Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(stavební zákon) z 11. května 2006 nahrazuje zákon č. 50/1976 Sb. platnost zákona od 1. 1. 2007 nový stavební zákon přesouvá značný podíl veřejnoprávního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(stavební zákon) z 11. května 2006 nahrazuje zákon č. 50/1976 Sb. platnost zákona od 1. 1. 2007 nový stavební zákon přesouvá značný podíl veřejnoprávního."— Transkript prezentace:

1 (stavební zákon) z 11. května 2006 nahrazuje zákon č. 50/1976 Sb. platnost zákona od 1. 1. 2007 nový stavební zákon přesouvá značný podíl veřejnoprávního projednání do fáze územního řízení a tím zjednodušuje vlastní stavební řízení dana.mestanova@fsv.cvut.cz Stavební právo právní odvětví, právní předpisy, orgány státní správy Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb.

2 Dále zákon č. 186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění – tzv. změnový Zákon. Účinnost těchto předpisů je od 1. 1. 2007 (s výjimkou některých ustanovení, týkajících se např. autorizovaných inspektorů – tyto nabyly účinnost k 1. 7. 2006) Došlo ke kolizím mezi jednotlivými právními předpisy ( např.: stavební zákon, živnostenský zákon, zákon 360/1992 Sb.- o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků). Řešeno novelami – např. novela Zákona o živnostenském podnikání platná od 1. 7. 2008 Současně byl vydán zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě – tzv. zákon o vyvlastnění.

3 Legislativa v ČR Ústavní právo ( ústava, občanství,…) Nadřazenost práva evropské unie (normy EU,…) Správní právo ( zdravotnictví, školství, stavebnictví a územní rozvoj, správní řád – postupy státních orgánů, právo finanční,pozemkové - katastrální,…) Právo trestní Právo občanské (upraveno Občanským zákoníkem) Právo obchodní (upraveno Obchodním zákoníkem) Právo pracovní Občanský soudní řád (pro občanské, obchodní a pracovní právo) Základem jsou zákony, vznikají na základě vládních návrhů, přijímá je Parlament ČR (Poslanecká sněmovna, Senát) a podepisuje prezident republiky. Ze zákonů jsou odvozeny nařízení vlády a vyhlášky ústředních orgánů. Podmínkou platnosti je publikace ve Sbírce zákonů.

4 Orgány státní správy a samosprávy Orgány státní správy: Ústřední orgány vč. celních úřadů, katastrálních úřadů, finančních úřadů řízených přímo ministerstvy Orgány výkonné moci v přenesené působnosti – krajské úřady, obecní úřady (metodické řízení zajišťují jednotlivá ministerstva – školství, kultury, životního prostředí a pod.) Orgány samosprávy – volené orgány obcí a vyšších územně samosprávných celků. Působnost obce, kraje řídí zastupitelstvo, státní správu obecní (městský) úřad. Funkce jsou spojeny Radou zastupitelstva resp. osobou starosty (hejtmana). Příkladem výkonu státní správy v přenesené působnosti jsou stavební odbory. ( obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady,…)

5 Základní změny stavebního zákona nové stanovení významu některých pojmů stanovení zásad a pravidel upravujících efektivnost výkonu veřejné správy využívání zjednodušujících postupů zcela nové pojetí územního plánování, zavedení institutu: územně- plánovací informace, možnost vydat územní souhlas rozšíření okruhu staveb realizovaných bez ohlášení nebo na ohlášení povinnost přikládat dokumentaci k vybraným stavbám na ohlášení variantní postupy při povolování staveb, možnost použití zkráceného stavebního řízení, možnost nahrazení veřejnoprávní smlouvou zřízení funkce autorizovaného inspektora zavedení pravidelných kontrolních prohlídek staveb (náhrada státního stavebního dohledu) změna v přístupu užívání staveb (zrušení kolaudace, užívání na základě oznámení či kolaudačního souhlasu zavedení pojmů stavební podnikatel a stavbyvedoucí podrobnější definování odpovědnosti projektanta a jiné

6 Jedná se o nejzávažnější změnu ve stavebním právu za poslední období nový stavební zákon navazuje na reformu veřejné správy cíl : vytvářet předpoklady pro výstavbu a přispět k rozvoji regionů, posílit právní jistotu občanů a investorů v řízeních podle stavebního práva stanovením jasných a zjednodušených podmínek a pravidel těžiště procesu se přesouvá do územního plánování stavební řízení se stává záležitostí techničtější vč. kontroly v průběhu provádění a užívání stavby (provádění kontrolních prohlídek v průběhu stavby, dříve státní stavební dohled) působnost: ministerstvo (ústřední správní orgán), ale i např. ministerstvo obrany, obce, kraje vždy: územní plánování, stavební úřad, zastupitelstvo, rada obce…

7 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekce územního plánování a stavebního řádu Sekretariát sekce (60) Odbor územního plánování (61 - OÚP) Odbor stavebního řádu (62 - OSŘ) Odbor územně a stavebně správní (63 - OÚSS) Odbor územních vazeb (64 - OÚV)

8 Profil ministerstva Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 zákonem č.272/1996 Sb, kterým byla stanovena jeho působnost jako ústředního orgánu státní správy České republiky Podle tohoto zákona (§ 14, odst.1) je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ústředním orgánem státní správy: –ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání –politiky bydlení –rozvoje domovního a bytového fondu –pro věci nájmu bytů a nebytových prostor –územního plánování –stavebního řádu –investiční politiky –cestovního ruchu

