Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo Havlíčkův Brod 19.11.2012, Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo Havlíčkův Brod 19.11.2012, Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava."— Transkript prezentace:

1 NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo Havlíčkův Brod 19.11.2012, Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava

2 ROZPRACOVANÝ NÁVRH PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Havlíčkův Brod 1

3 NÁVRH LEGENDY PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU 2 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Havlíčkův Brod

4 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – OBEC A VÝŘEZ PROBLÉMOVÉHO VÝKRESUZDŮVODNĚNÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ 3 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Havlíčkův Brod Řešit výrazné zatížení zastavěného území tranzitní dopravou Řešit střety rozvojových záměrů nadmístního významu s požadavky na rozvoj sídel Řešit problematiku rozsáhlých nevyužívaných ploch (brownfields) Nalézt přijatelnou koncepci silniční dopravy Řešit střety zastavěného území a návrhových ploch se záplavovým územím Řešit střety významných záměrů s limity využití území Novou zástavbu neumisťovat na poddolovaných územích Řešit střety prvků ÚSES se zastavitelnými plochami a koridory ….

5 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – OBEC A SWOT ANALÝZAVYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ 4 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Havlíčkův Brod PILÍŘE SOC (S)ENVI (Z) HOSP (H) CelkemHodnocení HODNOCENÍ dobrý stav dobrý stav 3 pilířů špatný stav 1 pilíře špatný stav 2 pilířů špatný stav špatný stav 3 pilířů OBEC Havlíčkův Brod 92-3998152Z Pro jednotlivé pilíře zvoleno několik vybraných hodnotících kritérií Každému kritériu byla přiřazena váha a hraniční hodnota Celkové hodnocení je výsledkem součtu dílčích hodnocení nejsou Silné stránkySlabé stránky Výhodná geografická poloha Zařazení města do rozvojové oblasti rep. významu OB11 Zastoupení zařízení zdravotnické a sociální péče Stanovená záplavová území a jejich kolize se zastavěným územím Vysoké zatížení centra města tranzitní kamionovou dopravou Výskyt poddolovaných území plošných i bodových PříležitostiHrozby Stabilizovaná dopravní koncepce města a vymezení ploch pro obchvat města Obnova ploch veřejné infrastruktury Nalezení nového využití pro lokality brownfields Nepřiměřený zábor kvalitních zemědělských půd Odklad realizace obchvatu města způsobený omezenými finančními prostředky Vylidňování centrální části města

6 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – OBEC B VÝŘEZ PROBLÉMOVÉHO VÝKRESUZDŮVODNĚNÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ 5 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Havlíčkův Brod Řešit nevyhovující parametry silničních komunikací Řešit střety prvků ÚSES se zastavitelnými plochami a koridory Řešit nevyhovující stav odvádění a čištění odpadních vod Řešit střet rozvoje místní části Macourov s hájenou vodní nádrží (LAPV) Stříbrné Hory  V ÚPD reagovat na existenci LAPV ve správním obvodu obce  V ÚPD obce vyřešit případný rozvoj či jeho utlumení v Macourově  Reagovat na případné celkové omezení rozvoje obce v důsledku existence LAPV

7 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – OBEC B SWOT ANALÝZAVYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ 6 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Havlíčkův Brod PILÍŘE SOC (S)ENVI (Z) HOSP (H) CelkemHodnocení HODNOCENÍ dobrý stav dobrý stav 3 pilířů špatný stav 1 pilíře špatný stav 2 pilířů špatný stav špatný stav 3 pilířů OBEC Žižkovo Pole -11-1726-2S, Z Pro jednotlivé pilíře zvoleno několik vybraných hodnotících kritérií Každému kritériu byla přiřazena váha a hraniční hodnota Celkové hodnocení je výsledkem součtu dílčích hodnocení Proveden dotazníkový průzkum, z něhož vyplynulo, že největšími problémy obce jsou: územně hájená nádrž a silnice II/351 Silné stránkySlabé stránky Velmi nízká míra registrované nezaměstnanosti Zastoupení kvalitních zemědělských půd I. a II. třídy ochrany Vybudovaný vodovod v obci Chybějící ČOV, relativně zastaralá jednotná kanalizační síť Vymezená lokalita akumulace povrchových vod (LAPV) omezující rozvoj místní části Macourov PříležitostiHrozby Realizace ČOV Realizace obchvatu obce, příp. řešení dopravních závad na silnici II/351 Případná realizace LAPV značně omezí rozvoj obce Zatopení místní části Macourov Předpokládaná demolice objektů pro bydlení

