Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA (SDV)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA (SDV)"— Transkript prezentace:

1 SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA (SDV)
CIELE VÝHODY AKO ZAČAŤ ZAPOJENIE SA DO SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA (SDV) VZOROVÝ UČEBNÝ PLÁN SDV HMOTNÉ ZABEZPEČENIE ŽIAKA FINANČNÉ ZABEZPEČENIE ŽIAKA MOŽNOSTI DV NA SŠ V ŽILINE A KYSUCKOM N. MESTE

2 „... aby každý absolvent mal uplatnenie.“
Cieľ Cieľ spoločnej cesty štátu, zamestnávateľov, stredných odborných škôl, žiakov a ich rodičov vyjadruje citát: „... aby každý absolvent mal uplatnenie.“

3 SDV – výhody SDV sa považuje za najlepšie riešenie nezamestnanosti mladých ľudí, príležitosť pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie, príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa, osvojenie si pracovných návykov priamo u zamestnávateľa, reálne pracovné a sociálne situácie, hmotné a finančné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce, vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce, možnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom.

4 AKO ZAČAŤ? Žiak vstupuje do systému duálneho vzdelávania iba prostredníctvom zamestnávateľa Do systému duálneho vzdelávania (SDV) sú zapojené 3 subjekty: zamestnávateľ, SOŠ, žiak.

5 SDV – zamestnávateľ Rozhodnutie zamestnávateľa o vstupe do SDV
rozhodne, pre ktoré povolania bude duálnym vzdelávaním pripravovať žiakov, požiada stavovskú alebo profesijnú organizáciu o overenie spôsobilosti pre poskytovanie praktického vyučovania v SDV, získa Osvedčenie o spôsobilosti.

6 SDV – SOŠ zamestnávateľ si vyberie SOŠ, ktorá bude pre žiakov s učebnou zmluvou zabezpečovať teoretické vyučovanie, zamestnávateľ a SOŠ prerokujú podmienky spolupráce a uzavrú Zmluvu o duálnom vzdelávaní (zmluva uzatvorená medzi SOŠ a zamestnávateľom v SDV), zamestnávateľ a SOŠ zverejnia ponuku učebných miest pre duálne vzdelávanie.

7 SDV – ŽIAK oboznámi sa s odbormi, ktoré sa ponúkajú v SDV,
vyberie si príslušný odbor, prihlási sa u zamestnávateľa ako uchádzač o učebné miesto a učebnú zmluvu (spôsob prihlásenia: zamestnávateľ- www stránky, propagačný materiál, škola),

8 SDV – ŽIAK absolvuje výberové konanie u zamestnávateľa,
prevezme si Potvrdenie o zabezpečení duálneho vzdelávania u zamestnávateľa priloží potvrdenie k prihláške na SOŠ a absolvuje prijímacie konanie na SOŠ, po prijatí sa zapíše na štúdium na SOŠ.

9 SDV – pokračovanie Zamestnávateľ uzatvorí so žiakom (zákonným zástupcom) Učebnú zmluvu - ešte pred začiatkom štúdia (súčasťou zmluvy je aj záruka hmotného a finančného zabezpečenia, ktoré bude žiak dostávať počas štúdia) Žiak nastúpi do 1. ročníka štúdia: – teoretické vyučovanie v SOŠ – praktické vyučovanie u zamestnávateľa

10 SDV – učebný plán Vzorový učebný plán
učebného odboru obsahuje najmenej 80 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín - NSOV, učebného odboru obsahuje najmenej 60 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín - SOV, študijného odboru obsahuje najmenej 50 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín - USOV

11 SDV – hmotné zabezpečenie žiaka
Povinné: poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov, zabezpečenie posúdenia zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, poskytnutie stravovania u zamestnávateľa. Podľa rozhodnutia zamestnávateľa: úhrada nákladov na ubytovanie žiaka v školskom internáte, poskytnutie cestovných náhrad. 

12 SDV – finančné zabezpečenie žiaka
odmena za produktívnu prácu (žiakovi, ktorý na praktickom vyučovaní vykonáva produktívnu prácu) Odmenu za produktívnu prácu vypláca zamestnávateľ v rozsahu min. 50 % a max. 100 % z hodinovej minimálnej mzdy. (1,25 €/hod. a max. 2,50 €/hod.) podnikové štipendium - podľa rozhodnutia zamestnávateľa prospechové štipendium – kritériá určí zamestnávateľ

13 Systém duálneho vzdelávania
SDV je súčasť systému odborného vzdelávania a prípravy žiaka založenom na: zmluvnom vzťahu, výkone praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa, financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom.

14 SOŠ podnikania Sasinkova 45 Žilina (obchodný pracovník)
Možnosti duálneho vzdelávania ZA, KNM školský rok 2016/17 (podanie prihlášky) SOŠ podnikania Sasinkova 45 Žilina (obchodný pracovník) Hotelová akadémia Žilina (čašník, servírka, kuchár – 3-roč.) Dopravná akadémia Žilina (autoopravár mechanik, karosár, lakovník, autotronik, mechanik elektrotechnik)

15 Možnosti duálneho vzdelávania ZA, KNM školský rok 2016/17 (podanie prihlášky) - pokračovanie
SOŠ strojnícka KNM (mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, strojný mechanik, mechanik špecialista automobilovej výroby, mechanik mechatronik)


Stáhnout ppt "SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA (SDV)"

Podobné prezentace


Reklamy Google