Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ A TECHNICKÉHO KRESLENÍ Konstruování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ A TECHNICKÉHO KRESLENÍ Konstruování."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ A TECHNICKÉHO KRESLENÍ Konstruování

2 Cíle přednášky Seznámení studentů s metodikou konstruování ve strojírenství a základy technického kreslení a tvorby výkresové dokumentace.

3 Obsah přednášky 1. Metodika konstruování - konstrukční proces, - technologičnost, - technologie výroby. 2. Volba materiálu - volba polotovaru, - přídavky na opracování a technologické přídavky, - TZ a CHTZ (tepelné a chemicko-tepelné zpracování). 3. Základy technického kreslení - tvorba technické dokumentace a normalizace,

4 Obsah přednášky - zobrazování na výkresech, - pravidla pro zobrazování, - řezy a průřezy, - kótování, - tolerování rozměrů a geometrické tolerance, - struktura povrchu, - závity. 4. Počítačová podpora konstruování (CAD) - úvod do 2D a 3D CAD.

5 Metodika konstruování Konstrukční proces – slouží k dosažení požadovaného cíle. Podle způsobu myšlení: - intuitivní (okamžitý nápad), - systematický (využívá se vědeckých metod a poznatků – analýzy, syntézy a abstrakce), - normativní (zúročení současného poznání, literatury a norem). Konstruování – činnost konstruktéra vedoucí k vytvoření technického předmětu (výrobku), který musí splňovat požadované parametry.

6 Metodika konstruování Řešení konstrukčního procesu – algoritmus spočívající v analýze parametrů řešení – koncepčním návrhu – výběru varianty návrhu – návrhovém výkresu (projektu) – výrobním výkresu – prototypu –je ukončen výrobou!! Součástí návrhového výkresu (projektu) je návrhová sestava a technická zpráva, která obsahuje popis řešení, zadání, výpočty, případně zvláštní požadavky (materiálové, provozní) !! Prototyp – zkušební vzorek (1 nebo více kusů).

7 Metodika konstruování Technologičnost konstrukce – zajišťuje, že konstrukcí, tvarem, materiálem bude výrobek splňovat požadovanou funkci, životnost a zároveň bude výroba co nejefektivnější! Technologičnost: 1) Hledisko konstrukce - optimální dimenzování (z hlediska výpočtů), - unifikace a typizace, - tvarová složitost (tvar s ohledem na technologii výroby, volbu nástrojů, tl. stěn), - volit optimální přesnost, drsnost (vyšší přesnost a nároky na obrábění zvyšují cenu !!)

8 Metodika konstruování 2) Hledisko technologické a materiálové - volba technologie podle sériovosti (technologie tváření, slévání, obrábění, lisování apod.), - ekonomické hledisko volby technologie, - optimální volba materiálu a TZ nebo CHTZ, - optimální využití polotovarů a přídavků na obrábění. Dodržením všech těchto hledisek se dosáhne potřebné funkce výrobku za účelem co nejnižších nákladů (nízké výrobní ceny)!

9 Metodika konstruování Technologie výroby Kriteria podle počtu vyráběných kusů: - kusová výroba (vyžaduje univerzální stroje a kvalifikovanou pracovní sílu), - sériová a hromadná výroba (vyžaduje vysokou automatizaci, nároky na obsluhu mohou být nízké). Další hlediska: - materiálové a pevnostní požadavky, - rozměry, hmotnost, tvarová složitost.

10 Metodika konstruování Návrh konstrukčního řešení bývá většinou kompromis. Mohou se totiž objevovat protichůdné požadavky! Kriteria podle počtu vyráběných kusů: - kusová výroba (vyžaduje univerzální stroje a kvalifikovanou pracovní sílu), - sériová a hromadná výroba (vyžaduje vysokou automatizaci, nároky na obsluhu mohou být nízké). Další hlediska: - materiálové a pevnostní požadavky, - rozměry, hmotnost, tvarová složitost.

11 Metodika konstruování Návrh konstrukčního řešení bývá většinou kompromis. Mohou se totiž objevovat protichůdné požadavky! A – obrobek (z tvářeného materiálu), B – odlitek, C – výkovek, D – výlisek, E – svarek.

12 Volba materiálu Hutní materiál (tvářené polotovary) – tyče, U, I – profily, plechy apod. Při výrobě součásti je třeba volit přídavky: - na obrábění (u obrobků nebo u funkčních ploch odlitků, výkovků). - technologické (úkosy a zaoblení - související s danou technologií).