9 Související právní normy regulující výstavbu a stavebnictví mimo vlastního „stavebního zákona“ a mimo vlastních technických norem zákon o posuzování vlivů na životní prostředí zákon o životním prostředí, zákon o ochraně přírody a krajiny zákon o státní památkové péči zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, zákon o vodách zákon o ochraně zemědělského a půdního fondu a dále i: zákon o katastru nemovitostí, o cenách, o daních z příjmů, o bezpečnosti práce, o technických požadavcích na výrobky, o veřejných zakázkách i již citovaný zákon 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků též: obchodní zákoník, občanský zákoník, zákon o živnostenském podnikání Pozn.: rámcově formulováno v bloku Legislativy ČR

10 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 413/2005 Sb., 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 184/2006 Sb. Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), 186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (změnový zákon), 137/1998 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění 491/2006 Sb. a 502/2006 Sb. RUŠÍ SE VYHLÁŠKOU Č. 268/2009 369/2001 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve znění 492/2006 Sb., 498/2006 Sb. Vyhláška o autorizovaných inspektorech, 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb, 500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, 503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 526/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, 544/2006 Sb. Sdělení MMR, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006, 145/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

11 Vybrané základní technické pojmy stavebního zákona (§2). stavba – veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií dočasná stavba – má stavebním úřadem předem omezenou dobu trvání zařízení – informační a reklamní panel, stavba pro reklamu (nad 8 m² se považuje za stavbu) veřejně prospěšná stavba (určená k rozvoji nebo ochraně území, vymezená v územně plánovací dokumentaci) veřejná infrastruktura (dopravní, technická, občanské vybavení, veřejná prostranství) změna stavby před dokončením (změna v provádění oproti povolení nebo dokumentaci) změna dokončené stavby (nástavba - zvýšení stavby, přístavba -půdorysné rozšíření, stavební úprava - zachován půdorys i výška, např. zateplení pláště stavby) stavební pozemek, staveniště zastavěný stavební pozemek - evidovaný na KN zastavěné území (např. část obce), nezastavěné území nezastavitelný pozemek, nezastavitelné území, zastavitelná plocha

12 terénní úprava – zemní práce a změny terénu (mění se odtokové poměry, zavážky,…) plocha (soubor i více pozemků), plocha nadmístního ( i republikového významu ) koridor, veřejná dopravní a technická infrastruktura veřejně prospěšná stavba změna v území územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán) pořizovatel (kdo pořizuje ÚPD, vymezení zastavěného území, politika územního rozvoje …) stavební podnikatel (osoba oprávněná k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti) – viz. dále stavbyvedoucí – viz. dále stavební dozor – u prací prováděných svépomocí, viz. dále stavebník – žádá pro sebe stavební povolení, ohlašuje, investor, objednatel stavby, viz. dále vlastník stavby a zařízení (udržovat stavbu, uchovávat dokumentaci, 10 let uchovávat stavební deník,…) obecné požadavky na výstavbu (technické požadavky na provádění i užívání – např. bezbariérové užívání stavby) údržba stavby (práce za účelem prodloužení životnosti)

13 Vybrané činnosti ve výstavbě Projektová činnost ve výstavbě - vykonávání subjekty s oprávněním podle zvláštního právního předpisu – zákon č. 360/1992 Sb.o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (tzv. „autorizační zákon“) Územně plánovací dokumentace Územní studie Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí Projektová dokumentace - pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby, pro provádění stavby, pro zadání stavby, pro nezbytné úpravy Odborné vedení provádění stavby nebo její změny Poznámka: vybrané činnosti ve výstavbě patří ve smyslu komunitárního práva Evropského společenství mezi regulované činnosti. Zákon č. 18/2004 Sb. - tzv. zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

14 Působnost, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a provozování staveb projektant – odpovídá za: správnost, celistvost a úplnost zpracované územně plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí za správnost, úplnost, za bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované dokumentace a za proveditelnost stavby, za technickou a ekonomickou úroveň vč. vlivů na životní prostředí zákon stanovuje povinnost projektanta přizvat ke zpracování části dokumentace, k jejímuž zpracování není způsobilý sám, osobu s oprávněním pro příslušný obor. To však nezbavuje projektanta zodpovědnosti za dokumentaci jako celek. Výpočty musí být kontrolovatelné. dokumentace některých ohlašovaných staveb – může mimo projektanta vypracovat i osoba a vysokoškolským či středoškolským vzděláním stavebního směru s 3-letou praxí v projektování (§ 159, § 104) hlavní projektant (§113) – pověřený stavebníkem ke koordinaci více projektantů nebo koordinací autorského dozoru. Hlavního projektanta může stavební úřad přizvat na svůj náklad ke stavebnímu řízení.

15 stavební podnikatel (§2) – osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací (ŽL) jako předmětu své činnosti, při realizaci stavby musí zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, je- li předepsán výkon osobami s oprávněním – je tyto povinen zajistit. Stavbu je povinen provádět podle příslušného rozhodnutí úřadu, podle ověřené projektové dokumentace, musí dodržet obecné požadavky na výstavbu, normy, předpisy, BOZ. stavbyvedoucí (§134) – je osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění („Autorizační zákon“). Řídí provádění stavby, zajišťuje dodržování BOZP, zajišťuje uspořádání staveniště a provozu, dbá na dodržení obecných požadavků na výstavbu, má za povinnost oznámit stavebnímu úřadu nedostatky, jež se nepodařilo odstranit. Dále má za úkol vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby a spolupracovat s technickým dozorem. Příklad: škola Praha 2, rozdílnost pojmů technický dozor x stavební dozor stavební dozor – (§2) odborný dozor nad stavbou prováděnou svépomocí povinnosti: zodpovědnost (i stavebník) za soulad se schválenou dokumentací, za respektování obecných požadavků na výstavbu, norem, vedení stavebního deníku, spolupráce při odstranění závad vč. informování stavebního úřadu.

