Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veterinární dozor nad prodejem živočišných produktů na trzích, tržnicích včetně farmářských a vánočních trhů A.Kozák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veterinární dozor nad prodejem živočišných produktů na trzích, tržnicích včetně farmářských a vánočních trhů A.Kozák."— Transkript prezentace:

1 Veterinární dozor nad prodejem živočišných produktů na trzích, tržnicích včetně farmářských a vánočních trhů A.Kozák

2 Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů na trzích, tržnicích
V tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně nezávadné živočišné produkty, které splňují požadavky stanovené v § 18 zákona č. 166/1999 Sb, o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. Živočišné produkty s prošlým datem použitelnosti jsou považovány za zdravotně závadné.

3 Kdo nabízí živočišné produkty k prodeji je povinen
Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů na trzích, tržnicích Kdo nabízí živočišné produkty k prodeji je povinen skladovat potraviny nebo suroviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost, vyloučit přímý styk potravin nebo surovin s látkami nepříznivě ovlivňujícími zdravotní nezávadnost a jakost potravin, uchovávat potraviny a suroviny při teplotách stanovených vyhláškou nebo deklarovaných výrobcem.

4 Základní veterinární požadavky na živočišné produkty ( § 18 veterinárního zákona )  
(1)Živočišné produkty musí a) odpovídat požadavkům na jejich výrobu, zpracování, skladování, přepravu a uvádění do oběhu, stanoveným tímto zákonem, zvláštními právními předpisy a předpisy Evropských společenství, b) být zdravotně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat, c) vyhovovat mikrobiologickým kritériím a nesmí obsahovat rezidua a kontaminující látky v množstvích, která představují nebezpečí pro zdraví lidí, d) být označeny stanoveným způsobem.

5 Základní veterinární požadavky na živočišné produkty ( § 18 veterinárního zákona )
(2) Živočišné produkty, které jsou určeny k lidské spotřebě, musí být získány ze zvířat, která a) splňují veterinární požadavky na zvířata příslušného druhu právními předpisy, b) nepocházejí z hospodářství, podniku, území nebo části území, které podléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením, jež se vztahují na daná zvířata a jejich produkty. c) nebyla poražena, jde-li o maso a masné výrobky, v podniku, v němž během procesu porážení a výroby byla přítomna zvířata nakažená nebo podezřelá z nákazy. d) jsou v souladu, jde-li o vodní živočichy a živočichy pocházející z akvakultury, s požadavky stanovenými právním předpisem.

6 Základní veterinární požadavky na živočišné produkty ( § 18 veterinárního zákona )
Živočišné produkty, u nichž vznikly důvodné pochybnosti o dodržení povinností nebo požadavků na zajištění jejich zdravotní nezávadnosti, a potraviny živočišného původu, jež byly z tohoto důvodu vráceny z obchodní sítě, mohou být používány nebo dále zpracovávány jen se souhlasem krajské veterinární správy a za podmínek jí stanovených. Potraviny živočišného původu, které jsou zdravotně nezávadné, se posuzují jako poživatelné, popřípadě poživatelné po zvláštní úpravě (ošetření) nebo dalším zpracování. Potraviny živočišného původu, které neodpovídají požadavkům zdravotní nezávadnosti, se posuzují jako nepoživatelné.

7 DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PRODEJI NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH
Krajská veterinární správa (KVS) dozoruje trhy konané na místě schváleném obcí, jejichž konání bylo obcí povoleno a příslušná krajská veterinární správa schválila provozovateli tržní řád, nebylli vydán formou nařízení obce. 1. Chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném výrobním podniku a to za těchto podmínek: maso z drůbeže a králíků (musí být vykucháno, u králíků nesmí být oddělená hlava) maximálně z 10 kusů týdně, maso musí být uloženo při teplotě maximálně 4 °C. Maso musí být čitelně označeno nápisem „Maso není veterinární vyšetřeno – určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“