8 KOMENTÁŘ K VYBRANÝM PROBLÉMŮM PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ROZDĚLENY PO OBCÍCH PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ROZDĚLENY PODLE ŘEŠITELNOSTI V ÚPD 7 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Havlíčkův Brod Problémy jsou rozděleny po obcích a katastrálních územích U každého problému je zároveň uveden stupeň ÚPD, v níž je problém řešitelný (ÚP a ZÚR)

9 POŽADAVKY NA ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 8 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Havlíčkův Brod Z ÚAP SO ORP Havlíčkův Brod vyplývají pro řešení v Územním plánu Havlíčkův Brod následující požadavky: Respektovat limity využití území: Silnice všech tříd včetně jejich ochranných pásem Dráha celostátní a regionální včetně ochranného pásma Ochranná pásma letiště Vedení plynovodu (NTL, STL, VTL) včetně ochranných a bezpečnostních pásem Ropovod včetně ochranného pásma Památkově chráněné území (městská památková zóna), nemovité kulturní památka a území s archeologickými nálezy Přírodní památky, lokality NATURA 2000 Územní systémy ekologické stability …. (další limity nejsou doplněny z důvodů přehlednosti) Zohlednit záměry ze ZÚR kraje Vysočina (plochy a koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu [nevyjmenovány kvůli čitelnosti], plochy a koridory pro VPS a VPO dle ÚPD sousedních obcí, stanovit jasnou koncepci rozvoje města, koncepce řešení dopravních závad, městské hromadné doprava, rozšířit síť cyklotras a turistických tras. Respektovat RÚRÚ Vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí: Vhodná geografická poloha, stabilizovaná síť dopravní infrastruktury, zastoupení zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, stanovená koncepce v oblasti vodního hospodářství, vysoké procento půd v I. a II. třídě ochrany, realizace obchvatu Havlíčkova Brodu, revitalizace vodních toků, urychlení staveb v oblasti dopravní a technické infrastruktury,… [další silné stránky a příležitosti jsou vynechány z důvodů čitelnosti] Vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb: Konfliktní dopravní koncepce, stanovená záplavová území, využívání tuhých paliv v lokálních zdrojích, rozvoj zástavby na poddolovaných územích, dlouhodobý odklad realizace městského obchvatu, trvalý růst urbanizace volné krajiny, redukce ekologicky stabilních ploch, kontaminace podzemních i povrchových vod, ohrožení území lokálními povodněmi,… [další slabé stránky a hrozby jsou vynechány z důvodů čitelnosti]

10 DOTAZY 9 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Havlíčkův Brod zařazení převážné části území do rozvojové oblasti, resp. osy rep. významu OB11, resp. OS5 – změna koncepce v ÚP ? záměry nadmístního významu neuvedené v ZÚR – koordinace na hranicích obcí ? koncepční řešení II/150 – průmět v ÚP ?

11 DĚKUJI ZA POZORNOST Havlíčkův Brod Ing. Vladimír Kučírek Městský úřad Havlíčkův Brod vkucirek@muhb.cz 19.11.2012, Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava


Stáhnout ppt "NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo Havlíčkův Brod 19.11.2012, Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava."

Podobné prezentace


Reklamy Google