16 stavebník – (§2) osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení - též její právní zástupce - stavebníkem se rozumí i investor či objednatel stavby stavebníkem je i osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí - pokud nejde o stavebního podnikatele, realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti povinnosti stavebníka: dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, terénních úprav a zařízení, opatřit předepsanou dokumentaci (osobou k tomu oprávněnou dle zákona) splnit povinnosti při provádění stavby pokud vyžadovala stavba stavební povolení či ohlášení, umístit před zahájením stavby štítek, ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, u staveb financovaných z veřejného rozpočtu (prováděných stavebním podnikatelem) zajistit technický dozor a autorský dozor u stavby svépomocí – zajistit stavební dozor, není-li sám k tomu způsobilý

17 Autorizovaný inspektor (AI)– zatím pouze pro pozemní stavby (po vyhodnocení zkušeností přehodnotí Ministerstvo dopravy své stanovisko) agenda stavebního řádu je převzata ze zemí EU (různí se názvy: stálý znalec, zkoušený znalec, inspektor,…) dosud není k dispozici prováděcí vyhláška cíl: přenesení státní správy určitým podílem do soukromého sektoru – tzv. „privatizace stavebního řízení“ je na stavebníkovi, zda využije stávající postup (stavební úřad) či služby AI AI vydává tzv. certifikát, stavebník jej předá na stavební úřad vč. dokumentace a může zahájit stavbu … certifikát nahrazuje stavební povolení AI jmenuje ministr MMR na základě návrhu komory, podmínka: vykonaná zkouška, výpis z TR, 15 let praxe, členství v komoře (ČKAIT), poplatek 10 000,-Kč, jmenování na 10 let (bez zkoušky lze prodloužit na dalších 10 let) AI fyzická i právnická osoba (např. sdružení 3 autorizovaných inspektorů) působnost AI je celorepubliková, cena za činnost AI je za úplatu – smluvní AI musí být pojištěn, musí vést evidenci (obdoba deníku autorizovaných osob) 3 druhy odpovědnosti: a/veřejnoprávní – odpovídá za odbornou úroveň b/ soukromoprávní – dohoda o provedení práce c/ trestněprávní -škody jeho pochybením

18 –investor vyhledá AI a předá podklady, jež by předal stavebnímu úřadu. Doba trvání u stavebního úřadu cca 6 týdnů, u AI třeba týden. –Ale úhrada!!! –AI nepostupuje podle správního řádu (v tom je zjednodušení). –AI vede zkrácené stavební řízení a vydá certifikát (náhrada dnešního stavebního povolení). –AI nemá pravomoc zamítnout připomínku (tak jako stavební úřad) a stavbu označí za nezpůsobilou pro zkrácené stavební řízení. Po ukončení realizace: AI je oprávněn vypracovat stanovisko k vydání kolaudačního souhlasu. Zpracuje-li AI podklady pro kolaudační souhlas - odpadá kontrolní prohlídka stavby Stav v srpnu 2008: -Je vyškoleno cca 60 zkušebních komisařů -Vše je připraveno k podávání přihlášek ke zkoušce za účelem jmenování AI -Postup: podání přihlášky vč. příloh a, zaplacení poplatku 14 280 Kč (vč.DPH) -Výzva ke zkoušce se obdrží 30 dnů předem -Po absolvování zkoušky, dodání výpisu z Rejstříku trestů a zaplacení poplatku 10 000 Kč proběhne jmenování -Dále je nutná roční úhrada členského příspěvku ve výši 6 000 Kč

19 Klíčová je změna tzv. nového stavebního zákona: kolaudace není správním řízením 30 dnů před zahájením užívání se toto ohlásí stavebnímu úřadu. U velkých staveb se řeší kolaudačním souhlasem. Předchází kontrolní prohlídka stavby vč. kontroly dokladů.

20 Postup výstavby podle stavebního zákona Zásady územního rozvoje Územní plán obce Regulační plán stavba na stavební povolenístavba na ohlášení dokumentace záměru event.“veřejnoprávní smlouva“ územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby případně spojené řízení tj. dokumentace záměru a dokumentace pro stavební povolení dokumentace pro stavební povolení certifikát autorizovaného inspektora (1.cesta) nebo stavební řízení (2.cesta) a výsledek: „stavební povolení“ dokumentace pro provedení stavby, AO realizace územní souhlas pro stavby dle § 103, případně územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby stavba na ohlášení dokumentace stavby na ohlášení, AO (situační nákres, jednoduché výkresy) ohlášení realizace

21 pokračování Postup výstavby podle stavebního zákona realizace stavby b/ kolaudační souhlas (§122) vydává se u veřejně- prospěšných staveb – nemocnice, školy,…a u staveb s předepsaným zkušebním provozem, u kulturních památek Vyhotovení geometrického plánu závěrečná kontrolní prohlídka stavby dokumentace skutečného provedení, doložení stanovisek dotčených orgánů, doloží-li stavebník žádost certifikátem AI - může stav.úřad upustit od kontrolní prohlídky stavby užívání stavby a/ oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) 30 dnů před započetím užívání vyhotovení geometrického plánu závěrečná kontrolní prohlídka stavby dokumentace skutečného provedení Stavbu lze užívat, pokud to stavební úřad v uvedené lhůtě nezakáže užívání stavby

22 Územní plánování (část III) x Stavební řád (část IV) Územní plánování cíl: vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro rozvoj v území řešit účelné využití a prostorové uspořádání území (stavební uzávěry) koordinace veřejných a soukromých záměrů, veřejné projednávání! úkoly – zjišťovat a posuzovat stav území, prověřovat potřebu změn, vyhodnocovat politiku území (např. v Praze tuto činnost vykonává organizace řízená Magistrátem hl.m.Prahy - Ústav rozvoje města - ÚRM) Územně plánovací informace (§21) je to předběžná informace ve smyslu správního řádu poskytuje jí krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad na základě žádosti platí 1 rok slouží jako pomůcka žadatelům ke zjištění možností změn v území, k získání informací o podmínkách v území

