Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posk y tování služeb s místem plnění v RF a osoba povinná k dani Anna Barboi, Milan Tomíček Предоставление услуг по месту назначения в РФ и налогоплательщик.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posk y tování služeb s místem plnění v RF a osoba povinná k dani Anna Barboi, Milan Tomíček Предоставление услуг по месту назначения в РФ и налогоплательщик."— Transkript prezentace:

1 Posk y tování služeb s místem plnění v RF a osoba povinná k dani Anna Barboi, Milan Tomíček Предоставление услуг по месту назначения в РФ и налогоплательщик Анна Барбой, Милан Томичек Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ

2 Правила определения места реализации товаров, работ, услуг 2 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Praha, 2. prosince 2009 Местом реализации товаров для целей НДС признается территория РФ при выполнении одного или обоих условий: - товар находится на территории РФ и не отгружается и не транспортируется - товар в момент начала отгрузки или транспортировки находится на территории Российской Федерации Místem realizace zboží pro účely DPH se rozumí území RF pří naplnění jedné nebo dvou podmínek: - zboží se nachází na území RF a neexpeduje se ani nepřepravuje - zboží v okamžik počátku expedování nebo dopravy se nachází na území RF Общее правило определения места реализации работ (услуг) / Všeobecné pravidlo určení místa realizace práci a služeb Место реализации определяется по месту деятельности лица, выполняющего работы (услуги), если иное не предусмотрено специальными правилами. / Místo realizace se určuje podle místa činnosti osoby, provádějící práci (poskytující služby), pokud speciální pravidla neurčuji jinak. Специальные правила: / Speciální pravidla 1. Место реализации определяется по месту нахождения имущества / Místo realizace se určuje podle umístění majetku 2. Место реализации определяется по принадлежности лиц, оказывающих услуги и маршруту перевозки / Místo realizace se určuje podle příslušnosti osoby, poskytujících služby, a trasy dopravy 3. Место реализации определяется по месту фактического оказания услуг / Místo realizace se určuje podle místa faktického poskytnutí služeb 4. Место реализации определяется по месту деятельности покупателя услуг / Místo realizace se určuje podle místa činnosti kupce služeb.

3 Услуги иностранных партнеров: особенности налогообложения / Služby zahraničních partnerů: specifika zdanění 3 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г. По месту нахождения недвижимого имущества / Podle umístění nemovitosti • СМР; ремонтные, реставрационные работы; работы по озеленению / Stavební a montážní práce, opravy, renovační práce; výsadba zeleně. • Услуги по аренде / Služby v oblasti pronajmu. Определение места реализации отдельных хозяйственных операций / Určení místa realizace jednotlivých hospodářských operací По месту нахождения движимого имущества / Podle umístění nemovitosti • Монтаж, сборка, техническое обслуживание / • Montáž, sestavení, teсhnický servis По месту осуществления деятельности покупателя работ (услуг) / Podle místa činnosti kupujícího práce (služeb) • Предоставление лицензий, торговых марок, авторских прав / Poskytování licencí, obchodních značek, autorských práv • Разработка программ для ЭВМ и баз данных, их адаптации и модификации / Vývoj program a databázi pro výpočetní techniku, jejích adaptace modifikace • Оказание консультационных, юридических, бухгалтерских, рекламных услуг / Poskytování konzultačních, právních účetnických a reklamních služeb • Предоставление персонала по месту деятельности покупателя / Poskytování personálu v místě činnosti kupce • Услуги по перевозке на территории Российской Федерации / Dopravní služby na území RF • Оказание услуг агента / Agentské služby

4 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Místo plnění u služeb B2B Место реализации услуг B2B  Základní pravidlo - § 9 odst. 1 ZDPH: - místo, kde má příjemce sídlo nebo místo podnikání; - p okud je však tato služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo nebo místo podnikání, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna. Основное правило - § 9, пункт 1 Закона об НДС: - место, где находится юридический адрес получателя или его место предпринимательской деятельности; - если данная услуга предоставляется филиалу лица, являющегося налогоплательщиком, находящемуся в другом месте, отличном от юридического адреса или места предпринимательской деятельности, то местом предоставления услуги является место нахождения филиала Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

