Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti z tvorby ŠVP PhDr. Maria Bezchlebová NÚOV Září 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti z tvorby ŠVP PhDr. Maria Bezchlebová NÚOV Září 2008."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti z tvorby ŠVP PhDr. Maria Bezchlebová NÚOV Září 2008

2 RVP – tvorba a vydávání tvoří se zhruba 240 RVP pro různé úrovně vzdělávání v odborném školství (M,L,H,E,J, nástavby) 4 postupné vlny schvalování a vydávání jednotlivých RVP, 2007 – 2009/10 celkem je již vydáno 143 RVP, probíhá třetí vlna

3 Struktura RVP SOV 1.Charakteristika RVP SOV 2.Cíle SOV (vzdělávání pro 21. stol.) 3.Kompetence absolventa – klíčové, odborné 4.Uplatnění absolventa 5.Organizace vzdělávání 6.Kurikulární rámce pro oblasti vzdělávání 7.Rámcové rozvržení obsahů vzdělávání

4 Struktura RVP SOV - pokračování 8. Průřezová témata Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 9.Zásady tvorby ŠVP 10.Základní podmínky pro uskutečnění vzdělávacího programu 11.Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 12.Využití RVP ve vzdělávání dospělých

5 Tvorba ŠVP – obecné zásady ŠVP musí respektovat ustanovení RVP; zpracovává se komplexně - pro všechny ročníky; lze použít klasické zpracování ŠVP (UO), modulární, nebo kombinované zpracování; RVP stanoví, zda se dají vytvářet při tvorbě ŠVP různá zaměření daného oboru vzdělání.

6 Povinná/stanovená struktura ŠVP úvodní identifikační údaje profil absolventa charakteristika ŠVP učební plán přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP (viz tabulka 17 na str. 32 – Metodika) učební osnovy nebo vzdělávací moduly popis materiálního a personálního zajištění realizace ŠVP charakteristika spolupráce se sociálními partnery

7 Profil absolventa Je určen hlavně sociálním partnerům. Obsahuje: identifikační údaje popis uplatnění absolventa v praxi kompetence absolventa (odborné, obecné a klíčové) způsob ukončení vzdělávání, stupeň dosaženého vzdělávání, certifikát

8 Profil absolventa – časté nedostatky nahodilé uspořádaní odborných kompetencí, jsou obsaženy i dílčí kompetence – spíše to jsou výsledky výuky v jednotlivých předmětech; jsou převzaty všechny KK tak, jak jsou uvedeny v RVP; je třeba provést výběr toho, na co se škola především zaměří; jsou zcela pominuty všeobecně vzdělávací kompetence; PA je příliš dlouhý.

9 Charakteristika ŠVP Zpracovává se pro každou nabízenou formu vzdělávání. Obsahuje: popis celkového pojetí vzdělání organizace výuky způsob hodnocení žáků vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami realizace BOZP a požární prevence podmínky pro přijímání ke vzdělávání způsob ukončení vzdělání (hlavně část v kompetenci školy)

10 Charakteristika ŠVP – časté nedostatky Účelem charakteristiky je popsat, jak bude ŠVP realizován. Nedostatky: Nevyjadřuje zvláštnosti jednotlivých forem vzdělávání. Rozvoj KK a aplikace PT jsou vyjádřeny velmi formálně, bez vztahu k oboru vzdělání. Jsou vyjmenovány (zbytečně) téměř všechny výukové metody. Stylistika vykazuje neobratnosti.

11 Učební plán – časté nedostatky chybí součet hodinové dotace v ročníku a za celou dobu vzdělávání chyby v součtech vyučovacích hodin nevhodně zvolené názvy předmětů nevhodně zvolená návaznost předmětů a obsahu učiva názvy vyučovacích předmětů pouze ve zkratkách chybí zařazení praktického vyučování není jasné, zda jsou povinné 2 nebo jen 1 cizí jazyk

12 Učební osnova – časté nedostatky název osnovy neodpovídá obsahu předmětu není uveden celkový počet hodin a učivo není členěno do ročníků chyby ve formulaci pojetí vyučovacího předmětu/preambule didaktický systém předmětu není náležitě promyšlen (např. vzhledem k profilu absolventa) didaktický systém společenskovědní předmětů je poplatný ideologii bývalého režimu (aniž si to autoři uvědomují!) výsledky vzdělávání jsou obsahem nebo formou nevhodně stanoveny

13 Mýty kolem kurikulární reformy Žáci se nebudou učit vědomosti, ale jen dovednosti. Konec biflování! Kurikulární reforma spočívá v napsání ŠVP. Pilotní ŠVP je chápán jako vzor. Kurikulární reformě je možné se vyhnout. Kurikulární reforma je k ničemu – zbytečná zátěž.

14 Některé poznatky z hospitací Učitelé rozvíjejí KK a aplikují PT, aniž si to uvědomují. Je napsán ŠVP, ale výuka se s ním míjí. Pedagogické dovednosti učitelů jsou opravdu velmi různé, na reformě zcela nezávislé. Přístup k reformě nezáleží na věku učitelů.

15 Předpoklady pro pozitivní změny motivace pedagogických pracovníků finanční zajištění změn promyšlené a funkční DVPP zaměřené na plánované změny profesní rozvoj pedagogických pracovníků účinná pomoc a spolupráce sociálních partnerů přiměřená motivace a kázeň žáků

16 Závěr Děkuji pilotním školám za spolupráci. Děkuji přítomným za pozornost. Přeji hodně zdaru při tvorbě ŠVP a výuce podle něho. Případné dotazy ráda odpovím. Adresa: maria.bezchlebova@nuov.cz


Stáhnout ppt "Zkušenosti z tvorby ŠVP PhDr. Maria Bezchlebová NÚOV Září 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google