Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÁ BAROKNÍ LITERATURA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ JAN AMOS KOMENSKÝ Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÁ BAROKNÍ LITERATURA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ JAN AMOS KOMENSKÝ Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÁ BAROKNÍ LITERATURA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ JAN AMOS KOMENSKÝ Mgr. Michal Oblouk

2 PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA (1600 – 1681) - španělský dramatik a básník, významná postava vrcholného baroka - narodil se v rodině tajemníka královské španělské pokladny - studoval na univerzitě v Salamance, poté vstoupil na 12 let do vojska - r. 1636 ho král Filip IV. jmenoval dvorním básníkem a rytířem - v 50 letech vstoupil do kláštera a studoval teologii, po vysvěcení se stal dvorním kaplanem - autor 120 her a 80 aktovek - d- dílo: ŽIVOT JE SEN – nábožensko-filozofické veršované drama o 3 jednáních, otázky smyslu života a svobody člověka VELKÉ DIVADLO SVĚTA, SOUDCE ZALAMEJSKÝ - dramata

3 TORQUATO TASSO (1544 – 1595) - italský básník - byl synem dvořana a básníka - po studiích filozofie a rétoriky působil jako dvořan - trpěl duševní chorobou, její projevy ho dokonce dovedly až k uvěznění - po propuštění putoval po italských městech, pobýval u šlechtických přátel a v klášterech - d- dílo: OSVOBOZENÝ JERUZALÉM – nábožensko- hrdinská epopej, téma křížové výpravy (obléhání Jeruzaléma na přelomu 11. a 12. století)

4 JOHN DONNE (1572 – 1631) - anglický kněz a básník, hlavní představitel metafyzické poezie - narodil se v rodině katolického obchodníka se železem - studoval na Oxfordu a Cambridgi, konvertoval k protestantismu - r. 1615 se stal anglikánským knězem, o 2 roky později mu zemřela manželka při porodu jejich dvanáctého dítěte. 1621 se stal děkanem v katedrále sv. Pavla - d- dílo: PÍSNĚ A SONETY – milostná lyrika SVATÉ SONETY – duchovní poezie

5 JOHN MILTON (1608 – 1674) - anglický básník - narodil se v zámožné rodině notáře a hudebního skladatele - připravoval se ke kariéře anglikánského duchovního, a tak studoval na Cambridgi - za anglické revoluce byl jejím mluvčím, byl stoupencem a rádcem O. Cromwella - po popravě krále Karla I. byl povolán do vlády jako sekretář pro cizí jazyky, v důsledku vysilující práce oslepl o obnovení monarchie (r. 1660) byl krátce vězněn, avšak na přímluvu přátel propuštěn a dožil v ústraní - byl třikrát ženatý - d- dílo: ZTRACENÝ RÁJ – duchovně filozofický epos, biblické téma (příběh vyhnání Adama a Evy z ráje)

6 HANS JACOB CHRISTOFFEL VON GRIMMELSHAUSEN (1621 – 1676) - německý spisovatel, autor pikareskních románů (forma dobrodružného románu) a novel, v nichž zobrazil život prostého lidu a hrůzy třicetileté války - pocházel z řemeslnické rodiny - zúčastnil se bojů třicetileté války, ačkoliv neměl vzdělání, stal se vojenským písařem - po skončení války konvertoval ke katolicismu, stal se majitelem hostince a rychtářem v bádenském městě Renchen - d- dílo: DOBRODRUŽNÝ SIMPLICIUS SIMPLICISSIMUS – 6dílný barokní satirický román, obraz hrůz třicetileté války z pohledu naivního prosťáčka, utíká z domova před vojáky, je vychováván poustevníkem, prochází válčící Evropou, s odporem se odvrací od světa a volí poustevnický život

7 DALŠÍ PŘEDSTAVITELÉ LUÍS DE GÓNGORA Y ARGOTE (1561 – 1627) – španělský básník ANDREAS GRYPHIUS (1616 – 1664) – německý básník a dramatik

8 JAN AMOS KOMENSKÝ (1592 – 1670)

9 ŽIVOT pppposlední biskup Jednoty bratrské, teolog, filozof, překladatel, pedagog (reformátor školství, autor učebnic) a spisovatel, „učitel národů“, nejvýznamnější osobnost exulantské literatury nnnnarodil se pravděpodobně v Nivnici na jižní Moravě v měšťanské rodině sssstudoval na bratrských školách ve Strážnici a v Přerově, pak na německých protestantských univerzitách v Herbornu a Heidelbergu ppppo návratu se stal učitelem v Přerově a ve Fulneku, kde se oženil s Magdalenou Vizovskou (pocházela ze Zábřeha)

10 ŽIVOT ppppo porážce stavovského povstání (r. 1621) byl nucen opustit Fulnek a skrývat se na různých místech v Čechách a na Moravě, protože odmítal konvertovat ke katolictví rrrr. 1622 mu na mor zemřela manželka a dvě děti vvvv r. 1624 začal působit v Brandýse nad Orlicí, kde se podruhé oženil (Marie Dorota Cyrillová, měli spolu čtyři děti) rrrr. 1628 odešel do exilu do polského Lešna, které se stalo centrem bratrské víry bbbbyl zde zvolen biskupem a písařem

