Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část (Obecné informace) 3. výzva 3.2 22. listopadu 2011 Ústí nad Labem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část (Obecné informace) 3. výzva 3.2 22. listopadu 2011 Ústí nad Labem."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část (Obecné informace) 3. výzva 3.2 22. listopadu 2011 Ústí nad Labem

2 OBSAH: OBECNÉ INFORMACE I. Základní dokumenty 2 II.Způsobilé výdaje projektu3-5 A)Přímé náklady (rozpočet p. M. Málek) B) Nepřímé náklady (obecné informace, příklady NN, výpočet)6-9 III. Nezpůsobilé výdajů projektu10-12 IV.Platby v rámci projektu 13-15 V. Partnerství 16-17 1

3 I. Dokumenty pro realizaci GP Příručka pro žadatele OP VK (verze 7, s účinností od 10.3.2011) Jak vyplnit webovou žádost OP VK Metodika způsobilých výdajů 2007-2013 Prováděcí dokument OP VK (účinnost od 9.6.2010) Příručka pro příjemce OP VK (verze 5, s účinností od 6.9.2011) http://opvk.kr-ustecky.cz 2

4 II. Způsobilé výdaje projektu Způsobilé výdaje musí být: PŘIMĚŘENÉ (odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) HOSPODÁRNÉ (minimalizovat výdaje při respektování cílů projektu) ÚČELNÉ (nezbytné pro realizaci projektu) EFEKTIVNÍ (maximální poměr mezi výstupy a vstupy projektu) 3

5 II. Způsobilé výdaje projektu vynaloženy na činnosti stanovené ve výzvě a NA AKTIVITY v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu PROKAZATELNÉ (doložené účetními doklady, uhrazené, zaplacené –bank. výpis, výd. pokl. doklady) VÝDAJE MUSÍ VZNIKNOUT V PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU (od okamžiku zahájení realizace projektu do okamžiku ukončení realizace s výjimkami stanovenými v příručce pro příjemce např. mzdy za poslední měsíc realizace projektu a závěrečný audit) 4

6 II. Způsobilé výdaje projektu Způsobilé výdaje mají dvě podoby: A) PŘÍMÉ NÁKLADY - náklady, které jsou přímo přiřaditelné ke konkrétní aktivitě projektu a jsou vykazovány a ověřovány dle standardních pravidel a způsobilosti B) NEPŘÍMÉ NÁKLADY - náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou projektu - jsou pouze neinvestičního charakteru - neprokazují se přímo jednotlivými účetními doklady 5

7 Nepřímé náklady příklady I. Nepřímé náklady příklady I. Náklady na odměňování prac., kteří vykonávají aktivity: vedení účetnictví, personalistiku,vedení účetnictví, personalistiku, zajištění školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ostrahy, úklidu a čištění, opravy a údržby zařízení a vybavení a využívaných nemovitostí,zajištění školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ostrahy, úklidu a čištění, opravy a údržby zařízení a vybavení a využívaných nemovitostí, zajištění publicity, správa počítačových sítí a internetových stránek vč. jejich aktualizace,zajištění publicity, správa počítačových sítí a internetových stránek vč. jejich aktualizace, tisk pro administrativu projektu a pro publicitu, kopírovánítisk pro administrativu projektu a pro publicitu, kopírování cestovní náhrady tuzemské, náklady na provoz vozidla 6

8 Nepřímé náklady příklady I Nepřímé náklady příklady I nájem kanceláře a dalších prostor využívaných k administraci projektu ! (pronájem učebny pro práci s cílovou skupinu patří mezi přímé náklady) nákup vody, paliv, energie v prostorách pro realizaci projektu internetové a telefonické připojení, poštovné bankovní poplatky, administrace výběr./zadáv. řízení náklady na čistící prostředky, nástroje a přístroje, Podrobné informace o NN viz. PpP (5.verze) kapitola 5.3.3 7

9 Nepřímé náklady příklady II Nepřímé náklady příklady II Při jejich výpočtu se vychází z objemu přímých nákladů (bez křížového financování položka 3.8 a 6.2) vynásobeno příslušným % stanoveným ve výzvě Procento nepřímých nákladů je pevně stanovené a závazné, žadatel si nemůže určit jinou procentuelní výši nepřímých nákladů. 8

