Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Finanční část projektu Rozpočet projektu Operační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Finanční část projektu Rozpočet projektu Operační."— Transkript prezentace:

1 1 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Finanční část projektu Rozpočet projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu Rozpočet projektu seminář pro žadatele – 2. výzva oblast podpory 3.2 21.7.2010

2 2 Obecné zásady I. Při sestavení rozpočtu je třeba vycházet z plánovaných aktivit, činností projektu a z reálných hodnot Doporučuje se do rozpočtu vkládat vlastní položky Rozpočet projektu zahrnuje i výdaje partnera Financovány mohou být pouze tzv. způsobilé výdaje Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 3 Souhrn kapitol rozpočtu grantového projektu (zahrnuje přímé náklady) 01 Osobní náklady 02 Služební cesty zahraniční 03 Zařízení (limit 25% CZV projektu) 04 Místní kancelář (nevyplňuje se, patří do nepřímých nákladů) 05 Nákup služeb (limit 49% CZV projektu) 06 Stavení úpravy 07 Přímá podpora (limit 20% CZV projektu) 08 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy 10 Nepřímé náklady (stanovené dle objemu přímých nákladů bez křížového financování příslušným procentem stanoveným ve výzvě) – pozn. ve 2. výzvě pro 3.2 jsou stanoveny procentem 16 a 18 % Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4 4 01 kapitola – Osobní náklady I. Doporučení 50-60 % CZV rozpočtu projektu. Výdaje osob s uzavřeným pracovněprávním vztahem v rámci projektu Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

5 5 01 kapitola – Osobní náklady II. Výše osobních výdajů musí být v místě, čase a oboru obvyklá – viz Metodický dopis č. 4, platnost od 10.6. 2010 Obvyklé mzdy / platy pro realizaci projektů na území Ústeckého kraje v rámci OPVK Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Odkaz na stránku - http://www.msmt.cz/file/10814

6 6 01 kapitola – Osobní náklady II. do rozpočtu uvést: a)položkově jednotlivé pracovní pozice b)hrubou mzdu k jednotlivým pracovním pozicím (pozn. jednotkové mzdy budou po celou dobu realizace závazné – nelze navyšovat!) c)pozor na zvolenou jednotku: např. pracovní smlouvy (nebo DPČ) = měsíc; DPP a DPČ = hodina v benefitové žádosti se do části “VII. realizačního týmu“ k jednotlivým pracovním pozicím uvádí HRUBÉ mzdy: a) pracovní smlouvy - úvazek formou např. 100 nebo 50 a sazba odpovídající výši úvazku, b) u DPP a DPČ počet hodin na projektu celkem a sazba za hodinu sociální (25 %) a zdravotní pojištění (9 %) hrazené zaměstnavatelem má dvě samostatné položky, v benefitu se automaticky vypočtou náklady za celou dobu realizace projektu Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7 7 02 kapitola – Služební cesty zahraniční 02 kapitola – Služební cesty zahraniční Pouze cestovní náhrady pracovníků projektu, kteří mají v rámci projektu uzavřen pracovně právní vztah! Zahraniční cestovné lze čerpat pouze v případě, že je schváleno v projektové žádosti a není možné navyšovat finance v kapitole!! „Per diems“ – „Tarify diet“ cestovní náhrady zaměstnancům zahraničních subjektů např. zahraničním expertům (kryjí náklady na ubytování, stravné a cestovné v ČR). Nejsou hrazeny těm, kteří uzavřeli s příjemcem pracovní smlouvu. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

8 8 03 kapitola – Zařízení I. Limit 25 % CZV projektu včetně křížového financování. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

9 9 03 kapitola – Zařízení III. Křížové financování (KF) Podíl KF na celkových způsobilých výdajích pro tuto výzvu je podíl 15% CZV projektu (konkrétní výše je vždy uvedena ve výzvě, maximální možný podíl je 25 % na CZV projektu) 1) Investiční část nábytek a vybavení s dobou použitelnosti nad 1 rok a cenou nad 40 tis. Kč za kus stavební úpravy, které u jednotlivého majetku v úhrnu převýší ve zdaňovacím období 40 tis. Kč, jsou to například rekonstrukce nebo modernizace prováděné za účelem usnadnění přístupu a pohybu osobám zdravotně postiženým, nebo úpravy výukových, tréninkových a pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou. Jestliže se do projektu nakoupí interaktivní tabule včetně zařízení sloužící k zajištění funkčnosti interaktivní tabule, bude tento majetek považován za součást souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, tzn. interaktivní tabule+software+dataprojektor+PC přesahující 40tis. Kč, potom tento soubor majetku patří do investiční části křížového financování. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

