Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I.část (6) SLOVESA (VERBEN) minulé časy sloves

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I.část (6) SLOVESA (VERBEN) minulé časy sloves"— Transkript prezentace:

1 I.část (6) SLOVESA (VERBEN) minulé časy sloves
präteritum, perfektum, plusquamperfektum

2 „v“ v tomto případě čteme jako „vé“; jinak „fau“ (viz VW – „fau vé“)
Slovesa jsou stejně jako v ČJ pátý slovesný druh.Označujeme je slovem sloveso: Verb; das Verb; nebo slovesa: Verben; die Verben. „v“ v tomto případě čteme jako „vé“; jinak „fau“ (viz VW – „fau vé“) Slovesa můžeme rozdělit do skupin (podle časování – konjugieren) na slovesa: Pravidelná (slabá) Nepravidelná a smíšená (silná)

3 Präteritum, Perfektum, Plusquamperfektum
Minulé časy sloves: Existují 3 minulé časy sloves: Präteritum, Perfektum, Plusquamperfektum Minulý jednoduchý, minulý složený, předminulý

4 Např. machen (dělat) Tvorba Préterita u slabých sloves:
[machen je infinitiv slovesa – tvar neurčitý] Vzorec: machen – en + te = machte Příklady: lernen – lernte; spielen – spielte; suchen – suchte

5 Časování v préteritu ich machte dělal, dělala, dělalo jsem
Shoda první třetí ich machte dělal, dělala, dělalo jsem du machtest dělal, dělala, dělalo jsi er, sie, es machte dělal, dělala, dělalo wir machten dělali jsme ihr machtet dělali jste sie,Sie machten dělali, dělal jste (Vy)

6 Časování v préteritu ich - du –st er,sie,es - wir –n ihr –t sie,Sie -n
Shoda první třetí ich - du –st er,sie,es - wir –n ihr –t sie,Sie -n

7 Tvorba Préterita u smíšených sloves:
Princip podobný jako u slabých sloves U smíšených sloves ale dochází ke změně kmenové samohlásky: Změnu zjistíme ze seznamu nepravidelných sloves. denken – dachte (myslet); nennen – nannte (nazývat); brigen – brachte (přinést)

8 Časování v préteritu ich dachte myslel, myslela, myslelo jsem
Shoda první třetí ich dachte myslel, myslela, myslelo jsem du dachtest myslel, myslela, myslelo jsi er, sie, es dachte myslel, myslela, myslelo wir dachten mysleli jsme ihr dachtet mysleli jste sie,Sie dachten mysleli, myslel jste (Vy)

9 Tvorba Préterita u silných sloves
Viz seznam, aneb každý pes, jiná ves bog, hing, briet, lud, empfahl aj.

10 Časování v préteritu ich bog ohýbal, ohýbala, ohýbalo jsem
Shoda první třetí ich bog ohýbal, ohýbala, ohýbalo jsem du bogst ohýbal, ohýbala, ohýbalo jsi er, sie, es bog ohýbal, ohýbala, ohýbalo wir bogen ohýbali jsme ihr bogt ohýbali jste sie,Sie bogen ohýbali, ohýbal jste (Vy)

11 Časování v préteritu ich - du –st er,sie,es - wir –en ihr –t
Shoda první třetí ich - du –st er,sie,es - wir –en ihr –t sie,Sie -en

12 Perfektum Tvorba Perfekta: sloveso haben/sein + příčestí minulé
haben – obyč; sein – pohyb, změna stavu

13 Např. machen (dělat) Tvorba Perfekta u slabých sloves: Příčestí minulé
Vzorec: machen – en = mach ge- + mach + -t = gemacht (příčestí minulé) Příklady: lernen - ich habe gelernt; spielen - ich habe gespielt; suchen - ich habe gesucht

14 Např. denken (myslet) – viz seznam
Tvorba Perfekta u smíšených sloves: Příčestí minulé Např. denken (myslet) – viz seznam gedacht Příklady: nenen - ich habe genant; bringen - ich habe gebracht; brennen - es hat gebrannt

15 Např. beginnen (začít) Tvorba Perfekta u silných: Příčestí minulé
Viz seznam begonnen Příklady: bitten – Sie hat gebeten.; einschlafen – Ich bin eingeschlafen.; beitragen – Man hat beigetragen.

