Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 RNDr. Jiřina Oulovská manažerka projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 RNDr. Jiřina Oulovská manažerka projektu."— Transkript prezentace:

1 Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 RNDr. Jiřina Oulovská manažerka projektu

2 PROGRAM 14. – 15. 10. 2014 1.Úvodní slovo ředitele společnosti 2.Představení RT 3.Informace o projektu 4.Věcné a finanční řízení projektu 5.Výběrová řízení 6.Dotyková zařízení do škol

3 Informace o projektu Příjemce podpory je BOXED, s. r. o, Velflíkova 4, Praha 6. Realizační tým projektu

4 Informace o projektu

5 Do projektu je zapojeno 50 partnerů s finančním příspěvkem. Rozpočet partnera je tvořen mzdou koordinátora projektu a nákupem dotykového zařízení. Ostatní náklady na partnera jsou financovány z rozpočtu příjemce dotace, tj. zajištění konferencí, vzdělávání pedagogů, konzultace pro ICT metodiky, podpora webinářů pro pedagogy

6 Informace o projektu Cílem projektu je: zvýšení profesních a osobnostních kompetencí vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT ve výuce zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií ve výuce na ZŠ a SS zvýšení metodické a technické podpory pedagogických pracovníků

7 Cílové skupiny ředitel/ka školy v roli vedoucího pracovníka koordinátor ICT případně metodik ICT jako hlavní odborník učitel jako realizátor vzdělávání

8 Klíčové aktivity projektu Mgr. Dagmar Kocichová

9 Řízení projektu Věcná část podklady pro MZ - monitorovací indikátory tok účetních dokladů pracovní výkazy personalistika pravidla publicity archivace udržitelnost

10 Vykazování monitorovacích indikátorů prezenční listiny hodnocení vzdělávání od pedagogických pracovníků excelovské tabulky s počty podpořených osob

11 Publicita projektu logo OPVK se sloganem Investice do rozvoje vzdělávání základní logolink – černobílá varianta a barevná varianta štítky

12 Finanční řízení projektu

13 1.Osobní náklady – náklady na mzdy, dokladování, termíny vyplnění pracovního výkazu 2.Mzdové výdaje realizačního týmu, termíny vyplnění 3.Nákup zařízení, dokladování Obsah

14 1 – Osobní náklady Kapitola rozpočtu : 1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné Výdaje na zaměstnance ( DPČ ) hrubé mzdy Výdaje na zákonné odvody z mezd – sociální a zdravotní pojištění Jednotková cena 200 Kč /hod a 660 hodin maximálně za dobu realizace projektu. 1.2 Sociální pojištění - maximální náklady za dobu realizace projekt : 33 000 Kč 1.3 Zdravotní pojištění – maximální náklady za dobu realizace 11 880 Kč

15 1 – Osobní náklady Osoby, které mají v rámci projektu uzavřen pracovně právní vztah (dohodu o pracovní činnosti dále jen DPČ). Předvyplněný vzor DPČ byl zaslán e-mailem. Dodržovat finanční částky ve schváleném rozpočtu projektu. Maximální výši jednotkové ceny: 200 Kč /hod. Maximální počet hodin v rámci realizace celého projektu: 660 hodin.

16 1 – Osobní náklady Pedagogický pracovník – maximálně 1,5 úvazku Výkazy práce – vyplňovat a dokládat každý měsíc Pracovní výkaz vyplnit a poslat ke schválení – nejpozději do 1. následujícího měsíce. Dodržovat přidělený kód partnera – P1 (P2, P3…….P50).

17 Identifikace projektu, název subjektu,… Identifikace pracovníka a zastávané funkce (odkaz na položku rozpočtu, 1.1.1.2.1 Koordinátor školy). Údaje o úvazku v projektu, popřípadě o zapojení do dalších projektů v téže organizaci či u partnera. Nepřekročení úvazku pracovník potvrzuje podpisem výkazu práce, případně doložením čestného prohlášení. Časový rozsah práce dle smlouvy podrobný popis činností. 1 - Pracovní výkaz

18 Pracovní výkaz

19 1 – Osobní náklady pracovním výkazem výplatní páskou (mzdovým listem) dokladem o úhradě čisté mzdy – bankovní výpis, provozním účtem a refundací z projektového účtu dokladem o úhradě zákonných odvodů - bankovní výpis, provozní účet, refundace z projektového účtu) Dokladování mzdových nákladů:

20 2 – Mzdové výdaje realizačního týmu Mzdové výdaje – přílohy č. 2 – zveřejněna na www odkaz pracovní výkaz – ( již zmiňován dříve viz příloha č. 1 ) výplatní páska Do tabulky Mzdových výdajů se vyplní odkaz na položku rozpočtu : 1.1.1.2.1 (Vzor)  měsíc, jméno, funkce, druh PP, hrubá mzda, počet odpracovaných způsobilých hodin, čistá mzda, pojistné, data úhrad, celkový náklad. Viz tabulka Mzdové výdaje. Viz tabulka Mzdové výdaje (příl. č. 2)  termín zaslání tabulky Mzdových výdajů příjemci podpory – do 1. dne následujícího měsíce – stejně s výkazem.

21 Rozpis mzdových výdajů

22 3 – Nákup zařízení V rámci kapitoly 3.3.1 rozpočtu budou na základě výběrového řízení pořízena dotyková zařízení. V maximálně ceně jednoho kusu dotykového zařízení 12 500 Kč včetně DPH. Nepřekročit stanovený počet jednotek v rozpočtu. DŮLEŽITÁ JE JEDNOTKOVÁ CENA včetně DPH !!!

