Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA VII. 17.5.2008 Mgr.Vladimír Matička.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA VII. 17.5.2008 Mgr.Vladimír Matička."— Transkript prezentace:

1

2 Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA VII. 17.5.2008 Mgr.Vladimír Matička

3 Plánovaný obsah sezení: I. VAZBY SLOVES, PODST. A PŘÍD. JMEN (REKTION DER VERBEN, SUBSTANTIVE UND ADJEKTIVE) předložkové vazby sloves, podstatných a přídavných jmen zájmenná příslovce lokální příslovce II. PŘÍČESTÍ PŘÍTOMNÉ A MINULÉ (PARTIZIP I UND II) tvoření příčestí přítomného a minulého trpný rod (Passiv) průběhové pasívum stavové pasívum III. Vybrané kapitoly z gramatiky - přehled nepravidelných sloves - VII.část IV. Test – kjc_varianta_nj4.pdf

4 I. VAZBY SLOVES, PODST. A PŘÍD. JMEN (REKTION DER VERBEN, SUBSTANTIVE UND ADJEKTIVE) předložkové vazby sloves, podstatných a přídavných jmen zájmenná příslovce lokální příslovce

5 http://www.nj.cz/vazby_sloves.htm předložkové vazby sloves Některá slovesa v němčině mají odlišnou vazbu v porovnání s češtinou, takže při překladu si musíte dobře rozmyslet, kdy použijete předložku a kdy bezpředložkový pád.

6 anknüpfen an etwasnavázat na co sich anschließen j-m, etwaspřipojit se ke komu, čemu apellieren an j-n, etwasapelovat na koho, co arbeiten an etwas (3.p.)pracovat na čem sich ärgern über j-n, etwaszlobit se na koho, co sich aufregen über j-n, etwasrozčilovat se na koho, co ausgehen von etwasvycházet z čeho aussehen nach etwasvypadat jako co 1/10

7 beglückwünschen j-nblahopřát komu bemerken etw. zu j-m / etwas poznamenat něco k ně­komu / něčemu sich beklagen bei j-m über etwas stěžovat si komu na co beneiden j-n um/wegen etwas závidět komu co kvůli čemu berichten über j-n, etwasreferovat, podat zprávu o kom, čem sich beruhigen mit etwasuklidnit se něčím bestehen etw. (4. p.)vykonat něco, obstát při něčem 2/10

8 bestehen aus etwasskládat se z čeho bestehen in etwas (3. p.)spočívat v něčem bestehen auf etw. (3. p.)trvat na něčem sich beschweren über j-n, etwas stěžovat si na koho, co beurteilen nach j-m, etwassoudit podle koho, čeho denken etw. über j-n / etwas / von j-m / etwas myslet si něco o někom / něčem diskutieren über j-n, etwasdiskutovat o kom, čem 3/10

9 duften nach etwasvonět čím sich einsetzen für j-n, etwaszasadit se o koho, co sich erholen von j-m / etwasodpočinout si od někoho / něčeho erkennen an etwas (4.p.)poznat podle čeho erklären j-n, etwas zu j-m, etwas prohlásit koho, co kým, čím erwischen j-n bei j-m / etwaspřistihnout někoho u někoho / při něčem fragen nach j-m, etwaszeptat se na koho, co sich fürchten vor j-m, etwasobávat se koho, čeho 4/10

10 gehören zu j-m / etwaspatřit k někomu / něčemu gelten für j-n; von j-m, etwasplatit pro někoho; o kom, čem sich gewöhnen an j-n / etwas zvyknout si na někoho / něco glauben an j-n, etwasvěřit v koho, co halten etwas von j-m / etwasmyslet si něco o někom, něčem heilen j-n von etwas(vy)léčit někoho z něčeho hoffen auf etw. (4. p.)doufat v něco sich isolieren von j-m / etwas izolovat se od někoho / něčeho 5/10

11 kämpfen für j-n, etwasbojovat za koho, co kommen auf etwas (4. p.)přijít na něco lachen über j-n, etwassmát se komu, čemu leben von etwasžít z čeho lesen etw. von j-m / etwas, über j-n / etwas číst něco o někom / něčem liefern an j-ndodávat komu es liegt an j-m, etwaszáleží, závisí to na kom, čem 6/10

12 sich machen an etwas (4. p.)pustit se, dát se do čeho sich melden bei j-m(při)hlásit se u někoho sich melden zu etwas(při)hlásit se k něčemu, na něco passen zu j-m / etwashodit se k někomu / něčemu protestieren gegen j-n / etwas protestovat proti někomu / něčemu rennen nach etwasshánět co riechen an etwas (3. p.)přivonět si k něčemu 7/10

