Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Korupce Darování je efektivní, když chcete potěšit,poctít….. A když to tak obdarovaný pochopí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Korupce Darování je efektivní, když chcete potěšit,poctít….. A když to tak obdarovaný pochopí."— Transkript prezentace:

1 Korupce Darování je efektivní, když chcete potěšit,poctít….. A když to tak obdarovaný pochopí

2 Dovolil jsem si švestičky z naší zahrádky!

3 „ Lidé buď chtějí méně korupce, nebo větší šanci podílet se na ní. A protože mne stále nikdo nechce korumpovat, z logiky předchozí věty jsem se rozhodl proti korupci bojovat.“ pracovník Transparency International Vznik termínu: Rumpere – zlomit, přetrhnout, Corruptus – zlomený (následek, dotyčný je přinucen ke změně postojů), znečištěný, zkažený, podplacený, zvrhlý Proč a jak? „Moc korumpuje“ Klientismus - rozdělování se řídí pravidly známostí, protekcí a lidí zapojených do určité klientské sítě (nepotismus – na základě příbuzenství). Need vs. greed corruption – úplatek z nouze či z chamtivosti Výše úplatku - přímá úměra mezi částkou a podlehnutím Kalkul rizika (KR) = hranice úplatku, který se vyplatí vs. možnost odhalení a výše postihu Korupční klima – názor lidí, že úplatky jsou samozřejmost, patří do současné společnosti, zneužívání úředních pravomocí, dávání a braní úplatků je pro obyvatele dané země samozřejmým a morálně omluvitelným chováním. Jsou dva pohledy: 1. jak je tolerováno 2. jak je člověk ochoten se podílet Nastavení systému kontroly a sankcí Kult rychlého zbohatnutí - „mám právo být šťasten, osobní prospěch“ Reputace skupiny – „plním očekávání“

4 Malá (petty) korupce Záměrně nepřehledná regulace pravidel Zatemňování pravidel Podplácení kompetentních osob Korupce „bez krádeže“ – urychlení Zneužití veřejné moci/svěřených pravomocí nebo veřejných zdrojů pro vlastní prospěch

5 Priority Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 Výkonná a nezávislá exekutiva – přijetí zákona o státní službě a jeho důsledné uvádění do praxe, prosazení nového zákona o státním zastupitelství. Transparentnost a otevřený přístup k informacím – elektronická Sbírka zákonů, Sbírka mezinárodních smluv, elektronický legislativní proces, předložení novely zákona o střetu zájmů, zpřísnění systému financování politických stran, předložení zákona o centrálním registru, vytvoření závazných standardů pro nominaci zástupců státu. Hospodárné nakládání s majetkem státu – příprava nových pravidel pro zadávání veřejných zakázek, předložení návrhu zákona, který zajistí transparentnost vlastnictví, podpora centrálních nákupů a elektronických aukcí, rozšíření pravomocí NKÚ, vytvoření zákona o vnitřním řízení a kontrole. Rozvoj občanské společnosti – přijetí legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce (whistleblowerů). Strategie vlády v boji s korupcí 2006 - Prevence, Průhlednost, Postih

6 Whistleblower - oznamovatel Ten, kdo upozorní na závažné nekalé jednání, které může ohrozit nebo poškodit veřejný zájem (blow the whistle = angl. zapískat na píšťalku, tj. varování, upozornění, že se nehraje podle pravidel). Oznamovatel jedná v dobré víře a nesleduje vlastní prospěch Nelze použít provokaci (pouze u GIBS - generální inspekce bezpečnostní sborů) Situaci nelze vyřešit interními mechanismy (zaměstnanec x zaměstnavatel) V ČR neexistuje speciální zákon na ochranu oznamovatelů, pouze obecná ochrana podle pracovně-právních předpisů, správního řádu, občanského zákoníku a antidiskriminačních předpisů. Předpis č. 137/2001 Sb. „Zákon na ochranu svědka“ řeší závažnější případy trestních svědectví Motivační prostředky ???? Jak chápeme informátora? Jako pozitivní byly hodnoceny výrazy oznamovatel, řešitel, poctivec nebo upozorňovatel Jako negativní byly hodnoceny výrazy jako udavač, práskač, bonzák nebo potížista Mezi ambivalentní byly řazeny výrazy dobrodruh, idealista, naivka, informátor, aktivista, sebevrah, kamikadze. Odměna! % zachráněných prostředků

