Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE Datum: 31. 1. 2012, místo: Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE Datum: 31. 1. 2012, místo: Olomouc."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE Datum: 31. 1. 2012, místo: Olomouc

2 Pojem komunita  Jen několik pojmů co je komunita. První definice preferuje komplexní pohled a říká, že v komunitě jsou lidé, kteří žijí v geograficky definované oblasti a mezi nimi jsou vzájemné sociální vazby a tito lidé jsou k sobě citově vázáni i k místu kde žijí.  Můžeme také říci, že komunita je místo, kde člověk získává emociální podporu, ocenění a praktickou pomoc v každodenním životě.  Setkáváme se také s názorem, že komunita je vymezena hranicemi, které mohou být geografické, ale i politické a nebo ekonomické, je postavena na pilířích jako jsou společné kulturní dědictví, společné problémy a jiné.  Musí mít také svou strukturu. Komunita není statická, mění se výsledkem zkušeností nebo cíleným úsilím.

3 Základní charakteristika komunity Je různorodou jednotou  má společný základ sdílených hodnot,  vyznačuje se vzájemnou péčí, důvěrou a týmovou prací,  má rozvinutou efektivní vnitřní komunikaci,  usnadňuje lidem účast na veřejných věcech,  utváří si vlastní identitu,  je otevřená do budoucnosti,

4 Typy komunit Komunita občanská: jedná se o společenství osob, které vykonávají každodenní aktivity ve společném prostoru. Komunita výcviková: jedná se o společenství osob, které se zaměřují na sebepoznávání, nácvik dovedností. Komunita terapeutická: specifická forma organizace léčebné instituce, která umožňuje otevřenou komunikaci všech členů dané instituce. Komunita spirituální: společenství lidí, kteří se snaží o spirituální rozvoj.

5 Cíle komunitní práce Cílem komunitní práce je usilování o sociální změnu, kterou uskutečníme prostřednictvím analýzy sociální situace a utvářením vztahů sociálního pracovníka a komunity a vzájemných vztahů mezi skupinami uvnitř komunity. Komunitní práce je metoda řešení sociálních problémů prostřednictvím podpory společenství – komunit – v místech, kde lidé žijí a kde problémy vznikají Komunitní práce je tedy metoda směřující k vyvolání a podporování změny v rámci místního společenství a využívá lidských zdrojů v komunitě – jedná se např. o komunitu občanskou, komunitou léčebnou atd. V současné době je komunitní práce pojímána jako proces jak aktivovat lidi, aby svůj problém řešili sami, zároveň je to také způsob jak určitý problém vyřešit

6 Znaky komunitní práce:  používá se pro řešení problémů a pro navození změny v komunitě,  vztahuje problémy jedinců a skupin ke zdrojům a možnostem místní komunity,  vede k přerozdělení a sdílení zdrojů odpovědnosti a kompetence,  zapojuje do řešení problémů a do rozhodování a života komunity její občany, stejně tak jako místní organizace  rozšiřuje možnosti lidi ovlivnit to, co se s nimi děje. Komunitní práce je metoda univerzální můžeme s ní řešit místní problémy v oblasti sociálních služeb a zdravotní péče, etnického napětí, životního prostředí a další. Každá situace, která vznikne si vyžaduje odlišné řešení a proto zde má velkou úlohu komunitní pracovník. Předpokladem úspěšné komunitní práce je solidní znalost příslušné obce nebo společenství a jejich institucí (počet obyvatel, mobilita, věkové složení, přítomnost menšin, tradice, kultura obcí, zaměstnanost, nezaměstnanost, aktivita odborů, bydlení, chudoba, dopravní podniky…).