23 Nástroje územního plánování a. Územně plánovací podklady: územně analytické podklady (aktualizace po 2 letech) - vyhodnocují stav a vývoj v území územní studie - navrhuje a posuzuje možnosti a podmínky změn v území b. Politika územního rozvoje - je to koncepční nástroj, stanovuje priority a požadavky i v republikových a mezinárodních souvislostech, pořizuje ji ministerstvo, schvaluje vláda c. Územně plánovací dokumentace c1. zásady územního rozvoje (pro celé území kraje- uspořádání, koridory, plochy pro veřejně prospěšné stavby,…) c2. územní plán - např. pro celou obec, pro Prahu (pořízení, úhrada nákladů - obec, která rozhodla o pořízení, zadání, koncept, návrh, řízení o územním plánu, vydání územního plánu, změny) pozn.: na základě rozhodnutí obce lze pořízení územního plánu a regulačního plánu c3. regulační plán - využití pozemků, uspořádání staveb, platnost 3r. nahrazuje v řešené ploše územní rozhodnutí, 15 dnů vyvěšení, vydání pozn.: žadatel může uzavřít smlouvu s vlastníky pozemků a staveb

24 Rozhodování v území Umisťovat stavby, měnit využití území,… lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu Pozn.: Územní rozhodnutí se nevydává pro území s vydaným regulačním plánem Územní rozhodnutí (platnost 2 roky) : a/ o umístění stavby – vymezuje pozemek, umisťuje stavbu, stanovuje její druh, účel, podmínky,… rozhodnutí o umístění stavby nevyžadují : m.j. reklamní zařízení do 0,6 m2, stožáry do výšky 8m, propustky, cirkusové stany do 200 osob, opěrné zdi do 1m výšky b/ o změně využití území – stanovuje nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití, vyžaduje se u ploch přes 300 m2 (např. rušení parků) c/ o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území – stanoví podmínky pro změnu stavby a její nové využití, vyžaduje se u nástaveb, přístaveb, podstatných změn ve způsobu užívání d/ o dělení nebo scelování pozemků – stanovuje podmínky pro nové rozdělení nebo scelování pozemků, lze jen na základě žádosti podané všemi vlastníky pozemků e/ o ochranném pásmu – rozhodnutí chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí či negativními účinky (např. 22kV)

25 Územní řízení Územní rozhodnutí – stavební úřad jím schvaluje navržený záměr - po nabytí právní moci územního rozhodnutí předá stavební úřad žadateli jedno vyhotovení ÚR s ověřenou grafickou přílohou - ÚR pozbývá platnosti, nebylo-li v době platnosti požádáno o stavební povolení - stavební úřad může rozhodnout i o zjednodušeném územním řízení Územní souhlas – postačí u staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení -např. stavby pro reklamu,stavby umisťované v uzavřených prostorech a jiné P O Z O R – vždy kontrolovat v zákoně část územního i stavebního řízení !!! nově je řešena otázka předkupního práva k pozemkům vymezených v územním či regulačním plánu pro veřejně prospěšnou stavbu (obec má předkupní právo za cenu obvyklou zjištěnou posudkem znalce) novela stavebního zákona řeší i náhradu za změnu v území – tj. vlastníkovi, jehož práva jsou dotčena (např. stavební uzávěrou) náleží náhrada v penězích

26 Pro lepší představu je možno prohlédnout např. informační server pražské radnice www.praha-mesto.cz Kde je uveden informativní soupis podkladů k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění. Tento podklad je samozřejmě uveřejněn pro žadatele v rozsahu platného Zákona č. 183/2006 Sb. a Zákona č. 500/2004 Sb.: Návrh na vydání územního rozhodnutí ve výše uvedeném podkladu obsahuje: jméno, předmět s charakteristikou území, seznam a adresy všech známých účastníků územního řízení, druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle KN s uvedením vlastnických či jiných práv, údaje o souladu s územním plánem,… K návrhu na vydání územního rozhodnutí se přikládá: situační výkres, doklady o jednání s účastníky územního řízení, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení,…dále se přikládá materiál o architektonickém a urbanistickém začlenění do území, údaje o provozu, o výrobě, dopady na životní prostředí, ochranná pásma, geologické poměry, hydrologické poměry, úpravy nezastavěných ploch, které budou ozeleněny,… Dokumentace se zpracuje v souladu s platnou vyhláškou. Musí být opatřena otiskem razítka autorizované osoby. Další doklady: výpis z KN, dále např. písemné prohlášení navrhovatele, že na pozemky a stavby dotčené navrhovaným umístěním není v současnosti uplatněn např. restituční nárok a jiné

27 Kategorie využití pozemků uvedené v územním plánu Smíšená bydlení SM - smíšené území městské SC - smíšené území centrální SO - smíšené území ostatní - obchodu a služeb SV - smíšené území ostatní - výroby a služeb SR - smíčené území ostatní - rekreace a služeb Výrobní území VD - výroba lehká, služby, živnostenské provozy VP - výroba průmyslová, těžká

28 Stavební řád povolení x ohlášení detailně precizováno v novele stavebního zákona č. 183/2006 Sb. stavební povolení ani ohlášení nevyžadují (§ 103): 1/ budovy: a/ stavby o jednom nadzemním podlaží, do 25m² a 5m výšky, nepodsklepené – když neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení,… b/ stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podl, do 70m² a 5m výšky, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat,… c/ stavby pro plnění funkcí lesa do 70m² zastavěné plochy a 5m výšky d/ stavby pro chovatelství o jednom nadzemním a jednom podzemním podlaží o zastavěné ploše do 16m² a 5m výšky e/ zimní zahrady a skleníky o jednom nadzemním a jednom podzemním podlaží, o zastavěné ploše do 40m² a 5m výšky f/ přístřešky o jednom nadzemním podlaží a jednom podzemním podlaží (sloužící veřejné dopravě a jiné veřejně přístupné přístřešky) o zastavěné ploše do 40m² a 4m výšky 2/ technická infrastruktura (nadzemní a podzemní komunikační vedení, přípojky vodovodní, kanalizační, energetické do délky 50 bm 3/ stožáry, antény do výšky 15m, bleskovody, reklamní zařízení do 0,6 m² (20m² - pokud bylo vydáno ÚR na omezenou dobu 3 měsíců, výška max.10m) 4/ zásobníky, bazény, opěrné zdi, oplocení – např. bazény do 40 m² zastavěné plochy

