Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veronika Mikšíková TRESTNÁ OPATŘENÍ PRO DĚTI A MLADISTVÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veronika Mikšíková TRESTNÁ OPATŘENÍ PRO DĚTI A MLADISTVÉ."— Transkript prezentace:

1 Veronika Mikšíková TRESTNÁ OPATŘENÍ PRO DĚTI A MLADISTVÉ

2 ROZDĚLENÍ TRESTŮ DLE VĚKU Věkové kategorie: děti – do patnácti let mladiství – patnáct až osmnáct let dospělí – od osmnácti let Při stanovení trestu se musí přihlížet k tomu, zdali se jedná o dítě, mladistvého či dospělého.

3 OPATŘENÍ UDĚLENÁ DĚTEM (DO 15-TI LET) v tomto věku nejsou ještě trestně odpovědné, nemůže se s nimi tedy jednat v souladu s trestním řádem (na rozdíl od jiných zemí) postup dle občanského soudního řádu nutná přítomnost opatrovníka (většinou právník) při provinění odpovídajícímu trestnímu činu je však možné jistá opatření udělit

4 OPATŘENÍ ULOŽENÁ DĚTEM „dohled probačního úředníka zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče ochrannou výchovu“ (www.trestni-rizeni.com, 2008)

5 PŘESTUPEK zaviněné jednání porušující nebo ohrožující zájem společnosti zahrnuje i zavinění z nedbalosti pouze ve věkové kategorii nad patnáct let (ne u dětí) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

6 POSTUP JEDNÁNÍ PŘI PŘESTUPKU Policie předá případ správnímu orgánu obecního úřadu, oddělení sociálně právní ochrany (OSPOD) (obdrží i zákonní zástupci) a oddělení sociálně právní ochrany dětí založeno do spisu Usnesení o přestupcích i trestných činech, který je veden až do zletilosti - do 18ti let věku následují pohovor s mladistvým

7 MOŽNÉ TRESTY PŘI PŘESTUPKU „napomenutí - v případě prvního deliktu (nebo se jedná o drobný delikt) výchovný pohovor může být také zvolen jako řešení pokuta zákaz činnosti - lze uložit mladistvému nejdéle na dobu jednoho roku, nebránil-li by výkon této sankce jeho přípravě na povolání propadnutí věci“ (aplikace.mvcr.cz, 2008) Při opakovaném přestupku možnost uložení výchovného opatření. (viz. dále)

8 TRESTNÝ ČIN (1) nebezpečný a nežádoucí pro společnost trestní zákon č. 140/1961 Sb., trestní řád / zák. č. 141/1961 Sb./. Především v § 291 -§ 301 trestního řádu je popsáno řízení proti mladistvým páchán úmyslně, může být soudně stanoven i u činů z nedbalosti i příprava či jen nezdařilý pokus jsou chápány jako samotný trestní čin osoba, která jen udělala se nazývá pachatel (pokud jde o více lidé, jsou to spolupachatelé)

9 TRESTNÝ ČIN (2) „stupeň nebezpečnosti je určován např.: způsobem provedení činu a následky (úmyslně, z nedbalosti,…) osobou pachatele (mladistvý, recidivista,…) okolnostmi, za kterých byl čin spáchán mírou jeho zavinění a pohnutkou (co vedlo k provedení trestného činu)“ (aplikace.mvcr.cz, 2008)

10 LIDÉ PŘÍTOMNÍ PŘI UDĚLENÍ TRESTU po sdělení obvinění vždy musí být přítomen obhájce mladistvého (advokát) právo být přítomni mají zákonní zástupci pachatele kurátor pro mládež má též právo se zúčastnit Po uzavření vyšetřování je spis předán státnímu zastupitelství k vypracování obžaloby.

11 MOŽNOST ZASTAVENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ u trestních činů s horní hranicí do pěti let „soud či státní zástupce mohou zastavit stíhání za podmínek: obviněný se k činu doznal nahradil škodu, pokud byla trestným činem způsobena nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, nebo učinil jiná opatření k její náhradě vzhledem k osobě obviněného a s přihlédnutím k jeho dosavadnímu způsobu života a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující“ (aplikace.mvcr.cz, 2008)

12 TRESTNÍ LÍČENÍ MLADISTVÝCH (1) při osvědčení při zastavení stíhání k němu nedochází, pachatel se musí osvědčit ve zkušební době (6 – 24 měsíců), trestní řízení je ukončeno v opačném případě je vypracována žaloba a dochází k hl. líčení výsledkem líčení je rozsudek obsahující výrok o vinně a výrok o trestu je zde povinná účast právního zástupce

13 TRESTNÍ LÍČENÍ MLADISTVÝCH (2) při líčení se přihlíží k tomu, že jde o mladistvého, o kterého má být věnována zvláštní péče (§ 74 tr. zákona) účelem trestu je vychovat z pachatele řádného občana může být od potrestání upuštěno, pokud samotný pobyt před soudem je vnímám jako dostatečný trest pro mladistvého (mvcr.cz, 2008)

14 MOŽNÁ OPATŘENÍ MLADISTVÝCH (1) „Výchovná opatření: dohled probačního úředníka – probační úředník pravidelně sleduje chování odsouzeného mladistvého v jeho prostředí probační program – jedná se o programy sociálního výcviku, psychologického poradenství, vzdělávací či rekvalifikační programy nebo programy zahrnující obecně prospěšnou činnost (nejedná se o trest obecně prospěšných prací)

15 MOŽNÁ OPATŘENÍ MLADISTVÝCH (2) Výchovná opatření: výchovné povinnosti – povinnosti směřující k zajištění řádného života, např. povinnost bydlet s rodičem, nahradit způsobenou škodu, vykonat společensky prospěšnou činnost, podrobit se léčení závislosti apod. výchovná omezení – např. zákaz návštěv určitých akcí, zákaz styku s konkrétními osobami, zákaz užívání návykových látek apod. napomenutí s výstrahou – soudce nebo v přípravném řízení státní zástupce mladistvému důrazně vytkne protiprávnost jeho činu a upozorní ho na důsledky, které mu hrozí, pokud by se v budoucnu dopouštěl další trestné činnosti.

