Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Na Vítězné pláni Praha 4

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Na Vítězné pláni Praha 4"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Na Vítězné pláni Praha 4
informace pro uchazeče o šestileté studium ve školním roce 2018/2019

2 PŘIJÍMÁNÍ DO 1. ROČNÍKU Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád).

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE Zřizovatel: hl. město Praha
ředitel školy: PhDr. Jaroslav Mervínský Zástupci: Mgr. Pavla Imramovská a Mgr. Martin Horyna 22 tříd (14 + 8) 648 studentů 61 učitelů ( )

4 PŘIJÍMÁNÍ DO 1. ROČNÍKU Od roku 2017 jsou přijímací zkoušky připravovány, vyhlašovány a vyhodnocovány centrálně („státní přijímací zkoušky). Organizací zkoušek bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), které má kromě dalšího na starost i „státní maturitní zkoušky“.

5 PŘIJÍMÁNÍ DO 1. ROČNÍKU Od roku 2012 je možno podávat 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení (nové znění § 60, odst. 7 Zákona č. 561/2004), ale na různé školy, nebo různé typy studia. Pro šestileté studium byly vyhlášeny tyto 2 termíny 1. kola přijímacích zkoušek:

6 PŘIJÍMÁNÍ DO 1. ROČNÍKU CERMAT připraví podklady pro přijetí, ale rozhodnutí o přijetí podle zveřejněných kritérií zůstává v kompetenci ředitele příslušné školy. Ředitel příslušné SŠ vyhlásí kritéria do a v nich stanoví v souladu s uvedeným zákonem, vyhláškou a dalšími předpisy rozsah zkoušek, způsob hodnocení a postup přijímání.

7 PŘIJÍMÁNÍ DO 1. ROČNÍKU Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy do Ve školním roce 2018/2019 otevíráme v 1. ročníku šestiletého studia 2 třídy (Aj – rozšířený Nj, Aj – Fj/Šj).

8 PŘÍNOSY NOVÉHO SYSTÉMU
Centrální zadávání a opravování zajistí „objektivnost“ zkoušek. Z obou zkoušek je do přijímacího řízení vždy počítána ta „lepší“. Je zachována možnosti výběru školy v 1. kole přijímacího řízení: Větší odvaha při výběru školy Menší stres uchazečů při jednotlivých zkouškách 1. kola.

9 PROBLÉMY A RIZIKA Zvýšená administrativní zátěž středních škol a dané termíny a způsoby vyhodnocení povedou k prodloužení časové prodlevy při zveřejnění výsledků. Zvýší se stresové zatížení především zákonných zástupců. Termíny náhradního kola přijímacích zkoušek (10. a ) a následné vyhodnocování zkoušek pak definitivní rozhodování odsune až někam ke konci května.

10 PROBLÉMY A RIZIKA Nová podoba přijímacího řízení navíc neodstranila riziko, že i dobrý uchazeč bude z postupových míst vytlačen „virtuálními uchazeči“. Pokud se tak stane, bude škola zřejmě řešit tuto situaci dodatečným přijímáním uchazečů, kteří splnili kritéria, nebyli přijati pro velký počet lepších uchazečů a podali si odvolání. Vzor takového odvolání bude pravděpodobně umístěn na webových stránkách školy.

11 PROČ SI VYBRAT GVP Jsme školou dostupnou
Jsme školou veřejnou („státní“) Jsme školou všeobecnou Jsme „ školou velkou“, což umožňuje i větší možnost výběru volitelných předmětů a z toho plynoucí profilaci v 5. a 6. ročníku. Jsme školou úspěšnou

12 PROČ SI VYBRAT GVP

13 PROČ SI VYBRAT GVP Máme stabilní vyvážený kolektiv plně kvalifikovaných pedagogů. Máme 21 pedagogů – mužů. Máme lektory – rodilé mluvčí pro výuku jazyka anglického, německého a španělského. Máme ve sboru 11 nositelů titulu PhDr., RNDr. či PaedDr., 3 kandidáty věd, 3 nositele titulu PhD a 1 inženýra.