5 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Místo plnění u služeb B2B Место реализации услуг B2B  Výjimky / Исключения - služby vztahující se k nemovitostem (§10) - услуги, касающиеся недвижимости (§10) - přeprava osob (§10a) - перевозки людей (§10a) - služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, zábavy, a podobné služby (§10b) - услуги в сфере культуры, искусства, спорта, науки, просвещения, развлечения и другие подобные услуги (§10b) - stravovací služby (§10c) - продовольственные услуги (§10c) - krátkodobý pronájem dopravního prostředku (§10d) - краткосрочная аренда транспортных средств Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

6 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Místo skutečného užití u nájmu dopravního prostředku Место фактического употребления арендованных транспортных средств  Pokud je podle § 9 nebo § 10d zákona o DPH místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku stanoveno: - v tuzemsku a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází ve třetí zemi, za místo plnění se považuje třetí země - ve třetí zemi a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku, za místo plnění se považuje tuzemsko Если в соответствии с § 9 или § 10d Закона об НДС место реализации при предоставлении аренды транспортных средств определено: - на отечественной территории, но фактическое использование или потребление происходит на территории третьей страны, местом реализации признается третья страна; - в третьей стране, но фактическое использование или потребление происходит на отечественной территории, местом реализации признается отечественная территория. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

7 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Místo skutečného užití u služeb poskytovaných zahraniční osobě Место фактического потребления услуг, предоставляемых иностранным партнерам  Pokud je podle § 9 odst. 1 zákona o DPH místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi, a která je zároveň plátcem, s výjimkou služeb osvobozených od daně, stanoveno ve třetí zemi a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku, považuje se za místo plnění tuzemsko  Если в соответствии с § 9, п. 1 Закона об НДС место реализации при предоставлении услуг налогоплательщику, имеющему юридический адрес, место деятельности или производственный объект в третьей стране, и являющемуся одновременно налогоплательщиком, за исключением услуг, не облагаемых налогом, устанавливается в третьей стране, а действительная реализация или потребление происходит на отечественной территории, то местом реализации признается отечественная территория. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

8 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Poradenské, reklamní a další služby dle současného § 10 odst. 6 ZDPH Консультационные, рекламные и прочие услуги согласно настоящему § 10, п. 6 Закона об НДС  Místem plnění je místo, kde má příjemce sídlo nebo místo podnikání, resp. provozovnu, které je služba poskytnuta  Местом реализации является место, где находится юридический адрес получателя или место деятельности, или же филиал, который предоставил услугу  Zahrnuje, mimo jiné: - poradenské, inženýrském konzultační, právní, účetní a jiné podobné služby; - zpracování dat, poskytování informací; - překladatelské a tlumočnické služby; - reklamní služby; - převod a postoupení autorského práva, licence, ochranné známky. Включает, помимо прочего: - консультации, инженерные консультации, юридические, бухгалтерские и прочие аналогичные услуги; - оформление налогов, предоставление информации; - услуги письменного и устного перевода; - рекламные услуги; - передача и уступка авторского права, лицензии, защитные отметки. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

9 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Poradenské služby Консультационные услуги Poskytovatel / Исполнитель Příjemce / Получатель faktura / счет-фактура poradenské služby / консультационные услуги ČR / ЧРRF / РФ Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

10 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Licenční poplatky Лицензионные платежи Poskytovatel / Исполнитель Příjemce / Получатель faktura / счет-фактура převod práva / передача права ČR / ЧР RF / РФ Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