10 10 03 kapitola – Zařízení IV. Křížové financování (KF) 2) Neinvestiční část nábytek nebo vestavěné skříně do 40 tis. Kč Pozn.: textilní doplňky, podlah.krytiny, koberce, záclony a závěsy – nejsou nábytkem, lze zahrnout pouze do drobného hmot. majetku do 40 tis. Kč Vybavení a nábytek by měl být používán k realizaci aktivit CS. V rámci KF lze hradit vybavení a nábytek pro potřeby realizačního týmu pouze pokud je to zvlášť zdůvodněno + musí být dodržen stanovený limit 15 000 Kč na jeden přepočtený pracovní úvazek. V případě, kdy je křížové financování využito k pořízení vybavení nebo nábytku pro potřeby realizačního/projektového týmu, je nutné takový požadavek zvlášť zdůvodnit; také je potřeba vyčíslit výši prostředků připadající na jeden přepočtený pracovní úvazek členů projektového týmu. Přičemž limit na jeden přepočtený pracovní úvazek činí 15 000 Kč. Postup: Částečné a plné úvazky pracovníků se sečtou (např. 0,5 částečný + 0,75 částečný + 3 plné = 4,25 přepočtených) a limit se uplatňuje k takto přepočteným úvazkům a ke stavu platnému při zahájení realizace projektu, tj. v tomto případě 4,25 * 15 000 Kč Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

11 11 04 Místní kancelář – nepřímé náklady Tato položka se v rozpočtu nevyplňuje, jedná se o nepřímé náklady. Kapitola zahrnuje všechny výdaje související s provozem kanceláře projektu: nájem kanceláře, nákup vody, paliv, energie, internet, telefon, fax, poštovné, spotřební materiál, úklid a údržbu. Metodika a doporučení pro režijní náklady OP VK http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/rezijni-naklady-op-vk...... Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

12 12 05 kapitola – Nákup služeb Limit 49 % CZV projektu. Publikace/školicí materiály/manuály – vytvořené dodavatelem na zakázku. Jedná se o nákup na zakázku vyvíjených nebo vytvářených publikací, školicích materiálů (učebnice, publikace, knihy, manuály, příručky) nebo multimediálních pomůcek. POZOR! Již hotové publikace, knihy apod. volně dostupné v obchodní síti pro projekt se uvádějí do kap. 3! Odborné služby/Studie a výzkum – zpracování studií, analýz, sběr dat a zajištění tlumočení. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

13 13 05 kapitola – Nákup služeb Limit 49 % CZV projektu. Výdaje na konference/kurzy – zajištění pronájmu prostor a techniky. Určeno pro zástupce CS, hostující účastníky nebo širší veřejnost. Školení nebo konference, do kterých budou zapojeni zástupci cílové skupiny, hostující účastníci nebo širší veřejnost. Tyto náklady pokrývají zpravidla zajištění pronájmu prostor, případně konferenční techniky apod. POZOR! Závěrečná konference zajišťující publicitu projektu musí být hrazena z nepřímých nákladů! Podpora účastníků (stravné, ubytování) – zajištění občerstvení a ubytování účastníků seminářů nebo kurzů. Cenové limity: Občerstvení, stravné – celodenní občerstvení max. 300 Kč na osobu, částka se bude krátit při necelodenních akcích (celodenní akce = 8 běžných hodin). Ubytování - ubytování v ČR – max. 1 500 Kč za osobu a noc (případně nižší dle interních předpisů dané organizace). Jiné náklady – nespecifikované služby (právní poradenství, znalecké posudky, administrace veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zajišťovaná externím dodavatelem (nevztahuje se na administraci zakázek malého rozsahu) a další). Od 100 tis. Kč bez DPH je nutné dodržet Postup při pořizování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OP VK. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

14 14 06 kapitola – Stavební úpravy Drobné staveb.úpravy nesmí přesáhnout částku za všechny dokončené stavební úpravy v jednom zdaňovacím období v úhrnu 40 tis. Kč (pořizovací cena) na každou jednotlivou účetní položku majetku Stavební úpravy v rámci křížového financování u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období nad 40 tis. Kč, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací Stavební úprava musí být provedena v souvislosti s úpravou pracovního místa, úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postižením, úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

