Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTORSKÉ PRÁVO A EVROPSKÁ UNIE PF UK 19. dubna 2012 JUDr. Dagmar Hartmanová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTORSKÉ PRÁVO A EVROPSKÁ UNIE PF UK 19. dubna 2012 JUDr. Dagmar Hartmanová"— Transkript prezentace:

1 AUTORSKÉ PRÁVO A EVROPSKÁ UNIE PF UK 19. dubna 2012 JUDr. Dagmar Hartmanová Dagmar.Hartmanova@mafra.cz

2 Autorské právo a Evropská unie.

3 obsah přednášky harmonizace autorského práva v rámci EU obecně směrnice o autorském právu přijaté na základě Zelené knihy 1988 směrnice o informační společnosti kolektivní správa

4 přednost evropského práva 1.5.2004 vstup České republiky do EU změna Ústavy ČR: článek 10: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. článek 10a odst. 1: „Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.“

5 Smlouva o založení ES  o autorském právu nikde výslovně nemluví (neexistují počítačové programy, databáze, satelitní a kabelové vysílání, zábavní průmysl je založen na psaném textu, který má přirozené jazykové hranice)  článek 295: „Tato smlouva se nijak nedotýká úpravy vlastnictví, uplatňované v členských státech.“  články 28 a 29: volný pohyb zboží – zákaz omezení dovozu a vývozu  článek 30: omezení volného pohybu zboží  článek 49: volný pohyb služeb  články 81 a 82: ochrana hospodářské soutěže

6 volný pohyb zboží a jeho omezení článek 28 a 29 Smlouvy ES: Množstevní omezení dovozu a vývozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, jsou zakázána. článek 30 Smlouvy ES: „Články 28 a 29* nevylučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné** veřejnou mravností, veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí a zvířat, ochranou rostlin, ochranou národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy.“ * volný pohyb zboží: odstraňování množstevních omezení **anglicky: „justified“, německy: „gerechtfertigt“, francouzsky: „justifiées“ = spíše „ospravedlnitelné“

7 principy jednotného trhu každý produkt, který je zákonně vyroben a prodáván v jednom členském státu, musí být možné uvést na trh ve všech ostatních státech ochrana autorského práva obvyklá praxe udělování zvláštních licencí pro jednotlivé státy (jazykové oblasti)

8 Evropský soudní dvůr - rozhodnutí  zejména interpretace článku 30 Smlouvy ES v rámci působnosti ESD podle článku 234 (= výklad Smlouvy ES), a to od 1.1.1969 (= vznik společného trhu v rámci EHS) interpretační pravidla ESD:  jazykový výklad (porovnávání všech jazykových verzí)  systematický výklad (v rámci celého acquis)  výklad podle znění recitálů směrnic  výklad sekundárního práva ve světle a duchu mezinárodního práva  teleologický výklad („effet utile“ = garance praktického účinku)

9 existence práv x výkon práv Případ 78/70 Deutsche Grammophon  paralelní dovozy v rámci EHS (Německo a Francie)  výrobce zvukového záznamu se domáhal práva zákazu prodeje dovezených nosičů  ESD: posouzení jednání z pohledu článků 30, 81 a 82 Smlouvy ES: Smlouva nemá v úmyslu zakázat omezení hospodářské soutěže vyplývající z existence práv průmyslového vlastnictví nebo práv k literárním nebo uměleckým dílům, ale v článku 30 vymezuje hranici mezi existencí těchto práv, která je uznávaná Smlouvou, a výkonem těchto práv způsobem, který je v rozporu s jedním ze základních cílů Smlouvy.

