Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Institut biostatistiky a analýz ÚVOD DO MATEMATICKÉ BIOLOGIE I. prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. UKB, pav. A29, RECETOX, dv.č.112

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Institut biostatistiky a analýz ÚVOD DO MATEMATICKÉ BIOLOGIE I. prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. UKB, pav. A29, RECETOX, dv.č.112"— Transkript prezentace:

1 © Institut biostatistiky a analýz ÚVOD DO MATEMATICKÉ BIOLOGIE I. prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. UKB, pav. A29, RECETOX, dv.č.112 holcik@iba.muni.cz

2 © Institut biostatistiky a analýz zástupce ředitele IBA PřF a LF MU pro výuku: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. e-mail: pavlik@iba.muni.cz

3 © Institut biostatistiky a analýz A KDO JSTE VY ?

4 © Institut biostatistiky a analýz KDY A KDE SE BUDEME VÍDAT?

5 © Institut biostatistiky a analýz KDY A KDE SE BUDEME VÍDAT?  UKB, budova A1, Kamenice 3, 6.p, učebna COMPK6  pondělí jednou za 2 týdny, 10 - 12 hod.

6 © Institut biostatistiky a analýz KDY A KDE SE BUDEME VÍDAT?  UKB, budova A1, Kamenice 3, 6.p, učebna COMPK6  pondělí jednou za 2 týdny, 10 - 12 hod. začínáme dnes, tj. 21. září 2015 končíme 14. prosince 2015 takže oficiálně 7 krát ? 16. listopadu 2015 ? tedy nejspíš 6 krát

7 © Institut biostatistiky a analýz CO O Č EKÁVAT OD TOHOTO P Ř EDM Ě TU?

8 © Institut biostatistiky a analýz CO O Č EKÁVAT OD TOHOTO P Ř EDM Ě TU?  měli bychom si ujasnit o co v matematické biologii půjde – obecně i v zaměření studia

9 © Institut biostatistiky a analýz CO O Č EKÁVAT OD TOHOTO P Ř EDM Ě TU?  měli bychom si ujasnit o co v matematické biologii půjde – obecně i v zaměření studia

10 © Institut biostatistiky a analýz http://www.iba.muni.cz/index.php?pg=vyuka--ucebnice

11 http://portal.matematickabiologie.cz/

12 CO O Č EKÁVAT OD TOHOTO P Ř EDM Ě TU?  měli bychom si ujasnit o co v matematické biologii půjde – obecně i v zaměření studia  předmět by měl sloužit trochu jako průvodce studiem oboru „Matematická biologie“

13 © Institut biostatistiky a analýz CO O Č EKÁVAT OD TOHOTO P Ř EDM Ě TU?  měli bychom si ujasnit o co v matematické biologii půjde – obecně i v zaměření studia  předmět by měl sloužit trochu jako průvodce studiem oboru „Matematická biologie“  a trochu se seznámit s tím, co se až dosud v matematické biologii přihodilo, aneb „matematické příběhy biologie“, resp. „biologické příběhy matematiky“

14 © Institut biostatistiky a analýz CO O Č EKÁVAT OD TOHOTO P Ř EDM Ě TU?

15 © Institut biostatistiky a analýz KREDITOVÝ SYSTÉM kredity podle časové náročnosti předmětu zpravidla počet hodin výuky za týden UKONČENÍ PŘEDMĚTU  zápočet – žádný kredit navíc  kolokvium – 1 kredit navíc  zkouška – 2 kredity navíc

16 © Institut biostatistiky a analýz PODMÍNKY UD Ě LENÍ ZÁPO Č TU  aktivní účast ve výuce  ze 7 (6?) přednášek max. 1 absence (omluvená/neomluvená všechno jedno)  asi jednostránková esej na téma:  Co jsem si představoval(a) pod pojmem „matematická biologie“ a co chci dělat/dokázat v „matematické biologii“?  Proč jsem si vybral(a) obor „Matematická biologie“?

17 © Institut biostatistiky a analýz

18 KDO JE MATEMATICKÝ BIOLOG?  odborník s komplexním vzděláním v oblasti matematiky, analýzy dat a informatiky, ale zároveň i biologie a (bio)medicínských oborů;  odborník s invenčním myšlením;  člověk schopný analýzy a syntézy poznatků z různých oborů.

