Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monika Matysová.  1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv  v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monika Matysová.  1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv  v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní."— Transkript prezentace:

1 Monika Matysová

2  1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv  v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky  Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti  Svoboda pohybu  Rovné zacházení pro muže a ženy

3  Judikatura SDEU  Van Gend en Loos (C-26/62)  Costa v. Enel (6/64)  Stauder (29/69)  Internationale Handelsgesellschaft (C-11/70)

4  Přednost práva EU: vztah práva EU a práva ČS  Solange I  Solange II

5  1. Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění upraveném dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku, jež má stejnou právní sílu jako Smlouvy.  Listina nijak nerozšiřuje pravomoci Unie vymezené ve Smlouvách.  Práva, svobody a zásady obsažené v Listině se vykládají v souladu s obecnými ustanoveními v hlavě VII Listiny, jimiž se řídí její výklad a použití, a s náležitým přihlédnutím k vysvětlením zmíněným v Listině, jež uvádějí zdroje těchto ustanovení.

6  2. Unie přistoupí k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Přistoupení k této úmluvě se nedotkne pravomocí Unie vymezených Smlouvami.  3. Základní práva, která jsou zaručena Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, tvoří obecné zásady práva Unie.

7  Posudek SDEU

8  ER: rozhodnutí o vypracování LZP EU (1999 v Kolíně nad Rýnem)  Text připojen ke smlouvě z Nice  V této době právně nezávazný dokument  Původně začleněna přímo do textu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu

9  Inspirace:  Katalog lidských práv v mezinárodních lidskoprávních smlouvách  Především EÚLP  Judikaturou formulované obecné zásady právní

10  Dnes je součástí primárního práva  Samostatný text  Čl. 6 SEU  Vysvětlení?

11  Preambule  7 kapitol:  Důstojnost  Svobody  Rovnost  Solidarita  Občanská práva  Soudnictví  Všeobecná ustanovení

12  Osobnostní práva člověka  Nezadatelná  Nezcizitelná  Např. lidská důstojnost  Právo na život  Zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení  Zákaz otroctví

13  Osobní práva  Právo na ochranu soukromí a rodinného života  Právo uzavřít manželství a založit rodinu  Svoboda myšlení, svědomí, náboženského vyznání  Svoboda projevu a informací  Svoboda shromažďovací  Svoboda podnikání  Právo na vlastnictví atd.

14  Ochrana před diskriminací  Rovnost před zákonem  Zákaz diskriminace  Rovnost mužů a žen  Práva dítěte

15  V rámci použití Smluv, aniž jsou dotčena jejich zvláštní ustanovení, je zakázána jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti.  Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem přijímat předpisy zakazující takovou diskriminaci.

16  1. Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení Smluv a v rámci pravomocí svěřených Unii Smlouvami, může Rada zvláštním legislativním postupem a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu jednomyslně přijmout vhodná opatření k boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.  2. Odchylně od odstavce 1 mohou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem přijmout základní zásady pro podpůrná opatření Unie, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států, jako základ pro činnosti, které přijímají členské státy, aby přispěly k naplnění cílů uvedených v odstavci 1.

17  Práva ekonomická a sociální  Např. zákaz dětské práce  Ochrana životního prostředí  Ochrana spotřebitele (čl. 38)

18  Politická práva adresována převážně občanům EU  Aktivní a pasivní volební právo do EP a v obecních volbách – čl. 39 a 40

19  Článek 39  Právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu  1. Každý občan Unie má právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu v členském státě, v němž má bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.  2. Členové Evropského parlamentu jsou voleni v přímých a všeobecných volbách svobodným a tajným hlasováním

20  Článek 40  Právo volit a být volen v obecních volbách  Každý občan Unie má právo volit a být volen v obecních volbách v členském státě, v němž má bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.

21  Právo na řádnou správu – čl. 39 – 40  Obracet se na veřejného ochránce práv – čl. 43  Podávat petice – čl. 44  Právo na diplomatickou ochranu – čl. 46  Právo volného pohybu a pobytu – které už zakotvuje Smlouva – zde čl. 45

22  Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces  Presumpce neviny  Právo na obhajobu  Zásada ne bis in idem – mootcourt:Akeberg Fransson

23  LZP EU zavazuje:  Orgány EU  ČS když uplatňují právo EU

24  2. Tato listina nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec pravomocí Unie, ani nevytváří žádnou novou pravomoc či úkol pro Unii, ani nemění pravomoc a úkoly stanovené ve Smlouvách.

25  3. Pokud tato listina obsahuje práva odpovídající právům zaručeným Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, jsou smysl a rozsah těchto práv stejné jako ty, které jim přikládá uvedená úmluva. Toto ustanovení nebrání tomu, aby právo Unie poskytovalo širší ochranu.

26  Čl. 52 odst. 7:  Soudy Unie a členských států náležitě přihlížejí k vysvětlením vypracovaným jako pomůcka pro výklad této LZP EU  Závazná povaha

27  Polsko  Spojené království  Připojen k Smlouvám

28  Co to je?  Maastrichtská smlouva

29  1. Zavádí se občanství Unie. Každá osoba, která má státní příslušnost členského státu, je občanem Unie. Občanství Unie doplňuje občanství členského státu, nenahrazuje je.  2. Občané Unie mají práva a povinnosti stanovené Smlouvami. Mají mimo jiné:  a) právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států;  b) právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu;  c) na území třetí země, kde členský stát, jehož jsou státními příslušníky, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli členským státem za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu;  d) petiční právo k Evropskému parlamentu, právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv a právo obracet se na orgány a poradní instituce Unie v jednom z jazyků Smluv a obdržet odpověď ve stejném jazyce.  Tato práva se vykonávají za podmínek a v mezích stanovených Smlouvami a opatřeními přijatými na jejich základě.

30  Demonstrativní výčet práv  Rada může rozšířit tato občanská práva  Povinnosti občanů EU?

31  Upravují ČS  1) ius sanguinis  2) ius soli  3) naturalizace

32  Článek 10 SFEU  Při vymezování a provádění svých politik a činností se Unie zaměřuje na boj proti jakékoliv diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace


Stáhnout ppt "Monika Matysová.  1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv  v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní."

Podobné prezentace


Reklamy Google