29 Ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací u jednoduchých staveb, v souladu s územně plánovací informací, nemění-li se poměry v území,… bez předchozího územního rozhodnutí či územního souhlasu stavebnímu úřadu nutno doložit, že o záměru byli informováni vlastníci sousedních pozemků a staveb ohlášení vyžadují: a/ stavby pro bydlení a rekreaci do 150m ² zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3m a max. dvěma nadzemními podlažími a podkrovím b/ podzemní stavby do 300 m ² zastavěné plochy a hloubky 3m c/ stavby do 300 m ² zastavěné plochy (pokud nejsou pro bydlení) a haly do 100 m ² zastavěné plochy a výšky 15m. Haly mohou mít pouze jedno nadzemní podlaží, musí být nepodsklepené a musí být dočasné - max. na 3 roky d/ stavby do 25 m ² zastavěné plochy a do výšky 5m s jedním nadzemním podlažím, podsklepené max. do hloubky 3m (spadají sem např. garáže) e/ větrné elektrárny do výšky 10m

30 f/ terénní úpravy neuvedené v předchozím bloku - tj. nad 1,5m výšky či hloubky a větší než 300 m² g/ stavby zařízení staveniště neuvedené ve výčtu staveb nevyžadujících ani stavební povolení ani ohlášení h/ přípojky neuvedené ve výčtu staveb nevyžadujících ani stavební povolení ani ohlášení - tj. např. přípojky nad délku 50m i/ stavby opěrných zdí do výšky 1m neuvedené ve výčtu staveb nevyžadujících ani stavební povolení ani ohlášení - tj. ale hraničící s veřejně přístupnými komunikacemi a s veřejným prostranstvím k/ týká se i dalších staveb typu: cirkusových stanů, antén, udržovacích prací a podobně - a to nad rozsah uvedený v zákonu ve výčtu staveb nevyžadujících ani stavební povolení ani ohlášení Ohlášení zejména obsahuje: –údaje o stavebníkovi –o pozemku –o ohlášené stavbě a jejím rozsahu, dobu trvání apod. –k ohlášení se dokládá: doklad prokazující vlastnické právo, 2x projektová dokumentace, závazná stanoviska pokud: je stavba v rozporu s územně plánovací informací stavební úřad tuto zakáže (rozhodnutí musí úřad vydat do 30 dnů)

31 Stavební řízení § 109 účastníkem stavebního řízení je: - stavebník - vlastník stavby (na níž má být provedena změna …) - vlastník pozemku (na které se má stavba provádět, není-li stavebníkem) - vlastník sousedního pozemku - bude-li stavbou dotčeno jeho vlastnické právo - společenství vlastníků (např. panelové domy) - účastníkem NENÍ nájemce Žádost o stavební povolení obsahuje opět základní údaje (stavebník, název stavby, místo, pozemek, projektant apod.) k žádosti se přiloží: - doklad o vlastnickém právu - 2 x projektová dokumentace (výj. 3x) - plán kontrolních prohlídek stavby - závazná stanoviska stavební úřad přezkoumá: úplnost dokumentace, zda je zpracována oprávněnou osobou, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, zda podklady vyhovují stanoviskům uplatněných dotčenými orgány stavební úřad buď svolá (min. 10 dnů předem) ústní jednání spojené s ohledáním na místě, taktéž může od ústního jednání upustit (přesto 10-ti denní lhůta po kterou lze uplatnit námitky)

32 Stavební povolení § 115 stavební úřad stanoví podmínky a to i pro užívání a rozhodne o námitkách účastníků řízení dále stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem kontrolních prohlídek stavby dále stanoví zda stavbu bude možno užívat JEN na základě kolaudačního souhlasu po nabytí právní moci zašle stavební úřad stavebníkovi jedno ověřené paré dokumentace a štítek STAVBA POVOLENA stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let pozn.: obsah stavebního povolení, štítku,… stanoví prováděcí právní předpis stavební úřad může uzavřít se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby - tato nahradí stavební povolení zkrácené stavební řízení při uzavření smlouvy mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu v takovém případě stavebník na stavební úřad doloží 2 x dokumentaci a certifikát vydaný autorizovaným inspektorem autorizovaný inspektor vydáním certifikátu garantuje, že navržená stavba vč. zapracování příslušných stanovisek může být provedena dokumentaci opatří svým razítkem, vč. data a podpisu, připojí plán kontrolních prohlídek stavby, závazná stanoviska účastníků řízení,…

33 Změna stavby před jejím dokončením Žádost musí obsahovat výčet změn oproti stavebnímu povolení a ověřené dokumentaci - ověřené jak stavebním úřadem, tak i bylo-li využito služby autorizovaného inspektora, tak dokumentace ověřené AI. Dotýká-li se změna dotčených orgánů a účastníků řízení – musí být změna stavby před dokončením s nimi projednána. Byla-li stavba povolena ve zkráceném stavebním řízení a nedotýká-li se účastníků řízení, lze změnu schválit při kontrolní prohlídce stavby a zapsat ji do stavebního deníku. Změna stavby před dokončením u ohlášené stavby - se ohlásí a stavební úřad vydá souhlas.

