Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správa a řízení IS Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.. Jsem připraven k boji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správa a řízení IS Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.. Jsem připraven k boji."— Transkript prezentace:

1 Správa a řízení IS Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

2 Jsem připraven k boji

3 Zaměření kurzu Jaké jsou základní cíle/odpovědnosti managementu organizací? – Odpovědně spravovat majetek vlastníků (generovat zisk) – Být hodnověrným partnerem stakeholderům (externí zájmová skupina) – Být v souladu se zákony Co k tomu management potřebuje? – INFORMACE Mohou to být jakékoliv informace? – NE – musí splňovat určité atributy ???? – Účelné – relevantní, efektivní, bezpečné, správné a úplné, dostupné Kde se informace berou ??? – Informace produkují procesy – Operace s informacemi se provádějí v IS Závěr: – Informace jsou základním předpokladem fungování organizací (států, společnosti,…) – Informační systémy je potřeba řídit (a organizovat)

4 Zaměření kurzu Seznámit se a osvojit si manažerské činnosti, jejichž cílem je zajistit, že prostřednictvím IS/IT se generuje hodnota pro business Úspěšný informační systém není HW a SW, ale vše, co je potřeba pro jeho pořízení, provoz a údržbu Co není předmětem kurzu: – Programování a vývoj systémů – Řízení projektů – Řízení bezpečnosti a kvality IS/IT

5 Růst potřeby paměťových prostředků v exabytech 1 EB = 1000000000000000000B = 10 18 bytes = 1 miliarda gigabytes = 1 milion terabytes Nárůst 900% v roce 2015

6 Obecný paradox IT: klesající náklady a rostoucí investice

7 Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT-2011) Autor: PricewaterhouseCoopers (PwC) a IT Governance Institute http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Documents/Global-Status- Report-GEIT-10Jan2011-Research.pdf http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Documents/Global-Status- Report-GEIT-10Jan2011-Research.pdf Vzorek výzkumu: 730 respondentů, 20 každé země, 21 zemí; včetně zemí BRIC?? : Brazílie, Rusko, Indie, Čína (BRIC countries) – Business (CEO, CFO, COO) a IT (CIO) respondenti – Malé i velké organizace – Státní i soukromé

8 Přínosy IT pro business

9 Role IT v organizacích

10 Hlavní iniciativy v oblasti IT plánované pro příštích 12 měsíců

11 Hlavní problémy IT v posledních 12 měsících

12 Co byste měli vědět !!!! Hodnocení kurzu: Kombinované studium: 1.Návštěva přednášek, dílčí úkoly, konzultace (10) 2.Simulace nabídkového a poptávkového řízení (30) 3.Test (60)

13 Přehled přednášek 1.Úvod do kurzu, základní definice 2.Trendy informačních technologií a jejich vliv na řízení útvarů IS/IT 3.Vývoj modelů řízení informačních systémů. Základní principy řízení ITSM a IT Governance 4.Vývoj podnikových informačních systémů a jejich architektur 5.Procesní řízení IS/IT podporované metodikou ITIL v3 a COBIT 5 6.Plánování IS/IT 7.Organizační aspekty řízení IS/IT 8.Standardy a regulace v oblasti řízení IS/IT 9.Právní aspekty řízení IS/IT – ochrana softwarových produktů 10.Právní aspekty řízení IS/IT – smlouvy 11.Finanční aspekty řízení IS/IT

14 Průběh nabídkového a poptávkového řízení 13.2. Zákon Odpovědnost – všichni Termín odevzdání: 19.2. Vstup: Zákon o VZ (v systému) Výstup: vyplněná tabulka v tištěné formě 19.2 Zadávací dokumentace Odpovědnost: Zadavatelé Termín: do 18.3. Vstup: Pokyny pro Zadavatele Výstup: Elektronická a tištěná forma (1ks pro vyučující) 18.3 Dotazy a odpovědi Odpovědnost: všichni (Řešitelé kladou dotazy, Zadavatelé odpovídají) Vstup: Zadávací dokumentace plus dotazy a odpovědi, pokyny pro Řešitele Výstup: Zadavatelé zpracují dokument shrnující všechny dotazy a odpovědi o pošlou v el.formě Řešitelům, písemně vyučující Termín: 1.4..

