Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení na střední školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení na střední školy"— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení na střední školy
pro školní rok 2019/2020 aneb Jak na to?

2 Informace o SŠ Schola Pragensis – veletrh SŠ
Atlas školství – brožura vydaná každému z žáků Přehled SŠ – k zapůjčení u třídních učitelů Dny otevřených dveří – viz. web školy, přehledy, letáky Testování profesní orientace žáků PPP pouze na základě předchozího objednání

3 Další užitečné zdroje www.cermat.cz www.msmt.cz Databáze SŠ
Testy online - Čj, M

4 Kategorie středního vzdělávání Základní druhy SŠ
střední vzdělání nematuritní 1. střední vzdělání bez výučního listu 2. střední vzdělání s  výučním listem střední vzdělání maturitní 3. střední vzdělání s maturitní zkouškou všeobecné gymnázium odborné  střední odborná škola, SOŠ: odborně technické, ekonomické, zemědělské, umělecké apod. učňovské střední odborná učiliště, SOU

5 Kritéria výběru SŠ Předpoklady pro přijetí Dostupnost a finance
- studijní výsledky 8., 9. roč státní x soukromá škola - vlastní motivace, cíle, ambice dostupnost, dojíždění - zdravotní či jiná omezení náklady na vzdělání pro studium zvoleného oboru - nadání, koníčky, zájmy Šance na přijetí a uplatnění Prezentace a kvalita školy - šance na přijetí výuka cizích jazyků - charakteristika oboru zahraniční pobyty a stáže pro studenty - profil absolventa reference - úspěšnost studentů u maturity dny otevřených dveří - další možnosti vzdělání (VOŠ, VŠ)

6 Typy středoškolského vzdělání
E Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem odborné (profesní) vzdělání v oborech s nižšími nároky na všeobecnou a odbornou přípravu absolventi získají výuční list a jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání po absolvování je velmi problematické pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky doba přípravy je roky. H Střední odborné vzdělání s výučním listem profesní příprava v tradičních učebních oborech středních odborných učilišť absolventi získají výuční list a mohou pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. délka vzdělání - 3 roky.

7 L/0 Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
střední vzdělání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro náročná dělnická povolání a nižší řídicí funkce významnou součástí studia je odborný výcvik absolventi získají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání délka studia - 4 roky M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) vzdělávání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro střední odborné činnosti a nižší řídicí funkce

8 Orientace v nabídce Každý obor vzdělání je označen identifikačním kódem, který rozlišuje jednotlivé obory podle poskytovaného stupně vzdělání, charakteru přípravy i obtížnosti studia. Dvojčíslí vyjadřuje příslušnou skupinu oborů podle obsahové příbuznosti Velké písmeno vyjadřuje kategorií vzdělání  Příklad:  23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel první dvojčíslí označuje skupinu oborů vzdělání = 23 Strojírenství a strojírenská výroba, písmeno H představuje kategorii vzdělání = střední odborné vzdělání s výučním listem. 36-67-E/01 Zednické práce (36-Stavebnictví, geodézie a kartografie, E-Nižší střední odborné vzdělání s VL) 66-51-H/01 Prodavač (66-Obchod, H-Střední odborné vzdělání s výučním listem) 26-41-M/01 Elektrotechnika (26-Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, M-Úplné střední odborné vzdělání s maturitou)

9 Maturitní zkouška 4 roky
Použité zkratky Obor, zaměření Ukončení studia Přijmou 2019/20 Přihl./přij. 2018/19 Přijímací zkoušky PLP OZP Hotelnictví (Hotelnictví a turismus se zaměřením na ICT v hotelovém provozu) M/01 Maturitní zkouška 4 roky 45 46/33 ČJ, M  NE Doporučený prospěch: 2 Truhlář H/01 Výuční list 3 roky 60 42/37 ANO Doporučený prospěch: 3,6 PLP – povinná lékařská prohlídka DOD – den otevřených dveří OP - obecné studijní předpoklady OZP – osoby se zdravotním postižením PZ – přijímací zkoušky VZ - test všeobecných znalostí

10 1. kolo přijímacího řízení
Škola vydává max. 2 přihlášky – na konci 12/2018 Zákonný zástupce vyplní obě přihlášky stejně - dle vzoru, školy ve stejném pořadí Žák odevzdá zpět na ZŠ k doplnění klasifikace – do Odevzdat na SŠ – nejpozději vč. Pozn. Potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání (potvrzení lékaře) je nutné zajistit ještě před odevzdáním přihlášky na vybrané SŠ. - podle typu školy a oboru

11 Jak vyplnit přihlášku na SŠ
Strana A Strana B

12 Náležitosti přihlášky
Vyplněná přihláška na SŠ (max. 2 ks) podpis uchazeče, podpis zákonného zástupce podpis ředitelky školy, razítko školy případné lékařské potvrzení Výpis slovního hodnocení chování Doporučení ŠPZ pro žáky s SVP obsahující PO - specifikace podmínek a úpravy přijímacího řízení Osvědčení a diplomy ze soutěží, olympiád apod. Na školu/obě školy zaslat nebo osobně donést, vč. všech příloh.

13 Přijímací zkoušky jednotná přijímací zkouška
pozvánka (14 dní před konáním PZk) – info, kritéria, obsah, forma, pomůcky (negumovatelné pero) koná se formou písemného testu Český jazyk a literatura – 60 min Matematika a její aplikace – 70 min termín: 1. termín – pátek 12. dubna 2019 (škola uvedená na 1. místě) 2. termín - pondělí 15. dubna 2019 (škola uvedená na 2. místě) náhradní termín (v případě vážné nemoci, zranění,...) 1. termín - pondělí 13. května 2019 2. termín - úterý 14. května 2019 jednotná přijímací zkouška se nekoná do oborů vzdělání: se závěrečnou zkouškou s výučním listem

14 Výsledky přijímacího řízení
Výsledky se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů pod registračním číslem žáka. V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, vydá se seznam v prvním kole do a v dalších kolech bez zbytečného odkladu. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.

15 Zápisový lístek Zápisový lístek podléhá evidenci, je vydáván zákonnému zástupci proti podpisu (na třídních schůzkách 04/2019) vydává se pouze 1 tiskopis! odevzdání na vybrané SŠ do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje

16 Odvolání proti nepřijetí
Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli SŠ nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Neexistuje jednotný formulář - podává se volnou formou. Název školy a její adresa Datum  Odvolání proti nepřijetí ke studiu  „Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru). Pozn. Můžete také uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno…..“ Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka  Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka  Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno  Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce.

17 Druhá šance 2. kolo přijímacího řízení
Přehledy o volných místech ve středních školách a nenaplněných oborech jsou zveřejněna na: webových stránkách krajských úřadů - Krajské úřady zveřejňují volná místa průběžně tak, jak je školy oznamují školních webových stránkách jednotlivých středních škol = volná místa v konkrétní škole Sleduj vše opakovaně a začni hned po oznámení o nepřijetí!

18


Stáhnout ppt "Přijímací řízení na střední školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google