Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Záměry MD v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Ministerstvo dopravy ČR Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Záměry MD v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Ministerstvo dopravy ČR Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Záměry MD v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Ministerstvo dopravy ČR Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti

2 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti Hlavní zdroje financování dopravní infrastruktury v následujících letech –Na rozdíl od dobíhajícího programového období budou v začínajícím programovém období pro financování dopravní infrastruktury dva finanční zdroje – Operační program Doprava (OPD2) a Nástroj pro propojení Evropy (CEF z angl. Connecting Europe Facility), –Tyto dva finanční zdroje se vzájemně značně prolínají a do značné míry na sebe navazují, což muselo být zohledněno v procesu programování při strategickém zdůvodňování jednotlivých intervencí

3 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti Connecting Europe Facility (CEF) –Nový nástroj, s jehož využitím zatím chybí zkušenosti (částečně využitelné zkušenosti z Fondu TEN-T) –Mimo dopravní infrastruktury budou z CEF podporovány i rozvoj energetických sítí a datové sítě a elektronizace –Finanční prostředky alokované v programu CEF- doprava jsou rozděleny do tzv. obálek – obecné a kohezní –V prvních letech bude pozornost ČR zaměřena zejména na vyčerpání kohezní obálky, ve které jsou prostředky rezervovány pouze pro ČR –V podmínkách ČR se bude jednat z velké většiny o využití na železnici

4 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti Operační program Doprava – hlavní cíle –OPD navazuje na OPD , ale struktura je odlišná, přidány byl nové podporovatelné oblasti –Celková alokace cca 4,7 mld. EUR –Hlavní tematický cíl: Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách –Zejména: dokončení páteřní infrastruktury, napojení regionů na síť TEN-T, odstranění úzkých míst v klíčové infrastruktuře, nově i podpora udržitelné mobility ve městech

5 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti Operační program Doprava – proces přípravy –Proces přípravy započal již v roce 2012 a postupně do něj byla na základě aplikace principu partnerství zapojena celá řada subjektů –Po vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení a zpracování posouzení vlivu na životní prostředí (SEA hodnocení) a ex-ante evaluace byl program schválen ve vládě ČR (červen 2014) a následně odeslán na EK –Poté probíhal tzv. formální dialog se zástupci EK, v rámci kterého se uskutečnilo několik jednání – byl OPD2 ze strany EK schválen

6 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti Operační program Doprava – proces přípravy (2) –Klíčová témata řešená v průběhu formálního dialogu s EK: poměr alokace pro železnice ve srovnání se silniční infrastrukturou železniční projekty mimo TEN-T strategické zdůvodnění projektových záměrů měst –Ve všech projednávaných oblastech se podařilo dojednat kompromis, který z hlediska MD a systému financování dopravní infrastruktury v ČR nepředstavoval žádné zásadní ústupky

7 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti Hlavní kritéria pro výběr projektů v OPD2 –soulad projektu a jeho cílů s cíli OPD2, –soulad projektu s Dopravními sektorovými strategiemi, 2. fáze (kde je to relevantní), –společenská ekonomická efektivnost a zdůvodnění účelnosti vynaložených prostředků – hodnota za peníze, –zajištění udržitelnosti projektu (zejména z pohledu provozování projektu a údržby), –naplňování cílů dopravní politiky ČR i EU, –vliv na ŽP, horizontální politiky EU a plnění příslušných specifických cílů

8 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti Popis prioritních os Struktura OPD2 soustředí podporu do tří věcných os (oproti šesti věcným prioritním osám OPD ): –PO 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu (Fond soudržnosti; 51 % celkové alokace – cca 2,45 mld. EUR), zahrnující investice do železniční infrastruktury, vodních cest sítě TEN-T (po roce 2016), multimodální nákladní dopravy (terminály), drážní infrastruktury pro městskou a příměstskou dopravu, dopravního parku železniční a vodní dopravy –PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu (Fond soudržnosti; 28,3 % celkové alokace – cca 1,55 mld. EUR), zahrnující investice do výstavby a modernizace dálnic a rychlostních silnic včetně jejich vybavení ITS, systémů řízení městského silničního provozu a do rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti –PO 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (Evropský fond regionálního rozvoje; 19,2 % celkové alokace – cca 0,9 mld. EUR) zaměřená na investice do výstavby a modernizace silnic mimo síť TEN-T

9 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti Implementace OPD2 –Implementační systém OPD2 maximálně naváže na praxi z programového období –Postupy v rámci OPD2 více „svázány“ pravidly na centrální úrovni (vazba na jednotné metodické prostředí) –Zprostředkující subjekt = SFDI –Novela zákona č. 104/2000 Sb., o SFDI – možnost financovat všechny intervence do infrastruktury v rámci OPD2 –Nejvýznamnější změny: nahrazení institutu externího hodnotitele expertní hodnotící komisí, zavedení dvoukolového hodnocení, vznik databáze hodnotitelů, existence přezkumné komise, stanovení lhůty 7 měsíců pro dokončení schvalování projektu od předložení žádosti (výjimkou velké projekty)

10 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti Výzvy k předkládání projektů –První výzvy v říjnu – majoritní příjemci (investorské organizace MD – ŘSD, SŽDC) –Bude se jednat o kontinuální výzvy s předpokladem ukončení v roce 2023 –Další výzvy budou následovat: předpoklad = první čtvrtletí roku 2016 –Potřeba mít dořešené problematické aspekty, někde MD vázáno lhůtami jiných subjektů – např. problematika veřejné podpory

11 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti –Pilotní projekt R4, nelze využít zdroje Fondu soudržnosti, financování z ERDF by znamenalo nerealizaci jiných staveb na silnici I. třídy dle DSS2. –Vhodný ucelený úsek k dostavbě v délce 32 km mezi II/118 a obcí Mirotice + přidružení údržby 12 km existující R4 resp. čtyřpruhové I/20. –Probíhá výběr poradce pro provedení soutěžního dialogu, ve kterém bude vybírán koncesionář. –Zahájení soutěže na koncesionáře počátkem Q2/2016, pokud tak v 11/2015 schválí vláda PPP jako doplňkový zdroj financování - Stát zajistí stavební povolení, tedy i majetkoprávní přípravu – hlavní riziko státu, nutné funkční vyvlastňovací úřady. - Platební mechanismus formou platby za dostupnost

12 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti Hlavní rizika financování z EU - ŽP –Novela z. o EIA 39/2015 Sb., podklady pro vydání ověřovacích a verifikačních stanovisek dle přechodných ustanovení připraveny - předány MŽP k většině klíčových staveb. –Nutné obhájit před EK, že postup ověřování a verifikace i starších stanovisek (dle z. 244/1992 Sb.) plní účel, že ŽP je dostatečně ochráněno dle pravidel složkových zákonů aplikovaných v navazujících řízeních. –Větší práva veřejnosti = riziko odvolání a soudních přezkumů na domácí půdě před vydáním stavebního povolení u staveb, kde už je ÚR, ale i poté (změny během výstavby). Přiznání větších práv však bylo z pohledu aplikace směrnice EIA nezbytné. –Rámcová směrnice o vodách: u každého projektu nutno prokázat, že jeho realizací se nezhorší kvalita vodstva, nutno provázat se složkovými zákony a absolvovanými povolovacími procesy + dodatečný odborný podklad pro žádost o financování

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Záměry MD v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Ministerstvo dopravy ČR Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google