13 Označování polotovarů Př. hustoty materiálů: - ocel (7850 kg/m3) - slitiny Al (2700 kg/m3) - slitiny Cu (8900 kg/m3)

14 Volba materiálu Označování dle ČSN - oceli ke tváření.

15 Volba materiálu Označování dle EN: - Číselné označování (ČSN EN 10027-2) - Značky vytvořené na základě použití a mechanických nebo fyzikálních vlastností (ČSN EN 10027-1) S nnn = oceli pro ocelové konstrukce (P = pro tlakové nádoby, L = oceli na potrubí, E = oceli pro strojní součásti) Př. P 355 NH – ocel pro talkové nádoby, normalizačně žíhaná, pro vysoké teploty. - Oceli označené podle jejich chemického složení

16 Volba materiálu TZ a CHTZ: TZ je proces ovlivňující vlastnosti a strukturu slitin Fe (i některých neželezných kovů). Nejpoužívanější druhy TZ u ocelí: - žíhání, - kalení, - zušlechťování (kalení+popouštění). CHTZ je proces využívající určitého chemického prvku vstupujícího do procesu TZ k zlepšení mechanických vlastností povrchu součásti: - uhlíku (cementace) nebo dusíku (nitridace).

17 Technické kreslení 1. Výkresy ve strojírenství. 2. Tvorba výkresové dokumentace – zásady a pravidla. 3. Počítačová podpora konstruování. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Architect.png

18 Technické kreslení Strojnické výkresy jsou základním dorozumívacím prostředkem v procesu konstruování. Druhy strojírenských výkresů: - náčrt (zhotovený od ruky, bez ohledů na měřítko), - originál (zhotovený s využitím kreslících pomůcek při dodržení závazných pravidel), - kopie (zhotovená z originálu rozmnožovacími způsoby). Podle určení mohou být výkresy: - výkres součásti, - výkres sestavení, - výkres montážní. Specifické výkresy – diagram, schéma, zvláštní výkres,..

19 Technické kreslení Zhotovování technické a výkresové dokumentace podléhá normalizaci. Platí soubor závazných pravidel – technických norem. V ČR: - normy státní – ČSN, - normy evropské – EN, - normy mezinárodní – ISO. Normy převzaté – ČSN ISO, ČSN EN. Výkon státní správy v oblasti normalizace v ČR zabezpečuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ( ÚNMZ ). Technickou normalizaci po věcné stránce zabezpečuje Český normalizační institut ČSN.

20 Technické kreslení Formáty výkresů ČSN ISO 5457 – norma definuje rozměry výkresů. Formáty ISO-A se používají přednostně. Prodloužené a zvlášť prodloužené formáty.

21 Technické kreslení Náležitosti výkresového listu:

22 Technické kreslení Výkresový list (oříznutá kopie) se skládá do formátu velikosti A4, popisové pole musí být na vrchní straně. Originál se neskládá!

23 Technické kreslení Tloušťky čar na výkresech v mm: 0,130,180,250,350,50,71,01,42 Př: tenká:tlustá:velmi tlustá=1:2:4 (0,25:0,5:1,0) Výška písma v mm: 1,82,53,557101420 Typ měřítka: Skutečná velikost 1:1 Měřítko zvětšení2:15:110:120:150:1 Měřítko zmenšení1:21:51:10..

24 Typy čar

25 Technické kreslení Technické písmo může být vytvořeno: psaním od ruky, pomocí šablony, kreslícím zařízením.

26

27 Technické kreslení Zobrazování na technických výkresech K tomu, aby bylo možné zobrazit 3D tělesa pomocí 2D se využívá různých zobrazovacích metod. Existují dva typy zobrazení: - 3D prostorové zobrazení (axonometrické promítání) - 2D plošné zobrazení (kosoúhlé, pravoúhlé, středové promítání) K zobrazování předmětů na strojírenských výkresech se používá pravoúhlé promítání: - Promítání v 1. kvadrantu (ISO – E, promítání „evropské“), - Promítání v 3. kvadrantu (ISO – A, promítání „americké“).

