoho členského státu Na určení PPP nemá vliv: - státní příslušnost osoby; místo výplaty mzdy; měna, ve které je mzda vyplácena; místo, kde jsou odváděny daně,… - oblast daňová a pracovněprávní není koordinačními nařízeními upravena

7 Příslušnost k právním předpisům
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení - Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU Příslušnost k právním předpisům - stanovení příslušných právních předpisů dle Nařízení Rady 1408/71 se týká: ۰ dávky v nemoci a mateřství ۰ dávky v invaliditě ۰ dávky ve stáří ۰ dávky pozůstalým ۰ dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání ۰ pohřebné ۰ dávky v nezaměstnanosti ۰ rodinné dávky

8 Příslušnost k právním předpisům
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení - Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU Příslušnost k právním předpisům Určenou PPP potvrzuje vystavený formulář: ! Formulář/potvrzení vystavuje stát, jehož právní předpisy jsou příslušné ! - PPP v článcích 13 – 17 Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 - formuláře k PPP: E 101 E 102 bilaterální smlouvy – bilaterální formuláře / potvrzení

9 Formulář E 101/CZ

10 Bilaterální formulář CZ/HR 101 – dle Smlouvy s Chorvatskem

11 Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení
Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71

12 Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení
podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 ČR po vstupu do EU aplikuje Nařízení Rady (EHS) 1408/71 vůči 30 státům: 1) „staré“ členské státy EU Německo Francie Belgie Nizozemí Lucembursko Itálie Irsko Velká Británie Dánsko Řecko Španělsko Portugalsko Finsko Rakousko Švédsko 2) a) „nové“ členské státy EU (od ) Polsko Maďarsko Slovensko Slovinsko Litva Lotyšsko Estonsko Malta Kypr b) „nové“ členské státy EU (od ) Bulharsko Rumunsko 3) země Evropského společenství volného obchodu (ESVO) Norsko Island Lichtenštejnsko + Švýcarsko (od )

13 Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení
podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71: Základní pravidlo - pravidlo místa výkonu práce/činnosti formulář E 101 se nevystavuje 2. Hlavní odchylky od základního pravidla - Vysílání zaměstnanců a - Vysílání OSVČ - 14a.1.a - Vysílání státních úředníků d 3. Další odchylky od základního pravidla

14 Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení
podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 AD 1) Základní pravidlo pro určování příslušnosti k právním předpisům - ZAMĚSTNANCI Základním pravidlo = pravidlo místa výkonu práce čl a Nařízení – osoba zaměstnaná podléhá právním předpisům toho členského státu, na jehož území pracuje, i když bydlí na území jiného členského státu nebo když registrované ústředí nebo místo podnikání instituce, podniku nebo osoby, které ji zaměstnávají, je na území jiného členského státu. Např. Čech ukončil pracovní poměr v ČR a odjel do Německa vykonávat práci, tam také uzavřel nový pracovní poměr. Práci vykonává pouze na území Německa. Bude podléhat německým právním předpisům.

15 Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení
podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 AD 1) Základní pravidlo pro určování příslušnosti k právním předpisům - OSVČ Základním pravidlo = pravidlo místa výkonu činnosti čl b Nařízení – osoba samostatně výdělečně činná podléhá právním předpisům toho členského státu, na jehož území vykonává svou samostatnou výdělečnou činnost, i když bydlí na území jiného členského státu. Např. Instruktor lyžování, který dosud působil v ČR jako OSVČ se rozhodne ukončit v ČR veškeré své aktivity a odjede učit lyžování do Francie. Činnost bude vykonávat pouze na území Francie. Bude podléhat francouzským právním předpisům.

16 AD 2) Hlavní odchylky od základního pravidla
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 AD 2) Hlavní odchylky od základního pravidla A. Vysílání zaměstnanců - čl a Nařízení B. Vysílání OSVČ - čl. 14a 1.a Nařízení C. Vysílání státních úředníků - čl d Nařízení Pozn.: Status zaměstnance/OSVČ se posuzuje podle pravidel vysílajícího státu.

