Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - územní plánování a ochrana ŽP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - územní plánování a ochrana ŽP."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - územní plánování a ochrana ŽP

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – řešení dopravy v čase územní plánování organizačně - politická opatření DI - operativní řízení

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – územní plánování ú. p. dokumentace + nástroj rozhodnutí rozsah území pro dokumentaci

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – doprava v EU Informace viz http://tentea.ec.europa.eu/en/home/ (17.9.2012)http://tentea.ec.europa.eu/en/home/ I nfo též zde - http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/30_priority_projects/ pro země, čas atd. (8.10.2012)http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/30_priority_projects/

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – TEN-T (2011) ČR 22, 23 a 25

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – nástroje územní plánování ČR 1.územně plánovací podklady (ÚPP) – podklady, studie, limity; 2.politika územního rozvoje (PÚR) – doprava; 3.územně plánovací dokumentace (ÚPD) – ZÚR, ÚP, RP viz výše; 4.územní rozhodnutí (ÚR) – případně souhlas; 5.územní opatření (ÚO)- o stavební uzávěře (ÚOSU) a o asanaci území (ÚOAÚ). Z.183/2006 Sb. – Stavební zákon

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - ÚPP zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území nebo ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování PÚR, ÚPD a jejich změn a pro rozhodování v území (ÚR). Nejsou právně závazné! Výkres: ing. arch. Dana Menšíková včetně legendy tj. značení limitů

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – PÚR 2008 + železniční + letecká a vodní + multimodální koridory slouží pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a územně plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci EU. Je právně závazná!

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - ÚPD Zásady územního rozvoje (ZÚR) KARLOVARSKÉHO KRAJE http://www.kr- karlovarsky.cz/kraj_cz/karlov_kraj/dokumenty/koncepce/seznam/UPDK/up_vuc_kk.htm (2.10.2012) http://www.kr- karlovarsky.cz/kraj_cz/karlov_kraj/dokumenty/koncepce/seznam/UPDK/up_vuc_kk.htm Územní plány (ÚP) obcí STŘEDOČESKÉHO KRAJE http://mapy.kr-stredocesky.cz/updobci/index.htm (2.10.2012) http://mapy.kr-stredocesky.cz/updobci/index.htm Územní plán obce viz obrázek ….. Obdobně i regulační plány (RP) Příklady územně plánovací dokumentace lze většinou pro konkrétní území nalézt na internetu. ÚPD je právně závazná!

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - ÚR Výsledkem územního řízení může být územní rozhodnutí (souhlas) o umístění stavby, o změně využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu. ÚR je právně závazná! Příklad ÚR viz.... http://www.ecocitymalesice.cz/zmena- uzemniho-rozhodnuti-nabyla-pravni-moci-ke- dni-216.html (12.10.2012) http://www.ecocitymalesice.cz/zmena- uzemniho-rozhodnuti-nabyla-pravni-moci-ke- dni-216.html

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - ÚO http://www.mestolysa.cz/navrh- uzemniho-opatreni-o-stavebni- uzavere.htmlhttp://www.mestolysa.cz/navrh- uzemniho-opatreni-o-stavebni- uzavere.html (12.10.2012) o stavení uzávěře omezuje nebo zakazuje stavební činnost ve vymezeném území po dobu uzávěry nebo o asanaci se vydává na území postiženém živelní pohromou … Jsou právně závazná!

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – životní prostředí a zdraví lidí Znečištění vzduchu – emise Hluk a vibrace Znečištění vody a půdy Hospodaření s odpady Nehody na silnicích Zábor zemědělské a lesnické půdy Fragmentace území, biodeverzita Spotřeba neobnovitelných zdrojů Ničení kulturních a technických památek … a dal. Negativní vliv na ŽP a zdraví lidí může mít nejen dopravní provoz, ale i dopravní infrastruktura!

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – EIA/SEA & územní plánování Posuzování vlivů na životní prostředí se v současné době provádí procesem EIA (Environmental Impact Assessment - posuzování záměrů a ÚPD [ RP, ÚR…]) SEA (Strategic Environmental Assessment - posuzování koncepcí a ÚPD [PÚR, ZÚR, ÚP?]) Posuzování je upraveno zákonem č. 100/2001 Sb. s účinností od 1.1.2002, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění: V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 zákona. V rámci procesu SEA jsou posuzovány koncepce uvedené v § 3 písm. b) a § 10 a odst.1) zákona. Další právní úprava je dána zákonem č. 93/2004 Sb. s účinností dne 1. května 2004, jejím úkolem bylo transponovat do českého právního rádu Směrnici 2001/42/ES Evropského parlamentu a rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivu některých koncepcí, plánů, programů, strategií (SEA) na životní prostředí.

