Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k výzvě č. 30 - „Sociální ekonomika“ Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k výzvě č. 30 - „Sociální ekonomika“ Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Operační program lidské zdroje a zaměstnanost."— Transkript prezentace:

1 Seminář k výzvě č. 30 - „Sociální ekonomika“ Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

2 Výzva č. 30 – „Sociální ekonomika“ OP LZZ  Text výzvy: www.esfcr.cz, průběžná výzva, aktualizace 29. 6. 2010www.esfcr.cz  Uzávěrka dílčího příjmu žádostí: 6. 12. 2010 (zahájení projektů nejdříve od 1. 3. 2011)  Uzávěrka příjmu žádostí: 30. 11. 2012  Celková alokace na výzvu: 248 801 970, 89 Kč  Doba trvání projektu Max. délka trvání projektu je 2 roky, do 31. 8. 2015  Omezení výše finanční podpory Min. 100 000 Kč X Max. 5 493 800 Kč 100 % způsobilých výdajů  Místo realizace projektu sociální podnik nesmí být provozován v Praze, ale žadatelem může být pražská organizace  Partner - jen bez finančního příspěvku, mohou být také o. s. a organizační složky státu

3 Výzva č. 30 – „Sociální ekonomika“ OP LZZ Typy činností: - Tvorba a implementace principů SP žadatele – povinný typ činnosti!!!! -Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny, pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance zajišťující specifickou podporu zaměstnaných z cílových skupin (psycholog, asistent….) -Vzdělávání všech zaměstnanců -Marketing sociálního podniku (kampaně na podporu prodeje, reklama…) -Lze žádat jen na část činností soc. firmy (nejen na celou soc. firmu)

4 Výzva č. 30 – „Sociální ekonomika“ OP LZZ Udržitelnost vytvořených pracovních míst Příručka pro příjemce – str. 46 Služby a prodej: min. 6 měsíců od vzniku pracovního místa (kap. 10.2) Výrobní činnost: 5 let (3 roky v případě MSP) od vzniku pracovního místa (kap. 10.3)

5 Výzva č. 30 – „Sociální ekonomika“ OP LZZ Monitorovací indikátory Druh indikátoru Kód národního číselníku Název indikátoruhodnota Výstupy07.41.00Počet podpořených osob – celkem: zaměstnanci SP z řad cíl. skupin 07.45.00Počet podpořených organizací - celkem 07.57.00Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů Výsledky07.46.13Počet úspěšných absolventů kurzů celkem: počet osob jak z cílových skupin, tak ostatních zaměstnanců sociálního podniku, které získaly kvalifikaci/doklad o kvalifikaci. Jedná se o osoby, které ukončily kurz způsobem stanoveným poskytovatelem kurzu (např. získaly certifikát, úspěšně absolvovaly závěrečný test). Konkrétní účastník je započten tolikrát, kolik kurzů dokončil předepsaný způsobem. Nutné uvést popis a způsob naplňování indikátorů Indikátory stanovit realisticky – sankce za jejich nedodržení

6 Výzva č. 30 – „Sociální ekonomika“ OP LZZ Povinné přílohy 1.Doklad o právní subjektivitě žadatele v odpovídající formě odlišné podle právní formy žadatele (viz Příručka pro žadatele). Součástí těchto dokladů jsou také dokumenty, ze kterých vyplývá přihlášení žadatele k principům sociální ekonomiky 2.Prokázání nové podnikatelské aktivity Subjekt založený v roce podání žádosti – Výpis z živnostenského rejstříku Subjekt založený před rokem podání žádosti (nevykonával žádnou činnost nebo ji min. na 3 roky pozastavil): OSVČ: Výpis z ŽR a ověřená kopie daňového přiznání za poslední 3 roky Ostatní: Výpis z ŽR (nevykonávání) x Vyrozumění o zápisu přerušení provozování živnosti v ŽR (pozastavení na min. 3 roky) Všichni: čestné prohlášení, že na nové oprávnění dosud nevyvíjely aktivity. Rozšíření o nový obor činnosti v rámci jednoho předmětu podnikání: žadatel předloží Úplný výpis z ŽR s historií – Výpis z ŽR včetně údajů, které nejsou veřejným seznamem

7 Výzva č. 30 – „Sociální ekonomika“ OP LZZ Povinné přílohy 3. Podnikatelský plán - formulář je ke stažení v Benefitu I. Informace o sociálním podniku a jeho strategiích II. Popis nové podnikatelské aktivity a možnosti jejího vývoje III. Vymezení trhu a analýza trhu IV. Marketingová strategie V. Harmonogram – plán činnosti VI. Technické a technologické řešení projektu, investiční záměr – studie JEN IOP VII. Management a lidské zdroje VIII. Potřeby a zdroje dlouhodobého a oběžného majetku JEN IOP IX. SWOT analýza podnikatelské aktivity X. Analýza rizik podniku XI. Sociální aspekty podnikání 4. Finanční plán – formulář je ke stažení v Benefitu 5. Potvrzení o zařazení projektu do IPRM – jen pokud je žadatel zapojen do IPRM

8 Výzva č. 30 – „Sociální ekonomika“ OP LZZ Doporučení z praxe Nepovinné přílohy – jen relevantní! K projektu předkládaného do OP LZZ nepřikládat přílohy pro IOP! Žádosti i přílohy předkládejte vytisknuté oboustranně! Stručný obsah projektu: kdo, co, kde, pro koho a proč, jaká aktivita a počet zaměstnanců celkem a počet zaměstnanců z cílových skupin – nově upraveno ve výzvě!

