Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt ž ák ů ZŠ Kostelec n. Č. l. Kronika dubu a platanu 2008/2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt ž ák ů ZŠ Kostelec n. Č. l. Kronika dubu a platanu 2008/2009."— Transkript prezentace:

1 Projekt ž ák ů ZŠ Kostelec n. Č. l. Kronika dubu a platanu 2008/2009

2 Cíl projektu V rámci p ř edm ě tu Pozorování v p ř írod ě navazujeme na projekt Kronika dubu a platanu, který byl realizován v lo ň ském školním roce. V lesoparku Sanatorka pozorujeme dva stromy (dub a platan) b ě hem celého roku v ž dy jedenkrát v m ě síci. Pozorujeme je proto, abychom vid ě li jak se tyto stromy m ě ní v pr ů b ě hu celého roku.

3 Č lenové skupiny Dobšová Veronika Chromý Mat ě j Moravec Petr Pávková Al ž b ě ta Šícha Robin Č erný Mat ě j Hofman Martin Jasenovcová Renata Matasová Kristýna Pavlí č ek Ji ř í Pokorný Jaroslav Zábraha Adam Bandasová Lucie Brummer Marcel Denemarková Monika Hán ě lová Iveta Michalí č ková Petra Novotná Nikola Papa č ek Roman Pazderová Marie Slánský Jan Splavcová Natálie

4 Členové skupiny

5 Pozorované stomy Dub letníPlatan javorolistý Dub letní (Quercus robur), č esky té ž k ř emelák, je mohutný listnatý strom z č eledi bukovitých. Roste v celé Evrop ě od ní ž in do podh ůř í, kde m ůž e vytvá ř et doubravy nebo r ů st jako samostatn ě. V ě tve jsou silné, r ů zn ě zak ř ivené. Koruna je nepravidelná. Listy jsou obvej č ité, nepravideln ě pe ř enolalo č naté. K ř emelák kvete v dubnu a ž kv ě tnu. Plodem je ž alud. Dub letní dor ů stá výšky a ž 45 metr ů. Kmen má pr ů m ě r 1 a ž 2 metry. K ř emelák roste velmi pomalu a m ůž e se do ž ít i 1500 let. Platan javorolistý je opadavý, a ž 40 m vysoký strom s korunou o pr ů m ě ru a ž 35 m. P ů vodem ze severní Ameriky. Dnes se p ě stuje i v Evrop ě a Asii. K ů ra je slo ž ená z n ě kolika vrstev. Vrstvy se odlupují ve velkých a tenkých plátech. Do ž ívá se n ě kolika staletí. Listy jsou st ř ídavé, ř apíkaté, dlanit ě 3 a ž 7 lalo č né, s laloky zubatými a ž celokrajnými. Kv ě ty vykvétají sou č asn ě s vývinem list ů v kv ě tnu. Dob ř e snáší zne č išt ě né ovzduší i pro ř ezávání.

6 Stromy se p ř ipravují na nadcházející období vegeta č ního klidu. Na korunách strom ů jsou zelené listy. Na zemi se objevují první spadané listy. První zastavení – zá ř í 2009

7 Dub letní Platan javorolistý

8 U strom ů dochází ke zbarvení list ů do r ů zných barev, za č ínající ž lutou, oran ž ovou a č ervenou kon č ící. Strom postupn ě p ř echází do období vegeta č ního klidu. Druhé zastavení – ř íjen 2008

9 Dub letní Platan javorolistý

10 Ze strom ů opadalo veškeré listí a plody. Stromy se p ř ipravuji na zimní období. Zpomalují své metabolické pochody a p ř echázejí do období vegeta č ního klidu. T ř etí zastavení – listopad 2009

11 Dub letní Platan javorolistý

12 Stromy jsou v období vegeta č ního klidu. P ř ijímají minimum vody a ž ivin. Zastavení č tvrté – prosinec 2009

13 Dub letní Platan javorolistý

14 Stromy jsou v období vegeta č ního klidu. Koruny strom ů jsou holé. Listí spadlé ze strom ů na podzim, odfoukl po okolí. Zastavení páté – leden 2009

15 Dub letní Platan javorolistý

16 Stromy jsou stále ve vegeta č ním klidu. Koruny strom ů jsou bez list ů. Zastavení šesté – únor 2009

17 Dub letní Platan javorolistý

18 Stromy po dlouhé zim ě se postupn ě probouzejí z období vegeta č ního klidu. Za č ínají p ř ijímat vodu a pupeny za č ínají rašit. Zastavení sedmé – b ř ezen 2009

19 Dub letní Platan javorolistý


Stáhnout ppt "Projekt ž ák ů ZŠ Kostelec n. Č. l. Kronika dubu a platanu 2008/2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google