Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRATEGICKÝ PLÁN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRATEGICKÝ PLÁN."— Transkript prezentace:

1 STRATEGICKÝ PLÁN

2 OBSAH PREZENTACE Proč Strategický plán ? Základní pojmy Proces tvorby Strategického plánu Výstupy a efekty

3 1. PROČ STRATEGICKÝ PLÁN ? Potřeba vytvořit koncepční dokument, který bude plně využitelný při strategickém řízení rozvoje města do roku 2020. Strategický plán je třeba přizpůsobit podmínkám daným v novém programovacím období EU 2007 – 2013. Původní strategický dokument se z dnešního hlediska jeví jako zastaralý.

4 2. ZÁKLADNÍ POJMY STRATEGICKÝ PLÁN
Dokument, který na základě definovaných potřeb stanovuje směry budoucího ekonomického a sociálního rozvoje obce. Strategický plán rozvoje Statutárního města Opavy (dále jen „Strategický plán“) je v současnosti tvořen na léta 2007 – 2020. PROFIL MĚSTA Souhrn informací a dat o městě z různých oblastí (lidé, podnikání, bydlení, doprava apod.), které zachycují minulý vývoj a zejména současný stav. Na základě těchto informací by měly být určeny řešené okruhy, cíle a směry rozvoje města. Někdy se nazývá též „socio-ekonomická analýza“. V současnosti není zpracována finální verze tohoto dokumentu pro město Opavu; jde o rozsáhlý dokument, který se „dolaďuje“.

5 2. ZÁKLADNÍ POJMY VIZE ROZVOJE MĚSTA
Definování nejvyššího cíle, kterého chceme dosáhnout v rámci řešeného období. Kdo jsme, kde se nacházíme a zejména, kam se chceme dostat. V rámci procesu tvorby Strategického plánu již bylo definováno motto a vize rozvoje města. Bílá Opava – pravé místo pro život Opava chce být otevřeným, aktivním a hrdým slezským městem, kde každý může strávit život podle vlastních představ. Městem s rozmanitou nabídkou bydlení, vzdělání a pracovních příležitostí s možností realizace, kvalitními službami a atraktivními možnostmi trávení volného času obyvatel. Sportovní a kulturní zázemí splňující nejvyšší nároky, udržovaná zeleň, čistota města a jeho bezpečnost a dostupnost – to vše bude základem plnohodnotného života obyvatel Opavy a spokojenosti jejích návštěvníků. Opava se tak stane nejpříjemnějším a nejpřitažlivějším místem pro život nejen v Moravskoslezském kraji.

6 2. ZÁKLADNÍ POJMY GLOBÁLNÍ CÍL
Obecný cíl zahrnující všechny řešené oblasti, formulovaný na základě vize rozvoje města. V případě Strategického plánu je globální cíl obsažen ve vizi rozvoje města Opavy – viz předcházející snímek. PROBLÉMOVÉ OKRUHY Na základě vize a globálního cíle jsou definovány okruhy (oblasti), které budou Strategickým plánem řešeny. Pro každý problémový okruh jsou určeny strategické cíle, které určují směr rozvoje v konkrétní dané oblasti. Strategický plán řeší 5 problémových okruhů: Lidé, Ekonomika, Infrastruktura, Životní prostředí, Správa města a městských částí.

7 2. ZÁKLADNÍ POJMY PRIORITY
Směry (způsoby) dosažení strategického cíle určeného pro daný problémový okruh. Jde o určení směrů, kterými bychom se měli vydat, abychom splnili vytyčené cíle. Ve Strategickém plánu bude na každý problémový okruh navazovat několik priorit. Priority jsou v současnosti navrhovány jednotlivými pracovními skupinami. OPATŘENÍ Jsou operace, které mají v rámci dané priority zajistit dosažení strategického cíle daného problémového okruhu. Jde o určení konkrétních cest, jakými lze cíle dosáhnout. Ve Strategickém plánu bude mít každá priorita několik vlastních opatření.

8 2. ZÁKLADNÍ POJMY PROJEKT
Projekt je jednorázovou akcí, u které lze jednoznačně určit začátek a konec, výši nákladů a kde lze definovat určitý rozvojový potenciál pro město nebo úsporu finančních prostředků města. U Strategického plánu půjde o poslední krok navazující na určení opatření. Každé opatření, které přispívá k dosažení cílů v daném problémovém okruhu by mělo být reprezentováno konkrétními projekty. SEA Posouzení vlivů Strategického plánu rozvoje Statutárního města Opava na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a posouzení dopadů Strategického plánu rozvoje Statutárního města Opava na lokality soustavy Natura 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