34

35

36 Působnost stavebního úřadu v etapě realizace a užívání stavby Působení stavebního úřadu je možno rozdělit do tří základních oblastí činností: - provádění dozoru a kontroly, - rozhodování o žádostech a podnětech, - ukládání pokut za přestupky a delikty. Vykonávání dozoru stavebními úřady se zajišťuje ochrana veřejných zájmů a ochrana práv a oprávněných zájmů osob vč. jejich povinností.

37 Veřejný zájem: provádění stavby v souladu s opatřením stavebního úřadu, užívání stavby jen k deklarovanému, popřípadě povolenému účelu, neohrožování zdraví osob nebo zvířat, životního prostředí, zájmů státní památkové péče, archeologických nálezů a sousedních staveb, předcházení nebo zmírnění účinků živelných pohrom nebo náhlých havárií při výstavbě a užívání stavby, odstranění stavebně bezpečnostních, požárních, hygienických, zdravotních nebo provozních závad na stavbě nebo pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby.

38 Kontrolní prohlídka stavby Účelem kontrolních prohlídek je sledovat ve stanovených etapách provádění popřípadě odstraňování konkrétní stavby: kontrolovat, zda nedochází k porušování veřejných zájmů a zda jsou o průběhu stavební činnosti prováděny předepsané záznamy, u rozestavěné stavby stavební úřad kontroluje části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit bezpečnost a užitné vlastnosti stavby, kontrolní prohlídka probíhá podle plánu, který stavebník nebo autorizovaný inspektor přikládá k žádosti o stavební povolení a dále na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace pro provádění stavby, stavební úřad případně vyzve k účasti kromě stavebníka též projektanta, stavbyvedoucího a osobu vykonávající stavební dozor, jejich povinností je pak se prohlídky zúčastnit, stavební úřad může přizvat i další osoby, např. dotčené orgány, autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (podle z. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP), v případě zjištěné závady vyzve stavební úřad stavebníka a osobu odpovědnou za provádění stavby ke zjednání nápravy.

39 Užívání staveb § 119 Stavba jež vyžadovala stavební povolení, ohlášení, či jí předcházela veřejnoprávní smlouva, nebo na ní byl vydán certifikát AI a je dokončena, případně pokud je dokončena její samostatná a provozuschopná část – se může užívat. Stavbu lze užívat na základě: –a/ oznámení –b/ kolaudačního souhlasu –dále musí být stavebníkem provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštním předpisem Oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby musí být 30 dnů předem. Užívání může být započato do 30 dnů od oznámení pokud ho stavební úřad nezakáže. Stavební úřad toto může učinit, když při závěrečné kontrolní prohlídce stavby zjistí, že stavba je v rozporu se stavebním povolením či ohlášením, že ohrožuje bezpečnost, životní prostředí a jiné. Po odstranění nedostatků lze proces obnovit. Účastníkem řízení o užívání stavby je pouze stavebník.

40 Žádost 1/ žádost o oznámení užívání či kol. souhlas 2/ dokumentace skutečného provedení stavby (v případě změn, u dopravních staveb a staveb technické infrastruktury – vždy dokumentace skutečného provedení! stavby). Dokumentaci stavební úřad ověří (1x pro úřad, 1 x pro stavebníka). Při změně vlastníka se dokumentace předává ! – např. prodej RD,… 3/ je-li stavba evidována v KN, tak se dokládá i geometrický plán

41 Kolaudační souhlas (vždy u staveb u kterých budoucí uživatelé nemohou ovlivnit vlastnosti – nemocnice, školy stavby dopravní infrastruktury,…) Na základě žádosti stavebníka stavební úřad do 15 dnů svolá závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a uvede seznam dokladů, jež stavebník předloží. Na základě prohlídky, přezkoumání - zda stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením či ohlášením,… stavební úřad vydá doklad o povoleném účelu užívání stavby. Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím !!!

42 Předčasné užívání stavby Může být vydáno časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby ještě před jejím dokončením a to pokud rozsah nedokončení nemá podstatný vliv na užívání stavby. Zkušební provoz Zkušební provoz se provádí za účelem ověření funkčnosti a vlastností stavby. Může být stanoveno např. i již ve stavebním povolení. Změna užívání stavby Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému ve stavebním povolení, v ohlášení stavby, v certifikátu AI, kolaudačním souhlasu, v oznámení o užívání stavby. Změna je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu.

43 Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení Vlastník stavby je povinen záměr o odstranění stavby ohlásit stavebnímu úřadu. V přehledech staveb na ohlášení a stavební povolení jsou již stavby na odstranění specifikovány. Není-li toto jednoznačné – stavební úřad do 30 dnů od ohlášení záměru sdělí, zda je k odstranění nutné povolení. V případě staveb na ohlášení či stavební povolení – se přiloží dokumentace bouracích prací a doklad vlastnického práva. V případě nutnosti povolení stavební úřad stanoví rozsah potřebných podkladů, projedná se s účastníky řízení a úřad vydá rozhodnutí. Jedná-li se o stavbu, terénní úpravu či udržovací práce např. v památkové zóně nebo rezervaci – je nutné stanovisko orgánu státní památkové péče. Odstranění stavby, terénní úpravy a zařízení provede stavební podnikatel. V případě malého rozsahu (pokud stavba nevyžaduje stavební povolení) provede vlastník svépomocí – ale zajistí si stavební dozor.

