Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Umělecký styl On-line diskuse k virtuální hospitaci – 22.2. 2011 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové Vyučující: Mgr. Lenka Krejsová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Umělecký styl On-line diskuse k virtuální hospitaci – 22.2. 2011 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové Vyučující: Mgr. Lenka Krejsová."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Umělecký styl On-line diskuse k virtuální hospitaci – 22.2. 2011 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové Vyučující: Mgr. Lenka Krejsová Expert: PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.

2 Důležitý předpoklad správné seberegulace žáka ve vyučovací hodině. Cíl – to, čeho chce vyučující dosáhnout ve vztahu k žákům. Téma je prostředkem k dosažení cíle. V analyzované hodině zvolena forma ústní i písemná – prostřednictvím prezentace v PowerPointu. Jasná, srozumitelná, konkrétní formulace ústní formou. Doporučení pro formu písemnou: 1. Adresáti jsou žáci, užít slovesa v 2. osobě. 2. V prezentacích používat raději bezpatkové písmo ARIAL. Seznámení žáků s tématem, cílem a strukturou vyučovací hodiny

3 Pravidla pro ústní prezentace Osnova: Uvedení důvodu, proč je téma prezentováno (např. téma je uvedeno do kontextu s probíraným učivem, přednášející zmíní, čím bylo téma inspirováno...) Seznámení s obsahem projevu (přednášející stručně seznámí posluchače s jednotlivými body – kapitolami prezentace) Přednesení vlastního obsahu Závěrečné shrnutí, případně vlastní hodnocení (zda téma zaujalo a proč, případně otázky k diskusi) Uvedení všech použitých zdrojů Forma: Projev není čten, ale přednesen s pomocí osnovy či výpisků Přednášející aktivně komunikuje s posluchači (např. klade otázky, cituje, uvádí příklady, používá tabuli, obrazový materiál…) Přednášející mluví kultivovaným jazykem a vede svůj projev s ohledem na tvorbu poznámek ze strany posluchačů Přednášející používá takové pojmy, které je schopen vysvětlit Přednášející dodrží limit stanovený pro prezentaci Zdroj: www.lenka-krejsova.webnode.czwww.lenka-krejsova.webnode.cz Žákova prezentace

4 Žáci vedeni vyučující k tomu, aby projev posuzovali ve vztahu ke komunikační situaci, k funkci projevu. Hodnocení spolužáky - výborný příklad, jak zdokonalovat komunikační kompetence. Vyučující hodnotí to, jak kvalitně spolužák hodnocení provedl. Náměty dalších hodnoticích kritérií: nonverbální chování žáků při prezentaci, formální úroveň prezentace v PowerPointu. Hodnocení žákovy prezentace

5 Skvělé východisko – poslechový úkol Perfektní výběr ukázky - Nezvalův Edison v podání Radovana Lukavského Poznání estetické funkce uměleckého textu Kontrola výsledků samostatné práce – frontální organizační forma, dialogická metoda Výborné reakce žáků - nejen na vyučující, ale i sami na sebe Zákon akce a reakce – kultivované vyjadřování vyučující má vliv na jazykový kód, který používají žáci Vynikající řídicí role učitelky – zpřesňuje, uvádí na pravou míru, vede žáky k tomu, aby sami prováděli shrnutí Samostatná práce žáků s pracovními listy

6 Fáze 1.Frontální výuka – vzorový příklad vedení dialogu. 2.Práce skupin - pracovní listy, organizační forma - práce ve dvojicích či samostatná práce. 3.Kontrola - výborná reakce učitelky na žáky, pozitivní motivace, žáci prakticky prokazují, že si osvojili teoretické poznatky. 4. Shrnutí. Práce s učebnicí

7 Žáci aktivizováni v průběhu celé vyučovací hodiny. Skvěle spolupracují s učitelkou. Hodina velmi dynamická. Emocionální charakter hodiny – velmi příjemný, hezký vztah mezi vyučující a žáky. Skvělé propojení všech tří složek předmětu český jazyk – složky jazykové, slohové a literární. Poznatky dávány do souvislostí, systematizace. V průběhu celé hodiny je patrné směřování k cíli. Žáci prokázali získané dovednosti a vědomosti. Hodina je zařazena do časových souvislostí, žáci vědí, jaké bude mít hodina pokračování. Charakter vyučovací hodiny

8 1. ročník - budování čtenářské gramotnosti žáků Otázka do diskuze: Jaké jsou na gymnáziu zkušenosti s takovým rozvržením literární výchovy do jednotlivých ročníků? V čem spatřujete výhody a nevýhody takovéto koncepce? Školní vzdělávací program Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové


Stáhnout ppt "ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Umělecký styl On-line diskuse k virtuální hospitaci – 22.2. 2011 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové Vyučující: Mgr. Lenka Krejsová."

Podobné prezentace


Reklamy Google