9 2. ZÁKLADNÍ POJMY STRUKTURA STRATEGICKÉHO PLÁNU PROFIL MĚSTA PRIORITA
VIZE + GLOBÁLNÍ CÍL PROBLÉMOVÝ OKRUH + STRATEGICKÝ CÍL PO 1 PO 2 PO n PRIORITA 1.1 1.2 1.n 2.1 2.2 2.n n.1 n.2 n.n 1.1.1 1.2.1 1.n.1 2.1.1 2.2.1 2.n.1 n.1.1 n.2.1 n.n.1 OPATŘENÍ 1.1.2 1.2.2 1.n.2 2.1.2 2.2.2 2.n.2 n.1.2 n.2.2 n.n.2 1.1.n 1.2.n 1.n.n 2.1.n 2.2.n 2.n.n n.1.n n.2.n n.n.n PROJEKTY

10 2. ZÁKLADNÍ POJMY PROBLÉMOVÝ OKRUH 1: EKONOMIKA PRIORITA 1.3:
ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU OPATŘENÍ 1.3.1: PROPAGACE TURISTICKÝCH ATRAKTIVIT PROJEKT: SJEDNOCENÍ ZNAČENÍ TURISTICKÝCH MÍST

11 2. ZÁKLADNÍ POJMY STRATEGICKÁ KOMISE
Strategická komise plní roli řídící skupiny v rámci tvorby strategického plánu. Jejím úkolem je zajištění operativního rozhodování o postupu práce na Strategickém plánu a schvalování jednotlivých fází celého procesu. Zároveň strategická komise zaštiťuje proces strategického plánování jako celek, tj. po vytvoření Strategického plánu zasedá 1 – 2x ročně a dohlíží na plnění jednotlivých opatření a potažmo i celého plánu a rozhoduje o případných změnách. Roli strategické komise plní Řídící skupina pro Strategický plán rozvoje Statutárního města Opavy. Tato skupina má 10 členů, mezi které patří primátor, náměstci primátora, tajemník Magistrátu města Opavy, ředitelka Úřadu práce v Opavě, rektor Slezské univerzity, starosta jedné z městských částí města Opavy, zástupci velkých i drobných podnikatelů a ředitel Charity Opava.

12 2. ZÁKLADNÍ POJMY VÝKONNÝ TÝM
Orgán, který udržuje proces aktivního strategického plánování – jde o organizačního a procesního garanta tvorby strategie, který celý projekt administrativně i odborně vede. Členy Výkonného týmu v rámci tvorby Strategického plánu jsou pracovníci oddělení rozvoje města (kancelář primátora, Magistrát města Opavy) a zástupci zpracovatele Strategického plánu, kterým je Agentura pro regionální rozvoj, a.s. z Ostravy. PRACOVNÍ SKUPINY Jde o odborná seskupení strategického plánování, jejichž členové by měli reprezentovat široké odborné spektrum osobností podnikatelské a veřejné sféry. V rámci tvorby Strategického plánu je ustaveno 5 pracovních skupin – PS Ekonomika, PS Lidé, PS Infrastruktura, PS Životní prostředí a PS Správa města a městských částí. Každá pracovní skupina řeší stejnojmenný problémový okruh. Předsedy jednotlivých skupin jsou členové Řídící skupiny.

13 3. PROCES TVORBY 1 2 3 STRATEGICKÉHO PLÁNU KROK ČINNOST ÚČASTNÍCI
Rozhodnutí o zpracování Strategického plánu Rada Statutárního města Opavy, vedení města 2 Sestavení profilu města Výkonný tým vytváří, Řídící skupina schvaluje 3 Definování vize a globálního cíle Řídící skupina schvaluje

14 3. PROCES TVORBY 4 5 6 7 STRATEGICKÉHO PLÁNU KROK ČINNOST ÚČASTNÍCI
Určení problémových okruhů a strategických cílů Řídící skupina určuje a schvaluje 5 Rozhodnutí o zaměření priorit, opatření a návrh projektů Pracovní skupiny navrhují, Výkonný tým textově zpracovává 6 Sestavení konečné verze Strategického plánu Výkonný tým textově zpracovává, Řídící skupina schvaluje 7 Schválení Strategického plánu Zastupitelstvem Statutárního města Opavy Řídící skupina předkládá, Zastupitelstvo rozhoduje o schválení

15 4. VÝSTUPY A EFEKTY při naplňování stanovené vize rozvoje města je důležité realizovat projekty, které vycházejí z priorit a opatření všechny projekty budou definovány co nejdetailněji (časová realizace, náklady apod.) a budou seřazeny do společného harmonogramu realizací pokud bude docházet k efektivní realizaci projektů, bude tak naplňován smysl jednotlivých opatření a potažmo i priorit jelikož existuje jasná návaznost (vize – problémové okruhy – priority – opatření – projekty), lze konstatovat, že od efektivní realizace projektů bychom měli dojít k naplnění vize realizaci projektů bude kontrolovat Řídící skupina, která se bude scházet cca 1 – 2x ročně

16 Statutární město Opava
DĚKUJI ZA POZORNOST Ing.Petr Šnejdar kancelář primátora, oddělení rozvoje města Statutární město Opava


Stáhnout ppt "STRATEGICKÝ PLÁN."

Podobné prezentace


Reklamy Google