Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_11."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_11 Závazky, vznik, (smlouvy) Téma sady:Člověk a právo Obor, ročník:Obchodní akademie, 2. ročník, Ekonomické lyceum, 3. ročník Datum vytvoření:duben 2013 Anotace: Obsah závazku, způsoby vzniku závazku, náležitosti nabídky, přijetí a odmítnutí nabídky, obsah smlouvy, forma smlouvy. Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 Závazky (smlouvy) Mezi kým vznikají závazky? Uměli byste zformulovat, co je obsahem a co předmětem závazku? Jak vznikají závazky? Uzavíráte nějaké závazky (smlouvy), popř. při jaké příležitosti?

3 Závazky a jejich obsah Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na plnění jako na pohledávku dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit, tj. dlužník je povinen něco dát, něco vykonat nebo nekonat, něco strpět. Plnění, které je předmětem závazku, musí být majetkové povahy a odpovídat zájmu věřitele, i když tento zájem není jen majetkový.

4 Vznik závazků Závazek vzniká ze smlouvy, z protiprávního činu, nebo z jiné právní skutečnosti, která je k tomu podle právního řádu způsobilá. Například způsobená škoda, bezdůvodné obohacení. Jaké znáte smlouvy? Umíte u nich určit, kdo je věřitel a kdo dlužník? Určete, co je obsahem některých typických smluv.

5 Příklady smluv, a obsah závazků Kupní a smlouva. Obsahem je něco dát. (Vztah mezi kupujícím, prodávajícím.) Smlouva o dílo. Obsahem je zhotovit výrobek. (Vztah mezi zhotovitelem a objednatelem.) Nájemní smlouva. Obsahem je umožnit (strpět)užívání bytu. (Vztah mezi pronajímatelem a nájemcem.) Smlouva o výpůjčce. Obsahem je užívat vypůjčenou věc a nepřenechat vypůjčenou věc k užívání jiné osobě. (Vztah mezi půjčitelem a vypůjčitelem.) Licenční smlouva. Obsahem je oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví. (Poskytovatel a nabyvatel.)

6 Smlouva Je souhlasný projev vůle účastníků obou stran právního vztahu. Smlouva je uzavřena jakmile si strany ujednaly její obsah, svobodným ujednáním v mezích právního řádu. Nevyhovuje-li účastníkům žádný typ pojmenované smlouvy, mohou uzavřít smlouvu atypickou. Získané důvěrné údaje nesmí být zneužity. Obohatí-li se tím jedna strana, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

7 Návrh – nabídka Z návrhu na uzavření smlouvy (dále jen „nabídka“ - oferta) musí být zřejmé, že ten, kdo jej činí, má úmysl uzavřít určitou smlouvu s osobou, vůči níž nabídku činí. Nabídka má obsahovat podstatné náležitosti, formulována tak, aby smlouva mohla být uzavřena jednoduchým a nepodmíněným přijetím, vůli navrhovatele být smlouvou vázán při přijetí nabídky. Nabídka ústní (přijata bezodkladně), písemná (ve lhůtě uvedené).

8 Zrušení nabídky Nabídka je neodvolatelná výslovným vyjádřením, dohodou stran, plyne-li z jejich předchozího obchodního styku, vyplývá-li ze zvyklostí. I když je nabídka neodvolatelná, lze ji zrušit, pokud zrušovací projev dojde druhé straně před doručením nabídky nebo alespoň současně s ním. Nabídka zaniká odmítnutím.

9 Přijetí nabídky Osobou, které je nabídka určena, projeví-li s ní včas souhlas. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nejsou. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku. Dle zvyklostí může být nabídka přijata, poskytnutím nebo přijmutím plnění.

10 Obsah smlouvy Typické smlouvy (v zákoně pojmenované) jejich obsah zahrnuje podstatné náležitosti. Smlouvy jako typ v zákoně neupravené (nepojmenované) jejich obsah záleží na dohodě stran. Je-li smlouva bezúplatná, má se za to, že se dlužník chtěl zavázat spíše méně než více. Ujednání o určité části obsahu smlouvy dodatečně - je podmínkou účinnosti uzavřené smlouvy.

11 Obsah smlouvy Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy, mezi podnikateli lze určit i pouhým odkazem na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi. Doplnění obsahu smlouvy – podle ujednané lhůty, jinak do jednoho roku. Nenavrhne-li doplnění oprávněná strana, smlouva se od počátku ruší.

12 Forma smlouvy slovy (ústně, písemně), z okolností je zřejmá vůle stran ujednat její náležitosti, veřejnou nabídkou. Dohodnou-li se strany, že pro uzavření užijí určitou formu, má se za to, že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. (Platí i pro písemnou formu.) Stanoví-li zákon, že je k účinnosti smlouvy třeba rozhodnutí určitého orgánu, je smlouva účinná tímto rozhodnutím.

13 Prameny a literatura Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník RYSKA, Radovan a Monika PUŠKINOVÁ. Právo pro střední školy: podle nového občanského zákoníku. Vyd. 7., V nakl. Eduko 1., přeprac. Praha: Eduko, 2012, 86 s. ISBN 978-80-87204-57-3. Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_11."

Podobné prezentace


Reklamy Google