16 Plusquamperfektum Čas předminulý Tvorba Plusquamperfekta:
sloveso haben/sein (v préteritu) + příčestí minulé [hatte/war] haben – obyč; sein – pohyb, změna stavu

17 Plusquamperfektum ich hatte gemacht ich hatte gebracht
Slabá slovesa ich hatte gemacht Smíšená slovesa ich hatte gebracht Silná slovesa ich hatte genommen

18 překlady minulých časů
préteritum ich machte – dělal jsem perfektum ich habe gemacht – dělal jsem plusquamperfektum ich hatte gemacht – byl jsem dělal

19 II.část Vybrané kapitoly z gramatiky

20 přehled nepravidelných sloves II.část

21 Sie hat sich zu Hause befunden. beginnen začít, začínat
backen péci Sie buk/backte. Sie hat gebacken. befehlen rozkázat Sie befahl. Sie hat befohlen. sich befinden být, nacházet se Sie befand sich zu Hause. Sie hat sich zu Hause befunden. beginnen začít, začínat Es begann um sechs. Es hat um sechs begonnen. begreifen pochopit Sie begriff es. Sie hat es begriffen. beitragen přispět Sie trug bei. Sie hat beigetragen. bekommen dostat, obdržet Sie bekam die Post. Sie hat die Post bekommen. sich beraten radit se Sie beriet sich. Sie hat sich beraten. betreiben pěstovat, provozovat Sie betrieb die Firma. Sie hat die Firma betrieben. bitten prosit Sie bat mich. Sie hat mich gebeten.

22 bleiben zůstat Er blieb. Er ist geblieben. braten Er briet.
péct, péci Er briet. Er hat gebraten. brennen hořet; pálit; svítit Es brannte. Es hat gebrannt. bringen přinést, přivést, dovést Er brachte. Er hat gebracht. denken myslet Er dachte. Er hat gedacht. einfallen napadnout Es fiel ein. Es ist mir eingefallen. einhalten dodržet Er hielt ein. Es hat es eingehalten. einladen pozvat Er lud ein. Er hat mich eingeladen. einschlafen usnout Er schlief ein. Er ist eingeschlafen. empfangen přijmout, uvítat Er empfing. Er hat uns empfangen.

23 přehled sloves s odlišnou vazbou II.část

24 bezahlen für j-n, etwas Platit za koho, co bitten um etwas Prosit o co danken für etwas Děkovat za co denken an j-n, etwas Myslet na koho, co erinnern j-n an etwas Připomínat komu, co erreichen etwas (4.p) Dosáhnout čeho erzählen von (über – 4.p) etwas Vyprávět o čem fehlen (an) etwas (3.p.) chybět fernsehen Dívat se na televizi fragen j-n nach j-m, etwas Ptát se koho na koho, co

25 Ich habe für Klara bezahlt.
Zaplatil jsem za Kláru. Ich bitte um Hilfe. Prosím o pomoc. Er dankt für den Brief. Děkuje za dopis. Alle denken an Josef. Všichni myslí na Pepíka. Klara erinnert Petra an die Party. Klára připomíná Petře párty.

26 Hans erreicht den Gewinn.
Hans dosáhne výhry. (vyhraje) Wir erzählen von dem Gewinn. Vyprávíme o výhře. Hier fehlt es an Zucker. Zde chybí cukr. Ihr seht fern. Díváte se na televizi (vy). Sie fragen die Gruppe nach dem Ergebnis. Ptají se skupiny na výsledek.

27 Konec


Stáhnout ppt "I.část (6) SLOVESA (VERBEN) minulé časy sloves"

Podobné prezentace


Reklamy Google