44 Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení a/ lze pro stavby ohrožující život a zdraví b/ provedené bez rozhodnutí (lze zpětně požádat o dodatečné povolení) c/ u nichž bylo stavební povolení zrušeno d/ odstranění dočasné stavby s uplynulou dobou trvání (dočasná stavba) e/ jestliže o odstranění rozhodl soud (náklady hradí ten, komu bylo odstranění nařízeno) V povolení stavební úřad stanoví podmínky a může uložit povinnost předložit technologický postup

45 Společná ustanovení uvedená v zák. č. 183/2006 Sb. Vybrané činnosti ve výstavbě (projektová činnost, provádění staveb,…) Pozn.: vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést evidenci s polohovým umístěním a s výškovým umístěním. Na základě vyžádání ze strany orgánu územního plánování či stavebního úřadu jsou povinni jim poskytnout účinnost. Evidence územně plánovací dokumentace (data o ÚPD, o průběhu pořizování, o zastavitelných plochách nad 10 ha, o územních studiích), ukládání písemností, nahlížení do nich, vedení spisové služby (vedení se řídí samostatným předpisem) Obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění (práva lze odejmout, je-li vymezeno v ÚPD a jde-li o veřejně-prospěšnou stavbu dopr. či tech. vybavenosti, o snižování ohrožení povodněmi, o zajišťování obrany a bezpečnosti státu) a úprava některých dalších práv a povinností (např. vstupy oprávněné úřední osoby na pozemky a do staveb, pokud plní úkoly dle zák. č. 183/2006 Sb.) Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů – např. při vyhlášení stavu nebezpečí, při bezprostředně hrozící živelné pohromě,.. se lze odchýlit od zákona, bylo-li však opatření předem ohlášeno stavebnímu úřadu) Správní delikty – přestupky - např. fyzická osoba provádí novou stavbu bez stavebního povolení, bez certifikátu AI, bez veřejnoprávní smlouvy,.. Dále např. právnická osoba užívá stavbu v rozporu s kolaudačním řízením,.. Pokuty fyzických i právnických osob do výše 2 mil.Kč Přechodná ustanovení: ÚPD pořízená před 1.7.1992 pozbývá platnost do 3 let od nabytí právní moci zák.č.183/2006

46 Novela Zákona o územním plánování a stavebním řádu Zákon č.191/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. Klíčové změny: Povolování souboru staveb Plot výšky 1,8 m hraničící s veřejným prostranstvím

47 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 132/1998 Sb. a je užitečná díky přílohám. Ty obsahují závazné formuláře o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvě, vč. žádosti o územně plánovací informaci a o informaci o podmínkách změn využití území. Zejména obsahuje: žádosti o územně plánovací informaci; žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, případně o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území; obsahu a rozsahu dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území; žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území, obsahu a rozsahu dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území; žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků; žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu; oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu.

48 Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Jedná se o základní prováděcí předpis ve věcech stavebního řádu. Obsahuje v sedmi přílohách závazné formuláře žádostí, které jsou ve věcech stavebního řádu podávány na stavebních úřadech relativně nejčastěji. Konkrétně v nich lze nalézt formuláře: ohlášení stavby; žádosti o stavební povolení, oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem, oznámení o užívání stavby; žádosti o vydání kolaudačního souhlasu; oznámení změny v účelu užívání stavby; ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení.

49 Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Vydána MMR k provedení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Neupravuje dokumentaci pro územní rozhodování, která je řešena současně s podrobnější úpravou územního řízení ve vyhlášce č. 503/2006 Sb. Nevztahuje se na stavby dopravní infrastruktury, mimo jiné na stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Obsah a rozsah jednotlivých typů dokumentace v přílohách vyhlášky: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby. Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě.

50 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. RUŠÍ SE VYHLÁŠKOU Č. 268/2009 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a orgánů obcí. Vyhláška stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a orgánů obcí. Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování a pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, při navrhování, umísťování, povolování nebo ohlašování, provádění, kolaudaci, užívání a odstraňování staveb a při výkonu státního stavebního dohledu. Ustanovení této vyhlášky se uplatní též při stavebních úpravách, udržovacích pracích, při změnách v užívání staveb, u dočasných staveb zařízení staveniště a u nástaveb, jakož i u staveb, které jsou kulturními památkami, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.

51 Příklady obsahu : Pro účely vyhlášky se rozumějí: a) budova je nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, b) bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, c) rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, d) stavba pro individuální rekreaci (například rekreační domek, chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata) je jednoduchá stavba, která svými objemovými parametry, vzhledem a stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinnou rekreaci, e) stavba pro shromažďování většího počtu osob je stavba s alespoň jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m 2 (konferenční sály, divadla, kina, koncertní síně, taneční sály, sportovní haly, tribuny apod.), f) stavba pro obchod je stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2000 m 2 (například velkoprodejny, nákupní střediska, obchodní domy), g) stavba ubytovacího zařízení je stavba nebo její část, kde je veřejnosti poskytováno přechodné ubytování a služby s tím spojené; ubytovacím zařízením není bytový a rodinný dům a stavba pro individuální rekreaci; bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2; pokud tvoří byt 1 obytná místnost, musí mít podl. plochu min.16 m2,…

52 ASPI.cz produktové katalogy společnosti ASPI v elektronické formě Připravovaná legislativa Předpisy ze Sbírky zákonů Judikatura Učebnice Zákony, legislativa Informační systémy Otázky & odpovědi Výklady Vzory

53 Připravovaná novela Zákona o územním plánování a připravované novely prováděcích vyhlášek k stavebnímu zákonu - č.499/2006 Sb., č. 501/2006 Sb. a 503/2006 Sb. Zveřejnění Legislativní radou vlády k připomínkám široké veřejnosti Září 2012

54 Cíl novel Zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejících vyhlášek Novela stavebního zákona nemění koncepci platného zákona. Účelem je zpřesnit znění jednotlivých ustanovení tak, aby v praxi nevyvolávaly interpretační a aplikační problémy. Hlavním cílem je, aby měl proces projektování jasnou, standardní strukturu od počáteční do konečné fáze. Vlastní projednávání novel je plánováno do 30. října 2012. Novely by měly nabýt platnosti ve stejném termínu, jako připravovaná novela stavebního zákona – tedy v roce 2013.