13 riechen nach etwasvonět, páchnout, být cítit čím sagen etwas zu j-m, etwasříkat co komu, čemu schimpfen über j-n, etwasnadávat na koho, něco schmecken nach etwaschutnat po něčem spielen um etwashrát o něco sterben an etwasumřít nač streben nach etwasusilovat, snažit se oč 8/10 stinken nach etwaspáchnout něčím

14 suchen j-n, etwas n. nach j- m, etwas hledat koho, co taugen für etwas (4.p) n. zu etwas (3.p) hodit se k čemu, být schopný k čemu sich umdrehen nach j-m, etwas otočit se po kom, čem sich unterscheiden durch etwas lišit se čím urteilen über j-n, etwas, nach j-m, etwas soudit o kom,čem podle koho, čeho verfügen über j-n, etwasmít k dispozici koho, co verhandeln über j-n, etwasvyjednávat o kom, čem vorbeigehen an j-m / etwasjít okolo někoho / něčeho 9/10

15 vorbeigehen bei j-mzastavit se u někoho, navštívit někoho vorschlagen j-n für etwasnavrhnout někoho na něco vorziehen etw. (4. p.) einer Sache dávat přednost něče­mu před něčím werben für j-n, etwasdělat propagaci, reklamu komu, čemu, wissen etwas von j-m / etwas, über j-n / etwas vědět něco o někom / něčem sich wundern über j-n, etwasdivit se komu, čemu sich trennen von j-m, etwasrozejít se s kým, rozloučit se s kým, čím zurückkommen auf etwas (4. p.) vrátit se k něčemu zweifeln an j-m, etwaspochybovat o kom, čem

16 předložkové vazby podstatných a přídavných jmen s Angebot an etw. (3.p) nabídka něčeho e Angst vor j-m / etw. strach z někoho / něčeho böse auf j-n / j-m böse sein zlobit se na někoho stolz auf j-n / etw. hrdý na někoho / něco zufrieden mit j-m / etw. spokojený s někým / něčím

17 zájmenná příslovce Zájmenná příslovce jsou spojením předložky a zájmena, které zastupuje věc, abstraktní pojem. Tázací zájmenná příslovce tvoříme spojením wo + předložky. Pokud předložka začíná samohláskou, vkládáme -r: wovon - o čem, womit - čím, worauf - nač, wozu - k čemu, worin - v čem Ukazovací zájmenná příslovce tvoříme spojením da + předložky: dabei - při tom, davon - o tom, darunter - pod tím, daran - na to, daraus - z toho

18 lokální příslovce

19 Příslovce místa wokdeda, hiertady, zdedorttamobennahoře(nach) linksvlevo, dolevaüberallvšudeuntendole(nach) rechtsvpravo, dopravairgendwoněkdevornvpředudrinnenuvnitřanderswojindehintenvzadudrauße nvenkunirgendwonikdewohinkamdorthin, hintamweit und breitširoko, dalekovorwärtsdopředurückwärtsdozadu, pozpátkuher, hierhersemzurückzpátkyfort, wegpryčirgendwohinněkamwoherodkudvon hierodsudanderswohinjinamumhersem a tamherumkolem dokolanirgendwohinnikamdrübenna druhé straněnirgendwoherodnikudirgendwoherodněkudČeskému příslovci tam odpovídá v němčině dort (na otázku kde?), označuje stálý stav a hin, dorthin (na otázku kam?), označuje pohyb: Er sitzt dort im Zimmer. Ich gehe auch dorthin. Směrová příslovce her a hin se váží ke slovesu a stávají se jeho odlučitelnou předponou, her označuje směr k mluvící osobě, hin označuje směr od mluvícího. Komm! Pojď sem!heraufnahoruGeh! Jdi tam!hinaufherunterdolůhinunterhereindovnitřhineinherausven hinausherüberna druhou stranuhinüber

20 II. PŘÍČESTÍ PŘÍTOMNÉ A MINULÉ (PARTIZIP I UND II) tvoření příčestí přítomného a minulého trpný rod (Passiv) –průběhové pasívum (Vorgangspassiv) –stavové pasívum (Zustandspassiv)

21 tvoření příčestí přítomného a minulého

22 Příčestí přítomné -většinou má činný význam (stále je činný) -v přívlastku se skloňuje jako přídavné jméno, překládá se pomocí příd. jména - tvoří se připojením – d k infinitivu (die kochenden Kartoffeln)

23 kochen – kochend die kochenden Kartoffeln vařící se brambory fliegen – fliegend das fliegende Flugzeug letící letadlo besuchen – besuchend die besuchenden Touristen navštěvující turisté Příčestí přítomné

