Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P Ř ENOS GENETICKÉ INFORMACE KAŽDÝ BIOLOGICKÝ DRUH ……je charakterizován strukturou svých bílkovin INFORMACE O PRIMÁRNÍ STRUKTU Ř E BÍLKOVIN DNA !!!! JE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P Ř ENOS GENETICKÉ INFORMACE KAŽDÝ BIOLOGICKÝ DRUH ……je charakterizován strukturou svých bílkovin INFORMACE O PRIMÁRNÍ STRUKTU Ř E BÍLKOVIN DNA !!!! JE."— Transkript prezentace:

1 P Ř ENOS GENETICKÉ INFORMACE KAŽDÝ BIOLOGICKÝ DRUH ……je charakterizován strukturou svých bílkovin INFORMACE O PRIMÁRNÍ STRUKTU Ř E BÍLKOVIN DNA !!!! JE ULOŽENA V DNA !!!! DEOXYNUKLEOTID Ů ……V PO Ř ADÍ DEOXYNUKLEOTID Ů

2 G E N úsek ř et ě zce DNA, kde je zakódována kompletní informace o jednom ur č itém polypeptidovém ř et ě zci G E N o m ….soubor všech gen ů organismu

3 EXPRESE GENETICKÉ INFORMACE CENTRÁLNÍ DOGMA MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE DNA  RNA  PROTEIN REPLIKACE TRANSKRIPCE TRANSKRIPCE DNA  mRNA (v jád ř e) TRANSLACE TRANSLACE RNA  PROTEIN (v cytoplazm ě na ribozomech) DNA  RNA DNA  DNA RNA  PROTEIN POSTTRANSKRIP Č NÍ ÚPRAVA POSTTRANSLA Č NÍ ÚPRAVA

4

5 spole č né znaky replikacetranskripcetranslace replikace, transkripce a translace  ř ízené polymerace (polykondenzace)  r ů st polymeru pouze jedním sm ě rem NK….od 5´ ke 3´konci peptid….od N- k C- konci  katalýza transferázami (enzymy)

6 REPLIKACE  zdvojení  zdvojení genetické informace dvouvlákenDNA  syntéza dvou nových komplementárních vláken DNA  vznik 2 nových pravoto č ivých dvoušroubovic mate ř ské dce ř inné každá obsahuje 1 vlákno mate ř ské a druhé dce ř inné...dohlí ž í na to, aby se p ř i rozmotávání vlákna DNA v replika č ní vidlici neutáhlo zbývající vlákno DNA natolik, ž e by ji ž nešlo rozmotat DNA  DNA topoizomerázatopoizomeráza

7 REPLIKACE

8 REPLIKACE

9 Okazakiho fragmenty opožd ě ném ř et ě zci …jsou úseky nov ě replikované DNA, které se tvo ř í na tzv. opožd ě ném ř et ě zci  posléze pospojovány pomocí DNA ligázy v kontinuální ř et ě zec  DNA polymeráza 5´ - 3´  DNA polymeráza dokáže syntetizovat nové vlákno jen ve sm ě ru 5´ - 3´  po rozmotání šroubovice se podle jednoho mate ř ského ř et ě zce (který je ve sm ě ru 3´- 5´) syntetizuje pomocí DNA polymerázy kontinuální ř et ě zec – to není na druhém ř et ě zci možné  na ř et ě zci 5´ - 3´tedy dochází k tvorb ě tzv. Okazakiho fragment ů  tyto ř et ě zce se poté spojí v jeden ř et ě zec

10 Transkript Směr transkripce TRANSKRIPCE DNA  RNA  p ř epis  informace o po ř adí nukleotid ů se p ř episuje z DNA do mRNA  transkripcí vzniká RNA komplementární k jednomu řetězci DNA k jednomu řetězci DNA Jednovlákná RNA Dvouvlákná DNa templát DNA

11 TRANSKRIPCE DNA  RNA  hned za místem, kde byl přidán ribonukleotid, dochází k obnovení dvoušroubovicové struktury DNA a vytěsnění vlákna RNA RNA DNA