28 Technické kreslení

29

30 Pravidla pro zobrazování na výkresech: - Počet obrazů volíme co nejmenší (ale takový aby bylo těleso úplně zobrazeno. - Pro umisťování a zobrazování pohledů platí pravidla pravoúhlého promítání. - Hlavní pohled (zepředu) by měl co nejvíce vystihovat tvar předmětu. - Předmět by měl být zobrazen ve funkční poloze nebo v poloze vhodné pro výrobu.

31 Technické kreslení Pohledy nakreslené dle zvolené metody promítání se neoznačují - sdružené pohledy. Pohledy neodpovídající metodě promítání se musí označit - nesdružené pohledy (na obr. pohled A).

32 Technické kreslení Částečný pohled (obr. a) a pootočené pohledy (b, c). Rozvinutý pohled.

33 Technické kreslení D alší přípustné možnosti zobrazení součástí na výkresech.

34 Technické kreslení Řez nebo průřez má usnadnit vytvoření představy o tvaru součásti. Řez se kreslí především u dutých součástí pro zobrazení vnitřních neviditelných tvarů. Řez – zobrazení částí tělesa, které leží v rovině řezu a za ní. Průřez – zobrazení částí tělesa přímo v řezné rovině.

35 Technické kreslení Kreslení řezů a šrafování.

36 Technické kreslení Označování řezů, lomené řezy.

37 Technické kreslení Poloviční řez (a) a místní řez (b). a)b) Tvarové podrobnosti.

38 Technické kreslení Průřez další možnosti kreslení. Obrysy výchozího a konečného tvaru (polotovary).

39 Technické kreslení Kótování – zásady a pravidla 1. Kóta je číslo určující velikost rozměrů nebo polohu předmětu bez ohledu na měřítko. 2. Délkové rozměry na výkrese se kótují v milimetrech. 3. Rovinné úhly se kótují v úhlových stupních a značky jednotek se uvádí vždy. 4. Každý prvek na výkrese se kótuje pouze jednou. 5. Kóty se umisťují do pohledu nebo řezu, v němž je jasný vztah ke kótovanému prvku. 6. Všechny informace o rozměrech potřebné k úplnému popsání předmětu musí být uvedeny na výkrese. 7. Kótovací čáry se nemají protínat, nesmí splývat s jinou čarou (osou, hranou)!!

40 Technické kreslení Provedení kót, hraničící šipky.

41 Technické kreslení Zásady kótování a kótování zkosení.

42 Technické kreslení Kótování průměrů.

43 Technické kreslení Kótování poloměrů.

44 Technické kreslení - řetězcové kótování, - kótování od společné základny, - smíšené kótování (kombinace předchozích dvou).

45 Technické kreslení Kótování děr a sklonů.

46 Technické kreslení Další možnosti kótování – kuželů a hranolů.

47 Technické kreslení Další možnosti kótování – přechodů a opakujících se prvků.

48 Technické kreslení Tolerování délkových rozměrů Předepsané rozměry jsou pouze teoretické! Výrobou vznikají nepřesnosti způsobené: - technologií výroby, - vlastní výrobou (otupený nástroj, apod.), - lidským faktorem. Tolerování – předepisování rozměrů v mezích. Netolerované rozměry dle ISO 2768-f až v.

49 Technické kreslení U funkčních rozměrů je nutné předepsat tolerance pomocí: - mezních úchylek, - tolerančních značek.

50 Technické kreslení Toleranční značky - tolerovaný rozměr se skládá z jmenovitého rozměru a toleranční značky (Př. 100H7). 20 tolerančních stupňů: IT 0-5 měřidla, IT 6-11 běžná výroba. Grafické znázornění tolerančních polí:

51 Technické kreslení Jmenovitý rozměr (JR, nulová čára) – základní rozměr vůči, kterému jsou vztaženy tolerance. Horní mezní rozměr (HMR, hmr) a dolní mezní rozměr (DMR, dmr) – hraniční rozměry, skutečný rozměr musí ležet mezi těmito rozměry jinak se jedná o zmetek. Horní mezní úchylka (ES, es) vyjadřuje rozdíl mezi HMR (hmr) a JR. Dolní mezní úchylka (EI, ei) vyjadřuje rozdíl mezi DMR (dmr) a JR. Tolerance je rozdíl mezi HMR (hmr) a DMR (dmr), udává se jako kladné číslo a vyjadřuje dovolenou nepřesnost výroby.