23 3 – Nákup zařízení dokladování nákupu zařízení – objednávkou, fakturou a úhradou, objednávka – viz příloha č. 3 VZOR Objednávky, bude na dotek.dumy, faktura – účetní doklad, originál musí obsahovat vždy označení projektu, nutno prvotní doklad (fakturu) mít vždy s podpisovým záznamem např. „Schválil“ a „Zaúčtoval“, k nákladovým fakturám je nutné dokládat likvidační listy/košilky

24 Vzor objednávky

25 3 – Nákup zařízení Faktura i objednávka musí obsahovat závazek dodavatele k archivaci a kontrole dokumentů! Doporučený text:  Závazek dodavatele k archivaci a kontrole dokumentů. V rámci projektu registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0024 „Dotkněte se inovací“.  Poskytovatel finančních prostředků, z kterých je tato služba (zboží) hrazena, požaduje uchování tohoto a souvisejících dokladů (např. faktury, smlouvy) námi i všemi našimi partnery a dodavateli minimálně do roku 2025.

26 3 – Nákup zařízení Dokladování způsobilého nákladu na pořízení dotykového zařízení:  Kopií nákladové faktury (s textem o archivaci a kontrole dokumentů)  Objednávkou (s textem o archivaci a kontrole dokumentů)  Bankovním výpisem prokazujícím příslušnou úhradu. Bankovní výpis musí být z toho účtu, ze kterého byla úhrada skutečně provedena (tj. dokladuje platbu přímo na účet dodavatele uvedený na faktuře pod variabilním symbolem faktury) Jestliže platba byla provedena nejprve z provozního účtu a pak refundována z projektového – nutno doložit výpisy z obou účtů.

27 3.Podezření na porušení rozpočtové kázně (dále jen PRK)

28 porušení podmínek výběrového řízení opakované nedoložení požadovaných dokladů nezpůsobilé výdaje dle Příručky pro příjemce neodůvodněné výdaje nehospodárné výdaje mylné platby Podezření na PRK

29 Nezpůsobilý výdaj hlášení na místně příslušný Finanční úřad, krácení příslušné žádosti o platbu, Mylná platba hlášení na místně příslušný Finanční úřad Příjemce je povinen okamžitě po zjištění chyby vrátit danou částku na projektový účet a informovat poskytovatele v nejbližší monitorovací zprávě. Řešení PRK

30 4.Přílohy monitorovací zprávy

31 Pracovní smlouva Výplatní listina, výplatní páska, mzdové listy  nebo sjetina z IS Výpis z projektového/provozního účtu  nebo sjetina z personálního IS  nebo čestné prohlášení zaměstnanců Pracovní výkazy IR – mzdové výdaje Mzdové výdaje

32 Přehled účetních dokladů ke všem přímým způsobilým výdajům projektu dokládaným v rámci dané MZ (výdaj musí věcně souviset s monitorovaným obdobím). Obsahuje soupis všech účetních dokladů bez ohledu na hodnotu účetního dokladu. Seznam účetních dokladů

33 Kopie přiložených dokladů je nezbytné označit číslem dokladu v účetním systému (stačí zvýraznit), které je uvedeno v příloze/ na listu „Doklady k doložení“. Originály dokladů musí být označeny reg. číslem projektu. Předkládají se pouze kopie účetních dokladů s částkou uvedenou na dokladu přesahující 10 000 Kč, viz list „Doklady k doložení“. K fakturám nutno dokládat podpisový záznam (likvidační list/košilka). Kopie účetních dokladů

34 Partner s finančním příspěvkem:  Způsob proplácení je zakotven v partnerské smlouvě.  Financován ex-ante (zálohami) - musí mít projektový účet. Projektový účet

35 5.Řazení dokumentů v rámci MZ

36 Názvy souborů: u výpisu z proj. účtu VU_zkratka partnera/příjemce_rrmm u výpisu z provozního účtu VUO_zkratka partnera/příjemce_rrmm u refundace VU_zkratka partnera_rrmm (číslo výpisu z projektového účtu, kdy, refundace proběhla_REF_pořadové číslo refundace) u výdajového pokladního dokladu VPD_zkratka příjemce_číslo dokladu Specifika dokladování na CD

37 Mzdové výdaje – v dané podsložce příjemce nebo partnera ukládejte soubory se zkratkou MV_rrmm_název dokladu, případně se jménem zaměstnance. Specifika dokladování na CD

38 Varianta A Výkazy práce – v dané složce „06_VykazyPrace“ vytvořte podsložku s měsícem, ke kterému se výkazy práce budou vztahovat, následně v podsložce s měsícem, do vytvořených podsložek ukládejte soubory s názvem VP_rrmm_zkratka příjemce nebo partnera. Výkazy práce se skenují do jednoho souboru vždy za jeden měsíc a za příjemce a každého partnera zvlášť. Výkazy práce musí být v souboru řazeny abecedně podle příjmení zaměstnanců. V IR musí být zaměstnanci uvedeni ve tvaru Příjmení Jméno Titul. Specifika dokladování na CD

39 Smlouvy - v dané složce „07_Smlouvy“ vytvořte podsložku s názvem příjemce nebo partnera, do dané složky ukládejte soubory s názvem SM_Prijmeni_PS nebo DPC nebo DPP Specifika dokladování na CD

40 Děkuji za pozornost RNDr. Jiřina Oulovská joulovska@boxed.czjoulovska@boxed.cz BOXED, s. r. o Jenečská 1304, Unhošť

41 Děkuji za pozornost RNDr. Jiřina Oulovská joulovska@boxed.cz


Stáhnout ppt "Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 RNDr. Jiřina Oulovská manažerka projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google