11 ŽIVOT rrrr. 1641 přijal pozvání anglického parlamentu na přednáškové turné rrrr. 1642 odešel přes Amsterdam do Švédska, kam byl pozván, aby vedl reformu školství a napsal učebnice rrrr. 1648 se společně s těžce nemocnou manželkou vrátil do Lešna, kde působil jako biskup kkkkdyž byl podepsán Vestfálský mír a skončila třicetiletá válka, skončily naděje českých exulantů na návrat do vlasti ppppo smrti druhé manželky se znovu oženil (Jana Gajusová)

12 ŽIVOT rrrr. 1651 přijal pozvání do Uher, kde měl organizovat reformu školství vvvv letech 1654 – 1656 pobýval opět v Lešně, r. 1656 při požáru města přišel téměř o všechen majetek i cenné rukopisy kkkkonec svého života strávil v holandském Amsterodamu, kde po dlouhodobé nemoci zemřel jjjje pohřben v Naardenu

13 DÍLO O poezii české – snaha o znovuzavedení časoměrného verše Listové do nebe – 5 fiktivních dopisů chudých Kristovi Moudrost starých Čechů – sbírka starých pořekadel a přísloví Poklad jazyka českého – podrobný slovník všech českých slov, materiál sbíral celý život, slovník shořel v Lešně Cesta světla – zabývá se zde pansofiií (vševědou) Kšaft umírající matky Jednoty bratrské – alegorická forma závěti Všeobecná porada o nápravě věcí lidských – původně sedmidílné nedokončené dílo, o totální reformě světa Kancionál – sborník duchovních písní

14 LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE - alegorický spis, jedno z vrcholných děl barokní literatury - vypravěč se ocitá v okrouhlém městě uprostřed nicoty, průvodci Všezvěd Všudybud (symbol zvídavosti) a Mámení (symbol pohodlnosti a přizpůsobivosti) mu líčí krásy světa, poutník však vidí jen klam, marnost, faleš, bídu a smrt, chce odtud utéci, ale nemá kam, východisko ze zmatků tohoto světa nachází v otevření svého srdce, aby do něj mohl vstoupit Ježíš Kristus - realistický obraz doby a smýšlení lidí, ostrá kritika tehdejší společnosti - složitá souvětí, tzv. humanistická perioda (= soustava vět spojená do dvojdílného souvětí, jeho části odděleny dvojtečkou nebo středníkem)

15 PEDAGOGICKÁ DÍLA Velká didaktika (Didactica magna) – souhrn zásad moderního vyučování a výchovy, koncepce vzdělávání ve 4 etapách po 6 letech: škola mateřská (předškolní, v rodině), škola obecná (povinná školní docházka, do 12 let), škola latinská (gymnázium, do 18 let), univerzita + cestování Informatorium školy mateřské - rady matkám k výchově dětí před školou Svět v obrazech (Orbis pictus) – první obrázková učebnice na světě, čtyřjazyčná Brána jazyků otevřená (Janua linguarum reserata) – moderní učebnice latiny Škola hrou (Schola ludus) – zvláštní učebnice latiny, obsahuje 8 latinských divadelních her pro žáky (výuka řečových dovedností)

16 KOMENSKÉHO PEDAGOGICKÉ ZÁSADY vvvvzdělání pro všechny bez rozdílu původu a pohlaví, zdarma a v mateřském jazyce ddddůraz na praxi – učit vědomostem i dovednostem vvvvýznam tělesné výchovy ddddůležitost kázně zzzzásada názornosti, poznávání přírody ppppostup od známého k neznámému, od jednoduššího ke složitějšímu ppppřiměřenost vvvvýznam znalosti cizích jazyků

17 MAPA MORAVY

18 KOMENSKÉHO DESATERO

19 J. A. KOMENSKÝ

20 ZDROJE  http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedro_Calder%C3%B3n_de_la_Barca http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedro_Calder%C3%B3n_de_la_Barca  http://cs.wikipedia.org/wiki/Torquato_Tasso http://cs.wikipedia.org/wiki/Torquato_Tasso  http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Donne http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Donne  http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Milton http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Milton  http://cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Jacob_Christoffel_von_Grimmelshausen http://cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Jacob_Christoffel_von_Grimmelshausen  http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD  http://kutzik.jirpa.cz/view.php?cisloclanku=2010010033 http://kutzik.jirpa.cz/view.php?cisloclanku=2010010033  http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jan-amos-komensky.html http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jan-amos-komensky.html  http://www.prague.net/blog/article/63/200-czech-crown-banknote http://www.prague.net/blog/article/63/200-czech-crown-banknote  http://skk.webnode.cz/download/ http://skk.webnode.cz/download/  http://www.oahshb.cz/staremapy/m1627.htm http://www.oahshb.cz/staremapy/m1627.htm  http://www.os-obroda.cz/?c=postreh-jana-amose-komenskeho http://www.os-obroda.cz/?c=postreh-jana-amose-komenskeho  http://ao-institut.cz/texty/Ceske-dejiny/62-danska-valka.html http://ao-institut.cz/texty/Ceske-dejiny/62-danska-valka.html  http://cs.wikipedia.org/wiki/Labyrint_sv%C4%9Bta_a_r%C3%A1j_srdce http://cs.wikipedia.org/wiki/Labyrint_sv%C4%9Bta_a_r%C3%A1j_srdce


Stáhnout ppt "EVROPSKÁ BAROKNÍ LITERATURA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ JAN AMOS KOMENSKÝ Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google