Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁŠKOLÁCTVO Neospravedlnená neprítomnosť – úmyselná absencia vyučovania bez vedomia rodičov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁŠKOLÁCTVO Neospravedlnená neprítomnosť – úmyselná absencia vyučovania bez vedomia rodičov."— Transkript prezentace:

1 ZÁŠKOLÁCTVO Neospravedlnená neprítomnosť – úmyselná absencia vyučovania bez vedomia rodičov

2 Kategórie záškoláctva
Pravé záškoláctvo: žiak do školy nechodí, rodičia o žiakovej absencii netušia Záškoláctvo s klamaním rodičov: dieťa dokáže presvedčiť rodičov, že je choré Záškoláctvo s vedomím rodičov: dieťa so súhlasom rodičov nechodí do školy

3 Príčiny záškoláctva A/ Vyplývajúce z prostredia školy
Nezáujem o školu a učenie Vyhýbanie sa neobľúbenému predmetu Zlý vzťah s učiteľom (napr. ako dôsledok zosmiešňovania žiaka pred triedou) Neprispôsobenie sa školskému režimu Mimoriadne vedomosti a schopnosti (nadaný žiak sa môže v škole nudiť) Šikanovanie Osobnosť triedneho učiteľa (vedie evidenciu dochádzky a stanovuje opatrenia pri podozrení alebo objavení počiatku záškoláctva)

4 Príčiny záškoláctva B/Vyplývajúce z rodinného prostredia
Výchova založená na príkazoch a zákazoch (strach z potrestania rodičmi) Perfekcionizmus a prílišné očakávania (dieťa je pod neustálym tlakom, že urobí chybu, že sklame rodičov, a preto potrebuje úľavu, ktorou môže byť aj absencia v škole.) Nedôslednosť (Dieťa vie, ako na rodiča. Rodič v časovom strese rieši situáciu tak, že nátlaku dieťaťa podľahne.) Zlý príklad (Dlhodobo nezamestnaný rodič alebo dospelý súrodenec, ktorého živia rodičia.) Ľahostajný postoj rodičov ku škole

5 Príčiny záškoláctva C/ Iné dôvody
Správanie ovplyvnené separačnou úzkosťou (Ide o poruchu, pre ktorú sú typické dva znaky – poruchy spánku a vyhýbanie sa škole.) Byť poza školu, aby som mal príjemné zážitky (pozeranie televízie, hranie na počítači...) Snaha o získanie pozornosti rovesníkov alebo dospelých Rovesnícky tlak (ak sa skupina dohodne na absencii v škole)

6 Dôsledky záškoláctva Voľba povolania (Neprítomnosťou v škole sa vedomosti, zručnosti žiaka znižujú. Mnohí žiaci sú nútení robiť opravné skúšky, resp. opakovať ročník. Stáva sa, že takíto žiaci odchádzajú na strednú školu z ôsmeho, prípadne nižšieho ročníka, čo znamená nízky výber z ponuky škôl.) Trestné činy (Veľká časť trestných činov sa odohráva počas dňa, keď sú žiaci poza školu.) Zodpovednosť rodičov (Za plnenie povinnej školskej dochádzky sú zodpovední obaja rodičia. Dôsledkami pre rodičov môže byť pozastavenie prídavku na dieťa- 15 až 60 neospravedlnených hodín-, priestupkové konanie- viac ako 60 hodín- obec môže uložiť zákonnému zástupcovi pokutu do 331,5€, trestné oznámenie- viac ako 100 neospravedlnených hodín.)

7 Dôsledky záškoláctva Výchovné opatrenie alebo znížený stupeň zo správania Ak je podozrenie na záškoláctvo s vedomím rodičov, resp. s klamaním rodičov škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti (aj v prípade, že absencia netrvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni)

8 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!


Stáhnout ppt "ZÁŠKOLÁCTVO Neospravedlnená neprítomnosť – úmyselná absencia vyučovania bez vedomia rodičov."

Podobné prezentace


Reklamy Google