15 Průběh nabídkového a poptávkového řízení (pokr.) 1.4. Zmapování produktů Odpovědnost: všichni Vstup: Zadání v systému Výstup: Vytipování tří produktů vhodných pro VS Termín: 8.4. 8.4. Hotové nabídky Odpovědnost: Řešitelé Vstup: pokyny pro Řešitele, Zadávací dokumentace Výstup: Kompletní nabídka v elektronické formě a v tištěné pro vyučující a její prezentace vyučující a Zadavatelům 16.4. Ukončení VS Odpovědnost: Zadavatelé Výstup: Zpráva hodnotící komise (Zadavatelů)

16 Zdroje ke studiu: Basl, Blažíček: Podnikové informační systémy, 2 vydání, Grada Publishing 2008, ISBN 978-80-247-2279-5 Vrana, K. Richta(2005): Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů, GRADA, ISBN: 80-247-1103-6 Gála, J. Pour, Z. Šedivá: Podniková informatika, 2., přepracované a aktualizované vydání, GRADA, 2009 Řepa V.: Procesně řízená organizace, Grada, 2012 Svatá V.: Information Systems Management, 2007, skripta VŠE Dokumenty uložené v IS BIVŠ Příklady internetových zdrojů: – www.cio.com www.cio.com – www.bitpipe.com www.bitpipe.com – www.computerworld.com www.computerworld.com – www.cvis.cz, – www.cssi.cz/, – www.procesy.cz – www.gartner.com – www.forrester.com www.forrester.com Další podle doporučení na přednáškách

17 Přednáška 1: Úvod do problematiky 1.Definice nám pomáhají porozumět základním pojmům 2.Trendy v IS/IT pomáhají porozumět současným výzvám a cílům řízení IS/IT 3.Role CIO je odpovědná za řízení IS/IT a přizpůsobování se trendům

18 1. Definice Data – Informace – Znalost ? Řízení (Management), Správa ? Informační systémy / Informační technologie ? Informační management

19 Data – Informace- Znalost Fakta prezentovaná srozumitelnou formou (jako např. čísla, znaky, obrázky, …) na trvalém nosiči Nezpracovaná informace Bity, byty atd. které počítač ukládá a zpracovává. Data zpracovaná užitečným způsobem se stávají informacemi

20 Data – Informace - Znalost Data, která byla interpretována, přeložena, nebo zpracována tak, aby byl srozumitelný jejich hlavní význam Zpráva, která byla doručena ve srozumitelné formě Význam, který lidé přikládají datům pomocí známých konvencí, které se užívají k jejich prezentaci

21 Data – Informace - Znalost Interpretovaná informace, která může být využita Zapamatování si osvojených informací z minulosti Dva druhy znalosti: Explicitní znalost – formální (dokumenty, databáze, znalostní báze) Tacitní znalost – neformální a nekodifikovanéinformal and uncodified (v hlavách zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů,…) DATA + VÝZNAM = INFORMACE INFORMACE + INTERPRETACE = ZNALOST

22 Data - Informace

23

24

25 Hodnotový řetězec zpracování dat

26 Správa, řízení informačních systémů Správa (governance) se zabývá strategickými aspekty řízení IS/IT („CO“, stanovení směru, cílů, omezení, odpovědností): Cobit 5: generování přínosů, optimalizace zdrojů, rizika, transparentnost vůči zájmovým skupinám Řízení (management), Zahrnuje činnosti ? Plánování, organizování, nařizování, koordinování, kontrolování a hodnocení využívání zdrojů? Lidé, peníze, materiál, zařízení potřebná pro splnění business cílů (strategie, mise, vize, úkoly,…) Řízení je využívání a koordinování zdrojů, jako je kapitál, půda, materiál, pracovní síla s cílem dosáhnout maximálně efektivním způsobem definovaných cílů