24 -má trpný význam (už dokonáno) -pomocí něj se tvoří perfektum, plusquamperfektum, trpný rod -zpravidla vznikne pomocí ge + kmen slovesa + t -(die gekochten Kartoffeln – uvařené brambory) Příčestí minulé

25 kochen – gekocht die gekochten Kartoffeln uvařené brambory fliegen – geflogen das geflogene Flugzeug letěné letadlo (někým letěné letadlo – tedy někým řízené letadlo) besuchen – besucht der besuchte Berg navštívená hora Příčestí minulé

26 kochen – kochend die kochenden Kartoffeln vařící se brambory fliegen – fliegend das fliegende Flugzeug letící letadlo besuchen – besuchend die besuchenden Touristen navštěvující turisté kochen – gekocht die gekochten Kartoffeln uvařené brambory fliegen – geflogen das geflogene Flugzeug letěné letadlo (někým letěné letadlo – tedy někým řízené letadlo) besuchen – besucht der besuchte Berg navštívená hora

27 trpný rod (Passiv) Ich werde Du wirst Er wird Wir werden Ihr werdet Sie werden zu Hause beim Direktor an der Kasse am Eingang im Betrieb von Bekannten erwartet.

28 Trpný rod se tvoří pomocí slovesa werden a příčestí minulého významového slovesa. Příčestí se nemění a stojí až na konci hlavní věty, stejně jako u perfekta. Předmět aktivní věty se stává v pasivní větě podmětem. trpný rod (Passiv)

29 Diese Fabrik stellt Autos her. Diese Fabrik produziert Autos. Autos werden von dieser Fabrik hergestellt. Autos werden von dieser Fabrik produziert. trpný rod (Passiv)

30 Übung Muster: Man ruft mich. – Ich werde gerufen. Man zwingt mich dazu. Man bittet dich darum. Man erwartet Sie am Eingang. Man bewundert diesen Sänger.

31 průběhové pasívum (Vorgangspassiv) x stavové pasívum (Zustandspassiv) Das Programm wird gerade vorbereitet. Das Programm ist gerade vorbereitet. Der Direktor wird jeden Tag informiert. Der Direktor ist schon informiert. Program je právě připravován. (Program se právě připravuje.) Program je již připraven (připravený). Ředitel je každý den informován. Ředitel je již informován.

32 II.část Vybrané kapitoly z gramatiky

33 přehled nepravidelných sloves VII.část

34 umziehenpřestěhovat sePiepenbrocks zogen um. Piepenbrocks sind umgezogen. sich umziehenpřevléknout seHans zog sich in der Umkleidezelle um. Hans hat sich in der Umkleidezelle umgezogen. verbietenzakázatDas Parlament verbot das Rauchen. Das Parlament hat das Rauchen verboten. verbindenspojitDie EU verband viele Nationen. Die EU hat viele Nationen verbunden. verbringentrávit, strávitNena verbrachte viel Zeit in Prag. Nena hat viel Zeit in Prag verbracht. verderbenzkazitEr verdarb es.Er hat es verdorben. zkazit seDas Obst verdarb.Das Obst ist verdorben. vergehenuběhnout, uplynout Seit 1945 verging viel Zeit. Seit 1945 ist viel Zeit vergangen. vergessenzapomenoutMan vergaß langsam, warum dieser Tag zum Feiertag wurde. Man hat vergessen, warum dieser Tag zum Feiertag wurde. sich verhaltenchovat seDer Hund verhielt sich komisch. Der Hund hat sich komisch verhalten.

35 verlierenztratit; prohrátSchumi verlor.Schumi hat verloren. verschiebenodsunout, odložit Uschi verschob die Party auf morgen. Uschi hat die Party auf morgen verschoben. verschwindenzmizetUte verschwand.Ute ist verschwunden. versprechenslíbitUwe versprach es.Uwe hat es versprochen. verstehenrozumětUli verstand alles.Uli hat alles verstanden. verwendenpoužít, užít, upotřebit Jörg verwendete das Auto. Jörg hat das Auto verwendet. Jörg verwandte das Auto. Jörg hat das Auto verwandt. verzeihenprominoutHenri verzieh mir.Henri hat mir verziehen. sich vorkommen připadat siKlara kam sich wie Alice im Wunderland vorr. Klara hat sich wie Alice im Wunderland vorgekommen. sich vornehmenpředsevzít si, umínit si Die Katze nahm sich vor, die Maus zu fressen. Die Katze hat sich vorgenommen, die Maus zu fressen. vorschlagennavrhnout, navrhovat Karl schlug etwas Besseres vor. Karl hat etwas Besseres vorgeschlagen.

36 III.část Test – kjc_varianta_nj4.pdf

37 Konec


Stáhnout ppt "Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA VII. 17.5.2008 Mgr.Vladimír Matička."

Podobné prezentace


Reklamy Google