Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 25. 6. 2014, 10:00 hod. O DPADY – PROJEKT MOS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 25. 6. 2014, 10:00 hod. O DPADY – PROJEKT MOS."— Transkript prezentace:

1 1. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 25. 6. 2014, 10:00 hod. O DPADY – PROJEKT MOS

2 Cíl první schůzky pracovní skupiny Dohoda s partnery na výstupech analýz Finalizace SWOT analýzy Cíl druhé schůzky pracovní skupiny Varianty řešení První návrhy opatření Cíl třetí schůzky pracovní skupiny Finální návrhy opatření Projektové záměry O DPADY – PROJEKT MOS

3 Program setkání Zhodnocení dílčích výstupů analytické části Rozbor silných a slabých stránek Rozbor příležitostí a hrozeb Analýza cílových skupin Debata o současném stavu a potřebách obcí v ORP Chomutov Návrhy variantních řešení O DPADY – PROJEKT MOS

4 Stručné zhodnocení dílčích výstupů analýz Ing. Jan Bartoš, odborník na oblast rozvoje aglomerací Ing. Lenka Kynčilová, koordinátor projektu

5 Představení projektu Kontext a cíl –Projekt je zpracován na základě smlouvy o spolupráci se SMOČR. –Cílem je posílení meziobecní spolupráce v rámci ORP. Účel strategie –Vymezit možnosti spolupráce mezi obcemi v 5 oblastech: školství, sociální služby, odpadové hospodářství, doprava a volitelné téma. Uživatelé strategie –Obce správního obvodu, jejich obyvatelé, organizace obcí, mikroregiony, MAS, ziskový i neziskový sektor. O DPADY – PROJEKT MOS OS

6 Správní obvod ORP Chomutov Charakteristiky řešeného území: Počet obyvatel: 81786 Rozloha: 48 608 ha Počet obcí: 25 Města: Chomutov, Jirkov, Výslunní Obce: Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec

7 Vyhodnocení dotazníku č. 1 první část dotazníkového šetření formou řízeného rozhovoru proběhla u všech 25 obcí ORP a 1 DSO Oblasti, ve kterých se daří spolupráce se sousedními obcemi

8 Oblasti, ve kterých se naopak nedaří spolupráce se sousedními obcemi Největší bariéry meziobecní spolupráce

9 Oblasti dle vašeho názoru vhodné pro meziobecní spolupráci

10 Vyhodnocení dotazníku č. 2 druhá část dotazníkového šetření formou vyplňování online proběhla u 15 obcí ORP Oblasti, ve kterých obce spatřují největší výhody spolupráce

11 Jakým způsobem, by podle Vás měl stát finančně podporovat meziobecní spolupráci Co považujete za nejdůležitější faktor z hlediska organizačního a institucionálního, aby mohla vzniknout fungující spolupráce

12 Na jakou skupinu občanů se v současné době zaměřují aktivity vaší obce

13 Jaké jsou největší problémy U jakých témat v oblasti odpadového v oblasti odpadového hospodářstvíhospodářství, by Vaše obec mohla najít shodu s jinou obcí, a bylo by účelné spolupracovat

14 Jaké odpady v obci třídíte

15 O DPADY – PROJEKT MOS Rozbor silných a slabých stránek v oblasti odpadového hospodářství ORP Chomutov

16 O DPADY – PROJEKT MOS Silné stránky: více svozových společností v ORP (4) nadstandardní síť SD (5), SM (8), výkupen odpadů (27) v ORP zajištění pravidelného a dostatečného svozu dostatek rozmístěných kontejnerů a míst na KO a pro tříděný odpad možnosti pro svoz dalšího tříděného odpadu odpovídající technický stav zařízení pro nakládání s odpady Slabé stránky: vznik černých skládek ubývání občanů separujících odpad absence meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství malé pravomoci (možnosti) vůči nezodpovědným a neplatičům za odpad

17 O DPADY – PROJEKT MOS Rozbor příležitostí a hrozeb v oblasti odpadového hospodářství ORP Chomutov

18 O DPADY – PROJEKT MOS Příležitosti: vznik meziobecní spolupráce – pomoc, zkušenosti, výměna názorů vznik dalších meziobecních svozových společností (provozovatel obec) opatření pro zamezování vzniku černých skládek osvěta obyvatel pro třídění odpadu vybudování zařízení pro energetické využití odpadů využití možností dotací z operačních programů Hrozby: chybějící finance v rozpočtu obcí pro změny v oblasti odpadového hospodářství nízká podpora státu při budování třídíren a spaloven odpadů absence organizovaného tlaku obcí vůči svozovým společnostem nedostatečné legislativní změny růst cen za svoz odpadů narůstající netečnost občanů při separaci odpadů