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – postup EIA/SEA oznamovatel / předkladatel Vstupuje do procesů územního plánování - PÚR, ÚPD, ÚR

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Informační systémy EIA/SEA http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsphttp://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp (11.10.2012) http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.phphttp://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php (11.10.2012) Výsledkem procesů EIA/SEA je to, že příslušný úřad vydá na základě dokumentace (popř. oznámení), posudku a veřejného projednání a vyřízených připomínek stanovisko k posouzení vlivů záměru/koncepce na životní prostředí. Dále zajistí jeho rozeslání. Stanovisko se stává odborným (neopominutelným!) podkladem pro vydání rozhodnutí! (např. územní rozhodnutí o umístění stavby) Platnost stanoviska je 2 roky a to i opakovaně pokud nebylo změn v daném území.

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – trendy dopravy v EU Bílá kniha - Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje (2011) http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en.htm (12.10.2012) lze též najít překlad do Češtiny 40 iniciativ – ve vztahu k dopravnímu inženýrství (dopravní infrastruktury): 31. Plány městské mobility 32. Rámec EU pro vybírání poplatků za používání městských silnic … 35. Multimodální nákladní koridory pro udržitelné dopravní sítě 36. Kritéria hodnocení projektů ex-ante 37. Nový rámec pro financování dopravní infrastruktury 38. Zapojení soukromého sektoru (PPP)

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – trendy dopravy v EU Transformace současného dopravního systému v Evropě dle Bílé knihy do roku 2050 - cíle: Už žádná vozidla s konvenčním palivem ve městech; 40% využívání udržitelných nízkouhlíkových paliv v letecké dopravě; nejméně 40% snížení emisí z lodní dopravy; 50% přesun cest na střední vzdálenosti v meziměstské osobní a nákladní dopravě ze silniční dopravy na železniční a vodní dopravu; výše uvedené položky do poloviny století přispějí k 60% snížení emisí z dopravy.

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – trendy dopravy v EU Dle Bílé knihy do roku 2050 – dlouhé vzdálenosti: by mělo používání nízkouhlíkových paliv v letecké dopravě dosáhnout 40 %; do roku 2050 by se také měly na úrovni EU snížit emise CO2 z námořních lodních paliv o 40%; Zavedením jednotného evropského nebe dokončit do roku 2020 modernizaci evropského systému řízení letového provozu: rychlejší a bezpečnější cestování letadly, zvýšení kapacit. Do roku 2020 dokončit vytvoření společného evropského leteckého prostoru zahrnujícího 58 zemí a 1 miliardu obyvatel; Používání inteligentních systémů řízení pozemní a vodní dopravy (např. ERTMS, ITS, RIS, SafeSeaNet and LRIT1); Spolupracovat s mezinárodními partnery a v mezinárodních organizacích, jako jsou ICAO a IMO, na podporu evropské konkurenceschopnosti a klimatických cílů na světové úrovni.

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – trendy dopravy v EU Dle Bílé knihy do roku 2050 - meziměstská doprava: většina cestujících na střední vzdálenost (tj. přibližně 300 km a více) měla přepravovat po železnici; Do roku 2030 by se mělo 30 % silniční nákladní dopravy nad 300 km převést na jiné druhy dopravy, jako jsou železniční a vodní doprava, a do roku 2050 by to mělo být více než 50 %; Do roku 2030 by se měla zprovoznit plně funkční základní síť dopravních koridorů po celé EU se zařízeními pro efektivní přesun mezi jednotlivými druhy dopravy (základní síť TEN-T) s vysoce kvalitní a vysoce kapacitní sítí do roku 2050 a s odpovídajícím souborem informačních služeb; by se měla všechna letiště základní sítě propojit se železniční sítí, pokud možno vysokorychlostní; mělo by se zajistit, aby všechny základní námořní přístavy byly v dostatečné míře propojeny s nákladní železniční dopravou a případně se systémem vnitrozemské vodní dopravy. Do roku 2020 by se měl vytvořit rámec pro informační, řídicí a platební systémy evropské multimodální dopravy, a to pro osobní i nákladní dopravu. Mělo by se směřovat k plnému uplatňování zásad „uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“ a k zapojení soukromého sektoru do odstraňování deformací, vytváření zisků a zabezpečení financování budoucích investic do dopravy.