17 AD 2A.) Vysílání zaměstnanců - čl. 14.1.a Nařízení
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 AD 2A.) Vysílání zaměstnanců - čl a Nařízení Osoba, která normálně vykonává práci na území prvního členského státu, a která je dočasně vyslána na území druhého členského státu, aby tam provedla práci, podléhá za splnění určitých podmínek právním předpisům prvního členského státu. Podmínky vyslání zaměstnanců stanovené Nařízením Rady (EHS) 1408/71 1) osoba normálně pracuje pro podnik na území členského státu 2) osoba dočasně vykonává pro svého zaměstnavatele práci v jiném členském státě 3) očekávané trvání práce nepřevyšuje 12 měsíců 4) osoba není vyslána, aby nahradila jinou osobu, která dovršila dobu svého vyslání

18 AD 2A.) Vysílání zaměstnanců - čl. 14.1.a Nařízení
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 AD 2A.) Vysílání zaměstnanců - čl a Nařízení Podmínky vyslání dle čl a stanovené Nařízením Rady (EHS) 1408/71 a Rozhodnutím Administrativní komise č. 181/2000: 1) statut zaměstnance 2) doba vyslání nesmí převýšit 12 měsíců 3) účast vysílaného zaměstnance na pojištění ve vysílajícím státě 4) vztah mezi vyslaným zaměstnancem a podnikem = organická vazba (zaměstnanec normálně pracuje pro vysílající podnik, v zahraničí vykonává práci pro vysílající podnik, pracovní poměr k zaměstnavateli trvá po celou dobu vyslání, je odměňován vysílajícím podnikem, odpovědnost za jeho práci nese vysílající podnik apod.) 5) činnost vysílajícího podniku ve vysílajícím státě 6) náhrada za jiného pracovníka, který dovršil dobu vyslání

19 AD 2B.) Vysílání OSVČ - čl. 14a 1.a Nařízení
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 AD 2B.) Vysílání OSVČ - čl. 14a 1.a Nařízení Osoba, která je normálně samostatně výdělečně činná na území členského státu a dočasně vykonává činnost na území jiného členského státu, podléhá za splnění určitých podmínek právním předpisům prvního členského státu. OSVČ vysílá sama sebe. Podmínky vyslání OSVČ stanovené Nařízením Rady (EHS) 1408/71 1) osoba je normálně samostatně výdělečně činná na území členského státu 2) osoba dočasně vykonává činnost v jiném členském státě 3) očekávané trvání práce nepřevyšuje 12 měsíců

20 AD 2C.) Vysílání státních úředníků - čl. 13.2.d Nař.
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 AD 2C.) Vysílání státních úředníků - čl d Nař. Státní úředníci a osoby za takové považované podléhají právním předpisům členského státu, kterým podléhá úřad, který je zaměstnává.

21 AD 3) Další odchylky od základního pravidla
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 AD 3) Další odchylky od základního pravidla čl c Nařízení - Osoby zaměstnané na palubě lodi čl e Nařízení - Osoby odvedené nebo znovu povolané do služby v ozbrojených silách nebo do náhradní civilní služby čl f Nařízení - Osoby, které přestanou podléhat právním předpisům členského státu, aniž se na ně začnou vztahovat právní předpisy jiného členského státu čl a Nařízení - Zaměstnanci v mezinárodní přepravě čl b Nařízení - SOUBĚH ZAM/ZAM (kromě mezinárodní přepravy) čl. 14a 2,3. Nařízení - SOUBĚH OSVČ/OSVČ čl. 14c písm. (a) N. - SOUBĚH ZAM/OSVČ čl. 14c písm. (b) N. - SOUBĚH ZAM/OSVČ čl. 16 Nařízení - Osoby zaměstnané na diplomatických misích a konzulárních úřadech a pomocný personál Evropských společenství čl. 17 Nařízení - Výjimka z příslušnosti k právním předpisům