10 princip vyčerpání práva rozšiřování = prvním prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k rozmnoženině díla se souhlasem autora se právo na (další) rozšiřování této rozmnoženiny vyčerpává  55 a 57/80 Musik-Vertrieb membran (autorské právo = obchodní vlastnictví, zejména je-li využíváno obchodně, dodatečné odměny)  158/86 Warner Brothers (pronájem – nevyčerpává se prodejem)  341/87 EMI Electrola (rozdílná doba ochrany – umístění na trh bez „souhlasu“  právo se nevyčerpává)

11 volný pohyb služeb Článek 49 Smlouvy ES Jsou zakázána omezení volného pohybu služeb uvnitř Společenství pro státní příslušníky členských států, kteří podnikají v jiném státě Společenství, než se nachází příjemce služeb.  vztahuje se na užití v nehmotné podobě (= televizní vysílání, veřejné provozování, včetně promítání v kinech)  sdělování veřejnosti – právo se nevyčerpává 62/79 Coditel I. (provozování, sdělování - volný pohyb služeb, dovolené omezení – přenos vysílání po kabelu z jiného členského státu může být porušením výhradní licence třetí osoby ve státě příjmu vysílání)  doba výhradní licence: Coditel II. (hospodářská soutěž)

12 ochrana hospodářské soutěže dohody narušující soutěž (článek 81 Smlouvy ES) Zákaz dohod, které vylučují, omezují nebo narušují soutěž tím, že a) určují nákupní nebo prodejní ceny anebo jiné obchodní podmínky; b) omezují nebo kontrolují výrobu, odbyt, technický rozvoj nebo investice; c) rozdělují trhy nebo zdroje zásobování; d) uplatňují vůči obchodním partnerům rozdílné podmínky při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodněni v hospodářské soutěži; e) podmiňují uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další nesouvisející plnění. zneužití dominantního postavení (článek 82 Smlouvy ES) Zákaz zneužití dominantního postavení: a) přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených nákupních nebo prodejních cen anebo jiných nerovných obchodních podmínek; b) omezování výroby, odbytu nebo technického vývoje na úkor spotřebitelů; c) uplatňování rozdílných podmínek vůči obchodním partnerům při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodňováni v hospodářské soutěži; d) podmiňování uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další nesouvisející plnění.

13 zneužití dominantního postavení  spojené případy C-241/91 P a C-242/91 P – Magill Irsko 1985 – odmítnutí BBC, ITV a RTE, jakožto nositelů práv k televizním programům poskytnout vydavateli televizního přehledu programů licenci k vydání týdenního programu jejich kanálů  C-481/01 P – IMS (1860 brick structure) Německo 2000 – odmítnutí IMS Health poskytnout konkurenci přístup k formátu zpracování dat o prodeji léků v Německu (rozdělení Německa do 1.860 oblastí) Odmítnutí poskytnou licenci je zneužitím dominantního postavení za předpokladu, že:  licence je žádána pro nové produkty či služby, které nejsou nabízeny majitelem práva  neexistují ospravedlnitelné objektivními důvody  účelem je vyloučení soutěže na příslušném trhu  262/81 Coditel II. (doba trvání výhradní licence)

14 zákaz diskriminace článek 12 Smlouvy ES: „V rámci použití této smlouvy, aniž jsou dotčena její zvláštní ustanovení, je zakázána jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti.“  vztahuje se i na autorské právo a práva související s právem autorským?  spojené případy C-92/92 a C-326/92 – Phil Collins (Římská úmluva - článek 4 písm. a): národní režim pro výkonné umělce, pokud se výkon uskuteční v některém jiném smluvním státě) x princip porovnávání doby ochrany (článek 18 odst. 1 RUB)  C-360/00 Ricordi (dědicové práv) (úmrtí autora před vstupem do ES: Puccini  1924, představení La Bohéme v Německu 1993/1994 a 1994/1995)

15 ZELENÁ KNIHA 1988 vytyčeno 5 základních oblastí harmonizace počítačové programy zakotvení práva na pronájem + vyčerpání práva na rozšiřování autorskoprávní aspekty přeshraničního vysílání sjednocení doby ochrany ochrany databází

16 Problém harmonizace: dvě pojení aut. práva v rámci členských států EU droit d´auter osobnostní princip autor jen fyzická osoba bezformální ochrana originalita v podobě jedinečnosti existence souvisejících práv katalog omezení copyright majetkový princip autorem může být i objednatel (works for hire) registrační princip stačí dílo „původní“ neexistence souvisejících práv fair use doktrína