14 PROČ SI VYBRAT GVP Škola je zapojena do projektu NĚMČINA DO ŠKOL – mezinárodní certifikát DSD. Škola spolupracuje s CAMBRIDGE P.A.R.K., která zajišťuje vykonání standardizovaných mezinárodních zkoušek Cambridge English (FCE, CAE). Škola je nositelkou prestižního mezinárodního ocenění EKOŠKOLA.

15 PROČ SI VYBRAT GVP Škola je tradičně zapojena do mezinárodních projektů v rámci projektů ERASMUS+. Škola je fakultní školou 1. lékařské fakulty UK, Přírodovědecké fakulty, Matematicko - fyzikální fakulty UK a spolupracuje s Právnickou fakultou UK i s dalšími fakultami UK i jiných vysokých škol.

16 PROČ SI VYBRAT GVP Jsme školou s vypracovaným a vyzkoušeným programem proti užívání drog a proti ostatním sociopatologickým jevům. Máme vlastního školního psychologa, výchovného poradce a metodika prevence. Umožňujeme i individuální studijní plány žáků (důvody sportovní, zdravotní a jiné)

17 PROČ SI VYBRAT GVP Jsme otevřeni komunikaci se studenty - máme studentský parlament. Jsme otevřeni komunikaci s rodiči – rodiče mají přes internet přístup ke známkám a ostatním studijním informacím.

18 PROČ SI VYBRAT GVP Máme vlastní knihovnu s více jak 10 tisíci svazky.
Máme moderní učebny a laboratoře fyziky, chemie a biologie. Máme 2 odborné učebny jazyků. Máme všechny učebny vybaveny počítačem, dataprojektory nebo monitorem s velkou úhlopříčkou a jednu s interaktivní tabulí. Máme vlastní kuchyni a vaříme i dietní jídla.

19 PROČ SI VYBRAT GVP Budova je po rekonstrukci topení, oken a šaten.
Máme vlastní školní kuchyni, která denně vaří ve výběru ze 3 druhů jídel. Máme 3 učebny výpočetní techniky. Máme 2 tělocvičny a 2 venkovní hřiště.

20 PROČ SI VYBRAT GVP

21 PROČ SI VYBRAT GVP

22 JAK SE NA GVP PŘIHLÁSIT Podat řádně vyplněnou přihlášku řediteli GVP poštou či osobně v kanceláři školy nejpozději do Přihlášky získáte na ZŠ, našich webových stránkách a stránkách CERMATu.

23 JAK SE NA GVP PŘIHLÁSIT Nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky dostanete pozvánku k přijímacím zkouškám. Ta bude obsahovat počty přijímaných žáků, kritéria pro přijetí a požadavky ke zkouškám. Zasílat ji budeme na mailovou adresu uvedenou na přihlášce, do datové schránky (pokud vlastníte), či poštou.

24 JAK SE NA GVP PŘIHLÁSIT DŮLEŽITÉ – Spolu s pozvánkou přijde také odkaz na evidenční list. Ten je nutno neprodleně vyplnit na našich webových stránkách. Teprve na základě vyplněného evidenčního listu je možno uchazečům přidělit pro přijímací zkoušky test z cizího jazyka.

25 JAK SE NA GVP PŘIHLÁSIT Pokud neobdržíte pozvánku ke zkouškám při odevzdání přihlášky, případně do , obraťte se na vedení školy s dotazem, zda byla vaše přihláška skutečně zaregistrována.

26 JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU Přihlášky získáte na ZŠ, našich webových stránkách a stránkách CERMATu. Přihlášky přijímáme pouze v originální listinné podobě. Nelze tedy přijmout kopie a nelze podat přihlášku elektronicky.

27 JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

28 JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

29 JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU V případě uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je nutno doložit aktuální doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. Bez tohoto doporučení není možné zohlednit jakékoliv znevýhodnění.

30 šestý sedmý

31

32 JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí. Přijímacích zkoušek se účastní podle tohoto pořadí.

33 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení v šestiletém studiu se konají na GVP v pátek a v úterý Přijímací zkoušky se budou konat písemně: z českého jazyka a literatury (státní – 60 min.) z matematiky (státní – 70 min.) z cizího jazyka - anglický/německý dle vlastní volby (profilová- 60 min.)