52 Technické kreslení Toleranční značka = toleranční pole A-ZC (díry) a-zc (hřídele) + toleranční stupeň IT 0-18

53 Technické kreslení Uložení je vzájemný stav dvou strojních součástí (hřídel zasunutý do díry) : - uložení s vůlí – umožňuje vzájemný pohyb součástí, - uložení s přesahem – zaručuje vzájemnou nepohyblivost, - uložení přechodné – v závislosti na rozměrech se může vyskytovat vůle nebo přesah.

54 Technické kreslení V praxi existují dvě základní toleranční soustavy: - soustava jednotné díry (tol. vztaženy k tol. poli díry - H), - soustava jednotného hřídele (k tol. poli hřídele - h).

55 Technické kreslení Geometrické tolerance K správné funkci součásti je třeba kromě tolerance rozměrů uvažovat i geometricky správný tvar funkčních ploch. Na výkrese se obecně předepisují: ISO 2768 – mK, kde poslední písmeno značí přesnost M – nejvyšší, K – střední, L – nejnižší přesnost. Geometrické tolerance se mohou vztahovat k jednomu prvku (rovinnost, kruhovitost..) nebo k více prvkům (kolmost rovnoběžnost, házení..)

56 Technické kreslení

57 Geometrické tolerance přímosti a rovinnosti.

58 Technické kreslení Geometrické tolerance kruhovitosti a válcovitosti.

59 Technické kreslení Geometrické tolerance rovnoběžnosti a kolmosti.

60 Technické kreslení Zásady kreslení značek na výkrese.

61 Technické kreslení Vztah mezi geometrickou tolerancí a tolerancí rozměru. Tímto pravidlem se stanovují vztahy mezi tolerancemi rozměrů (délek a úhlů) a tolerancemi geometrickými. Výkresy, na které je vztaženo pravidlo nezávislosti se označují v popisovém poli nebo jeho blízkosti. TOLEROVÁNÍ ISO 8015 se doplňuje ISO 2768 – mK m - třída přesnosti délkových a úhlových rozměrů. K - třída přesnosti geometrických tolerancí.

62 Technické kreslení Struktura povrchu Funkce součásti závisí, kromě délkových a geometrických tolerancí, i na nerovnostech, které na výrobku zůstávají po příslušné technologii výroby. Jde o nerovnosti, které na povrchu součásti zanechává např. řezný nástroj, brusivo, jiskrový výboj, otisky forem apod. - Nedokonalosti povrchu – rýhy, trhliny, póry, staženiny, koroze; způsobené náhodně výrobou a skladováním: nezahrnují se do hodnocení struktury povrchu!! - Struktura povrchu – opakované i náhodné úchylky geometrického tvaru. Člení se na: Drsnost povrchu (složku s nejmenší roztečí nerovností), vlnitost povrchu a základní profil (složku s největší roztečí nerovností).

63 Technické kreslení Speciálními přístroji se měří profil drsnosti (R-profil).

64 Technické kreslení

65

66 Zásady pro kreslení značky na výkrese:

67 Technické kreslení Varianty značek struktury povrchu: - značka označující povrch obrobený i neobrobený (a), - značka označující povrch obrobený (b), - značka označující povrch neobrobený (c). Varianty značek: (a-f)

68 Technické kreslení Orientace značek a jejich umisťování.

69 Technické kreslení Pokud se na výkrese vyskytuje více požadavků na strukturu povrchu, předepíše se převládající značka před závorku a ostatní požadavky se zapíší v oblých závorkách nad popisové pole.

70 Technické kreslení Předepisování úpravy povrchu. Pokud se u součásti požadují specifické vlastnosti (např. tepelné zpracování, nátěr apod.) je třeba tuto okolnost uvést slovně nad popisové pole.

71 Technické kreslení Závity Závit je základním tvarovým prvkem šroubového spoje (šroubu a matice). Závity jsou vnější (šrouby) nebo vnitřní (matice). Závity podle vinutí: - Pravé nebo levé. Některé závity jsou vyráběny jako vícechodé (několik šroubovic ve vzdálenosti rozteče od sebe). Přehled nejpoužívanějších závitů a jejich profilů je uveden v normách (strojnických tabulkách) Nejběžnější typy závitů: metrický, Whitworthův, trubkový, oblý, lichoběžníkový.

