Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I.část (6) SLOVESA (VERBEN) minulé časy sloves präteritum, perfektum, plusquamperfektum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I.část (6) SLOVESA (VERBEN) minulé časy sloves präteritum, perfektum, plusquamperfektum."— Transkript prezentace:

1 I.část (6) SLOVESA (VERBEN) minulé časy sloves präteritum, perfektum, plusquamperfektum

2 Slovesa jsou stejně jako v ČJ pátý slovesný druh.Označujeme je slovem sloveso: Verb; das Verb; nebo slovesa: Verben; die Verben. v v tomto případě čteme jako vé; jinak fau (viz VW – fau vé) Slovesa můžeme rozdělit do skupin (podle časování – konjugieren) na slovesa: –Pravidelná (slabá) –Nepravidelná a smíšená (silná)

3 Minulé časy sloves: –Existují 3 minulé časy sloves: Präteritum, Perfektum, Plusquamperfektum Minulý jednoduchý, minulý složený, předminulý

4 –Tvorba Préterita u slabých sloves: Např. machen (dělat) –[machen je infinitiv slovesa – tvar neurčitý] –Vzorec: machen – en + te = machte –Příklady: –lernen – lernte; spielen – spielte; suchen – suchte

5 Časování v préteritu –Shoda první třetí ich machte dělal, dělala, dělalo jsem du machtest dělal, dělala, dělalo jsi er, sie, es machte dělal, dělala, dělalo wir machten dělali jsme ihr machtet dělali jste sie,Sie machten dělali, dělal jste (Vy)

6 Časování v préteritu –Shoda první třetí ich - du –st er,sie,es - wir –n ihr –t sie,Sie -n

7 Tvorba Préterita u smíšených sloves: –Princip podobný jako u slabých sloves –U smíšených sloves ale dochází ke změně kmenové samohlásky: –Změnu zjistíme ze seznamu nepravidelných sloves. –denken – dachte (myslet); nennen – nannte (nazývat); brigen – brachte (přinést)

8 Časování v préteritu –Shoda první třetí ich dachte myslel, myslela, myslelo jsem du dachtest myslel, myslela, myslelo jsi er, sie, es dachte myslel, myslela, myslelo wir dachten mysleli jsme ihr dachtet mysleli jste sie,Sie dachten mysleli, myslel jste (Vy)

9 Tvorba Préterita u silných sloves –Viz seznam, aneb každý pes, jiná ves –bog, hing, briet, lud, empfahl aj.

10 Časování v préteritu –Shoda první třetí ich bog ohýbal, ohýbala, ohýbalo jsem du bogst ohýbal, ohýbala, ohýbalo jsi er, sie, es bog ohýbal, ohýbala, ohýbalo wir bogen ohýbali jsme ihr bogt ohýbali jste sie,Sie bogen ohýbali, ohýbal jste (Vy)

11 Časování v préteritu –Shoda první třetí ich - du –st er,sie,es - wir –en ihr –t sie,Sie -en

12 Perfektum Tvorba Perfekta: sloveso haben/sein + příčestí minulé haben – obyč; sein – pohyb, změna stavu

13 –Tvorba Perfekta u slabých sloves: Příčestí minulé Např. machen (dělat) –Vzorec: machen – en = mach – ge- + mach + -t = gemacht (příčestí minulé) –Příklady: –lernen - ich habe gelernt; spielen - ich habe gespielt; suchen - ich habe gesucht

14 –Tvorba Perfekta u smíšených sloves: Příčestí minulé Např. denken (myslet) – viz seznam –gedacht –Příklady: –nenen - ich habe genant; bringen - ich habe gebracht; brennen - es hat gebrannt

15 –Tvorba Perfekta u silných: Příčestí minulé Např. beginnen (začít) –Viz seznam begonnen –Příklady: –bitten – Sie hat gebeten.; einschlafen – Ich bin eingeschlafen.; beitragen – Man hat beigetragen.

16 Plusquamperfektum Čas předminulý Tvorba Plusquamperfekta: sloveso haben/sein (v préteritu) + příčestí minulé [hatte/war] haben – obyč; sein – pohyb, změna stavu

17 Plusquamperfektum –Slabá slovesa ich hatte gemacht –Smíšená slovesa ich hatte gebracht –Silná slovesa ich hatte genommen

18 překlady minulých časů –préteritum ich machte – dělal jsem –perfektum ich habe gemacht – dělal jsem –plusquamperfektum ich hatte gemacht – byl jsem dělal

19 II.část Vybrané kapitoly z gramatiky

20 přehled nepravidelných sloves II.část

21 backenpéci Sie buk/backte.Sie hat gebacken. befehlenrozkázatSie befahl.Sie hat befohlen. sich befinden být, nacházet seSie befand sich zu Hause. Sie hat sich zu Hause befunden. beginnenzačít, začínat Es begann um sechs. Es hat um sechs begonnen. begreifenpochopitSie begriff es. Sie hat es begriffen. beitragenpřispětSie trug bei. Sie hat beigetragen. bekommen dostat, obdržetSie bekam die Post. Sie hat die Post bekommen. sich beratenradit se Sie beriet sich.Sie hat sich beraten. betreiben pěstovat, provozovat Sie betrieb die Firma. Sie hat die Firma betrieben. bittenprositSie bat mich. Sie hat mich gebeten.

22 bleibenzůstatEr blieb.Er ist geblieben. braten péct, péci Er briet.Er hat gebraten. brennen hořet; pálit; svítit Es brannte.Es hat gebrannt. bringen přinést, přivést, dovést Er brachte.Er hat gebracht. denkenmysletEr dachte.Er hat gedacht. einfallennapadnoutEs fiel ein.Es ist mir eingefallen. einhalten dodržet Er hielt ein. Es hat es eingehalten. einladenpozvatEr lud ein. Er hat mich eingeladen. einschlafenusnoutEr schlief ein. Er ist eingeschlafen. empfangen přijmout, uvítat Er empfing. Er hat uns empfangen.

23 přehled sloves s odlišnou vazbou II.část

24 bezahlen für j-n, etwasPlatit za koho, co bitten um etwasProsit o co danken für etwasDěkovat za co denken an j-n, etwasMyslet na koho, co erinnern j-n an etwasPřipomínat komu, co erreichen etwas (4.p)Dosáhnout čeho erzählen von (über – 4.p) etwasVyprávět o čem fehlen (an) etwas (3.p.)chybět fernsehenDívat se na televizi fragen j-n nach j-m, etwasPtát se koho na koho, co

25 Ich habe für Klara bezahlt. Zaplatil jsem za Kláru. Ich bitte um Hilfe. Prosím o pomoc. Er dankt für den Brief. Děkuje za dopis. Alle denken an Josef. Všichni myslí na Pepíka. Klara erinnert Petra an die Party. Klára připomíná Petře párty.

26 Hans erreicht den Gewinn. Hans dosáhne výhry. (vyhraje) Wir erzählen von dem Gewinn. Vyprávíme o výhře. Hier fehlt es an Zucker. Zde chybí cukr. Ihr seht fern. Díváte se na televizi (vy). Sie fragen die Gruppe nach dem Ergebnis. Ptají se skupiny na výsledek.

27 Konec


Stáhnout ppt "I.část (6) SLOVESA (VERBEN) minulé časy sloves präteritum, perfektum, plusquamperfektum."

Podobné prezentace


Reklamy Google