7 Ochrana se blíží.. Trumf proti korupci: nahlásíte nepravost, stát vás ochrání před odplatou Whistlebloweři mají šanci, že se dočkají ochrany. Stát jim možná dá jistotu, že je jejich oznámení nepřipraví o práci. Pokud by byli propuštěni v době mezi tím, kdy podali oznámení a kdy dostali ochranný status, mohli by se vrátit a získali by zpět ušlou mzdu. Nový zákon by měl chránit zaměstnance v pracovním poměru, zaměstnance ve státní službě, vojáky z povolání apod. Zahrnoval by oblasti - korupce, trestné činy v oblasti veřejných zakázek, daní apod. Možné také anonymní oznámení

8 Postoj firem 84 procent českých firem podněcuje své zaměstnance, aby upozorňovali na podvody či korupční jednání uvnitř firmy. Společnosti většinou zřizují anonymní databáze či telefonní linky, jak pro své klienty, tak pro své zaměstnance, kde mohou upozorňovat na nekalé praktiky. Sberbank či Komerční banka na ně upozorňují přímo na svých stránkách. Pro banky by whistleblowing schválen již před dvěma lety (osobní podání nebo písemné podání). Ve firmách fungují také ombudsmani, u nichž se dá na nekalé podezření upozornit. Standardní jsou etické kodexy s pravidly, které slouží jako prevence Whistleblowing u nás celoplošně legalizovaný není. Jeho potřebu akcentoval loni například Andrej Babiš či Jiří Dienstbier. České firmy si oblíbily "korupční udavače"

9 TZ §368 Neoznámení TZ §367 Nepřekažení trestného činu Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje …. a neoznámí či nepřekazí…. dopouští se trestného činu. § 331 přijetí úplatku, § 332 podplácení, § 272 obecné ohrožení (zapřičiní nebezpečnou situaci) § 317 ohrožení utajované informace TZ Zákon č. 40/2009 Sb.

10 Formy korupce v TZ - Zákoně č. 40/2009 Sb. Úplatek - „neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.“ Co lidé považují za úplatek? Spropitné, dary učitelům……………………………………… ne Dary po provedeném úkonu ………………………………….ne (viz Otáhal) Dary, peníze předem s nárokováním výhody……………… ano Větší tendenci podplácet mají lidé s vyšším vzděláním, bohatší a podnikatelé Současný trestní zákoník neobsahuje žádnou spodní hranici, od níž už nejde jen o neetický dárek, ale o úplatek. Kdo rád příjme: úředníci, zdravotníci, soudy Komu dali: zdravotnictví, úředníci……..

11 Úplatek je…. Přijetí úplatku (TZ § 331) Uplácený. Jednoznačně nejrozšířenější forma korupce. Majetková (finanční nebo materiální prospěch, protislužba) i nemajetková povaha. Pro posouzení trestného činu úplatkářství není stanovena dolní hranice hodnoty úplatku, ale je posuzována tzv. společenská nebezpečnost. Podplácení (TZ § 332) Uplácející. Dopustí se ho ten, kdo jinému (přímo osobě obstarávající věc nebo prostředníkovi) v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek. Nepřímé úplatkářství (§ 333) Nepřímého úplatkářství se dopouští osoba, která žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem působit na výkon pravomoci veřejného činitele, nebo za to, že tak již učinil. Dále ten, kdo z tohoto důvodu takový úplatek poskytne, nabídne nebo slíbí.

12 § 229 Zneužití pravomoci úřední osoby Úřední osoba chce sobě nebo jinému opatřit neoprávněný prospěch a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím právnímu předpisu, b) překročí svou pravomoc, c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci

13 § 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu – je potrestána…… Diskuze: Neplnění povinností nemusí naplnit podmínky skutkové podstaty trestného činu Kde je hranice mezi,nesprávným‘ výkladem či právním názorem a trestněprávní odpovědností. 500 000 Kč Svádění k maření výkonu spravedlnosti

14 § 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji (1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. (2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.

