Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysokoškolské štúdium

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysokoškolské štúdium"— Transkript prezentace:

1 Vysokoškolské štúdium
Prihlášky na VŠ: neobmedzený počet vhodné: 2-3 prihlášky (príbuzné odbory) Poplatky k prihláške: Eur (elektronické prihlášky menej - zatiaľ len na niektorých VŠ v SR) Termíny podávania prihlášok: február- apríl umelecké školy: november – január Forma prijímacích skúšok: písomné testy z kľúčových predmetov daného odboru (FFUK –test všeobecných /+ špecifických/ študijných predpokladov) Bez prijímacích skúšok: niektoré fakulty, väčšinou technického zamerania – kritériá rôzne (výsledky zo SŠ, interná, externá maturita, kľúčové predmety)

2 Elektrotechnika, informatika a výpočtová technika
Prehľad profilových predmetov, resp. predmetov prijímacích skúšok na jednotlivé odbory VŠ Ekonómia matematika, cudzie jazyky, základy ekonómie a ekonomiky Elektrotechnika, informatika a výpočtová technika matematika, informatika, fyzika Manažment cudzie jazyky, matematika, náuka o spoločnosti Strojníctvo fyzika, matematika Poľnohospodárstvo a lesníctvo biológia, chémia, matematika, pri niektorých odboroch aj talentové skúšky

3 Architektúra a stavebníctvo
Prírodovedné odbory predmety podľa zvoleného študijného odboru Architektúra a stavebníctvo matematika, fyzika, architektúra - talentová skúška a dejiny umenia Filozofia a humanitné vedy predmety podľa zvoleného odboru, cudzí jazyk Právo dejepis, náuka o spoločnosti, všeobecný prehľad Medicína, farmácia, veterina biológia, chémia, fyzika Žurnalistika, masmediálna komunikácia slovenský jazyk, cudzí jazyk, náuka o spoločnosti, všeobecné študijné predpoklady, vlastná tvorba

4 Politológia, medzinárodné vzťahy
politológia, ekonómia, sociológia ,cudzí jazyk, všeobecný prehľad Pedagogika a učiteľstvo podľa zvoleného študijného odboru, psychologický test, talentové skúšky – 1. stupeň ZŠ - Hv, Tv, Vv Psychológia, sociológia biológia, náuka o spoločnosti, psychológia, všeobecný prehľad, príp. cudzí jazyk Sociálna práca slovenský jazyk, náuka o spoločnosti, biológia

5 Rozdelenie vysokých škôl
20 verejných vysokých škôl 11 súkromných vysokých škôl 3 štátne vysoké školy Akreditačná komisia rozdelila VŠ podľa kvality: (hodnotením prešlo 27 VŠ) Univerzitné vysoké školy (najlepšie hodnotené) môžu udeľovať bakalárske, magisterské a inžinierske tituly môžu poskytovať doktorandské štúdium dostanú najviac peňazí od štátu Vysoke šloly bez začlenenia

6 Univerzitné vysoké školy
Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Technická univerzita v Košiciach Univerzita veterinár. lekárstva a farmácie v Košiciach Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická univerzita vo Zvolene Žilinská univerzita v Žiline

7 Výber VŠ MŠ chce znížiť informačnú nerovnosť VŠ - školy budú musieť zverejniť na svojich web stránkach všetky dostupné informácie, čím sa získa lepší prehľad o kvalite VŠ/fakulty Informácie pomôžu študentom pri výbere VŠ, fakulty, či odboru Trh práce sa bude ľahšie orientovať pri výbere kvalitných absolventov (kvalitnejšia škola – väčšia šanca na prijatie)

8 Ako si najlepšie vybrať VŠ
Ujasniť si svoje očakávania a podľa toho hľadať študijný program, vidieť ho aj z pohľadu praxe Overiť si kvalitu VŠ/fakulty, či je vybraný študijný program akreditovaný a dokedy Zaujímať sa o prijímacie skúšky (forma, podmienky) a ich termíny, hlavne pri podávaní viac prihlášok (môžu sa prekrývať termíny) Zaujímať sa o projekty na danej fakulte, požiadavky na absolvovanie predmetov, zahraničné pobyty, stáže, dostupnosť literatúry Prezrieť si webové diskusie študentov danej VŠ Zvážiť aj výdavky súvisiace so štúdiom

9 Hodnotenie fakúlt podľa zamerania (agentúra ARRA 2010)
Ekonomické zameranie: + Fakulta ekonomiky a manažmentu – SPU Nitra – Ekonomická fak.– Univerzita J. Selyeho Komárno Právo: + Právnická fakulta UK Bratislava – Právnická fakulta UMB B. Bystrica Lekárske vedy: + Jeseniova lekárska fakulta Martin – Zdravotnícka fak. – Univerzita Prešov Humanitné zameranie: + Fak. humanit. a prírod. vied – Univerzita Prešov – Filozof. fakulta – Univerzita CM Trnava

10 Hodnotenie fakúlt podľa zamerania
Pedagogické zameranie: + Fakulta telovýchovy a športu – UK Bratislava – Pedagogická fakulta – Univerzita J. Selyeho Prírodovedné zameranie: + Fakulta mat., fyz. a informatiky – UK Bratislava – Fakulta prírodných vied – UCM Trnava Technické zameranie: + Fak. chemickej a potrav. technológie - STU BA – Fak. mechatroniky – Univerzita A. Dubčeka Trenčín Agro: + Fakulta veterinár. lekár. – Univerzita vet. lek. KE – Fakulta záhradníctva a krajin. inž. – SPU Nitra

11 Výrazné posuny fakúlt Oproti r. 2009 sa najviac sa posunuli:
+ FTVŠ UK, Stavebná a strojnícka fak. ŽU, Fak. humanit. vied UMB, Lekárska fak. UK – Fak. prevádzky a ekon. dopravy a spojov ŽU, Fak. medzinárod. vzťahov EU, Obchodná fak. EU, Ekonomická fak. TU Košice

12 Rebríček VŠ v strednej a východnej Európe (agentúra CSIC, Španielsko)
1. Masarykova Univerzita Brno (146. svet) 2. Karlova Univerzita Praha (169. svet) 3. Univerzita Ljubljana (Slo) ... 15. UK Bratislava (551. svet) 29. TU Košice (832. svet) 31. STU Bratislava (856. svet) 38. SPU Nitra (918. svet) (www. webometrics.info)

13 web stránky – info o VŠ – aktuálny rebríček a hodnotenie VŠ na Slovensku – rebríček univerzít (svet) – zoznam VŠ v SR a zahraničí – portál vysokých škôl – slovenská akademická informačná agentúra (štúdium v zahraničí) – databáza VŠ v ČR – VŠ v Čechách, ako na VŠ – MŠ SR


Stáhnout ppt "Vysokoškolské štúdium"

Podobné prezentace


Reklamy Google