8 DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PRODEJI NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH
syrové mléko a smetanu pomocí prodejního automatu (automat musí být registrován u KVS) čerstvá, prosvícená a označená vejce s uvedením jména a adresy chovatele v maximálním množství 60 kusů jednomu konečnému spotřebiteli včelí produkty od včelstev ze stanovišť ve stejném kraji jako trh, označené jménem, příjmením a adresou chovatele a u medu druhem a množstvím živé ryby (usmrcování a další opracování ryb musí být nahlášeno příslušné KVS 7 dní předem)

9 DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PRODEJI NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH
2. Je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo drůbeže a králíků) a výrobky z tohoto masa 3. Ostatní prodejci potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby jimi prodávané potraviny a suroviny byly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném podniku. Jejich povinností je udržovat je při stanovených teplotách. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat 7 °C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře 4 °C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře 3 °C pro vnitřnosti 5 – 18 °C pro vejce (nekolísavá teplota) 4 – 8 °C pro mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené 0 °C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu) Ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem.

10 DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PRODEJI NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH
4. Pro potraviny podle bodu 3 musí být k dispozici viditelná informace o jejím názvu, množství a datu použitelnosti nebo datu minimální trvanlivosti. Prodávající musí být vždy schopen na místě doložit původ produktů. 5. Označení „domácí“ v názvu potraviny je nepřípustné. 6. Prodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti je nepřípustné. 7. Potraviny musí být po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před jakoukoli kontaminací a před přímým vlivem klimatických podmínek.

11 DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PRODEJI NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH
8. Všechny předměty a zařízení, které přicházejí přímo do styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu. 9. Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí nosit čistý oděv, při prodeji nebalených potravin, zejména masa, musí být k dispozici zdroj pitné vody k mytí rukou. 10. Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění, a nesmí představovat přímý ani nepřímý zdroj kontaminace.

12 Kontrola na trzích a tržištích ČR
Rozmach farmářských trhů v roce 2011 Kontroly pouze na FT pořádaných na registrovaných tržištích a v tržnicích Počet akcí: 666 na 221 tržištích Počet akcí se závadou 74 Sankce Kč Nejčastější závady: teplota, zboží neznámého původu, značení, nedostatečná ochrana zboží před znečištěním.

13 Kontroly Farmářských trhů MěVS v Praze SVS
Počet kontrol FT do 62 Počet zjištěných závad 76

14 Nejčastější závady Nedodržování teplotního řetězce (např. vejce +23°C, masné výrobky +13,5°C, +12,5°C, slanina +20,6°C). Chyby ve značení výrobků (např. uváděno tvrzení jako domácí špekáčky, domácí tlačenka, domácí sekaná apod. Označení „domácí“ je totiž v rozporu s § 4, vyhlášky č. 113/2005 Sb. a je tudíž nepřípustné. Chybí doklady o původu zboží (§ 11 odst. písm. c) zákona č. 110/1997 Sb.). Výrobky nebyly chráněny před vlivy vnějšího prostředí (prach, nečistoty, volně žijící zvířata,přímé sluneční záření apod.)

15 Nejčastější závady Obecně neuspokojivá hygiena prodeje (přívod pitné vody, sanitace pracovních pomůcek, pracovní oděvy apod.) Zjištěn prodej přímo dovezených živ. produktů z jiného členského státu EU=místo určení, bez předchozího nahlášení. Skladování vratných obalů ? Ty slouží po skončení jako opětovný primární obal neprodaných výrobků.

16 Veterinární podmínky sezónního prodeje živých ryb
Prodejní místo k této činnosti musí splňovat tyto základní hygienické požadavky vybavení: Prodejní pult s omyvatelnou, dobře čistitelnou pracovní deskou s vyvýšenými okraji a odpadním otvorem, váhy. Dostatečně velké kádě na úchovu živých ryb se zabezpečeným neustálým přívodem zdravotně nezávadné vody a jejím odtokem, popř. zajistit úchovu ryb ve vodě obohacené kyslíkem. Při použití aeračního zařízení musí být voda v nádrži vyměněna alespoň jednou denně. V kádích a příručních nádržích musí být voda čistá o teplotě 0 ° až 10 °C, kádě nesmí být přeplněny.

