Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Finančná gramotnosť číslo akreditácie: 3/2010-KV Plánovanie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Finančná gramotnosť číslo akreditácie: 3/2010-KV Plánovanie."— Transkript prezentace:

1 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Finančná gramotnosť číslo akreditácie: 3/2010-KV Plánovanie a hospodárenie s peniazmi Implementácia NŠFG v predmete matematika PaedDr. Zlatica Birošová skupina č.: POA28_0003_2010_PKRO 2013 Táto záverečná prezentácia bola vytvorená v súlade s obsahom vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania realizovaného v rámci projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, financovaného zo zdrojov Európskej únie.

2 Typ školy: Základná škola s materskou školou
Trieda: ročník ZŠ – žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia – marginalizovaná rómska komunita Predmet: Matematika Tematický celok: Počítame v eurách Téma z NŠFG: PLÁNOVANIE A HOSPODÁRENIE S PENIAZMI Celková kompetencia z NŠFG: Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti. Čiastková kompetencia z NŠFG: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri rozhodovaní o nákupe.

3 Očakávania podľa NŠFG, že žiak je schopný:
- Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. - Uplatniť zodpovedné rozhodovanie, primerané osobnému veku, pri nákupe. - Vysvetliť vzťah medzi spôsobmi míňania peňazí a dosahovaním finančných cieľov. - Uviesť príklady ako vonkajšie činitele (napr. marketing alebo reklamné techniky) môžu u rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na čo minúť peniaze. - Opísať spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní finančných prostriedkov. - Prekontrolovať daň z pridanej hodnoty na doklade o zaplatení nákupu.

4 Návrh štruktúry vyučovacej hodiny
Časové vymedzenie vyučovacej jednotky: 45 minút Tematický celok: Trochu iné čísla Téma: Počítame v eurách – Kto zaplatil viac? Obsahový štandard: význam a využitie desatinných čísel v praxi Výkonový štandard: uviesť praktické využitie desatinných čísel, pohotovo sčítať a odčítať ceny tovaru v eurách, porovnávať ceny tovarov v eurách Didaktické metódy: Motivačné – motivačný rozhovor o nákupoch v eurách Expozičné – vysvetľovanie na základe úloh z vlastných skúseností žiakov s platením v eurách Fixačné – riešenie zadaných úloh v skupinách Diagnostické – klasifikačné – vyhodnotenie zadaných úloh a zhodnotenie priebehu hodiny

5 Priebeh vyučovacej hodiny
Motivácia: Rozhovor so žiakmi o ich vlastných skúsenostiach s nakupovaním a porovnávaním cien rovnakého tovaru v rôznych obchodoch, čo je drahšie, čo lacnejšie. Epozícia: Vzorová úloha vypočítaná a napísaná na tabuli. Alena nakupovala v obchode A chlieb za 1,10€, maslo za 1,40€, mlieko za 0,60€. Janko nakupoval v obchode B chlieb za 1,15€, maslo za 1,35€, mlieko za 0,80€. Porovnajte, kto zaplatil viac za jednotlivý tovar a kto zaplatil viac za celý nákup. Fixácia: Žiaci sú rozdelení do skupín. Každá skupina vypracúva rovnaké zadané úlohy. Jednotlivé skupiny dostanú po 2 propagačné letáky z 2 rôznych obchodov s potravinami.

6 úloha: Žiaci vyhľadajú v letákoch rovnaké druhy potravín, porovnávajú jednotlivé ceny, čo je lacnejšie, čo drahšie, kde a čo sa nám oplatí nakupovať. Napr.: Cena mandarínok v 1. letáku je 0,69€, v 2. letáku je 0,79€, výhodnejší nákup by bol v 1. obchode.

7 2. úloha: Žiaci urobia nákup v 1. obchode, rovnaký tovar nakúpia v 2. obchode, porovnajú celkovú platbu za nákup. Vyhodnotia rozdiel, koľko by ušetrili a čo by si za ušetrené peniaze mohli ešte dovoliť kúpiť. 3. úloha: Žiakom je predložený doklad z registračnej pokladne. Žiaci si majú tento doklad preštudovať a zamyslieť sa nad cenou tovaru za 1 kus a celkovou cenou za kupovaný počet kusov z rovnakého druhu tovaru.

8 4. úloha: Žiakom je vysvetlená položka DPH – daň z pridanej hodnoty. Žiaci v 6. ročníku ešte nepoznajú počty s percentami. Na doklade z registračnej pokladne si túto položku DPH, len informatívne vyhľadajú. Diagnostická fáza vyučovacej hodiny: Prebehne zhodnotenie zadaných úloh, porovnanie výsledkov jednotlivých skupín, ktorá skupina zaplatila viac alebo viac ušetrila pri svojom nakupovaní. V závere vyučovacej hodiny žiaci vyslovia svoj názor, na reklamu, propagačné letáky a ich vplyv na spotrebiteľa, teda nakupujúceho.

9 Použitá literatúra a zdroje:
Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo financií SR: Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.0. Bratislava, 2008. ŽABKA, J. – ČERNEK, P.: Matematika pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, 1. časť. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2009. STREČKO, V.: Výber z didaktiky matematiky. Prešov: Náuka, 2004.

10 PaedDr. Zlatica Birošová
Ďakujem za pozornosť PaedDr. Zlatica Birošová


Stáhnout ppt "Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Finančná gramotnosť číslo akreditácie: 3/2010-KV Plánovanie."

Podobné prezentace


Reklamy Google