Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KURZ OCEŇOVÁNÍ LESA Vlastnictví a vyvlastnění Jiří Matějíček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KURZ OCEŇOVÁNÍ LESA Vlastnictví a vyvlastnění Jiří Matějíček."— Transkript prezentace:

1 KURZ OCEŇOVÁNÍ LESA Vlastnictví a vyvlastnění Jiří Matějíček

2 ZÁKLADNÍ VĚCNÁ PRÁVA Vlastnické práv o ……………………… vyvlastnění Věcná práva k věci cizí, jimiž jsou – právo zástavní, resp. podzástavní (slouží k zajištění pohledávky), – právo zadržovací, Právo odpovídající věcným břemenům Vlastnictví v právním slova smyslu označujeme také jako vlastnické právo.

3 OBSAH VLASTNICKÉHO PRÁVA (§ 123 ObčZ ) Většina přírodních zdrojů se nachází ve společném vlastnictví Obsah vlastnického práva (občanské právo hmotné, věcná práva) -oprávnění věc držet (držba vs vlast. právo) -oprávnění věc užívat (realizace zájmů a potřeb, smlouvy nájemní, neužívání věci) – obhospodařování majetku -oprávnění věc požívat (brát z věci plody a jiné užitky, přírůstky, rozmnožovat svůj majetek) – právo na výnos (důchod) z majetku -oprávnění s věcí nakládat (svobodně realizovat hospodářské hodnoty věci jiným využíváním než pro vlastní spotřebu) formou právních úkonů, popř. ji i zničit pokud tomu nebrání zákon – disponování s majetkem (zástava) a prodej majetku Tzv. sociální vazba vlastnictví a možnost omezení ve veřejném zájmu

4 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (jako ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) (3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecními zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Dřívější rozpor v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (až do roku 2006).

5 VYVLASTNĚNÍ A OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA (omezení hospodaření)

6 § 1037 Ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu lze na nezbytnou dobu a v nezbytné míře použít vlastníkovu věc, pokud účelu nelze dosáhnout jinak.

7 § 1038 Ve veřejném zájmu, který nelze uspokojit jinak, a jen na základě zákona lze vlastnické právo omezit nebo věc vyvlastnit.

8 OBČANSKÝ ZÁKONÍK (§ 128) (2) Ve veřejném zájmu lze věc vyvlastnit nebo vlastnické právo omezit, nelze-li dosáhnout účelu jinak, a to jen na základě zákona, jen pro tento účel a za náhradu. ______________________________ Poznámka: Vyvlastnění a omezení podle odstavce 2 je vždy trvalým stavem. Princip reciprocity (vzájemnosti) - j ako „míra odpovídající poměrům“ Princip proporcionality – jednotlivec nemůže získat takovou svobodu jednání, která by přesahovala stupeň nezbytný pro zabezpečení veřejného zájmu (pozn.: je to jeden ze základních principů práva Evropských společenství) Omezení práv vlastníků = institut vyvlastnění a celá řada tzv. zákonných věcných břemen.

9 § 1039 (1)Za omezení vlastnického práva nebo vyvlastnění věci náleží vlastníkovi plná náhrada odpovídající míře, v jaké byl jeho majetek těmito opatřeními dotčen. (2) Náhrada se poskytuje v penězích. Lze ji však poskytnout i jiným způsobem, pokud si to strany ujednají.

10 ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ-1 Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) § 2 Základní pojmy Pro účely tohoto zákona se vyvlastněním rozumí odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem.

11 ODNĚTÍ A OMEZENÍ ODNĚTÍ POZEMKŮ plnění funkcí (dále jen „odnětí“) je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití. OMEZENÍ VYUŽÍVÁNÍ POZEMKŮ pro plnění funkcí lesa (dále jen „omezení“) je stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu (§ 15 odst. 1 lesního zákona) Odnětí nebo omezení může být trvalé nebo dočasné. Trvalým se rozumí trvalá změna využití pozemků, dočasným se pozemek uvolňuje pro jiné účely na dobu uvedenou v rozhodnutí (§ 13 odst. 1).

12 ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ-2 § 3 Podmínky vyvlastnění (1)Vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou nebo jiným způsobem.

13 ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ-3 § 4 (1) Vyvlastnění lze provést jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem. (2) Veřejný zájem na vyvlastnění musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení. Poznámka: „veřejný zájem“ = tzv. neurčitý právní pojem

14 ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ-4 § 6 Práva třetích osob Vyvlastněním zanikají a)zástavní a podzástavní právo váznoucí na pozemku nebo stavbě, b)zajišťovací převod práva týkající se pozemku nebo stavby, c)nájem pozemku, stavby a jejich částí, d)věcné břemeno váznoucí na pozemku nebo stavbě

15 ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ-5 §10 Náhrady při vyvlastnění (1)Za vyvlastnění náleží vyvlastňovanému náhrada a)ve výši obvyklé ceny 7) pozemku nebo stavby, včetně všech jejích součástí a příslušenství, došlo-li k odnětí vlastnického práva k nim, nebo b)ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu 8), došlo-li k omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě zřízením věcného břemene nebo došlo-li k odnětí nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemenu. ---------- 7) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb. (zákon o oceňování majetku) 8) § 18 zákona č. 151/1997 Sb. --------------------------- Zrušuje se vyhláška č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim

16 ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ-6 (2) Kromě náhrad uvedených v odstavci 1 náleží vyvlastňovanému též náhrada stěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání a dalších obdobných nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti s vyvlastněním.

