Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_PRAVO_12 Majetková práva k cizím věcem Téma sady:Právo Obor, ročník:Veřejnosprávní činnost, 1.ročník Datum vytvoření:duben 2013 Anotace: Definice pojmu věcná práva k cizím věcem dle občanského zákoníku, vymezení pojmů : věcné břemeno, zástavní právo, služebnost, zadržovací právo, dědické právo, závěť. Metodický obsah: Výklad nového učiva, vysvětlení pojmu majetková práva k cizím věcem, právní úpravy správy cizího majetku a dědění majetku - přiřazování pojmů k příkladům z praxe.

2 ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA MAJETKOVÁ PRÁVA ABSOLUTNÍ - ZÁKLADNÍ DĚLENÍ  K vlastním věcem.  K cizím věcem. ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA  Působí všeobecně vůči každé osobě (př.právo vlastnictví).  Vlastník má nad svým majetkem absolutní moc.  Ostatním je všeobecně uložena povinnost nezasahovat do cizího absolutního práva. Úkol: Zařaďte, kam patří autorské právo a zástavní právo. Obr.1 Majetek (1)

3 VĚCNÁ PRÁVA K CIZÍM VĚCEM DEFINICE  Jsou věcná práva, jejich obsahem jsou pouze určitá oprávnění nad věcí, která oprávněnému nepatří (opakem vlastnictví).  Mají často zajišťovací funkci, zejména k pohledávce vůči vlastníkovi věci. Obr. 2 Člověk a právo (2)

4 PRÁVO STAVBY DEFINICE  Věcné právo osoby (stavebníka) mít stavbu na pozemku jiného vlastníka.  Nabývá se smlouvou mezi stavebníkem a vlastníkem, ale též vydržením nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.  Vzniká zápisem do veřejného seznamu.Platí  Právo stavby přechází na dědice.  Stavebník - předkupní právo k pozemku.  Vlastník - předkupní právo k právu stavby.

5 VĚCNÁ BŘEMENA SLUŽEBNOST DEFINICE  Věcné břemeno neboli služebnost - povinnost vlastníka něco trpět nebo něčeho se zdržet ve prospěch oprávněné osoby. VZNIK A ZÁNIK SLUŽEBNOSTI  Služebnost se nabývá smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo vydržením. Vzniká zápisem do veřejného seznamu.  Zaniká změnou služebné věci (nemůže sloužit původnímu účelu), uplynutím doby, smrtí oprávněného člověka nebo zánikem právnické osoby.

6 SLUŽEBNOST ROZLIŠENÍ POZEMKOVÁ  Právo odpovídající takovému břemenu je spojeno s vlastnictvím nemovitosti (např. s vlastnictvím domu spojeno právo čerpat vodu ze studny na sousedním pozemku).OSOBNÍ  Právo z ní vyplývající patří jiné osobě (např. původní majitel domu má právo doživotního bezplatného bydlení v prodaném domě). Obr. 3 Dům (3)

7 ZÁSTAVNÍ PRÁVO ZÁSTAVA - DEFINICE  Věc určená k zajištění pohledávky (movitá i nemovitá věc, cenný papír či jiná pohledávka). ZÁSTAVNÍ PRÁVO  Slouží k zajištění pohledávky pro případ, že nebude dlužníkem včas a řádně splněna.  Zřizuje se zástavní smlouvou.  Zaniká až zánikem zajištěné pohledávky (zaplacením), uplynutím dohodnuté doby, písemnou dohodou apod.). Úkol: Zaniká zástavní právo přechodem vlastnictví k zástavě?

8 ZADRŽOVACÍ PRÁVO RETENČNÍ PRÁVO ZADRŽOVACÍ PRÁVO - DEFINICE  Retenční právo tzv. zajišťovací právo - podstata = oprávnění držitele zadržet cizí movitou věc, kterou má oprávněně u sebe k zajištění své pohledávky. VZNIK A ZÁNIK ZADRŽOVACÍHO PRÁVA  Vzniká jednostranný úkonem oprávněného tzn.vyjádřením jeho vůle věc zadržet.  Zaniká zánikem zajištěné pohledávky (zaplacením), zánikem zadržené věci, dobrovolným jejím vydáním apod. Úkol: Uveďte příklady zadržovacího práva.

9 DĚDICKÉ PRÁVO DĚDICKÉ PRÁVO - DEFINICE  Je souhrn právních norem, které upravují přechod majetku zemřelého na jeho právní zástupce (dědice). ZPŮSOBY DĚDĚNÍ  ZÁVĚT - přání občana – je prioritním právem - přednost před děděním ze zákona.  DĚDICKÁ SMLOUVA - forma veřejné listiny mezi zůstavitelem a druhou stranou, která dědí.  ZE ZÁKONA - dědí příbuzné a blízké osoby dle dědických tříd.

10 KONTROLNÍ OTÁZKY  Vysvětlete, co to jsou věcná práva k cizím věcem?  Vysvětlete, co si představujete pod pojmem právo stavby?  Co rozumíte pod pojmem věcné břemeno? Uveďte příklady.  Charakterizujte, jak rozlišujeme služebnost.  Jakým způsobem lze dědit? Co rozumíte pod pojmem dědická skupina?  Jaké postavení má dědění ze závěti?  Kdo může být neopomenutelným dědicem? V jakých případech lze vydědit potomka?

11 ZDROJE OBRÁZKŮ  Obr.1 [online]. [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/11/16/25/house-28776_640.png?i  Obr.2 [online]. [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/11/26/18/04/clause-67401_640.jpg?i  Obr.3 [online]. [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/02/15/34/buildings-24782_640.png?i

12 AUTORSKÁ PRÁVA A CITACE  MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Nový občanský zákoník. [online]. [cit. 30.11.2012]. Dostupný na WWW: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html  RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. 7. vyd. Praha: Eduko první,přepracované, 2012, 88 s. ISBN 978-80-87204-573.  ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 12., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 406 s. ISBN 978-80-7179-343-4.  Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Tato prezentace je autorským dílem.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google