Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOČ 3. roč. v prípade, že máme problém, aký výskum ku svojej teoreticke časti použijeme, môžeme vykonať sociologický, psychologický alebo edukačný (napr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOČ 3. roč. v prípade, že máme problém, aký výskum ku svojej teoreticke časti použijeme, môžeme vykonať sociologický, psychologický alebo edukačný (napr."— Transkript prezentace:

1 SOČ roč. v prípade, že máme problém, aký výskum ku svojej teoreticke časti použijeme, môžeme vykonať sociologický, psychologický alebo edukačný (napr. čo kto vie o mojej téme) DOTAZNÍKOVÝ VÝSKUM Táto prezentácia sa zaoberá len „výskumom“, Táto prezentácia aj ostatné pokyny pre vypracovanie SOČ budú v ŽK Príklady modrým písmom sú použité z témy SOČ „Ako sa efektívne učiť na gymnáziu“

2 Štruktúra SOČ Obal Výskumné hypotézy Titulný list Materiál a metodika
Čestné vyhlásenie Výsledky práce Poďakovanie Diskusia Obsah Závery práce Úvod Zhrnutie Problematika a prehľad literatúry (teória) Resumé Zoznam použitej literatúry Ciele výskumu Prílohy

3 Ciele výskumu (vymedzenie výskumného problému)
Stanoviť 2-3 konkrétne ciele, ktoré chceme prácou dosiahnuť, napr. Cieľ 1: Aký typ informácií si študenti najľahšie zapamätajú. Cieľ 2: Zistiť rozdiely v spôsobe učenia sa vzhľadom na typ školy, pohlavie a dosahované študijné výsledky.

4 Výskumné hypotézy Hypotéza = predpokladaný výsledok ku ktorému môžeme dospieť. Nevieme vopred neviem povedať či je pravdivá - nepravdivá. H1: Najpoužívanejšia metóda učenia sa je učenie naspamäť. H2: Dievčatá trávia viac času pri štúdiu ako chlapci. H3: Priemerný prospech je priamo úmerný schopnosti zapamätať si učivo z hodiny.

5 Metodika výskumu dotazníkom
Metóda dotazníka - uviesť, aké typy otázok používame - koľko dotazníkov sa rozdalo – akým spôsobom (papier, internet...), koľko dotazníkov sa vrátilo, či boli všetky použiteľné Dotazník uviesť priamo v tejto kapitole alebo ako prílohu. Prieskumná vzorka – kto dotazník vyplňoval - demografické údaje – tab. alebo graf – počty - ženy / muži, vek, ročník....

6 Štruktúra dotazníka A) Úvodné informácie: názov dotazníka, na čo je dotazník zameraný ubezpečenie, že so získanými dátami sa bude narábať tak, aby bola chránená ich identita. C)Otázky – jadro dotazníka - zamerané najmä na tzv. závislé premenné (napr. „početnosť odpovedí“), ktoré vyjadrujú zvolené problémy a hypotézy výskumu. D)Populačné (demografické) položky - premenné vek, pohlavie, príjem, povolanie a i. Tieto faktické informácie majú spravidla funkciu tzv. nezávislých premenných . E)Záverečné informácie – možnosť pre respondenta doplniť ďalšie skutočnosti, vyjadrilť sa k celému dotazníku. Poďakovanie respondentovi za spoluprácu. B)Inštrukcie na vyplňovanie – jedna / viac možností, dopísanie odpovede.....

7 Typy otázok v dotazníku
Otvorené otázky: „Kde sa najradšej učíte?“ Uzavreté otázky: „Kedy sa najradšej učíte?“ a) ráno d) večer b) cez prestávky f) v noci c) poobede e) neviem Polouzavreté -uzavreté, len jedna možnosť je: Iné (dopíš)

8 Typy odpovedí v uzavretých otázkach
Vymenovanie odpovedí: a) ráno d) večer b) cez prestávky f) v noci c) poobede e) neviem Slovné škálovanie odpovedí Číselné škálovanie odpovedí Ohodnoťte číslom 0-5 obľúbenosť predmetu (0-najmenej obľúbený): SJL NEJ ANJ MAT

9 Výsledky práce vyhodnotenie dotazníka
tabuľkový editor, grafy (pozor na typ grafu) vyhodnotiť jednotlivé otázky

10 (analýza zozbieraných údajov)
Diskusia (analýza zozbieraných údajov) vyhodnotenie cieľov práce Cieľ 1: Graf č. 2 znázorňuje, aký typ ..... vyhodnotenie hypotéz (môže byť samost. kapitola) H1: Hypotéza „Najpoužívanejšia metóda učenia sa je učenie naspamäť“ je nepravdivá (nepotvrdila sa, nebola prijatá). Dôkazom sú údaje v grafe č.5.

11 Závery práce splnenie cieľov výskumu prijatie / neprijatie hypotéz
problémy pri výskume odporúčania pre prax


Stáhnout ppt "SOČ 3. roč. v prípade, že máme problém, aký výskum ku svojej teoreticke časti použijeme, môžeme vykonať sociologický, psychologický alebo edukačný (napr."

Podobné prezentace


Reklamy Google