Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

zelená linka: 800 260 500 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 a předcházení vzniku odpadů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "zelená linka: 800 260 500 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 a předcházení vzniku odpadů."— Transkript prezentace:

1 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 a předcházení vzniku odpadů

2 PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 1.2 Snížit vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země PO3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 3.1 Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 3.3 Rekultivovat staré skládky 3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže 3.5 Snižovat environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení PO 4 : Ochrana a péče o přírodu a krajinu 4.1 Posílit biodiverzitu na majetku ČR ve správě rezortních organizací ČR 4.2 Posílit biodiverzitu 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech PO 5: Energetické úspory 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

3 Alokace pro jednotlivé prioritní osy

4 Název specifického cíleAlokace v EUR dle POAlokace v CZK dle PO Alokace v % dle specifických cílů PO3 SC 3.1: Prevence vzniku odpadů 435 731 044 €11 764 738 188 Kč 14 SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 56,5 SC 3.3: Rekultivovat staré skládky 3 SC 3.4: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 26,5 Alokované prostředky FS na SC 3.1 až 3.4

5 Specifický cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů Aktivita 3.1.1 Předcházení vzniku komunálních odpadů (všechny uvedené projekty nakládají s materiály mimo režim zákona o odpadech. Zaměření především na veřejné subjekty, o.p.s., charitativní organizace …) Kompostéry pro občany Potravinové banky – výstavba, vybavení, manipulační technika Sběr a zpracování zbytků z kuchyní a stravoven – nádoby, kompostovací technologie Separovaný sběr textilu, … – svozový prostředek, nádoby pro separaci Podpora systémů door to door - svozový prostředek, skladovací prostory, manipulační technika Centra opětovného využití – výstavba a vybavení, manipulační technika

6 Specifický cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů Aktivita 3.1.2 Předcházení vzniku průmyslových odpadů. (zaměření především na soukromé subjekty) Výstavba, modernizace, rekonstrukce stávajících technologií za účelem snížení produkce odpadů minimálně o 25%

7 Specifický cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů- nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury, překládací stanice, sběrné dvory a sklady KO), aktivita 3.2.2 – Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,

8 Specifický cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Aktivita 3.2.3 – Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury -BPS Schválení POH na EK -ZEVO, instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách (podmínka energetické účinnosti ≥ 0,65, CZT) -rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů -zařízení pro tepelné zpracování odpadů aktivita 3.2.4 – Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

9 Specifický cíl 3.3 Rekultivovat staré skládky aktivita 3.3.1 – Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených). Rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb. nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.

10 Specifický cíl 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže aktivita 3.4.1. – inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti, aktivita 3.4.2 – realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik, aktivita 3.4.3 – sanace vážně kontaminovaných lokalit.

11 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory Část B - Způsobilé náklady: projektová příprava + TDI 6-10%, nemovitosti do 10% Část B - výše podpory: Max 85% FS, Mimo veřejnou podporu, Veřejná podpora (de minimis, regionální podpora, další příslušné články GBER), Finanční nástroje (svozová auta, překladiště a projekty zaměřené na jiné než KO) !!! komplexní projekty – různé nekombinovatelné režimy podpory, výzvy na SC Část B - způsobilí příjemci: podnikatelské i veřejné subjekty (ne fyzické osoby) Část B - Kritéria přijatelnosti projektů a hodnocení: vychází z OPŽP 2007-2013 Část C – procesy a pravidla administrace: žádost, příprava RoPD, financování, ZVA Část D: publicita, ZVZ, Veřejná podpora Příloha č.1 - Přílohy k žádosti: snaha o maximální zjednodušení (jen to nejdůležitější), el. podání http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-1-16255-11_przap_2014_2020.pdf

12 Vybrané přílohy k žádosti http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-1-16255-11_przap_2014_2020.pdf Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení Územní rozhodnutí (popř. jiný doklad nahrazující územní rozhodnutí) Stanovisko místně příslušného krajského úřadu Analýza potenciálu produkce odpadů (materiálu) v zájmové oblasti (osnova) není stanovisko ČIŽP Závazné stanovisko OEREŠ MŽP Analýza rizika dle metodického pokynu MŽP č. 12/2005 Doklady prokazující, že žadatel ekologickou zátěž nezpůsobil a že původce zátěže ani jeho právní nástupce neexistuje, případně není znám

13 Nový IS OPŽP 2014-2020

14 Výzvy PO3 5. Výzva Systémy pro separaci (bez svozových prostředků) biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z nezemědělské činnosti, plastů, papíru, skla, kovů, textilů a nápojových kartonů. Výstavba/vybavení/modernizace sběrných dvorů. Výstavba/vybavení/modernizace kompostáren. Příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 13. 11. 2015 http://www.opzp.cz/vyzvy/5-vyzva/dokumenty 6. Výzva Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti Příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 15. 1. 2 http://www.opzp.cz/vyzvy/6-vyzva/dokumenty 7. Výzva Realizace průzkumných prací, analýz rizik a sanace vážně kontaminovaných lokalit Příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 13. 11. 2015 http://www.opzp.cz/vyzvy/7-vyzva/dokumenty XX. Výzva Výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů Rekultivace starých skládek Příjem žádostí od 11/2015 do 01/2016

15 HARMONOGRAM PO3 do 2018 2014 … 2015 … 2016... 2017 … 2018 … 2019 … 2020 … 2021 … 2022... 2023 http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty

16 Předcházení vzniku odpadů v národních programech Odbor realizace národních programů SFŽP Zaměření na projekty, které se nefinancují z OPŽP (charakter projektu, výše nákladů) V únoru 2015 ukončen příjem žádostí na podzim vyhlášené výzvy zaměřené na environmentální vzdělávání a osvětu Jedná se o vybavení vzdělávacích center a neinvestiční projekty, osvětové akce … Další výzva na EVVO na jaře 2016

17 Děkuji za pozornost! Ing, Petr Stejskal Odbor odpadového hospodářství SFŽP Petr.stejskal@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz


Stáhnout ppt "zelená linka: 800 260 500 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 a předcházení vzniku odpadů."

Podobné prezentace


Reklamy Google