10 Nepřímé náklady příklady II Nepřímé náklady příklady II PŘÍKLAD Způsobilé přímé výdaje projektu činí 1 100 000Kč, z toho výdaje na křížové financování představuje částku 100 000Kč. Základ pro výpočet NN je 1 000 000Kč. ! Základ pro výpočet NN 1 100 000 – 100 000 = 1 000 000Kč ! Samotný výpočet NN 18 % z 1 000 000Kč = 180 000Kč Celkové způsobilé výdaje projektu -> Celkové způsobilé výdaje projektu (přímé a nepřímé náklady) potom budou ve výši 1 280 000Kč 9

11 III. Nezpůsobilé výdaje Takové výdaje, které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu a současně nejsou pro jejich dosažení nezbytné. Výdaje, které nejsou přiměřené a nejsou vynaloženy hospodárně a efektivně nebo nejsou v souladu s evropskou nebo českou legislativou. Příklady NV: výdaj nedoložený doklady, bez přímého vzt. k projektu penzijní připojištění, životní poj., příspěvky na rekreaci vzniklé před dnem zahájení a po dni ukončení projektu DPH pokud existuje zákonný nárok na odpočet finanční a operativní leasing, správní poplatky nákupy vozidel, nemovitostí a pozemků 10

12 III. Nezpůsobilé výdaje Další příklady NV: nájemné, pokud je žadatel (příjemce) vlastníkem nemovitosti nebo členem realizačního týmu přímé daně (daň: z nemovitosti, dědická, silniční…) náklady na audit u projektu s rozpočtem pod 3 mil Kč výdaje spojené s financováním:  rekvalifikací  rekvalifikací pro uchazeče a zájemce o zaměstnání realizovaných ve spolupráci s úřady práce, zkoušek a certifikátů  zkoušek a certifikátů v případě, že účastník v rámci projektu tuto zkoušku skládá/usiluje o získání certifikátu na druhý či další pokus Výdaje na zaměstnance, které se na projektu nepodílejí přímo, výdaje na právní spory, atd. 11

13 !!! Zařazení nezpůsobilých výdajů do rozpočtu projektu vzhledem k pravidlům způsobilých výdajů OP VK, má za následek vyřazení projektové žádosti již v rámci hodnocení přijatelnosti z dalšího procesu hodnocení. 12

14 IV. Platby v rámci projektu Příjemce podpory je povinen zřídit samostatný bankovní účet projektu před podpisem smlouvy o realizaci GP. ZÁLOHAve výši 20% způsobilých výdajů – do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. ZÁLOHA ve výši 20% způsobilých výdajů – do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. 13

15 IV. Platby v rámci projektu DALŠÍ PLATBY: ve výši prokázaných způsobilých výdajů v jednotlivých žádostech o platbu (vždy po 3 měsících) Žádost o platbu = prokázané způsobilé výdaje v monitorovacím období (dle soupisky) *příjmy projektu (úroky) – v prioritní ose 3.2 mají pouze informativní charakter -> NEODEČÍTAJÍ SE !!! 14

16 IV. Platby v rámci projektu DALŠÍ PLATBY: do celkové výše 90 % schváleného rozpočtu závěrečná platba až po předložení závěrečné žádosti o platbu (cca 10 % celkových nákladů dle skutečného čerpání) 15

17 V. Partnerství Partner projektu musí splňovat tato kritéria oprávněnosti:  právnická osoba se sídlem na území ČR,  není v úpadku,  splňuje podmínky bezdlužnosti Za účelem stanovení podílu partnerů na realizaci projektu je nutné uzavřít smlouvu mezi příjemce a partnerem (partnery) i v případě partnerství bez finančního příspěvku. V případě partnera s finančním příspěvkem musí Smlouva obsahovat rozpočet. 16

18 V. Partnerství 17 Druhy partnerství: s finančním příspěvkem: partner předkládá příjemci kopie uhrazených účetních dokladů (úhrady partnerovi jsou realizovány zálohově nebo na základě žádosti o platbu) partner nemůže vystavovat faktury pro příjemce bez finančního příspěvku partner se pouze podílí na realizaci aktivit, není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu

19 Děkuji za vaši pozornost s přáním hezkého dne Jiří Novotný Kontakt: E-mail: novotny.j@kr-ustecky.cz Tel.:+420 475 657 586 Mobil:+420 733 785 083


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část (Obecné informace) 3. výzva 3.2 22. listopadu 2011 Ústí nad Labem."

Podobné prezentace


Reklamy Google