7 Jak motivovat lidi ke spolupráci v komunitě úloha musí vycházet z vlastních potřeb a zájmů lidí, musí zde být nějaký vztah mezi osobou, kterou žádáme, aby něco udělala, a tím pro koho to dělá, činnost musí vést k nějakému výsledku, nikdy nežádat po člověku to, co by ho mohlo ohrozit, žít v dané komunitě, Důležitá je spolupráce v komunitě, ale i s ostatními lidmi, organizacemi. S problematikou vztahů s veřejností úzce souvisí získávání zdrojů. Finanční prostředky můžeme získat v samotné komunitě, od fyzické osoby, v obci nebo kraji. Lze psát projekty, do kterých se mohou zapojit i lidé z komunity. Finanční prostředky můžeme získat také dotacemi, sponzorstvím, použít fund- raising (je to proces, v rámci kterého organizace získává dárce, kteří finančně či materiálně podporují její činnost). Nesmíme zapomínat na publicitu, která může přivést lidi, kteří do té doby nic o aktivitách komunity nevěděli. Je dobré na svá setkání zvát celou širokou veřejnost, dělat víkendová setkání, spolupracovat s místními podnikateli, kteří se budou chtít podílet na nějakém projektu. Vydávat lokální list tím zajistíme informovanost o plánech a výsledcích akcí. Využít vysílací čas vyhrazený veřejným službám v místním rozhlase a televizi. Smyslem komunitní práce je zvyšovat toleranci, dobré sousedství a sociální odpovědnost, snižovat intoleranci.

8 Komunitní přístup Klinický přístup se zabývá především vnitřním životem jedince a jeho vztahy v rodině, komunitní přístup rovněž bere zřetel na tyto vztahy, ale vede odborníky, kteří pomoc poskytují, k tomu, aby se starali o životní podmínky svých klientů. Komunitní přístup přináší jednoduché a srozumitelné myšlenky a ukazuje jak je uplatnit v realitě. To znamená, že se musí nejdříve odborník zeptat lidí jaké problémy mají a až potom může udělat nějaké opatření, důležité je také jak komunita toto opatření přijme. Komunitní přístup vytváří parcipativní demokracii na lokální úrovni,  Důležité je umět naslouchat jeden druhému, vytváření příležitostí ke společné diskusi, sdílení názorů a spolupráci při společném učení a objevování řešení.

9 Proces komunitní práce Proces komunitní práce můžeme rozdělit do čtyř fází: První fáze je zjišťování a analýza potřeb, každý, kdo chce plánovat musí vycházet z potřeb dané komunity. To znamená shromažďovat informace a provést analýzu informací, Sociální potřeba je v každé komunitě jiná, ale metody, které se používají jsou podobné. Ke zjišťování sociálních potřeb se často používá metoda – SWOT analýza (soustřeďuje se na silné stránky, slabé stránky, na přednosti a na hrozby v komunitě). Druhá fáze je plánování, zde je nejdůležitější formulovat cíl procesu, prostředky vedoucí ke změně, odhadnout časovou, finanční, personální náročnost a zvolit vhodnou metodu implementace (realizace). Třetí fáze je realizace plánu. Zde jde především o komunikaci a to jak uvnitř týmu tak i navenek, o krátkodobé i střednědobé plánování aktivit a o průběhu vyhodnocování aktivit. Poslední fáze je evaluace (vyhodnocení ). Jedná se o komplexní proces shrnující hodnocení různých zájmových skupin v rámci komunity. Často se na vyhodnocení zapomíná, ale bez dobrého vyhodnocení lze těžko pokračovat dále. Při hodnocení můžeme využít metody dotazníků, revize záznamů organizace, návštěvy na místě a zde provést pozorování

10 Strategie komunitní práce Vyjednávání: Vyjednávání znamená řešení problému. Problém může vzniknout mezi dvěma či více lidmi nebo skupinami. Příčina je v rozdílnosti nebo neslučitelnosti zájmů zúčastněných stran.

11 Rozlišujeme čtyři typy vyjednávání: Interpersonální vyjednávání : při vyjednávání ustoupím tam, kde je to pro mne méně důležité, ale chceme dosáhnout toho co je pro nás důležitější. Vyjednávání uvnitř skupin: hájí zájem skupiny, ale zároveň si chce zvýšit vlastní status. Meziskupinové vyjednávání : nejdříve proběhne vyjednávání uvnitř skupin a pak delegáti skupin se podílí na vyjednávání meziskupinovém. Vyjednávání s pomocí třetí strany, arbitra: Arbitra požádáme, když vyjednávání uvázne na mrtvém bodě Existují dvě hlavní možnosti strategie vyjednávání: Kooperativní (jde o dosažení vzájemné shody) a konkurenční (jedna strana chce dosáhnout zisku na úkor strany druhé

12 Principy vyjednávání Mezi základní principy vyjednávání patří:  Prvním je odloučení osobní vazby od problému,  Druhým odhalování zájmů,  Třetím hledání výhod pro obě strany  Čtvrtým nalezení objektivních měřítek Důležitá je příprava na vyjednávání. Mezi nejdůležitější patří tzv.:  Scénář vyjednávání, obsahuje informace o druhé straně a vytýčení cíle. Jednání:  Jednání není reakce na konflikt, ale je to motivované a záměrné chování, které směřuje ke změně současného stavu. Každé jednání má svůj postup.  Na začátku je vytvoření plánu jednání, déle na sebe navazuje argumentace, signál, návrh, nová formulace návrhu, vyjednávání, uzavření a dohoda.