19 © Institut biostatistiky a analýz MATEMATICKÁ BIOLOGIE Matematická biologie (méně též biomatematika ?!) je obor biologie používající matematické metody ke studiu živých organismů. Jde o poměrně široký obor, který zahrnuje matematické přístupy ke zpracování biologických dat (např. bioinformatika a biostatistika) a matematické a počítačové modelování biologických systémů (např. biokybernetika, ekologie).bioinformatikabiostatistikabiokybernetikaekologie

20 © Institut biostatistiky a analýz MATEMATICKÁ BIOLOGIE SM Ě RY STUDIA  zpracování, analýza a modelování klinických, fyziologických a epidemiologických dat;  zpracování a analýza biologických, genomických a proteomických dat;  zpracování, analýza a modelování environmentálních dat.

21 © Institut biostatistiky a analýz Vysvětlivky: PPK - počet kreditů připadající na povinné a povinně volitelné předměty požadovaný pro absolvování, bez sportovního, jazykového a pedagogického minima a tzv. univerzitního základu, D/N značí značí počet kreditů za diplomový/nediplomový obor. Min SP - sportovní minimum Min JZB/JZM - jazykové minimum v bakalářském/magisterském stupni Zbývá do 180/120 - (garantovaný) počet kreditů pro volbu studenta Max (a) až (d) - maximální počet kreditů, který lze požadovat za předměty skupin (a) až (d) Max (a) až (e) - maximální počet kreditů, který lze požadovat za předměty skupin (a) až (e) Výjimky schválené AS: Obor Matematická biologie z bakalářského studijního programu Experimentální biologie (dříve pouze Biologie) – PPK činí 158. StudiumPPKMin SP Min. JZB/JZM Zbývá do 180/120 Max (a) až (d) Max (a) až (e) Jednooborové bak. 1402236153171 Dvouoborové bak. odb. 86/722218171 MATEMATICKÁ BIOLOGIE SCHVÁLENÁ KREDITOVÁ SKLADBA STUDIA

22 © Institut biostatistiky a analýz MATEMATICKÁ BIOLOGIE STUDIJNÍ PLÁNY 1. rok studia Podzimní semestr Povinné předměty Bi1010Fylogeneze a diverzita rostlin3+2 kr. 3/0 zk Bi1041Úvod do studia matematické biologie I 1 kr. 1/0 z Bi1700Buněčná biologie 2+2 kr. 2/0 zk Bi2011Teoretické základy informatiky 4+2 kr. 2/2 zk C7777Zacházení s chemickými látkami 0 kr. 0/0 z MB102Diferenciální a integrální počet4+2 kr 2/2 zk M1111Lineární algebra a geometrie I 4+2 kr. 2/2 zk Doporučené volitelné předměty Bi1010cFylogeneze a diverzita rostlin – cv.2 kr. 0/2 z Bi1700cBuněčná biologie – cvičení 1 kr. 0/1 z C1601Základy obecné a anorg. chemie2+2 kr.2/0zk

23 © Institut biostatistiky a analýz MATEMATICKÁ BIOLOGIE STUDIJNÍ PLÁNY 1. rok studia Jarní semestr Povinné předměty Bi2000Fylogeneze a diverzita živočichů3+2 kr.3/0zk Bi3011Algoritmizace a programování4+1 kr.2/2k Bi6180Biologie rostlin2+2kr2/0zk C2480Základy organické chemie a biochemie2+2 kr.2/0zk M2B02Diferenciální a integrální počet II4+2 kr.2/2zk M2110Lineární algebra a geometrie II4+2 kr.2/2zk Doporučeně volitelné předměty Bi2000cFylogeneze a diverzita živočichů – cv2 kr.0/2z Bi6180cBiologie rostlin – cvičení2 kr.0/2z Bi8668Matematická analýza s použitím MAPLE2 kr.0/2z

24 © Institut biostatistiky a analýz MATEMATICKÁ BIOLOGIE STUDIJNÍ PLÁNY 2. rok studia Podzimní semestr Povinné předměty Bi1051Úvod do studia matematické biologie II1 kr.1/0z Bi3060Obecná genetika3+2 kr.3/0zk Bi5080Základy ekologie2+2 kr.2/0zk C3580Biochemie3+2 kr.3/0zk C7777Zacházení s chemickými látkami0 kr.0/0z M3121Pravděpodobnost a statistika I4 kr.2/2z M4130cVýpočetní matematické systémy4 kr.2/2z M5858Spojité deterministické modely I4+2 kr2/2zk alternace s M8230Diskrétní deterministické modely4+2 kr2/2zk Doporučeně volitelné předměty Bi3061Praktikum z obecné genetiky2 kr.0/2z

