Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele 2. etapa globálních grantů 2. výzva oblast podpory 1.2 Seminář pro žadatele 2. etapa globálních grantů 2. výzva oblast podpory 1.2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele 2. etapa globálních grantů 2. výzva oblast podpory 1.2 Seminář pro žadatele 2. etapa globálních grantů 2. výzva oblast podpory 1.2."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele 2. etapa globálních grantů 2. výzva oblast podpory 1.2 Seminář pro žadatele 2. etapa globálních grantů 2. výzva oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji II 14. 2. 2012

2 Obecné informace  Celková alokace: 19 969 582,80 Kč  Minimální výše podpory 1 000 000 Kč  Maximální výše podpory 5 000 000 Kč

3 Příjemci podpory  Školy a školská zařízení  Vysoké školy  Sdružení a asociace škol  Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže  Města, obce a svazky obcí  Nestátní neziskové organizace

4  Mezi oprávněné předklatele resp. příjemce nepatří příspěvkové org. podřízené MŠMT a ústřední orgány státní správy  V případě ZŠ resp. SŠ – nesmí být podpořeny aktivity, na které je čerpáno z oblasti podpory 1.4 resp. 1.5  Specifikace žadatele: - PD OPVK z 8.12.2011 - Příručka pro žadatele o fin. podporu z OPVK verze 7

5 Cílová skupina  Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 let  Děti, které předčasně opustily systém počátečního vzdělávání (do 18 let)  Děti a žáci nadaní a mimořádně nadaní  Rodiče dětí a žáků  Pracovníci škol a školských zařízení

6  Pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a pracovníci organizací působících v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže  Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

7  Specifikace cílové skupiny -PD OPVK z 8.12.2011 -příručka Metodika MI OPVK z 18.10.2010

8 Podporované aktivity 1.Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e- learningových aplikací -podpora při vzdělávání dětí a žáků se SVP v běžných školách -tvorba individuálních vzdělávacích plánů

9 -podpora aktivit škol v přípravě dětí a žáků k přechodu z MŠ na ZŠ a ze ZŠ na SŠ -zapojení nadaných dětí do mezinárodních programů a činností -realizace terapeutických dílen

10 2.Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání -vzdělávání odborných pracovníků školských poradenských zařízení, asistentů pedagoga (psychologů, etopedů) v oblasti diagnostiky a poradenství -tvorba metodických materiálů pro žáky s poruchami učení a chování na SŠ

11 3.Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit -prevence školní neúspěšnosti a předčasných odchodů ze vzdělávání -tvorba metodických materiálů pro výchovné poradce -zlepšení předávání informací mezi rodiči a školou k zamezení předčasných odchodů ze vzdělávání

12 4.Vzdělávání dětí cizinců žijících na území ČR -předškolní jazyková příprava ČJ dětí cizinců žijících v ČR -tvorba vzdělávacího obsahu pro výuku ČJ -podpora vzdělávání dětí azylantů a žadatelů o azyl -tvorba vzdělávacích metodických materiálů k zajištění individuálního přístupu k jednotlivým etnickým skupinám

13 5.Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávaní -další vzdělávání pedagogických pracovníků volného času zaměřené na multikulturní výchovu -podpora a péče o nadané a talentované děti

14  Veškeré klíčové aktivity musí být v přímé vazbě na aktivity uvedené ve Výzvě  Žádné jiné aktivity podporované nebudou  V rámci Výzvy nebudou podporovány aktivity, které jsou podporovány v OP LZZ – tzn. zaměřené na přímou podporu osob ohrožených sociálním vyloučením, na podporu zajištění a dostupnosti sociálních služeb, prevenci kriminality v sociálně vyloučených lokalitách

15 1.2 – Monitorovací indikátory, které se VYPLŇUJÍ v BENEFITOVÉ žádosti. Kód indikátoruIndikátor 07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání – dětí, žáků (rodiče dětí, kteří byli odběrateli služeb) 07.41.65Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání 06.12.00Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd 06.12.10Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd 07.41.20Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb 06.43.10Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů 06.43.12Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP 06.43.13 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT 06.43.19 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

16 Rodiče dětí a žáků – indikátor 07.41.14 -nedělí se na muže a ženu -max. 2 rodiče na dítě Podpořená osoba -získá jakoukoliv formu podpory -v případě poskytnutí více odlišných podpor se započítává tolikrát, kolik podpor bylo poskytnuto Vytvořené/inovované produkty -06.43.10 – souhrnný počet všech vytvořených produktů -s komponentou ŽP, s komponentou ICT, zaměřený na žáky se SVP

17 Specifická kritéria  Vazba projektu na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje  Aktivity a zaměření projektu zohledňují specifické podmínky dané lokality, v které má být projekt realizován  V projektu je využito služeb odborných pracovníků  Podpora netradičních forem vzdělávání  Synergie aktivit projektu s Regionálním operačním programem NUTS2 Severozápad nebo jinými OP

18 Povinné přílohy  Příloha č. 1 – Doklad o právní subjektivitě žadatele  Příloha č. 2 – Stanovisko zřizovatele  Příloha č. 3 – Analýza/ šetření potřebnosti realizace projektu

19 Nepovinné přílohy  Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o zařazení projektu do IPRM  Další nepovinné přílohy- (podrobný popis klíčových aktivit, podrobnější komentář k rozpočtu)

20 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost Mgr. Jana Lavičková lavickova.jana@kr-ustecky.cz tel.: 47 56 57 572 lavickova.jana@kr-ustecky.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele 2. etapa globálních grantů 2. výzva oblast podpory 1.2 Seminář pro žadatele 2. etapa globálních grantů 2. výzva oblast podpory 1.2."

Podobné prezentace


Reklamy Google