17 ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ-7 (3) Náhrady podle odstavců 1 a 2 se stanoví takovým způsobem a v takové výši, aby odpovídaly majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění. V případě, že obvyklá cena podle odstavce 1 písm. a) by byla nižší než cena zjištěná podle cenového předpisu, náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné.

18 ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ-10 § 13 (1) Náhrady podle § 10 a 12 je vyvlastnitel povinen poskytnout jednorázově v penězích, a to ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o vyvlastnění.

19 ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ-11 § 15 Vyvlastňovací úřad (1)Vyvlastňovací řízení vede vyvlastňovací úřad, kterým je a)obecní úřad obce s rozšířenou působností, b)Magistrát hlavního města Prahy, c)magistrát územně členěného statutárního města.

20 Novela zákona o vyvlastnění-1 Zákonem č. 405/2012 Sb. se mění: zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb. Účinnost od 1.2.2013

21 Novela zákona o vyvlastnění-2 Novela přináší změny u: podmínek pro vyvlastnění výše náhrady při odnětí pozemku nebo stavby a rozvrhu náhrady, váznou-li na předmětu vyvlastnění věcná práva účinků odvolání proti rozhodnutí soudní ochrany a účinků žaloby

22 Novela zákona o vyvlastnění-3 § 5 (1)Vyvlastnění je přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění stanoveného zákonem. Lhůta k uzavření smlouvy s vyvlastňovaným počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu na uzavření smlouvy vyvlastňovanému. (1)K návrhu smlouvy je vyvlastnitel povinen předložit a) znalecký posudek, podle kterého navrhl vyvlastňovanému cenu za získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě, a b) informaci o účelu vyvlastnění, tedy o konkrétním záměru, který nelze uskutečnit bez získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě od vyvlastňovaného, s upozorněním, že nedojde-li k uzavření smlouvy, je možné ve veřejném zájmu získat tato práva vyvlastněním.

23 Změna zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury § 3b (2) Znalecký posudek, který je podkladem pro navržení výše kupní ceny v návrhu kupní smlouvy, stanoví cenu ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby včetně všech jejich součástí a příslušenství. Ocenění se provede podle oceňovacího předpisu účinného ke dni odeslání návrhu kupní smlouvy a cena pozemku nebo stavby se ve znaleckém posudku určí vždy podle jejich skutečného stavu a účelu užití k tomuto dni; přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s tím, že jsou určeny k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury.

24 Novela zákona o vyvlastnění-4 Doplnění § 10 o odstavec 4 (4) Stanoví-li se náhrada na základě ocenění, musí být ocenění provedeno podle oceňovacího předpisu účinného v době rozhodování o vyvlastnění. V případě, že obvyklá cena pozemku nebo stavby by byla nižší než cena zjištěná podle oceňovacího předpisu, náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu.

25 Novela zákona o vyvlastnění-5 Doplnění § 10 o odstavec 5 (5) Cena pozemku nebo stavby se pro účely stanovení náhrady určí vždy podle jejich skutečného stavu a účelu užití ke dni podání žádosti o vyvlastnění; přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s navrženým účelem vyvlastnění.

26 Novela zákona o vyvlastnění-6 § 18 (3) K žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení vyvlastnitel připojí ….. d) znalecký posudek, byl-li opatřen podle § 20 odst. 1 věty první, který v případě stanovení náhrady podle § 10 odst. 1 písm. a) obsahuje obvyklou cenu i cenu zjištěnou podle oceňovacího předpisu účinného ke dni podání žádosti; § 10 odst. 5 platí obdobně. e) znalecký posudek, byl-li opatřen podle § 20 odst. 1 věty první, který v případě stanovení náhrady podle § 12 obsahuje výši náhrady pro oprávněného ze zaniklého věcného břemene podle oceňovacího předpisu účinného ke dni podání žádosti.

27 Novela zákona o vyvlastnění-7 § 24 (4) Výroky o náhradě za vyvlastnění vyvlastňovací úřad a) stanoví výši náhrady pro vyvlastňovaného, jakož i pro oprávněného z věcného břemene, jejichž práva vyvlastněním zanikají, a uloží vyvlastniteli, aby jim náhrady zaplatil ve lhůtě, která nesmí být delší než 60 dnů od právní moci rozhodnutí

28 Novela zákona o vyvlastnění-8 § 28 Projednání vyvlastnění v řízení před soudem (3) Soud při určování výše náhrady zohlední všechny okolnosti tak, aby dospěl ke spravedlivé náhradě. V odůvodněných případech stanoví částku vyšší s přihlédnutím k mimořádným vlastnostem vyvlastňovaného pozemku nebo stavby, popřípadě k mimořádným okolnostem věci. Kromě náhrad uvedených v § 10 lze za vyvlastnění poskytnout vyvlastňovanému:

29 Novela zákona o vyvlastnění-9 § 28 Projednání vyvlastnění v řízení před soudem a)částku v max. výši 40 % z ceny za zmírnění tvrdosti vyvlastnění, zohledňující i délku vlastnictví pozemku nebo stavby více než 15 let od nabytí za úplatu, b)částku v max. výši 10 % z ceny v případě polohy pozemku nebo stavby v zastavěném území, c)částku v max. výši 10 % z ceny v případě polohy pozemku nebo stavby v území se zvláštní architektonickou hodnotou, popřípadě se zvláštní historickou hodnotou,nebo d)částku v max. výši 20 % z ceny v případě významu pozemku nebo stavby pro podnikatelskou činnost

30 DĚKUJI ZA POZORNOST !


Stáhnout ppt "KURZ OCEŇOVÁNÍ LESA Vlastnictví a vyvlastnění Jiří Matějíček."

Podobné prezentace


Reklamy Google