27 3-Dimenzionální pohled na řízení (Michael Klimesh): Řízení jsou činnosti, které se aplikují na zdroje v určitém kontextu Činnosti: – Plánování – identifikace a rozhodování jak a co dělat. Výsledkem jsou definované cíle a očekávání – Implementování – se skládá z následujících sub-činností: Zajištění (Arranging )– rozhodování o vhodné organizaci a vazbách mezi zdroji a procesy s cílem dosáhnout účinně a účelně očekávaných výsledků /výstupů, Zajišťování zdrojů (Sourcing )– potřebných pro dosažení cílů Orchestrace– řízení, koordinování, synchronizace zdrojů v měnícím se dynamickém prostředí – Kontrola – hodnocení a monitorování skutečného průběhu, porovnávání s očekáváním, hodnocení odchylek, ospravedlňování změn v plánování a implementování [1] Michael Klimesh, visiting Assistant Professor, Department of Economics and Management, Gustavus Adolphus College, 2003) [1]

28

29 3-Dimenzionální pohled na řízení (Michael Klimesh), pokr. Zdroje zahrnují lidi, peníze, stroje, zařízení, materiál, energii, informace, čas, duševní vlastnictví (znalosti), technologii, a mnohé další Kontext (systémy, aplikace) mají nekonečné množství podob: podnikové, osobní, domácí, veřejné, státní, marketingové, technologické, medicínské, distribuční, reklamní,…..např. můžeme mít na mysli zcela specifický kontext: výrobní systém v podniku Škoda Mladá Boleslav, nebo zcela obecný kontext: výroba

30 Zajišťování (arranging) materiálu pro nové distribuční centrum

31 Jiné manažerské modely? W. Edwards Deming (1950's) – kontinuální PDCA cyklus řízení (Plan, Do, Check, Act)

32 Cobit 4.1

33 Informační systém Informační systém (IS) je soubor lidí, technologických prostředků a metod, které zabezpečují sběr, přenos, zpracování a uchování dat za účelem tvorby prezentace informací pro potřeby uživatelů Potřeba dále upřesnit: – může být automatizovaný (aplikace), ruční (kartotéky, lístkovnice) nebo kombinovaný (podnikový informační systém) – může být osobní, podnikový, veřejný – může být tzv.„back-office“, „front-office“ – může být centralizovaný, distribuovaný – ………….

34 Informační systémy – 4 dimenze 1.Dimenze úrovní řízení 2.Dimenze znalostních oblastí 3.Procesní dimenze 4.Dimenze komponent/zdrojů

35 Dimenze úrovní řízení Podpora strategie (strategická úroveň) Podpora rozhodovacích procesů (taktická úroveň) Podpora zpracování transakcí/byznys procesů (provozní úroveň)

36 Dimenze znalostních oblastí Oblast řízení (zdroje, činnosti) Oblast vývoje (řešení problémů businessu) Aplikační oblast (podpora business procesů) Technologická oblast (HW, SW, sítě, telekomunikace, data) Základní koncepce (výchozí komponenty a role informačních systémů)

37 Procesní dimenze (mnoho variant) 1. UPF (Unified Process Framework)

38 IS Process Domains Klíčové procesy (core): řízení strategie / architektury, řízení vývoje, řízení dodávky a provozu Podpůrné procesy (supporting): společné aktivity se vyjímají z klíčových procesů (řízení problémů řízení rizik, řízení konfigurace, řízení změn…) Usnadňující procesy (enabling): usnadňují všem uživatelům a IT specialistům pracovat a sdílet informace jednotným způsobem (řízení dokumentů, řízení znalostí, řízení komunikace, řízení zdrojů,…)