25 © Institut biostatistiky a analýz MATEMATICKÁ BIOLOGIE STUDIJNÍ PLÁNY 2. rok studia Jarní semestr Povinné předměty Bi2060Základy mikrobiologie3+2kr2/1zk Bi4010Základy molekulární biologie2+2kr2/0zk Bi4011Týmový projekt z Matematické biologie2 kr.0/2z Bi5045Biostatistika pro matematickou biologii4+2 kr.3/1zk Bi6790Biologie živočichů2+2 kr.2/0zk M4122Pravděpodobnost a statistika II4+2 kr.2/2zk Doporučeně volitelné předměty Bi4010cZáklady molekulární biologie – cvičení1 kr.0/1z Bi6790cBiologie živočichů – cvičení2 kr.0/2z

26 © Institut biostatistiky a analýz MATEMATICKÁ BIOLOGIE STUDIJNÍ PLÁNY 3. rok studia Podzimní semestr Povinné předměty Bi3101Úvod do matematického modelování2+2 kr.2/0zk Bi5008Bakalářská práce z matematické biologie I. 5 kr.0/5z Bi5011Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie 2 kr.0/2z Bi5440Signály a lineární systémy (Časové řady)3+2 kr.2/1zk Bi7492Analýza sekvencí DNA3+2 kr2/1zk Bi8600Vícerozměrné metody3+2 kr.2/1zk C7777Zacházení s chemickými látkami0 kr.0/0z M5858Spojité deterministické modely I4+2 kr2/2zk M8230Diskrétní deterministické modely4+2 kr2/2zk Doporučeně volitelné předměty M5VM05 Statistické modelování3+2 kr2/1zk

27 © Institut biostatistiky a analýz MATEMATICKÁ BIOLOGIE STUDIJNÍ PLÁNY 3. rok studia Jarní semestr Povinné předměty Bi6010Bakalářská práce z matematické biologie II. 5 kr.0/5z Bi6011Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie 2 kr.0/2z Bi8150Evoluční biologie3+2 kr3/0zk Bi6084Bakalářská státní závěrečná zkouška z Matematické biologie 0 kr.0/0SZk

28 © Institut biostatistiky a analýz MATEMATICKÁ BIOLOGIE STUDIJNÍ PLÁNY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Podzimní semestr Doporučené volitelné předměty Bi1010cFylogeneze a diverzita rostlin – cvičení2 kr.0/2z Bi1700cBuněčná biologie – cvičení1 kr.0/1z Bi3061Praktikum z obecné genetiky2 kr.0/2z Bi5447Databázové systémy v biomedicíně2+2 kr.1/1zk Bi8600cVícerozměrné metody – cvičení1 kr.0/1z M5VM05Statistické modelování3+2 kr2/1zk PV131Digitální zpracování obrazu4+2 kr.2/2zk Volitelné předměty z širšího oboru C1601Základy obecné a anorganické chemie2+2 kr.2/0zk C4300Chemie životního prostředí I - Environmentální procesy 2+2 kr.2/0zk

29 © Institut biostatistiky a analýz MATEMATICKÁ BIOLOGIE STUDIJNÍ PLÁNY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Jarní semestr Doporučené volitelné předměty Bi2000cFylogeneze a diverzita živočichů – cv.2 kr.0/2z Bi4010cZáklady molekulární biologie – cvičení1 kr.0/1z Bi6180cBiologie rostlin – cvičení2 kr.0/2z Bi6790cBiologie živočichů – cvičení2 kr.0/2z Bi7527Analýza dat v R2+2 kr.2/0zk Bi8668Matematická analýza s použitím MAPLE2kr.0/2z M6130Výpočetní statistika3+2 kr.2/2zk Volitelné předměty z širšího oboru C4310Chemie životního prostředí II - Zdroje znečištění, složky prostředí a jejich znečištění - technosféra, atmosféra 2+2 kr.2/0zk

30 © Institut biostatistiky a analýz ZA DVA TÝDNY NA SHLEDANOU


Stáhnout ppt "© Institut biostatistiky a analýz ÚVOD DO MATEMATICKÉ BIOLOGIE I. prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. UKB, pav. A29, RECETOX, dv.č.112"

Podobné prezentace


Reklamy Google