11 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Přeprava zboží Перевозка товаров  Místem plnění je místo, kde má příjemce sídlo nebo místo podnikání, resp. provozovnu, které je služba poskytnuta  Местом реализации является место, где находится юридический адрес получателя или место деятельности, или же филиал, который предоставил услугу.  Platí pro tuzemskou přepravu zboží, přepravu zboží mezi členskými státy i přepravu související s dovozem/vývozem zboží do/z EU  Распространяется на перевозку товаров по отечественной территории, перевозку товаров между государствами-участниками и перевозку, связанную с импортом/экспортом товаров в/из ЕС  Jestliže má odběratel sídlo, místo podnikání nebo provozovnu (jestliže je služba poskytována provozovně) mimo území ES, nutno posoudit použití principu skutečného užití  Если получатель имеет юридический адрес, место деятельности или место нахождения имущества (если услуга предоставлена производственному объекту) за пределами территории ЕС, необходимо рассмотреть область применения принципа фактического использования. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

12 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Přeprava zboží do/z RF Перевозка товаров в/из РФ AB Přepravce / Перевозчик zboží / товары faktura / счет- фактура služba / услуги ČR /ЧР RF / РФ Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

13 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Dlouhodobý pronájem dopravního prostředku Долгосрочная аренда транспортных средств  Místem plnění je místo, kde má příjemce sídlo nebo místo podnikání, resp. provozovnu, které je služba poskytnuta  Местом реализации является место, где находится юридический адрес получателя или место его деятельности, или же филиал, который предоставил услугу.  Nepřetržité držení nebo užívání pozemního dopravního prostředku po dobu nejméně 30 dní.  Непрерывное владение или использование наземных транспортных средств в течение не менее 30 дней.  Nutno zohlednit princip skutečného užití.  Необходимо рассмотреть принцип фактического использования. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

14 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Krátkodobý pronájem dopravního prostředku Кратковременная аренда транспортных средств  Místem plnění je místo, kde je dopravní prostředek skutečně předán zákazníkovi do držení nebo užívání  Местом реализации является место, где транспортные средства действительно вручены клиенту во владение или пользование  Nepřetržité držení nebo užívání pozemního dopravního prostředku po dobu nepřesahujícího 30 dní  Непрерывное владение или использование наземных транспортных средств в течение не более чем 30 дней  Nutno zohlednit princip skutečného užití  Необходимо рассмотреть принцип фактического использования Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

15 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Zpracovatelské transakce Перерабатывающие операции  Místem plnění je místo, kde má příjemce sídlo nebo místo podnikání, resp. provozovnu, které je služba poskytnuta  Местом реализации является место, где находится юридический адрес получателя или место деятельности, или же филиал, который предоставил услугу.  Nezáleží na tom, co se s daným zbožím po poskytnutí služby stane  Не имеет значения, что станет с данным товаром после оказания услуги  Zahrnuje, mimo jiné: - zušlechtění materiálu - opravy - „fyzické“ práce na zboží ve vlastnictví jiné osoby Включает, кроме того: - улучшение материалов - ремонт - «физическая» работа с товаром во владении других лиц Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

16 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Zpracovatelské transakce Перерабатывающие операции Zákazník / Заказчик s.r.o. / ООО ČR / ЧР zboží k opravě / товары для ремонта Zboží po opravě / Товары после ремонта Faktura za služby / Счет-фактура за услуги 100 50 150 RF / РФ Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

17 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Zprostředkování (jménem na účet cizí osoby) Посредническая деятельность (от имени и за счет иностранного партнера)  Služby poskytované např. na základě mandátní smlouvy.  Услуги предоставляются, например, на основании мандатного договора.  Příklad: česká společnost vyjedná jménem a na účet ruské firmy nějaké povolení pro tuto ruskou firmu, česká společnost obdrží provizi.  Пример: чешская фирма получает от имени и на счет российской фирмы какое-то разрешение для этой российской фирмы, в этом случае чешская фирма получает комиссионные.  Místem plnění je místo, kde má příjemce sídlo nebo místo podnikání, resp. provozovnu, které je služba poskytnuta. Местом реализации является место, где находится юридический адрес получателя или место деятельности, или же филиал, который предоставил услугу. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