55 Časová posloupnost Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 1. 2012 Čtení proběhlo 1. 2. 2012 na 33. schůzi.1. 2. 2012 Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 984).984 –Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 5. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 573/1 (pozměňovací návrhy).Hospodářský výbor573/1 –Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 573/2 (pozměňovací návrhy).Výbor pro životní prostředí573/2 –Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh zákona a vydal 1. 6. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 573/3 (pozměňovací návrhy).Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj573/3 Návrh zákona prošel rozpravou 7. 6. 2012 na 40. schůzi.7. 6. 2012 Podané pozměňovací návrhy zpracovány, čtení proběhlo 15. 6. 2012 na 40. schůzi.15. 6. 2012 Návrh zákona schválen (usnesení č. 1209)1209

56 Soulad novel s Vyhláškou 230/2012 Sb. Vyhláška 230/2012 Sb. - kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr § 4 Položky soupisu prací (1) Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s příslušnou dokumentací podle § 1 odst. 3. Touto vyhláškou je zaveden požadavek na zpracování výkazu výměr a tím je posunuta identifikace činností vpřed. Návrh novel vyhlášek souvisejících se Zákonem o územním plánování a stavebním řádu snižuje požadavky na obsah dokumentace pro provádění stavby pod hranici požadovanou pro stavební povolení Z návrhu vypadly požadavky na výpočty Např. řešení osvětlení se přesunulo do části architektonické a tudíž budou architekti vypočítávat potřebné specifické výpočty? O přípojkách se v novele hovoří v části technologických zařízení, uzemnění, blesk není řešeno aj.

57 Zákon č. 455/1991 Sb. O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech Od 1.7. 2008 jsou všechny níže uvedené živnosti, které dříve byly označovány za volné živnosti, převedeny pod novou živnost, která nově zní : "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" Obsahová náplň živností volných - podle nařízení vlády č. 140/2000 Sb. ve znění novel Inženýrská činnost v investiční výstavbě –Činnost spočívající v obstarávání záležitostí, případně provádění některých prací a výkonů (zejména poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek) k zabezpečení přípravy a realizace staveb. Technická investorsko-inženýrská činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnosti. Obsahem živnosti není projektování staveb ani jejich provádění.

58 Výstavbový projekt Příprava investice …. výstavbový projekt v konkrétní lokalitě ovlivňuje: vlastník nemovitosti vlastníci sousedních nemovitostí dostupná technická infrastruktura zvolená technologie životní prostředí a jeho ochrana (hodnocení vlivu na životní prostředí EIA … Environmental Impact Assessment) financování stavby, forma financování dostatek materiálových vstupů a pracovních sil tržní prostředí v místě stavby hospodářská situace politické klima a další

59 EIA, SEA EIA … Environmental Impact Assessment SEA … Strategic Environmental Assessment … předchází EIA a je povinná pro plány, programy, politiky na celostátní, regionální a obecní úrovni informace : MŽP ČR http://env.cz,http://env.cz Český ekologický ústav http://www.ceu.cz,http://www.ceu.cz Evropská komise http://europa.eu.int/comm/einvironment/eiahttp://europa.eu.int/comm/einvironment/eia, Twinningový projekt mezi ČR a Německem http://www.env.cz/EIA.Web/index.htm,

60 EIA … Environmental Impact Assessment Za pomoci EIA lze předem odhadnout jak realizace a provoz ovlivní životní prostředí a veřejné zdraví Vlivy lze ZJISTIT, POPSAT a KOMPLETNĚ VYHODNOTIT EIA je povinná pro: stavby, komunikace, výrobní haly, těžby nerostných surovin,… vč. změn technologií, zvyšování kapacity, rozšiřování Proces EIA probíhá vždy před započetím realizace záměru Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad (stavební úřad) rozhodnout o povolení projektu (může se pouze odchýlit a toto zdůvodnit) EIA umožňuje každému (koho se to týká, i občanovi) vyslovit svůj názor. Tím se může spolupodílet na spolurozhodování o budoucím využití území !!!!! Do 20 dnů od uveřejnění může sdělit svůj názor. Účastníci v procesu EIA: oznamovatel, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku, příslušný úřad pro posuzování, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, veřejnost

61 EIA … Environmental Impact Assessment Postup: 1. oznámení 2. zjišťovací řízení – příslušný úřad rozešle oznámení všem dotčeným úřadům, územním celkům a vyvěsí na úřední desku a na server EIA (http://www.ceu.cz/EIA/is/defalt.asp)http://www.ceu.cz/EIA/is/defalt.asp 3. závěr zjišťovacího řízení – příslušný úřad zveřejní stejným způsobem 4. zpracování dokumentace – zajišťuje investor 5. vyjádření k dokumentaci 6. posudek – úřad musí zveřejnit stejným způsobem jako oznámení KDE a KDY 7. veřejné projednání – 5 dnů před konáním musí úřad stejným způsobem oznámit 8. závěrečné stanovisko EIA – úřad musí rozeslat dotčeným úřadům a územním celkům a zveřejnit stejným způsobem jako oznámení 9. zohlednění výstupů EIA v dalších povolovacích řízeních

62 Proces EIA při dostavbě Temelína Zadávací řízení veřejné zakázky na dodavatele. Předloženy nabídky, výběr. Vítěz výběrového řízení by měl být znám do konce roku 2013. Účast americká společnost Westinghouse a ruské konsorcium MIR 1200. Postavení nových nukleárních reaktorů za čtvrt bilionu korun.


Stáhnout ppt "(stavební zákon) z 11. května 2006 nahrazuje zákon č. 50/1976 Sb. platnost zákona od 1. 1. 2007 nový stavební zákon přesouvá značný podíl veřejnoprávního."

Podobné prezentace


Reklamy Google