22 čl. 14.2.b Nařízení – SOUBĚH ZAM/ZAM
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 čl b Nařízení – SOUBĚH ZAM/ZAM A) zaměstnanec bydlí na území jednoho členského státu a vykonává práci na území tohoto členského státu a současně i na území jiného členského státu – bydliště osoby B) zaměstnanec pracuje pro několik různých podniků nebo zaměstnavatelů, kteří zaregistrovali své ústředí nebo místo podnikání na území jiných členských států, než je bydliště osoby – bydliště osoby C) zaměstnanec pracuje pro jednoho zaměstnavatele, práci vykonává na území dvou nebo více členských států, ale v žádném z těchto států nebydlí – registrované ústředí nebo místo podnikání zaměstnavatele D) zaměstnanec pracuje v podniku, který má sídlo na území jednoho členského státu a který působí na obou stranách společné hranice (podnik protíná státní hranice), přičemž svou práci vykonává na území jiného členského státu, než je sídlo podniku - registrované ústředí nebo místo podnikání zaměstnavatele

23 čl. 14.2.a Nařízení – ZAMĚSTNANCI V MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 čl a Nařízení – ZAMĚSTNANCI V MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ = zvláštní kategorie zaměstnanců vykonávajících činnost souběžně ve více členských státech – členové cestujícího personálu: - řidiči v nákladní a osobní dopravě, strojvůdci, posádka vlaku, piloti, posádka letadel a posádka plavidel vnitrozemské dopravy(ne námořníci) - zaměstnanec obecně podléhá právním předpisům toho členského státu, na jehož území zaměstnavatel zaregistroval své ústředí nebo místo podnikání

24 čl. 14a 2, 3 Nařízení – SOUBĚH OSVČ/OSVČ
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 čl. 14a 2, 3 Nařízení – SOUBĚH OSVČ/OSVČ A) OSVČ bydlí na území jednoho členského státu a vykonává SVČ na území tohoto členského státu a současně i na území jiného členského státu – bydliště OSVČ B) OSVČ vykonává činnost na území dvou nebo více států, přičemž ani v jednom z těchto států nebydlí – hlavní činnost OSVČ C) OSVČ vykonává SVČ v podniku, který má sídlo na území jednoho členského státu a který působí na obou stranách společné hranice (podnik protíná státní hranice), - registrované ústředí nebo místo podnikání podniku

25 Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení
podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 čl. 14c písm.(b) Nařízení – SOUBĚH ZAM/OSVČ - souběh ZAM v jednom členském státě a SVČ v druhém členském státě, které jsou obsaženy v Příloze VII Nařízení - osoba podléhá současně právním předpisům dvou členských států osobě, která podléhá právním předpisům obou států, se formulář E 101 nevystavuje. - ČR je zařazena v Příloze VII pokud osoba vykonává SVČ v ČR a ZAM v kterémkoli jiném členském státě dvojí právní předpisy

26 čl. 14c písm.(b) Nařízení – SOUBĚH ZAM/OSVČ
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 čl. 14c písm.(b) Nařízení – SOUBĚH ZAM/OSVČ Dále bude k aplikaci dvojích právních předpisů docházet v případech, kdy: daná osoba bude zaměstnána v ČR a současně bude OSVČ: v  Belgii, v Dánsku (s bydlištěm v Dánsku), v  Estonsku (s bydlištěm v Estonsku), v  Řecku (pouze s ohledem na důchodové pojištění osob samostatně výdělečně činných), ve Španělsku (s bydlištěm ve Španělsku), ve Francii, v Itálii, na Kypru (s bydlištěm na Kypru), na Maltě, činná v zemědělství v Německu, v Portugalsku, ve Finsku (s bydlištěm ve Finsku), na Slovensku, ve Švédsku (s bydlištěm ve Švédsku), v Bulharsku, v Rumunsku.