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – trendy dopravy v EU Dle Bílé knihy do roku 2050 – městská doprava: do roku 2030 by se mělo používání vozidel na konvenční paliva v městské dopravě snížit na polovinu; do roku 2050 k jejich postupnému vyřazení z měst; by se měl v silniční dopravě počet smrtelných nehod snížit na úroveň blízkou nule. V souladu s tímto cílem usiluje EU o to, aby se do roku 2020 počet smrtelných dopravních nehod snížil na polovinu. EU by měla stát v čele v oblasti bezpečnosti a ochrany letecké, železniční i námořní dopravy

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – trendy rozvoje dopravy Dopravní politika České republiky pro léta 2005 – 2013 (schválena vládou v r. 2005) http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/652F57DA-5359-4AC6-AC42- 95388FED4032/0/MDCR_DPCR20052013_UZweb.pdf (12.10.2012) http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/652F57DA-5359-4AC6-AC42- 95388FED4032/0/MDCR_DPCR20052013_UZweb.pdf Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 (DP) navazuje na dokumenty EU (Bílá kniha, TEN-T,) a národní (Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, Národní program snižování emisí, Státní politika životního prostředí…atd.) DP se soustředí na zlepšení podmínek pro kvalitní dopravní obslužnost regionů a celého území ČR a dále na nalezení rovnováhy mezi kvalitou veřejných dopravních služeb a racionálnějším využitím osobních automobilů i ekonomickou problematiku plateb za provedené přepravní služby. V současné době (tj. říjen 2012) je v řízení SEA (viz výše)

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – generování dopravy Sídlo - se považuje prostorový útvar, vymezený hranicemi katastru, v jehož zastavěné části plošně dominují stavby pro bydlení a postupně (s jeho rozvojem) pro další účely, v rozsahu a proporcích podle typu, velikosti a poslání sídla (ÚÚR,2006) Zdroj: V. Šindlerová, ČVUT

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – generování dopravy Šindlerová, ČVUT

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – dopravní obslužnost 194/2010 Sb. - Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o... Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny... Základní dopravní obslužností území kraje je zajištění přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu, především do škol, do úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a do zaměstnání, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale únosnému rozvoji tohoto územního obvodu. Kraj odpovídá za zajištění vzájemného propojení jednotlivých linek a spojů a jejich propojení s veřejnou drážní osobní dopravou.

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – dopravní dostupnost Dopravní dostupnost - stupeň snadnosti, jakým je možné dosáhnout z daného zdroje požadovaného cíle. Někdy se však dopravní dostupnost vyjadřuje odporovými funkcemi, kvantifikujícími překážky (odpory) cesty, takže minimální odpor je největší snadnost. Měřítko kumulace příležitostí - jednoduché, nepřesné - existuje řada dalších měřítek kde: i –index zdroje cesty, j –index zóny destinace (zóny cíle), P j –příležitosti v zóně j, B j –binární hodnota se rovná 1, jestliže zóna j je v předem stanovené prahové hodnotě, jinak se rovná 0.

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – dopravní dostupnost Kromě komerční a průmyslové výstavby “na zelené louce“ je výrazným “generátorem dopravy“ také výstavba obytná. Ukazuje se, že suburbanizace krajiny, tedy výstavba obytných předměstí se striktním oddělením funkcí, má značný vliv na růst objemu IAD. Lidé v centrálních lokalitách jezdí o 20 - 40% méně a upřednostňují chůzi, cyklistickou dopravu a využívají veřejnou dopravu dvakrát až čtyřikrát častěji než ti, jež žijí v předměstských oblastech (DAVIS, Kalifornie in LITMAN,2006 ) Koordinace územního a dopravního plánování - zásady: kompaktní územní plánování – smíšené využití (prac. příležitosti), malé měřítko; upřednostnění redukce dopravy důsledným plánováním občanské vybavenosti; zahrnutí ekologických kritérií do dopravní politiky (veřejná doprava!!!); systematické vytváření infrastruktury pro cyklistiku a pěší dopravu; revitalizace centra sídla.

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – progresivní veřejná doprava http://en.wikipedia.org/wiki/Bus_rapid_transithttp://en.wikipedia.org/wiki/Bus_rapid_transit zkratka BRT (12.10.2012) v ČR = metrobus; http://en.wikipedia.org/wiki/Guided_bus (12.10.2012) http://en.wikipedia.org/wiki/Guided_bus

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – progresivní veřejná doprava PRIMOVE - tramvaj bez pantografu http://www.flexity2.bombardier.com/flexity-2/leading-edge- technology/bombardier-primove/http://www.flexity2.bombardier.com/flexity-2/leading-edge- technology/bombardier-primove/ (12.10.2012) MONORAIL kolejová http://www.tbus.org.uk/home.htmhttp://www.tbus.org.uk/home.htm (12.10.2012) TrolejbusTrolejbus bez pantografu – na zastávkách se dobíjí „wireless energy vehicles“ www.sarn.uswww.sarn.us (12.10.2012)


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - územní plánování a ochrana ŽP."

Podobné prezentace


Reklamy Google