17 SMĚRNICE O AUTORSKÉM PRÁVU  Směrnice Rady ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů (91/250/EHS  2009/24/EC )  Směrnice Rady ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování, jakož i o některých právech souvisejících s právem autorským v oblasti duševního vlastnictví (92/100/EHS  2006/115/ES)  Směrnice Rady ze dne 27. září 1993 o koordinaci některých pravidel z oboru práva autorského a práv souvisejících s právem autorským vztahujících se na satelitní vysílání a kabelový přenos (93/83/EHS)  Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 o harmonizaci ochranné doby práva autorského a některých práv souvisejících s právem autorským (93/98/EHS  2006/116/ES), 27.9.2011 novela 2011/77/EU  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (96/9/ES)

18 směrnice jako pramen práva  Omezená bezprostřední účinnost = možnost dovolat se směrnice přímo za předpokladu  bezpodmínečnost a dostatečná přesnost ustanovení směrnice  marné uplynutí lhůty k implementaci v členském státě  skutečnost, že bezprostřední aplikací nedochází k uložení povinnosti jednotlivci  aktivní legitimace osoby, která se bezprostřední účinnosti domáhá  Nepřímý účinek = orgány aplikující právo v členských státech jsou povinny vykládat vnitrostátní právo v souladu s netransponovanou nebo nesprávně transponovanou směrnicí.

19 Směrnice Rady ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů (2009/24/EC)  byla již zahrnuta v přednášce dr. Holcové  logicky první na řadě – nejčastější předmět obchodu  stupeň originality: vlastní duševní výtvor autora (není požadována jedinečnost) - krok směrem k systému copyright  vztah autorského práva a hospodářské soutěže je řešen ve dvou případech ve prospěch ochrany hospodářské soutěže:  dekompilace (článek 6)  „minimální práva“ (článek 5)  výkon majetkových autorská práva zaměstnance zaměstnavatelem

20 Směrnice o právu na pronájem a půjčování, jakož i o některých právech souvisejících s právem autorským v oblasti duševního vlastnictví (2006/115/ES)  zakotvení výlučného práva na půjčování (výjimka pro veřejné knihovny) a pronájem (viz 158/86 Warner Brothers)  domněnka postoupení práva na pronájem (+ možnost pro ostatní práva) na výrobce + právo na (spravedlivou) odměnu: článek 2 odst. 7: „Členské státy mohou stanovit, že podpis smlouvy o výrobě filmu sjednané mezi výkonným umělcem a výrobcem filmu se pokládá za svolení k pronájmu za podmínky, že uvedená smlouva stanoví spravedlivou odměnu ve smyslu článku 4.“  Německo: Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern (2002)  WIPO – pokus sjednat smlouvu o výkonech výkonných umělců v audiovizuálních dílech (domněnka převodu práv )  základní harmonizace souvisejících práv

21 Směrnice Rady ze dne 27. září 1993 o koordinaci některých pravidel z oboru práva autorského a práv souvisejících s právem autorským vztahujících se na satelitní vysílání a kabelový přenos (93/83/EHS)  autorskoprávní doplněk ke Směrnici 89/552/EHS - Televize bez hranic  „applicable law“ - odpovědnost ve státě původu - určení začátku řetězce (i pro mimo ES se má za to, že se jedná o vysílání v ES - up-link nebo objednávka vysílání) – článek 1  rozšířený dopad hromadných smluv s možností vyloučení (satelitní vysílání – čl. 3) nebo bez možnosti vyloučení (kabelový přenos – čl. 9)  one-stop-shop - výjimka pro broadcastery z článku 9 - možnost pro vysílatele získat veškerá práva pro vysílání (čl. 10)  pro kabelový přenos - povinnost tzv. mediátorů

22 Směrnice o harmonizaci ochranné doby práva autorského a některých práv souvisejících s právem autorským (2006/116/ES), ve znění 2011/77/EU  doba ochrany 70 let po smrti autora (+ judikatura ESD „nediskriminace“ – Phil Collins, rozhodné datum 1.7.1995)  audiovizuální díla - 70 let po smrti poslední přeživší osoby: režisér, autor dialogů, autor scénáře a autor hudby  audiovizuální díla - jedním z autorů musí být režisér  související práva - 50 let (70 let výkony výkonných umělců na zvukových záznamech a zvukové záznamy)  fotografická díla - stačí původnost (ne jedinečnost)  ochrana dosud nevydaných děl, u nichž už uplynula doba ochrany  ochrana kritických vydání děl