34 KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ V souladu se zákonem vyhlásí ředitel do a zveřejní elektronicky a v písemné podobě na veřejně přístupném místě.

35 KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ Přijat může být:
pouze takový uchazeč, který vykonal přijímací zkoušku úspěšně, úspěšně ukončí 7. třídu ZŠ (adekvátní třídu jiného typu studia). Po nástupu do školy pak musí přijatý žák doložit splnění této podmínky vysvědčením. O přijetí uchazečů z přijímacích zkoušek potom rozhodne sestupné pořadí dané celkovým počtem bodů dosažených přijímacím řízení.

36 Bodové hodnocení zahrnuje:
výsledky 3 testů: český jazyk ………… max. 50 bodů matematika ………... max. 50 bodů cizí jazyk …………… max. 40 bodů Pro úspěšné splnění kritérií přijímacích zkoušek je však třeba získat z každého z testů minimálně 10 bodů.

37 Bodové hodnocení zahrnuje:
posouzení výsledků ze ZŠ: sledujeme prospěch v posledních dvou klasifikačních obdobích: 6 bodů za Ø 1,00 – 1,10, 3 body za Ø 1,11 – 1,50 s podmínkou, že na vysvědčení nebude hodnocení s horší známkou než chvalitebně. Maximálně lze získat 12 bodů

38 Bodové hodnocení zahrnuje:
doložená účast v olympiádách v průběhu studia 6. a 7. třídy ZŠ : 6 bodů za jedno umístění na 1. – 5. místě v okresním kole olympiády nebo konverzační soutěže, 12 bodů za 2 a více umístění na 1. – 5. místě v okresním kole olympiády. Započítány budou pouze olympiády matematické, fyzikální, chemické, biologické, v českém jazyce, dějepisné, zeměpisné a konverzační soutěže z cizích jazyků – Aj, Nj, Fj, Šj, Rj).

39 Bodové hodnocení zahrnuje:
CELKOVĚ LZE TEDY ZÍSKAT MAXIMÁLNĚ 164 BODŮ

40 PŘIJETÍ KE STUDIU Do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem ( ) musí ředitel zveřejnit seznam přijatých uchazečů v anonymizované podobě na místě veřejně přístupném a na webových stránkách školy. Zároveň odešle ředitel zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů rozhodnutí o nepřijetí.

41 PŘIJETÍ KE STUDIU Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím školy Odboru školství MHMP.

42 PŘIJETÍ KE STUDIU Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, oznámení rozhodnutí (§60a, odst. 6).

43

44 ZÁPISOVÝ LÍSTEK Zápisový lístek vydá uchazeči ZŠ nejpozději do , případně pak příslušný krajský úřad podle místa bydliště. Přijatý uchazeč (zákonný zástupce) může zápisový lístek uplatnit jen jednou (nové znění § 60a, odst. 7), to však neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

45 STUDIUM Studenti přijatí do třídy s programem DSD budou vzděláváni podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU s posílenou výukou německého jazyka. V maturitním ročníku mohou v rámci školy vykonat zkoušky DSD.

46 STUDIUM Všichni studenti mohou v průběhu studia v prostorách školy vykonat certifikovanou standardizovanou zkoušku Cambridge English, neboť škola má podepsanou smlouvu o spolupráci s CAMBRIDGE P.A.R.K., která zkoušky zajišťuje.

47 MATURITNÍ ZKOUŠKA Studenti, kteří doloží své znalosti cizího jazyka standardizovanými jazykovými zkouškami doloženými jazykovým certifikátem podle § 81 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), mohou požádat ředitele školy o prominutí maturitní zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitních zkoušek. (Týká se např. DSD, Cambridge English, DELF, DELE apod.)

48 KONTAKTY TEL.: 261109611 MAIL: mail@gvp.cz brousilova@gvp.cz
WEB:


Stáhnout ppt "Gymnázium Na Vítězné pláni Praha 4"

Podobné prezentace


Reklamy Google