Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Majetek podniku Ročník / obor studia:I. – III.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Majetek podniku Ročník / obor studia:I. – III."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Majetek podniku Ročník / obor studia:I. – III. r./Kuchař - číšník Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM Klíčová slova:Majetek, finance, zásoby, pohledávky. Anotace: Výkladová prezentace pro výuku tématu – majetek podniku s využitím praktických cvičení.

2 Majetek podniku

3 K uskutečňování své činnosti potřebuje podnik kromě schopných lidí i určitý majetek. Struktura majetku podniku je v jednotlivých podnicích různá. Vyplývá především z odvětví, ve kterém podnik působí (např. v hutnictví, těžkém strojírenství, energetice, chemii tvoří rozhodující složku dlouhodobý hmotný majetek, v obchodě převládají zásoby zboží). Každý podnik by měl mít optimální výši majetku.

4 Majetek podniku vyznačuje se čtyřmi základními znaky: majetek musí být pod kontrolou podniku, musí být v jeho vlastnictví majetek musí být spolehlivě ocenitelný penězi majetek je výsledkem již uskutečněných hospodářských operací v podniku majetek nám bude přinášet ekonomický přínos, který je spolehlivě prokazatelný

5 Členění majetku Majetek podniku z věcného hlediska majetek hmotný –(pozemky, stroje, budovy, zásoby hotových výrobků, zásoby surovin, …); majetek finanční –(peníze v hotovosti i bezhotovostní); majetek nehmotný - v podobě práv –(licence, patenty, koncese, autorská a vydavatelská práva, vlastnictví cenných papírů)

6 Členění majetku Majetek podniku z hlediska likvidnosti (tj. doby, po kterou majetek slouží v provozu podniku, než se vrátí do peněžní formy) majetek dlouhodobý –(stálý, fixní neoběžný, zařizovací, stálá aktiva – likvidnost delší než jeden rok) dlouhodobý nehmotný majetek finanční majetek dlouhodobé povahy dlouhodobý hmotný majetek majetek krátkodobý –(oběžný, provozovací, provozní, oběžná aktiva – likvidnost max. jeden rok) zásoby pohledávky finanční majetek krátkodobé povahy

7 Dlouhodobý hmotný majetek movitý majetek – majetek, který lze přemisťovat, např. stroje, inventář, dopravní prostředky, předměty z drahých kovů, umělecká díla… nemovitý majetek – např. budovy, stavby, pozemky… pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky – sady, vinice… zvířata základního stáda a tažná zvířata – plemenná zvířata, která jsou v chovu podniku po dobu delší nežli 4 roky

8 Dlouhodobý nehmotný majetek za úplatu získaná různá oprávnění jako jsou licence, patenty, autorská a vydavatelská práva, know-how, software, obchodní značka firmy, popř. tzv. goodwill (tj. dobré jméno firmy) zřizovací výdaje – správní a soudní poplatky, výdaje za pronájem místností, odměny za zprostředkovatelské a poradenské činnosti při zakládání společnosti

9 Dlouhodobý finanční majetek cenné papíry a vklady, např. běžné státní dluhopisy, obligace, vkladové listy, hypoteční zástavní listy aj. finanční účasti podniku v jiných podnicích prostřednictvím nákupu akcií jiných podniků ostatní finanční majetek dlouhodobé půjčky a úvěry jiným subjektům určité druhy hmotného majetku pořízené za účelem uložení volných peněžních prostředků, např. umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů, pozemky aj.

10 Dlouhodobý majetek – příklad k procvičení Případ Hmotný Movitý Hmotný NemovitýNehmotnýFinanční Pozemek Cenné papíry Know – how Budova Komerční banky Licence na výrobu Coca – Coly Peníze na vkladní knížce Vinice Služební automobil Obraz anglické královny Počítačový program

11 Dlouhodobý majetek – příklad k procvičení - řešení Případ Hmotný Movitý Hmotný NemovitýNehmotnýFinanční Pozemek x Cenné papíry x Know – how x Budova Komerční banky x Licence na výrobu Coca – Coly x Peníze na vkladní knížce x Vinice x Služební automobilx Obraz anglické královny x Počítačový program x

12 Krátkodobý (oběžný) majetek krátkodobý, provozní, oběžné prostředky, pracovní kapitál) je v podniku přítomen v různých formách: ve věcné formě - jako zásoby surovin, hotových výrobků a zboží, paliv… v peněžní podobě - jako peníze, šeky, ceniny pohledávky - dosud neuhrazené faktury od odběratelů finanční majetek - CP k obchodování - krátkodobé je typickým přechodem jedné formy do druhé, tj. neustálý pohyb „obíhání“

13 Členění oběžného majetku Zásoby, Krátkodobý finanční majetek, Pohledávky.