16 MOŽNÁ OPATŘENÍ MLADISTVÝCH (3) Ochranná opatření: ochranné léčení – např. psychiatrické, protialkoholní, protitoxikomanické nebo sexuologické zabezpečovací detence – je to vlastně ochranné léčení, které ale je vykonáváno v uzavřeném zařízení, spravovaném vězeňskou službou, takže je mnohem těžší z něj uprchnout, než když je léčba vykonávána v lékařském zařízení

17 MOŽNÁ OPATŘENÍ MLADISTVÝCH (4) Ochranná opatření: ochranná výchova – ukládá se v případech, kdy o výchovu mladistvého není dostatečně postaráno, dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána nebo prostředí, v němž mladistvý žije, neskýtá záruku řádné výchovy. Vykonává se ve zvláštních ústavech pro mladistvé. zabrání věci či jiné majetkové hodnoty – týká se to věcí, které byly získány trestným činem nebo věcí, které ohrožují bezpečnost, či věcí, které náleží mladistvému, kterého nelze odsoudit, nebo u něhož bylo upuštěno od uložení opatření.

18 MOŽNÁ OPATŘENÍ MLADISTVÝCH (5) Trestní opatření: obecně prospěšné práce – horní hranice je poloviční oproti trestu obecně prospěšných prací ukládanému dospělým pachatelům, musí se přihlédnout k možnostem mladistvého a jeho poměrům domácí vězení – ukládá se mladistvým za stejných podmínek jako dospělým pachatelům, tedy na dobu až dvou let (jde o nové trestní opatření, které lze uložit od 1.1.2010) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce – mladistvému může být tento trest uložen nejdéle na dobu 5 let (jde o nové trestní opatření, které lze uložit od 1.1.2010)

19 MOŽNÁ OPATŘENÍ MLADISTVÝCH (6) Trestní opatření: peněžité opatření – může být uloženo ve výši 10 až 365 denních sazeb, denní sazba se smí pohybovat v rozmezí 100 – 5.000,- Kč. Opatření lze uložit jen tehdy, je-li mladistvý výdělečně činný nebo to umožňují jeho majetkové poměry peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu – je to vlastně pohrůžka peněžitým opatřením. Mladistvému se stanoví zkušební doba. Pokud v ní nepovede řádný život bude muset peněžité opatření zaplatit. propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty – lze uložit, jedná-li se o věc, která byla použita ke spáchání provinění nebo k tomu byla určena, nebo o věc získanou proviněním či ji získal za věc získanou proviněním.

20 MOŽNÁ OPATŘENÍ MLADISTVÝCH (7) Trestní opatření: zákaz činnosti – uložený zákaz nesmí být na překážku přípravě na povolání mladistvého a nesmí být delší než 5 let vyhoštění – lze uložit jen cizincům, kteří v České republice nemají rodinu a nemají zde ani azyl odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem – je to obdobné jako u dospělých pachatelů, jedná se vlastně o pohrůžku odnětím svobody. Mladistvému se stanoví zkušební doba a pokud v ní nepovede řádný život, bude muset vykonat odnětí svobody v příslušné věznici pro mladisté

21 MOŽNÁ OPATŘENÍ MLADISTVÝCH (8) Trestní opatření: odnětí svobody nepodmíněné – lze je uložit jen tehdy, kdy by žádná jiná opatření nevedla k dosažení účelu zákona, tj. zejména k nápravě mladistvého. Oproti dospělým obviněným se trestní sazby snižují na polovinu, přičemž dolní hranice nesmí přesáhnout jeden rok a horní hranice 5 let odnětí svobody. Pouze v případech, kdy by dospělému pachateli mohl být uložen výjimečný trest, může být opatření odnětí svobody uloženo mladistvému až na 10 let. Toto trestní opatření se vykonává odděleně od dospělých odsouzených ve zvláštních věznicích pro mladistvé nebo alespoň ve zvláštním oddělení věznice (trestni- rizeni.com, rok neznámý). (www.trestni-rizeni.com)“

22 POUŽITÉ ZDROJE http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/souteze/2006/sod/trest_ciny/2prestupek-tc-mladi- skoda-sazba.pdf - použito u informací na s. č. 5 – 13 (informace v uvozovkách jsou přímou citací, bez nich se jedná většinou o shrnutí) http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/souteze/2006/sod/trest_ciny/2prestupek-tc-mladi- skoda-sazba.pdf http://www.trestni-rizeni.com/vyklad-pojmu/trestni-rizeni-ve-vecech-deti-a-mladistvych - použito u informací na s. č. 3 – 4, 14 – 21 (informace v uvozovkách jsou přímou citací, bez nich se jedná většinou o shrnutí) http://www.trestni-rizeni.com/vyklad-pojmu/trestni-rizeni-ve-vecech-deti-a-mladistvych


Stáhnout ppt "Veronika Mikšíková TRESTNÁ OPATŘENÍ PRO DĚTI A MLADISTVÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google