9 Výzva č. 30 – „Sociální ekonomika“ OP LZZ Rozpočet Celkové způsobilé náklady projektu = přímé náklady + nepřímé náklady Přímé náklady 1. Osobní náklady 2. Cestovní náhrady 3. Zařízení a vybavení (max. 20%) 4. Služby (max. 49%) 5. Stavební úpravy (do 40 tis. Kč) 6. Přímá podpora (20% kromě mzdových příspěvků) 7. Křížové financování – v této výzvě nelze uplatnit!! Nepřímé náklady – náklady, které nejsou nebo nemohou být přímo spojené s konkrétní aktivitou daného projektu; náklady, které souvisí s prací s cílovou skupinou, nicméně vznikají ale v rámci běžných činností organizace

10 Výzva č. 30 – „Sociální ekonomika“ OP LZZ Osobní náklady  Zaměstnanci příjemce  Přímá práce na projektu na základě pracovní smlouvy, DPČ, DPP, autorské smlouvy  Mzdy a platy v čase a místě obvyklé (www.mpsv.cz/ISPV.php) Jeden pracovník nemůže být zaměstnán na projektech ESF celkově na více než 1,6 úvazku.

11 Výzva č. 30 – „Sociální ekonomika“ OP LZZ Cestovné a zařízení a vybavení Cestovné  Zahraniční služební cesty (vyhláška MF)  Cestovné zahraničních expertů (per diems) Náklady na tuzemské pracovní cesty zaměstnanců příjemce patří mezi nepřímé náklady. Zařízení a vybavení (do 20% celk. přímých způsobilých výdajů projektu)  Nové a použité vybavení a zařízení  Drobný hmotný majetek  Odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  Výukový a výrobní materiál/pomůcky  Nájem, splátky operativní a finanční leasingu  Neodpisovaný hmotný (nižší než 40 tis.Kč) a nehmotný (nižší než 60 tis. Kč) majetek

12 Výzva č. 30 – „Sociální ekonomika“ OP LZZ Nákup služeb, stavební úpravy, přímá podpora, křížové financování Nákup služeb -Výdaje z uzavřených smluv s dodavateli nesmí u projektů v rámci grantových výzev převýšit 49 % způsobilých přímých nákladů projektu Drobné stavební úpravy -Nepřesahující 40 tis. Kč na každou jednotlivou účetní položku majetku (majetek lze mít v nájmu - ošetřeno v nájemní smlouvě) Přímá podpora (u cestovného do 20% celkových způsobilých výdajů projektu) - Zapojení cílové skupiny do projektu (mzdové příspěvky – souhrn není limitován), cestovné, ubytování, stravné pro cíl. skupiny apod. Křížové financování – v této výzvě nelze!!!

13 Výzva č. 30 – „Sociální ekonomika“ OP LZZ Nepřímé náklady - obecně  Náklady spojené s administrací projektu podrobně vymezené v Metodice způsobilých výdajů  Náklady vymezené jako nepřímé nelze zahrnout do přímých nákladů projektu  Neprokazují se pomocí účetních dokladů poskytovateli podpory  Jejich výše se odvozuje od výše přímých nákladů  Konkrétní procentní podíl je uveden ve výzvě a bude také stanoven v grantové smlouvě

14 Výzva č. 30 – „Sociální ekonomika“ OP LZZ Nepřímé náklady – konkrétní vymezení Osobní náklady: vedení účetnictví včetně mzdy účetní, vedení rozpočtu projektu, personalistika, zajištění opravy a údržby apod. Cestovní náhrady: cestovní náhrady spojené s vnitrostátními pracovními cestami, náklady na provoz vozidla k vnitrostátním cestám Zařízení a vybavení: náklady na nákup papírů, náklady na spotřební a kancelářský materiál, náklady na čistící prostředky a nástroje, apod. Nákup služeb: nájemné za prostory využívané k administraci projektu, nikoli k práci s cílovou skupinou; energie, vodné, stočné; internetové a telefonické připojení, poštovné apod.

15 Výzva č. 30 – „Sociální ekonomika“ OP LZZ Nepřímé náklady Celkové přímé výdaje projektu ≤ 4 mil. Kč podíl nepřímých nákladů 18 % Celkové přímé výdaje projektu > 4 mil. a ≤ 6 mil. Kč podíl nepřímých nákladů 16 % Tzn. procento nepřímých nákladů je pevně stanoveno na 18 % nebo 16 %! Žadatel není oprávněn stanovit si vlastní % sazbu!

16 Výzva č. 30 – „Sociální ekonomika“ OP LZZ www.esfcr.cz „Desatero příruček OP LZZ“ „Výzva č. 30 – Sociální ekonomika“ Kontaktní osoby Mgr. et Mgr.Svatava Škantová, svatava.skantova@mpsv.cz, 221 923 920 – projektová manažerkasvatava.skantova@mpsv.cz Mgr. Jitka Podplešská, jitka.podplesska@mpsv.cz, 221 923 924 – finanční manažerkajitka.podplesska@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Seminář k výzvě č. 30 - „Sociální ekonomika“ Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Operační program lidské zdroje a zaměstnanost."

Podobné prezentace


Reklamy Google