19 O DPADY – PROJEKT MOS Analýza cílových skupin v oblasti odpadového hospodářství ORP Chomutov

20 O DPADY – PROJEKT MOS Návrhy variantních řešení problémů a potřeb v území

21 O DPADY – PROJEKT MOS Výstupy z analytických částí: 1. část (svozové společnosti, poplatky, zařízení, zátěže) 4 svozové společnosti, jejich „územní působení“ viz následující slidy Výše poplatku občana – roční poplatek (0,- Kč – 675,- Kč, průměr 376,- Kč) Doplatek na občana (ročně) z rozpočtu obce ( 0,- Kč – 1100,- Kč, průměr 413,- Kč) 5 sběrných dvorů, 8 sběrných míst, 27 výkupen odpadů (z toho 17 v aglomeraci CV-JI) Třídící linky – pouze Ekoselekt (separovaný) 5 kompostáren Žádná spalovna (nejblíže Ústí nad Labem) Využívané skládky – 1 x na území ORP (Vysoká Pec), 1x v těsném sousedství (Tušimice) Největší problém: černé skládky

22 O DPADY – PROJEKT MOS Svozové společnosti, které mají smlouvu s obcemi v ORP: TSmChomutova Krušnohorské služby a.s. Marius Pedersen a.s. Obec Otvice

23 Svozové společnosti vs. plocha

24 Výstupy z analytických částí: 2. část Produkce odpadů Celková produkce odpadů mírně stoupá (2008 277 tis. tun, 2012 284 tis. tun), tj. nárůst cca o 2% Největší množstevní zastoupení odpadů dle skupin: stavební a demoliční, včetně kont. zeminy, komunální odpady, odpady ze zařízení na zpracování Komunální odpad (dle vyproduk. množství): SKO, objemný odpad, BRKO, papír, kovy produkce KO klesá Klesající měrná produkce separovaného odpadu (lidé méně třídí) Biologicky rozložitelný odpad (do roku 2010 stoupá, od 2012 klesá) 3. část Nakládání s odpady Využití (všechny odpady): nejvíce materiálové – stoupající trend (pokles 2012), skládkování (tonážně cca 13x méně než materiálové), energetické využití a spalování = 0 Komunální odpad – materiálové využití klesá, skládkování stoupá Velký pokles celkového objemu materiálového využití separovaného odpadu (lidé méně třídí) BRO – materiálové využití neustále klesá, skládkování – kolísavé (2011-2012 stoupá) Finance celkem – náklady mírně stoupají, příjmy mírně klesají

25 O DPADY – PROJEKT MOS Varianty řešení problémů a potřeb: –Varianta č. 1: Aktivace veřejnosti pro vyšší separaci odpadu Zvýšení osvěty k třídění odpadů a dalšímu třídění separovaného odpadu. Lokální motivace obyvatel, navýšení rozsahu služeb a zvýšený tlak na obyvatele Předávání zkušeností jednotlivých obcí –Varianta č. 2: Spolupráce v oblasti černých skládek Finanční motivace občanů – snížení poplatků za odpad Předání zkušeností z jednotlivých obcí Zvýšení osvěty, začít s malými dětmi Aktivizace občanů (všímavý občan)

26 O DPADY – PROJEKT MOS Harmonogram dalších prací PRACOVNÍ SKUPINA : 25.6.2014 (st) 10:00 hod. ODPADY -------------------------------------------------------------------------- 9.7.2014 (st) 10:00 hod. ODPADY

27 Harmonogram dalších prací do 30. září 2014 ANALYTICKÁ ČÁST ( vč. VOLITELNÉ TÉMA ) do 20. prosince 2014 DOKUMENT S TRATEGIE ( NÁVRH - VŠECH 5 TÉMAT ) do 31. března 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS ELEKTRONICKY ) do 15. dubna 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS V LISTINNÉ PODOBĚ ) ------------------------------------------------------------------------------ 2. SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ do 30. dubna 2015

28 INFORMACE A PODKLADY K PROJEKTU od 15. 6. 2014 budou informace k projektu ke stažení na www.chomutov-mesto.czwww.chomutov-mesto.cz

29 Děkujeme za Vaši aktivní spolupráci


Stáhnout ppt "1. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 25. 6. 2014, 10:00 hod. O DPADY – PROJEKT MOS."

Podobné prezentace


Reklamy Google