18 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Zprostředkování (vlastním jménem na účet cizí osoby) Посредническая деятельность (от собственного имени на счет иностранного партнера)  Služby poskytované např. na základě komisionářské smlouvy.  Услуги предоставляются, например, на основании договора комиссии.  Příklad: ruská firma požádá českou společnost o to, aby vlastním jménem na účet této ruské firmy obstarala nějaké zboží či službu, česká společnost obdrží za tuto službu provizi.  Пример: российская фирма просит чешскую фирму о том, чтобы она от собственного имени за счет этой российской компании получила какие-либо товары или услуги, в этом случае чешская фирма получит за данную услугу комиссионное вознаграждение.  Místem plnění je místo, kde má příjemce sídlo nebo místo podnikání, resp. provozovnu, které je služba poskytnuta.  Местом реализации является место, где находится юридический адрес получателя или его место деятельности, или же место нахождения его филиала, который предоставил услугу. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

19 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Stavební práce a další služby vztahující se k nemovitostem Строительные работы и прочие услуги, касающиеся недвижимости  Místem plnění je místo, kde se daná nemovitost nachází  Местом реализации является то место, где данная недвижимость находится  Zahrnuje, mimo jiné: - služby znalce, odhadce a realitní kanceláře; - služby ubytovací; - udělení práv na užívání nemovitosti; - stavební práce; - služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména služby architekta a stavebního dozoru; - skladovací služby. Включает в себя, кроме прочего: - услуги экспертов, оценщиков и агентства недвижимости; - жилищные услуги; - предоставление прав на пользование недвижимостью; - строительные работы; - услуги при подготовке и согласовании строительных работ, особенно услуги архитектора и строительного контроля. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

20 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Dodání zboží včetně montáže Поставки товаров с учетом монтажа Dodavatel / Поставщик Zákazník / Заказчик ČR / ЧР RF / РФ Faktura / Счет-фактура Zboží / Товары Montážní firma / Монтажная фирма Faktura za montáž / Счет-фактура за монтаж Montáž / Монтаж Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

21 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Poskytovatel / Исполнитель Příjemce / Получатель faktura / счет- фактура služba / услуга ČR / ЧРRF / РФ Příjemce / Получатель ČR /ЧР faktura / счет- фактура služba / услуга Organizování veletrhů a výstav Организация ярмарок и выставок Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

22 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Из опыта практической работы налогового консультанта в России… / Z praxi daňového poradce v RF 22 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г. Ситуация: / Situace Российская турфирма оплатила по договору с иностранным партнером размещение рекламы своей организации в туристических каталогах, которые изданы и будут распространяться за рубежом. / Ruská cestovní kancelář zaplatila na základě smlouvy s zahraničním partnerem umístění reklamy v turistických katalogách vydaných a distribuovaných v zahraničí. Вопрос: / Otázka Можно ли признать территорию РФ местом реализации услуги? / Je možné uznat území RF místem plnění? Нормативная база: / Legislativa п.п. 4, п. 1, ст. 148 НК РФ: местом реализации услуг признается территория РФ, если покупатель услуг осуществляет деятельность на территории РФ; / bod 4, odst. 1, čl. 148 Daňového zákoníku RF: místem plnění služeb je území RF, pokud kupce služeb působí na území RF; п.п. 3, п. 1.1, ст. 148 НК РФ: местом реализации услуг не признается территория РФ, если услуги фактически оказываются за пределами РФ в сфере… туризма / bod 3, odst. 1.1, čl. 148 Daňového zákoníku RF: místem plnění služeb není území RF, pokud de facto služby se poskytuji mimo území RF v oblasti … turizmu.

23 Děkuji za pozornost Anna Barboi, binfo95@gmail.com Milan Tom íček, tomicek@konecna-safar.com Благодарим за внимание Анна Барбой, binfo95@gmail.com Милан Томичек, tomicek@konecna-safar.com tomicek@konecna-safar.combinfo95@gmail.comtomicek@konecna-safar.comtomicek@konecna-safar.combinfo95@gmail.comtomicek@konecna-safar.com Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.


Stáhnout ppt "Posk y tování služeb s místem plnění v RF a osoba povinná k dani Anna Barboi, Milan Tomíček Предоставление услуг по месту назначения в РФ и налогоплательщик."

Podobné prezentace


Reklamy Google