27 Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení
podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 čl. 14c písm.(a) Nařízení – SOUBĚH ZAM/OSVČ - Pokud se na souběh zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti nevztahuje Příloha VII, aplikuje se základní pravidlo, které stanoví, že dotyčná osoba podléhá právním předpisům členského státu, ve kterém pracuje v placeném zaměstnání. - Placené zaměstnání má tedy přednost před samostatnou výdělečnou činností. - příslušnost k právním předpisům se potvrdí formulářem E 101

28 čl. 14c písm.(a) Nařízení – SOUBĚH ZAM/OSVČ
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 čl. 14c písm.(a) Nařízení – SOUBĚH ZAM/OSVČ Konkrétně se na osobu vztahují pouze právní předpisy ČR, když: daná osoba je zaměstnána v ČR a OSVČ: ۰ v Dánsku (a nebydlí v Dánsku) ۰ v Estonsku (a nebydlí v Estonsku) ۰ ve Finsku (a nebydlí ve Finsku) ۰ na Islandu ۰ v Irsku ۰ na Kypru (a nebydlí na Kypru) ۰ v Lichtenštejnsku ۰ v Litvě ۰ v Lotyšsku ۰ v Lucembursku ۰ v Maďarsku ۰ v Německu (a není činná v zemědělství) ۰ v Nizozemí ۰ v Norsku ۰ v Polsku ۰ v Rakousku, ۰ ve Slovinsku ۰ ve Španělsku (a nebydlí ve Španělsku) ۰ ve Švédsku (a nebydlí ۰ ve Velké Británii ve Švédsku) ۰ ve Švýcarsku

29 Upozornění Je nutné rozlišovat mezi vysláním a souběžnou činností:
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 Upozornění Je nutné rozlišovat mezi vysláním a souběžnou činností: - vyslání - dočasná práce na území druhého členského státu - na území ČR přitom nevykonává žádnou práci - dlouhodobější charakter - souběh - opakovaná a pravidelná práce ve více členských státech - práce v různých zemích se střídá - práce v jedné zemi nemá dlouhodobý charakter

30 čl. 17 Nařízení – VÝJIMKA Z PŘÍSLUŠNOSTI K PRÁVNÍM PŘEDPISŮM
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 čl. 17 Nařízení – VÝJIMKA Z PŘÍSLUŠNOSTI K PRÁVNÍM PŘEDPISŮM čl. 17 Nařízení umožňuje, aby si členské státy dohodly výjimku z ustanovení článků Nařízení (tj. v rámci určování příslušnosti k právním předpisům) v zájmu některých kategorií osob nebo některých osob - společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele, resp. žádost OSVČ - obrací se na instituci toho státu, jehož právním předpisům chce podléhat - nutný souhlas obou členských států - musí být v zájmu dané osoby - na udělení výjimky není právní nárok - doba, na kterou se výjimka poskytuje – max. 5 let - stát, jehož právním předpisům bude osoba podléhat, vystaví E 101 - dohodnutá výjimka platí jednotně pro nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění

31 Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení
Vysílání podle bilaterálních smluv Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení podle bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení uzavřených ČR

32 Smlouvy uzavřené s členskými státy EU
Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení Vysílání podle bilaterálních smluv Smlouvy uzavřené s členskými státy EU - Francie, Německo, Rakousko, Lucembursko, Nizozemí, Španělsko, Slovinsko, Slovensko, Polsko, Kypr, Litva, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko - mezinárodní smlouvy se aplikují/aplikovaly na vyslání, která proběhla PŘED vstupem ČR do EU - Nařízení Rady (EHS) 1408/71 nahradilo od mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, které ČR uzavřela s členskými státy EU. - smlouvy neztratily svou platnost, nejsou však aplikovány v případech konkurence s Nařízením. * pozn. Švýcarsko Smlouvy uzavřené s nečlenskými státy EU - Bosna a Hercegovina, Chile, Chorvatsko, Izrael, Kanada, Makedonie, Quebek, Rusko, Srbsko, Černá Hora, Turecko, Ukrajina, USA - zůstávají nadále v platnosti v celém svém rozsahu

33 Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení
Právní následky určení příslušnosti k právním předpisům Právní následky určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení: Formulář E 101 Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům Bilaterální formulář - osvědčují, že jmenovaná osoba po uvedenou dobu vyslání podléhá právním předpisům v oblasti sociálního zabezpečení (a zdravotního pojištění) toho státu, který formulář vystavil osoba bude platit pojistné na SZ a ZP podle právních předpisů a do systému určeného státu – upozornění: některé bilat. smlouvy se nevztahují na ZP, jiné se př. vztahují pouze na důchody)