15 15 07 kapitola – Přímá podpora Limit 20 % CZV projektu. Kapitola zahrnuje výdaje spojené se zapojením cílové skupiny do projektových aktivit (stáže, cestovné, stravné, realiz. praxe, jednorázové ubytování). Patří sem: Mzdové příspěvky jsou poskytovány jako náhrada mzdy zaměstnavateli (ve výši hrubé mzdy včetně zákonných odvodů) pro pracovníka po dobu jeho účasti na dalším vzdělávání; mzdové náhrady se budou týkat pouze pedagogických, akademických a dalších pracovníků ve školství, a to maximálně do výše 70 % mzdových náhrad (nejvýše do dvojnásobku v té době platné minimální mzdy). Cestovné, ubytování, stravování: ubytování v ČR – max. 1 500 Kč za osobu a noc (případně nižší dle interních předpisů dané organizace) stravné – celodenní občerstvení max. 300 Kč na osobu a zároveň dle interních předpisů dané organizace. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

16 16 08 kapitola – Náklady vyplývající přímo ze smlouvy Audit Výdaj je uznatelný v případě, že rozpočet projektu je roven nebo vyšší než 3 mil. Kč včetně DPH, v tomto případě je audit povinný a příjemce zadá vybrané auditorské firmě zpracování závěrečného auditu (auditor musí být zapsán v Komoře auditorů ČR). Nezpůsobilý výdaj u projektů s rozpočtem nižším než 3 mil. Kč. Kapitola zahrnuje pouze náklady, které vzniknou z povinností daných Smlouvou o realizaci GP. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

17 17 Rozpočet projektu Investiční výdaje = položky (03.02 + 03.08.01 + 06.02) Neinvestiční výdaje = kapitoly (01+02+03+05+06+07+08) - položky (03.02 + 03.08.01 + 06.02) Křížové financování = položky (03.08.01 + 03.08.02 + 06.02) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

18 18 Benefit 7+ Záložka „Rozpočet projektu I., II.“ – praktická ukázka tvorby rozpočtu v ostré verzi Benefit 7+ Záložka „Harmonogram čerpání“ V této záložce se uvádí částky za zálohu a přepokládané způsobilé výdaje prokázané žadatelem za každé monitorovací období realizace, a to souhrnně za žadatele i partnery. Součet všech položek harmonogramu čerpání je roven celkovým způsobilým výdajům projektu. Přehled představuje finanční plán jednotlivých požadavků na čerpání dotace, který slouží žadateli k rozvržení předpokládaných žádostí o platbu v určitém časovém období. 1. Finanční plán = záloha ve výši 15 % z celkových nákladů projektu, datum – do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Další finanční plány - datum první žádosti o platbu se uvádí 3 měsíce od předpokládaného termínu vydání Smlouvy o realizaci GP a u následujících finančních plánů uveďte vždy datum dle smlouvy o realizaci projektu. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

19 19 Rozpočet projektu I. v Benefitu 7+ nový záznam Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

20 20 Rozpočet projektu II. v Benefitu7+ Nepřímé náklady Rozpočet projektu II. v Benefitu7+ Nepřímé náklady Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Po vyplnění přímých výdajů na projekt Zadá se % nepřímých nákladů (16 nebo 18 %) Automatický dopočet Celkové způsobilé výdaje projektu = Přímé n. + Nepřímé n. + Křížové financování (max. částka na projekt)

21 21 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Předpokládaný plán žádostí o platbu (předpokládaná částka a datum žádosti o platbu) První platba – záloha ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu, po podpisu smlouvy) První ŽOP – tři měsíce po zahájení realizace (následné intervaly dle uzavřené smlouvy) Poslední ŽOP – maximálně do 2 měsíců po datu ukončení projektu Součet všech plateb se musí rovnat celkovým způsobilým výdajům projektu. Harmonogram čerpání v Benefitu7+

22 22 Děkuji za pozornost a přeji vám pěkný den Ing. Jiří Novotný novotny.j@kr-ustecky.cz 475 657 586, 733 785 083 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Stáhnout ppt "1 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Finanční část projektu Rozpočet projektu Operační."

Podobné prezentace


Reklamy Google