39 2. Procesní model ITIL

40 3. Procesní model Cobit 5

41 Dimenze komponent IS / zdrojů LidiDataHWSWSítě VstupZpracováníVýstup

42 Co je technologie? Slovo pochází z řečtiny: τεχνολογια (TECHNOLOGIA) = učení se umění

43 IS ? IT Informační technologie (IT) technické odvětví, které se zabývá způsobem, jakým fungují počítače, tedy hardware a software. studují vše, co se týká fungování počítačů po technické stránce. Název je odvozen od slova informace, jelikož počítače nepracují s ničím jiným, než s daty (informacemi) Informační a komunikační technologie (ICT) zahrnují veškeré IT používané pro komunikaci a práci s informacemi. Původní koncept informačních technologií (IT) byl doplněn o prvek komunikace, kdy mezi sebou začaly komunikovat jednotlivé počítače či uzavřené sítě

44 IS ? Aplikace ASW - jeden nebo více programů navržených pro automatizované provedení určitých funkcí/aplikací, nemůže pracovat jako takový, ale je závislý na systémovém SW Transakční systémy (TPS) Plní základní funkce zpracování dat: sběr, ukládání, modifikace, přístup Business intelligence (BI) Aplikace, které umožňují přístup a analýzu informací o fungování organizace, technologie Data Warehouse Běžné funkce BI aplikací: reporting, podporu analýz, datové kostky (OLAP), přehledové zobrazení (dashboard, balanced scorecard), dolování dat, podnikové řízení výkonnosti (CPM), podporu plánování a prediktivní analýzy Další druhy: – EIS - Executive Information Systems – DSS - Decision Support Systems (ad hoc reporty, strategické rozhodování) – MIS - Management Information Systems (pravidelné reporty) – GIS - Geographic Information Systems – OLAP - Online Analytical Processing and multidimensional analysis – CRM - Customer Relationship Management

45 IS ? Applikace Aplikace odvětvově specifické Aplikace infrastrukturní

46 Aplikace odvětvově specifické Standardní aplikační software: ERP, SCM and CRM systems Kancelářské aplikace a aplikace zvyšující efektivitu práce jednotlivců a týmů Podpora spolupráce a správa obsahu: nástroje a hostované služby, které podporují spolupráci a řízení znalostí E-mail a plánování Enterprise Content Management: správa dokumentů, správa webového obsahu, správa záznamů, ukládání dokumentů a zobrazování dokumentů, „document-centric“ spolupráce a workflow Konstrukční a technické aplikace: architektura, inženýrské a stavební aplikace, Computer-Aided Design / počítačem podporovaná výroba / počítačem podporované inženýrství; a správa výrobních dat. Business intelligence: analytické softwarové produkty, které ukládají, přístup a umožňují analýzu data. BPM: Softwarové nástroje, které umožňují kontrolu a řízení podnikových procesů

47 Infrastrukturní aplikace Řízení projektů, programů a portfolia projektů Integrační software a middleware Data management a intgegrace: database management systems, nástroje pro modelová dat, metadat Řízení paměti: software pro zálohování, replikaci, storage area network management, storage resource management, hierarchical storage management, provisioning and storage policy management IT operations: application management, asset management, monitorovací nástroje pro dostupnost a provoz aplikací, configuration management, IT service desk and help desk software, job scheduling and network management Security systems software Compliance software Operating systems

48

49 Informační management Zacházení s informací jako aktivem, které ovlivňuje konkurenceschopnost organizací. Integruje tři druhy věd: systémové vědy, počítačové vědy a manažerské vědy Integrace aktivit, které se provádějí s informacemi v průběhu jejich životního cyklu (sběr, zpracování, prezentace, přenos, mazání,…)

50 Otázky pro opakování Co to je 3-dimenzionální pohled na management podle M. Klimeshe? Definujte pojmy data, informace, znalosti, informační systém, informační technologie Popište čtyři dimenze IS (uvěďte příklady) Vysvětlete pojem aplikace a uveďte kategorie aplikací


Stáhnout ppt "Správa a řízení IS Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.. Jsem připraven k boji."

Podobné prezentace


Reklamy Google