15 Lidský faktor ve veřejné správě „vše je o lidech“ - veřejná správa a etika jsou prázdné pojmy, pokud k nim nepřiřadíme osobu úředníka…………. Speciální kategorie zaměstnanců - důraz na loajalitu, morálku, zodpovědnost, nestrannost, uvědomování si své odpovědnosti, etické cítění aj. Ve veřejném zájmu se pracuje s důležitými a často závažnými informacemi, úřednící tak představují určitou moc. Oproti běžnému výrobnímu procesu, kde jsou jasně nastaveny konkrétní cíle, nelze ve veřejné správě aplikovat standardní kontrolní opatření. Kvalita „služby veřejnosti“ je postavena především na samotném fungování systému veřejné správy za podpory příslušných zákonných úprav, morální a profesionální kvality zaměstnanců Je třeba klást důraz na výběr uchazečů, následné průběžné odborné vzdělávání, nejen v oblasti profesní, ale i v otázkách etiky a morálky.

16 Etický kodex- korupce (1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s rozhodováním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování. Dary nebo výhody poskytované úředníku a zaměstnanci veřejné správy zaměstnavatelem tímto nejsou dotčeny. (2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy jedná tak, aby se při plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána. (3) Úředník a zaměstnanec veřejné správy se vyvaruje vztahu vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost. (4) Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se úředník a zaměstnanec veřejné správy dozvěděl hodnověrným způsobem, je úředník a zaměstnanec veřejné správy povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení. Dále je úředník a zaměstnanec veřejné správy povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné výhody. (5) Ve všech případech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda úředník a zaměstnanec veřejné správy postupuje v souladu s tímto článkem, informuje úředník a zaměstnanec veřejné správy svého nadřízeného a postupuje dle jeho pokynů.

17 Etický kodex - mlčenlivost (1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů veřejné správy, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost zaměstnavatele. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření na korupční jednání. (2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu úřední činnosti, zejména o osobních údajích nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěn.

18 Měření korupce CPI - (od roku 1995) Index vnímání korupce těmi, kdo s ní mohou přijít do kontaktu (Corruption Perception Index). CPI se zaměřuje na korupci ve veřejném sektoru a seřazuje země podle stupně vnímání existence korupce mezi úředníky veřejné správy a politiky. V roce 2003 index srovnával 133 zemí, v roce 2014 175 zemí. V rozsahu indexu znamená 0 nejvyšší korupci a 100 korupci nejnižší. BPI - Index plátců úplatku Bribe Patera index (od roku 1999). Index BPI seřazuje exportující země světa podle jejich sklonu k uplácení (vede Čína, Indie, Rusko).

19 2014 - čím tmavší červená, tím větší vnímání korupce

20 Korupce v Česku 2016 37. příčka ze 168 zemí v horší části Evropy s 57 body, průměr je 65 Dánsko, Finsko, Nový Zéland Itálie, Bulharsko

21 Testy korupční odolnosti Budete-li chtít získat prestižní OSVĚDČENÍ KORUPČNÍ ODOLNOSTI, které jednoznačně zvýší Vaši prestiž a cenu nejen na trhu práce, kontaktujte nás na adrese: info@testy-korupce.cz. Kontaktní formulář je zdeinfo@testy-korupce.czzde Budete-li chtít získat prestižní OSVĚDČENÍ KORUPČNÍ ODOLNOSTI, které jednoznačně zvýší Vaši prestiž a cenu nejen na trhu práce, kontaktujte nás na adrese: info@testy-korupce.cz. Kontaktní formulář je zdeinfo@testy-korupce.czzde


Stáhnout ppt "Korupce Darování je efektivní, když chcete potěšit,poctít….. A když to tak obdarovaný pochopí."

Podobné prezentace


Reklamy Google