Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Záměry MD v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Ministerstvo dopravy ČR Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Záměry MD v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Ministerstvo dopravy ČR Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Záměry MD v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Ministerstvo dopravy ČR Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ

2 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Hlavní zdroje financování dopravní infrastruktury v následujících letech –Na rozdíl od dobíhajícího programového období 2007- 2013 budou v začínajícím programovém období 2014- 2020 pro financování dopravní infrastruktury dva finanční zdroje – Operační program Doprava 2014- 2020 (OPD2) a Nástroj pro propojení Evropy (CEF z angl. Connecting Europe Facility), –Tyto dva finanční zdroje se vzájemně značně prolínají a do značné míry na sebe navazují, což muselo být zohledněno v procesu programování při strategickém zdůvodňování jednotlivých intervencí

3 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Connecting Europe Facility (CEF) –Nový nástroj, s jehož využitím zatím chybí zkušenosti (částečně využitelné zkušenosti z Fondu TEN-T) –Mimo dopravní infrastruktury budou z CEF podporovány i rozvoj energetických sítí a datové sítě a elektronizace –Finanční prostředky alokované v programu CEF- doprava jsou rozděleny do tzv. obálek – obecné a kohezní –V prvních letech bude pozornost ČR zaměřena zejména na vyčerpání kohezní obálky, ve které jsou prostředky rezervovány pouze pro ČR –V podmínkách ČR se bude jednat z velké většiny o využití na železnici

4 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Operační program Doprava 2014-2020 – hlavní cíle –OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, ale struktura je odlišná, přidány byl nové podporovatelné oblasti –Celková alokace cca 4,7 mld. EUR –Hlavní tematický cíl: Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách –Zejména: dokončení páteřní infrastruktury, napojení regionů na síť TEN-T, odstranění úzkých míst v klíčové infrastruktuře, nově i podpora udržitelné mobility ve městech

5 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Operační program Doprava 2014-2020 – proces přípravy –Proces přípravy započal již v roce 2012 a postupně do něj byla na základě aplikace principu partnerství zapojena celá řada subjektů –Po vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení a zpracování posouzení vlivu na životní prostředí (SEA hodnocení) a ex-ante evaluace byl program schválen ve vládě ČR (červen 2014) a následně odeslán na EK –Poté probíhal tzv. formální dialog se zástupci EK, v rámci kterého se uskutečnilo několik jednání –11. 5. 2015 byl OPD2 ze strany EK schválen

6 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Operační program Doprava 2014-2020 – proces přípravy (2) –Klíčová témata řešená v průběhu formálního dialogu s EK: poměr alokace pro železnice ve srovnání se silniční infrastrukturou železniční projekty mimo TEN-T strategické zdůvodnění projektových záměrů měst –Ve všech projednávaných oblastech se podařilo dojednat kompromis, který z hlediska MD a systému financování dopravní infrastruktury v ČR nepředstavoval žádné zásadní ústupky

7 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Hlavní kritéria pro výběr projektů v OPD2 –soulad projektu a jeho cílů s cíli OPD2, –soulad projektu s Dopravními sektorovými strategiemi, 2. fáze (kde je to relevantní), –společenská ekonomická efektivnost a zdůvodnění účelnosti vynaložených prostředků – hodnota za peníze, –zajištění udržitelnosti projektu (zejména z pohledu provozování projektu a údržby), –naplňování cílů dopravní politiky ČR i EU, –vliv na ŽP, horizontální politiky EU a plnění příslušných specifických cílů

8 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Popis prioritních os Struktura OPD2 soustředí podporu do tří věcných os (oproti šesti věcným prioritním osám OPD 2007-2013): –PO 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu (Fond soudržnosti; 51 % celkové alokace – cca 2,45 mld. EUR), zahrnující investice do železniční infrastruktury, vodních cest sítě TEN-T (po roce 2016), multimodální nákladní dopravy (terminály), drážní infrastruktury pro městskou a příměstskou dopravu, dopravního parku železniční a vodní dopravy –PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu (Fond soudržnosti; 28,3 % celkové alokace – cca 1,55 mld. EUR), zahrnující investice do výstavby a modernizace dálnic a rychlostních silnic včetně jejich vybavení ITS, systémů řízení městského silničního provozu a do rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti –PO 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (Evropský fond regionálního rozvoje; 19,2 % celkové alokace – cca 0,9 mld. EUR) zaměřená na investice do výstavby a modernizace silnic mimo síť TEN-T

9 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Implementace OPD2 –Implementační systém OPD2 maximálně naváže na praxi z programového období 2007-2013 –Postupy v rámci OPD2 více „svázány“ pravidly na centrální úrovni (vazba na jednotné metodické prostředí) –Zprostředkující subjekt = SFDI –Novela zákona č. 104/2000 Sb., o SFDI – možnost financovat všechny intervence do infrastruktury v rámci OPD2 –Nejvýznamnější změny: nahrazení institutu externího hodnotitele expertní hodnotící komisí, zavedení dvoukolového hodnocení, vznik databáze hodnotitelů, existence přezkumné komise, stanovení lhůty 7 měsíců pro dokončení schvalování projektu od předložení žádosti (výjimkou velké projekty)

10 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Výzvy k předkládání projektů –První výzvy v říjnu – majoritní příjemci (investorské organizace MD – ŘSD, SŽDC) –Bude se jednat o kontinuální výzvy s předpokladem ukončení v roce 2023 –Další výzvy budou následovat: předpoklad = první čtvrtletí roku 2016 –Potřeba mít dořešené problematické aspekty, někde MD vázáno lhůtami jiných subjektů – např. problematika veřejné podpory

11 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ –Pilotní projekt R4, nelze využít zdroje Fondu soudržnosti, financování z ERDF by znamenalo nerealizaci jiných staveb na silnici I. třídy dle DSS2. –Vhodný ucelený úsek k dostavbě v délce 32 km mezi II/118 a obcí Mirotice + přidružení údržby 12 km existující R4 resp. čtyřpruhové I/20. –Probíhá výběr poradce pro provedení soutěžního dialogu, ve kterém bude vybírán koncesionář. –Zahájení soutěže na koncesionáře počátkem Q2/2016, pokud tak v 11/2015 schválí vláda PPP jako doplňkový zdroj financování - Stát zajistí stavební povolení, tedy i majetkoprávní přípravu – hlavní riziko státu, nutné funkční vyvlastňovací úřady. - Platební mechanismus formou platby za dostupnost

12 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Hlavní rizika financování z EU - ŽP –Novela z. o EIA 39/2015 Sb., podklady pro vydání ověřovacích a verifikačních stanovisek dle přechodných ustanovení připraveny - předány MŽP k většině klíčových staveb. –Nutné obhájit před EK, že postup ověřování a verifikace i starších stanovisek (dle z. 244/1992 Sb.) plní účel, že ŽP je dostatečně ochráněno dle pravidel složkových zákonů aplikovaných v navazujících řízeních. –Větší práva veřejnosti = riziko odvolání a soudních přezkumů na domácí půdě před vydáním stavebního povolení u staveb, kde už je ÚR, ale i poté (změny během výstavby). Přiznání větších práv však bylo z pohledu aplikace směrnice EIA nezbytné. –Rámcová směrnice o vodách: u každého projektu nutno prokázat, že jeho realizací se nezhorší kvalita vodstva, nutno provázat se složkovými zákony a absolvovanými povolovacími procesy + dodatečný odborný podklad pro žádost o financování

13 Děkuji za pozornost www.opd.cz


Stáhnout ppt "Záměry MD v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Ministerstvo dopravy ČR Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google