12 RNA-polymeráza a směr transkripce energie pro syntézu RNA je využívána energie vznikající hydrolýzou ribonukleosidtrifosfátu (ATP, UTP, GTP a CTP) Vznik fosfodiesterové vazby 5' → 3' RNA je syntetizována ve směru 5' → 3' 5' 3' 3'-konec 3'-OH 5'-fosfátovou skupinou RNA-polymerasa katalyzuje připojování nukleotidů na 3'-konec rostoucího řetězce RNA za vzniku fosfodiesterové vazby mezi 3'-OH skupinou řetězce a 5'-fosfátovou skupinou přidávaného nukleotidu

13 RNA-polymerasa Rozvíjecí místo Templát pro syntézu RNA Ribonukleosidtrifosfáty

14 1.INICIACE po navázání RNA-polymerázy na promotor se rozvinou oba ř et ě zce DNA 2. ELONGACE RNA-polymeráza se posunuje podél molekuly DNA vzniká vlákno RNA v orientaci 5´  3´ 3. TERMINACE terminátor - sekvence DNA, která je signálem pro odd ě lení RNA -polymerázy od DNA DNA  RNA TRANSKRIPCE

15 3'-konec 5'-konec A GC U TA Templátový Řetězec (DNA) Nově syntetizovaný Řetězec (RNA) 5' 3' 5' A GC U TA 3' Templátový Řetězec (DNA) Nově syntetizovaný Řetězec (RNA) 5' Fosfodiesterová vazba Obsah 3'

16 DNA  RNA TRANSKRIPCE

17 Posttranskripční úpravy RNA DNA je uzavřena v jádře, ale ribosomy se nacházejí v cytoplasmě. mRNA musí být transportována z jádra do cytoplasmy malými jadernými póry. Před opuštěním z jádra však mRNA podléhá posttranskripčním úpravám. Transkripcí vzniká nejprve primární transkript (Pre-mRNA) neboli heterogenní jaderná RNA (hnRNA), která se dále upravuje. transkripce Protein DNA (v jádře) Pre-mRNA (v jádře) Posttranskripční úpravy mRNA (vznik v jádře, transport do cytoplasmy) translace Upravená mRNA je transportována do cytoplasmy a tam překládána na proteiny (translace).

18 Exony a introny exony introny  DNA obsahuje kromě kódujících sekvencí (tzv. exony ) i nekódující sekvence (tzv. introny ) - introny nejsou překládány do proteinů  celá DNA včetně exonů i intronů je transkribována do mRNA (přesněji do Pre-mRNA)  introny jsou odstraňovány enzymy a exony jsou spojeny dohromady sestřih tzv. sestřih Exony Introny mRNA

19 REVERZNÍ TRANSKRIPCE... RNA  DNA  pomocí reverzní transkriptázy (RNA- závislé DNA-polymerázy)  u retrovir ů

20 RNA  protein TRANSlace  podle informace mRNA vzniká primární struktura bílkoviny  mRNA – po ř adí nukleotid ů po p ř episu z DNA (transkripce)  probíhá na ribozomech

21 • triplet • triplet= trojice nukleotid ů mRNA kodón – trojice nukleotid ů mRNA se nazývá kodón, ur č uje druh aminokyseliny, která se naváže antikodón – trojice nukleotid ů tRNA se nazývá antikodón – odpovídá kodónu mRNA Vazba aminokyselin

22 -spojení mRNA a ribozomu - na ribozomu dv ě místa pro navázání tRNA -na triplet mRNA se naváže tRNA -tRNA nese aminokyselinu -aminokyselina odpovídá kódujícímu tripletu tRNA -aminokyselina m ů že odpovídat více kodon ů m Proces translace

23

24

25


Stáhnout ppt "P Ř ENOS GENETICKÉ INFORMACE KAŽDÝ BIOLOGICKÝ DRUH ……je charakterizován strukturou svých bílkovin INFORMACE O PRIMÁRNÍ STRUKTU Ř E BÍLKOVIN DNA !!!! JE."

Podobné prezentace


Reklamy Google