14 Zásoby materiál –základní suroviny tvoří podstatu výrobku a zcela nebo zčásti do něj přecházejí (např. stavební materiál, kovy, dřevo, kůže), –pomocné látky přecházejí také do výrobku, ale netvoří jeho podstatu (např. nitě při šití oděvů), –provozovací látky (provozní materiál) jsou nezbytné pro provoz podniku jako celku (např. paliva, čisticí prostředky, mazadla, kancelářské potřeby), –náhradní díly jsou určeny k uvedení hmotného majetku do původního stavu, –obaly slouží k ochraně a dopravě (např. kartony, plasty, plechovky), –drobný hmotný majetek jednotlivé věci, které podnik nezařadil do dlouhodobého drobného majetku,

15 Zásoby nedokončená výroba –jsou produkty, které prošly výrobními operace­mi, již nejsou materiálem, ale ještě nejsou hotovým výrobkem (např. neuvařené knedlíky, nedošitý oblek, roztavené železo v peci), polotovary vlastní výroby –jsou produkty, které neprošly všemi výrobními operacemi, budou se ještě dokončovat nebo kompletovat, ale již se dají i samostatně prodat (např. mouka na výrobu moučníku, dřevěná deska, odlitek), hotové výrobky –jsou produkty, které prošly všemi výrobními operacemi, jsou dokončené a připravují se k prodeji (např. oběd v restauraci, boty, fotoaparát), zvířata –jsou druhem zásob v zemědělské výrobě (např. husí a kachní hejna, včelstva, ryby), zboží –představuje vše, co podnik nakoupí za účelem dalšího prodeje (např. cukrovinky prodávané v hotelové recepci).

16 Krátkodobý finanční majetek Mezi tento majetek patří: peníze v pokladně, peníze na účtech u peněžních ústavů, ceniny –např. kolky, stravenky, poukázky, losy, krátkodobé cenné papíry –např. směnky, akcie, depozitní certifikáty, vše s dobou splatnosti kratší než jeden rok.

17 Pohledávky Pohledávkou rozumíme dluh, který dluží např. odběratel firmě za zboží. Pohledávky můžeme rozdělit: za odběrateli –vznikají prodejem výkonů a odesláním faktury odběrateli a zanikají úhradou faktury, za zaměstnanci a společníky –vznikají např. poskytnutím půjčky, výplatou zálohy na pracovní cestu, ostatní pohledávky –např. pohledávka za náhradu škod.

18 Příklad k procvičení: Z uvedených příkladů určete, co patří do dlouhodobého majetku a co do oběžného majetku: Palivo pro podnikovou kotelnu v hodnotě 50 000 Kč, Ruční elektrická vrtačka v hodnotě 2 000 Kč, Peníze v pokladně ve výši 10 000 Kč, Výrobní hala, Šrouby, Zařízení pro lisování dřevěného odpadu, Licence na výrobu nábytku v hodnotě 80 000 Kč, Dřevěná prkna, Počítač v hodnotě 50 000 Kč. Výrobní hala.

19 Příklad k procvičení - řešení Z uvedených příkladů určete, co patří do dlouhodobého majetku a co do oběžného majetku: Palivo pro podnikovou kotelnu v hodnotě 50 000 Kč,- OM (zásoba) Ruční elektrická vrtačka v hodnotě 2 000 Kč, - OM (zásoba) Peníze v pokladně ve výši 10 000 Kč, - OM – finanční majetek Výrobní hala, - DM – (hmotný - movitý majetek) Šrouby, - OM (zásoba) Zařízení pro lisování dřevěného odpadu, - DM (hmotný – movitý ) Licence na výrobu nábytku v hodnotě 80 000 Kč, - DM (nehmotný) Dřevěná prkna, - OM (zásoby) Počítač v hodnotě 50 000 Kč. - DM (hmotný – movitý) Výrobní hala. – DM (hmotný – nemovitý)

20 Použitá literatura PETR KLÍNSKÝ, Otto Münch. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978- 808-7204-375. KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN 978-80-7373-059-8.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Majetek podniku Ročník / obor studia:I. – III."

Podobné prezentace


Reklamy Google