72 Technické kreslení Vytvoření šroubovice.

73 Technické kreslení Kreslení závitů. Všechny normalizované závity se zobrazují zjednodušeně (nakreslením průmětů válců odpovídajících velkému a malému průmětu závitu) !! - u vnějšího závitu se velký průměr zobrazuje tlustou čarou a malý průměr souvislou tenkou čarou (a). - u vnitřního závitu se kreslí velký průměr = souvislou tenkou, malý průměr = souvislou tlustou čarou(b).

74 Technické kreslení Neviditelné závity se kreslí čárkovanou tenkou čarou nebo tlustou čárkovanou (a, b dole). Nenormalizované závity je třeba plně zobrazit a zakótovat.

75 Technické kreslení Závity vnější i vnitřní se kótují udáním značky druhu závitu a funkční délkou. U závitů s krátkým nebo dlouhým výběhem (závitu) je nutno tento zakótovat.

76 Technické kreslení Závity s jiným než hrubým stoupáním se musí označit např. M12x1, Levý závit se označí LH, např. M12 LH.

77 Technické kreslení Drážky za závitem jsou normalizovány dle ČSN 02 1036 a ČSN 02 1037. Závity lze tolerovat pro jednotlivá uložení např. M16-7H/6e. Tolerování závitu šroubu: př. M16-6e. Tolerování závitu matice: př. M16-7H.

78 CAD Počítačová podpora konstruování CAD – Computer Aided Design (počítačová podpora konstruování). Počítačová podpora konstruování v oblastech: - Strojírenství, - Stavebnictví, - Elektrotechnice, - Vzdělávání.

79 CAD 2D CAD Tradiční způsob 2D zobrazování je nejstarším způsobem zobrazování strojních součástí. Nevýhodou jsou vyšší nároky na představivost. Pro optimální využití, je třeba zvládnout zásady technického kreslení a normalizace. Výhodou je snadno dostupné programové vybavení a často bezplatná licence pro nekomerční účely.

80 CAD 3D CAD Člověk vnímá objekty prostorově a proto je mu mnohem bližší modelování v 3D. Tento moderní způsob konstruování vychází z tzv. parametrického modelování založeného na předpokladu, že model je matematicky popsán pomocí parametrů. Výhodou je, že vygenerování výkresu podle zásad technické normalizace zajišťuje samo jádro programu. Tím se omezuje riziko chyb a navrhování výrobků se stává tvůrčí činností. Nevýhodou jsou vyšší nároky na HW.

81 CAD S ystémy CAD rozdělujeme do tří generací podle jejich komplexnosti: I. generace CAD programů – je vhodná jen pro konstruování v 2D. Neobsahuje nástroje pro tvorbu prostorových modelů. Nejznámějším představitelem je AutoCAD LT. Patří sem však i řada volně šířených a bezplatných programů jako např. Double CAD XT, Blue CAD, Ally CAD Freeware apod. II. generace CAD programů – jejich předností je univerzálnost. Jsou primárně vhodné pro tvorbu výkresové dokumentace, ale obsahují i 3D modeláře a vývojové nástroje pro práci s objekty. Programy jako AutoCAD nebo ProgeCAD jsou snadno dostupné, s optimální užitnou hodnotou cena/výkon. III. generace CAD programů – je založena na parametrickém modelování (3D CAD) s návazností na CAM, CAE. K nejznámějším patří SolidEdge, SolidWorks, Inventor nebo Catia, Pro/Engineer.

82 CAD 3D CAD technologie (Autodesk Inventor). http://www.cadstudio.cz/

83 CAD Využití CA (computer aided) technologie : - návrh, - výroba, - kontrola, - distribuce. Kromě CAD se uplatňují i další technologie: CAM - Computer Aided Manufacturing (počítačová podpora výroby). CAE - Computer Aided Engineering (počítačová podpora inženýrských analýz).

84 CAD

85 Literatura Doporučená literatura: [1] Svoboda, P. a kol. Základy konstruování. Brno: Cerm, 2008, 234 s. [2] Sobek, E. a kol. Základy konstruování návody pro konstrukční cvičení. Brno: Cerm, 2004, 111+53 s. [3] Kletečka, J., Fořt, P. Technické kreslení. Brno: Computer Press, 2007, 252 s. [4] Drastík, F. Technické kreslení podle mezinárodních norem I. Ostrava: Montanex, 1994, 228 s.


Stáhnout ppt "ÚVOD DO ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ A TECHNICKÉHO KRESLENÍ Konstruování."

Podobné prezentace


Reklamy Google