Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Předmět: OBN Ročník: 2 Téma: Právo VIII. – Notářská komora ČR Tematický okruh : Člověk v lidském společenství Jméno autora: Mgr. Ludmila Klavíková Datum tvorby: říjen 2013 Kód materiálu: OPVK_1.5_DUM_III/2_OBN_K0040 Soubor : 09VYSTUPY/VY_32_INOVACE_OBN_KA040 Anotace: Seznámení se základní strukturou Notářské komory ČR a vybranými notářskými službami.

2 Notářská komora Struktura Notářské komory ČR, příklady notářských služeb: převody nemovitostí, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, závěti, vydědění, dědictví, ověřování a osvědčování, obchodní společnosti, výpisy

3 Notářská komora Notářská komora České republiky je právnická osoba se sídlem v Praze je tvořena osmi regionálními notářskými komorami, např. Notářskou komorou v Českých Budějovicích každý notář je členem regionální notářské komory

4 notář se stává členem notářské komory dnem jmenování a členství v notářské komoře zaniká odvoláním nebo smrtí příjmy notářské komory tvoří členské příspěvky, dary a jiné příjmy členské příspěvky jsou notáři povinni platit ve výši stanovené kolegiem příslušné komory

5 Notářské služby: Převody nemovitostí dům, byt nebo pozemek se nejčastěji převádí kupní nebo darovací smlouvou notář smlouvu o převodu nemovitostí sepíše ve formě notářského zápisu, který je veřejnou listinou v případě sporu může být u soudu použit stejnopis notářského zápisu jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených

6 Notářské služby: Notářské úschovy v případě koupě nebo prodeje nemovitosti sepíše notář kupní smlouvu notář může převzít kupní cenu do notářské úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady

7 Notářské služby: Notářský zápis jako podklad pro exekuci nejefektivnější způsob, jak zajistit vrácení půjčených peněz, je pro věřitele notářský zápis, ve kterém dá dlužník věřiteli svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu neboli k exekuci obsahem notářského zápisu je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní své závazky vůči věřiteli pod pohrůžkou následné exekuce jeho majetku

8 Notářské služby: Závěti, vydědění sepsáním závěti lze pro případ své smrti vyřešit své majetkové záležitosti a předejít tak následným majetkovým sporům mezi dědici závěť sepíše notář formou notářského zápisu, originál závěti zůstává bezpečně uložen u notáře, dále je existence závěti elektronicky evidovaná v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky při dědění má závětní dědic přednost před dědici ze zákona, jedinou výjimkou jsou potomci pořizovatele závěti, kteří mají nárok na zákonem stanovený díl z dědictví závěť lze kdykoliv změnit nebo odvolat notářem sepsaná listina o vydědění je možná, pokud jsou pro to zákonem stanovené důvody

9 Notářské služby: Dědictví notář je ve funkci soudního komisaře pověřen soudem k vyřízení dědictví notáři je vyřízení dědictví přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodů nestrannosti a objektivity soudního rozhodování řízení se zahajuje zpravidla bez návrhu na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika v dědickém řízení notář jako první kontaktuje dědice, většinou to bývá osoba, která se postarala o pohřeb zůstavitele a sdělí, co bude třeba pro vyřízení dědictví učinit pravidla dědění stanoví Občanský zákoník, dědí se ze zákona nebo podle závěti, je možná kombinovat obojí pokud nezanechal zemřelý závěť a nemá zákonné dědice, připadá dědictví státu

10 Notářské služby: Ověřování a osvědčování v kterékoliv notářské kanceláři ověří pravost podpisu (legalizace) nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace) při legalizaci je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován, a její platný průkaz totožnosti listinu k ověření shody s originálem může předložit kdokoliv určité listiny jsou zákonem z možnosti ověření vyloučeny

11 Notářské služby: Obchodní společnosti při založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti je podle zákona nutné zakladatelské dokumenty sepsat ve formě notářského zápisu pro osvědčení zásadních změn týkajících se výše uvedených společností zákon rovněž vyžaduje vyhotovení notářských zápisů jedná se zejména o osvědčování průběhu valných hromad společností s ručením omezeným (např. změna společenské smlouvy, udělení souhlasu s rozdělením a převodem obchodních podílů, zvyšování a snižování základního kapitálu)

12 Notářské služby: Výpisy Výpisy z katastru nemovitostí. Výpisy z obchodního rejstříku Výpisy z evidence Rejstříku trestů Výpisy ze živnostenského rejstříku Výpisy bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů Výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách Výpisy z insolvenčního rejstříku

13 Literatura, citace: www.nkcr.cz


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."

Podobné prezentace


Reklamy Google