34 čl. 14.1.b Nařízení – FORMULÁŘ E 102 prodloužení vyslání zaměstnance
Prodloužení vyslání uskutečněného dle čl.14.1.a a čl. 14a.1.a - vystavení formuláře E 102 v souladu s čl b a 14a.1.b čl b Nařízení – FORMULÁŘ E 102 prodloužení vyslání zaměstnance Pokud se práce, k jejímuž výkonu byl zaměstnanec vyslán dle čl a, vzhledem k nepředvídaným okolnostem prodlouží nad původně předpokládanou dobu a vyslání má trvat déle než dvanáct měsíců, umožňuje článek 14(1)(b) Nařízení prodloužení doby vyslání až do dokončení této práce, maximálně však o dvanáct měsíců. Vyslaná osoba nadále podléhá právním předpisům vysílajícího státu. Podmínky: doba vyslání je prodloužena maximálně o dalších dvanáct měsíců b) žádost o prodloužení doby vyslání je podána před skončením původní 12-ti měsíční doby vyslání c) stát, na jehož území je zaměstnanec vyslán, k tomu dá souhlas. * Obdobně čl. 14a.1.b prodloužení vyslání OSVČ uskutečněného dle 14a.1.a

35 Uplatnění žádosti o prodloužení doby vyslání
Prodloužení vyslání uskutečněného dle čl.14.1.a a čl. 14a.1.a - vystavení formuláře E 102 v souladu s čl b a 14a.1.b Uplatnění žádosti o prodloužení doby vyslání Žádá se formulářem E 102 Zaměstnavatel nebo OSVČ vyplní část A formuláře E 102 a zašle jej instituci určené příslušným úřadem přijímajícího členského státu, a to ve čtyřech vyhotoveních, a současného rovněž doloží kopii formuláře E 101, který byl žadateli příslušnou zahraniční institucí vystaven v souladu s ustanovením článku 14(1)(a) nebo 14a(1)(a). Instituce přijímajícího členského státu pak vyplní část B a v bodě 7 formuláře vyjádří souhlas, popř. nesouhlas s prodloužením doby vyslání, poté formuláře rozešle Pokud instituce v přijímajícím členském státě s prodloužením doby vyslání nesouhlasí, doba vyslání nebude prodloužena a na dotčenou osobu se budou vztahovat právní předpisy přijímajícího státu

36 Formulář E 102/SK

37 Informace pro české zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci
podléhají cizím právním předpisům o soc. zabezpečení Základní situace: 1. Zaměstnanec české organizace vykonává práci trvale mimo území ČR - formulář se nevystavuje; prokazuje se zejména pracovní smlouvou 2. Zaměstnanec byl do ČR vyslán z jiného členského státu na max. 12 měsíců (pozn. – bilat. smlouvy i 24 / 36 / 60 měsíců) 3. Zaměstnanec vykonává práci v ČR a současně v jiném členském státě / státech a bydliště má mimo území ČR - oznamovací povinnost 4. Zaměstnanec pracující v ČR má udělenu výjimku dle čl. 17 Nařízení

38 Informace pro české zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci
podléhají cizím právním předpisům o soc. zabezpečení Důsledky: Pojistné se odvádí z celého započitatelného příjmu ze všech pojištěných zaměstnání do systému pouze jednoho státu: toho, jehož právní předpisy jsou příslušné = stát, jehož instituce formulář vystavila nebo kde zaměstnanec pracuje v případě bodu 1. -> zaměstnavatel i zaměstnanec se v oblasti sociálního zabezpečení řídí pr. předpisy pouze tohoto státu, nikoli českými pr. předpisy. X daňové a pracovněprávní předpisy ! Povinnosti zaměstnavatele (registrace organizace, přihlášky/odhlášky zaměstnance k pojištění, výpočtu a odvodu pojistného) - nutné, aby se český zaměstnavatel obrátil na příslušnou zahraniční instituci sociálního zabezpečení - ČSSZ sděluje pouze kontakt na zahraniční instituce - zvláštní evidence

39 Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení
Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení"

Podobné prezentace


Reklamy Google