17 Množství ryb v kádích Poměr hmotnosti živých tržních ryb a množství vody (hustota obsádky) v kádích a příručních nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve vodě v závislosti na teplotě vody, je: Kapr v kg na litrů vody Teplota vody ve ˚C Hmotnost ryb v kg Nejnižší % nasycení kyslíkem 0 – 5 1  5 – 10 1 000 a méně 40

18 Veterinární podmínky sezónního prodeje živých ryb
Prodejní místo musí být umístěno tak, aby byl zajištěn co nejkratší odtok odpadních vod do kanalizace a nedocházelo k roztékání odpadní vody při manipulaci s živými rybami. Nepropustné uzavíratelné a označené nádoby na pevné Vedlejší živočišné produkty (dále jen VŽP). Nádoby na vnitřnosti, žábry, šupiny, střeva, ploutve apod. budou označené nápisem „VŽP 3. kategorie“ a „Není určeno pro lidskou spotřebu“ Nádoby na uhynulé ryby budou označené VŽP 2. kategorie a „Není určeno k výživě zvířat“. Likvidaci VŽP zajistit dle nařízení Rady (ES) 1069/2009. Odvoz VŽP musí být zajištěn smluvně osobou, která má povolení k výkonu veterinární asanační činnosti, a provázen vyplněným obchodním dokladem (v příloze). Jedna kopie bude uchovávána u prodejce.

19 Veterinární podmínky sezónního prodeje živých ryb
Prodávající musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami (gumovými zástěrami, holínkami a rukavicemi) a vlastnit platný zdravotní průkaz. V každém prodejním místě musí být pro kontrolní orgány k dispozici: veterinární podmínky pro sezónní prodej živých ryb vydané MěVS v Praze pro danou sezónu včetně příloh, povolení pro zábor místa a služeb s tím souvisejících od příslušného obvodního úřadu a doklady o původu ryb (místo posledního sádkování). Živé tržní ryby se musí přepravovat ve vhodných přepravních nádobách a zařízeních ve vodě. Nakládání, vlastní přeprava a vykládání musí být prováděno tak, aby nedocházelo k poranění ryb.

20 Veterinární podmínky sezónního prodeje živých ryb
Během prodejní činnosti musí být prováděn průběžný úklid, po ukončení prodeje celkový úklid prodejního místa. Při zacházení s živou rybou a jejím následném zabíjení musí být dodržovány požadavky zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování, zejména z důrazem na § 6 - péče o ryby před usmrcením.

21 zbavovat živé ryby šupin nebo ploutví
Je zakázáno !!! zbavovat živé ryby šupin nebo ploutví vsouvat rybám prsty pod skřele do žaber vtlačovat prsty do očnic násilně vytlačovat jikry nebo mlíčí omračovat a vykrvovat ryby jiným způsobem než je uvedeno výše uplatňovat předsudek píchání nože do krajiny ocasní jako způsob usmrcování ryb zabíjení ryb do zásoby znečišťovat stanoviště krví a rybím odpadem.

22 V každém prodejním místě musí být pro kontrolní orgány k dispozici:
zásady pro sezónní prodej živých ryb vydané MěVS v  Praze pro danou sezónu povolení pro zábor místa a služeb s tím souvisejících od příslušného obvodního úřadu doklady o původu ryb ( místo posledního sádkování ) obchodní doklad(y) o odvozu VŽP k neškodnému odstranění.

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Veterinární dozor nad prodejem živočišných produktů na trzích, tržnicích včetně farmářských a vánočních trhů A.Kozák."

Podobné prezentace


Reklamy Google