13 Možnosti a meze komunikace. Komunikací lze dosáhnou mnohé, ale má i své meze,  při komunikaci musíme jasně formulovat své požadavky,  nesnažme se za každou cenu obhájit neobhajitelné,  nepředkládejme nepřiměřené požadavky, dobré je na začátku odhalit své priority,  neoslabit přesvědčivý argument, někdy musíme chtít jasné rozhodnutí (buď- anebo), někdy je užitečné přerušit jednání,  nechtít udělat hned velký krok (raději postupovat po malých krůčcích),  pozor na okamžitý souhlas. Účinná komunikace - desatero účinné komunikace;  umění naslouchat,  tvůrčí konflikt,  zprostředkování komunikace, vyjednávání,  představa budoucnosti,  veřejná rozprava o problémech komunity,  veřejné shromáždění,  uznání toho čeho jsme dosáhli,  zhodnocení a přenos (příklad slouží jako stimul).

14 Komunitní pracovník  Posláním komunitního pracovníka je odhalení sociálních priorit a potřeb dané komunity a povzbuzování obyvatel k tomu, aby poznali své problémy a pokusili se je  zvládnout s pomocí dostupných prostředků,  informování různých skupin obyvatel možnostech řešení, povzbuzování k diskusím o problémech a k pořádání akcí zaměřených na odstranění problému,  komunitní pracovník si uvědomuje svůj vliv na lidi a vnímá sebe jako měnící se bytost, chápe napětí, které může vzniknout z odlišností mezi lidmi na základě rasy, pohlaví, věku, postižení, víry a jiné.  zná klíčové sociální problémy, jako jsou sociální práva, nezaměstnanost, bydlení, vztah generací a další,  dokáže žít uprostřed konfliktů, umí naslouchat potřebám jednotlivých skupin žijících v komunitě.  pomoci obyvatelům komunity zapojit se do procesu a měl by umět napsat projekt.  komunitní pracovník může mít dominantní postavení - vystupuje jako expert, předkládá komunitě hotové návody,  bývá často komunitou odmítnut,  nebo má partnerské postavení – vychází z toho, co je v komunitě k dispozici, dává návrhy, ale podporuje v tom i ostatní.

15 Role sociálního pracovníka  Sociální pracovník vystupuje jako poskytovatel služeb, který je nápomocný klientům, v době, kdy sami nezvládnou vykonávat důležité činnosti,  pracuje jako zprostředkovatel mezi klientem a sociálními zařízeními,  působí jako učitel sociálních a adaptačních dovedností a pomáhá klientům získat nadhled na jejich způsoby jednání, svých pocitů, zde pracuje jako poradce,  dále pracuje jako manažer, provádí případovou diagnostiku, plánuje služby i jejich návaznost na další služby a také sleduje poskytování služeb a hájí zájmy klientů,  organizuje náplň práce, zařizuje výcvik, supervize pracovníkům zařízení.  může být administrátor – ředitel zařízení a pak plánuje, zavádí služby a programy v sociálních zařízeních,  provádí dlouhodobé plány rozvoje zařízení, prosazuje své programy a hodnotí je.

16 Konfrontace s komunitou Rizika  Pozitivní  Negativní

17 Děkuji za pozornost Jméno a příjmení: Iveta Millerová Kontakt: Tel.: 724 271 823, Email.: millerova.iveta@seznam.czmillerova.iveta@seznam.cz Studijní literatura: Matoušek, O. Metody a řízení sociální práce. Praha Portál, 2011, Hartl, P Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: Slon, 1997, Obce, města, regiony a sociální služby. Praha: Socioklub. 1997, Řezníček, I. Metody sociální práce. Praha, Slon 1994.


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE Datum: 31. 1. 2012, místo: Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google