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (96/9/ES)  autorskoprávní ochrana - způsob výběru nebo uspořádání obsahu - vlastní duševní výtvor autora (Bernská úmluva + TRIPS)  „sui generis“ - právo pořizovatele databáze ochrana investice ochrana obsahu proti vytěžování a zužitkování doba ochrany 15 let doba ochrany běží pro každou podstatnou investici  zákaz pořizování rozmnoženin pro osobní potřebu  prosinec 2005  „evaluation report“:  nejasnost pojmu (rozhodnutní ESD z listopadu 2004)  ekonomický dopad směrnice neprokázán  možnosti řešení: zrušení x novelizace x ponechat tak, jak to je (?)

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. září 2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálního díla uměleckého (2001/84/ES)  vztahuje se na prodeje originálů autorských děl (výtvarných)  minimální hodnota 3 000 EUR (členské státy mohou vztáhnout i na levnější díla)  nevztahuje se na první „resale“ u děl do 10 000 EUR, pokud bylo dílo získáno přímo od autora  klouzavě degresivní sazba 4 % - 0,25 %, maximálně 12 500 EUR  materiální reciprocita  správa - možnost dobrovolné nebo povinné kolektivní správy  právo na informace o prodejích pro nositele práv a kolektivní správce  členské státy, které před směrnicí toto právo neměly, mohou jej aplikovat až od 1.1.2010, maximálně 1.1.2012 (pro dědice práv)

25 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. července 1998, kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (98/48/ES)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2001 o harmonizaci některých aspektů práva autorského a práv souvisejících s právem autorským v informační společnosti (2001/29/ES)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu v rámci vnitřního trhu (Směrnice o elektronickém obchodu) (2000/31/ES)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. listopadu 1998 o právní ochraně služeb založených na podmíněném přístupu nebo služeb skládajících se z podmíněného přístupu (98/84/ES)

26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. července 1998, kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (98/48/ES)  služba informační společnosti = každá služba poskytovaná zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb  na dálku = bez současné přítomnosti stran  elektronicky = odeslaná z výchozího místa a přijatá v místě jejího určení prostřednictvím elektronického zařízení pro zpracování a uchovávání dat (včetně digitální komprese) a jako celek odeslaná, přenesená nebo přijatá drátově, rádiově, opticky nebo jinými elektromagnetickými prostředky  individuální žádost příjemce služeb = přenosem dat na individuální žádost.  nevztahuje se na služby rozhlasového vysílání a služby televizního vysílání podle směrnice 89/552/EHS (Televize bez hranic)

27 Smlouvy WIPO: WCT + WPPT  speciální úmluvy k RUB a Římské úmluvě  přijaty na diplomatické konferenci v prosinci 1996  základní problém: Co s užitím na internetu?  možná řešení: konstruovat nový způsob užití (zavrhnuto) x podřadit pod stávající způsoby užití  logicky rozmnožování (samo nestačí – neobsahuje v sobě jako jediné z práv zpřístupnění třetí osobě!) +  po boji zvoleno sdělování veřejnosti (namísto rozšiřování)  zpřesnění definic obou dotčených práv rozmnožování = přímé nebo nepřímé, dočasné nebo trvalé rozmnožování jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, vcelku nebo po částech

28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2001 o harmonizaci některých aspektů práva autorského a práv souvisejících s právem autorským v informační společnosti (2001/29/ES)  článek 1 - nedotčeny zůstávají předcházející směrnice (výjimky a omezení podle článku 5 tak neplatí pro počítačové programy a databáze)  článek 2 - výlučné právo na rozmnožování (přímé, nepřímé, dočasné, trvalé, v jakékoliv podobě)  článek 3 - právo na sdělování veřejnosti pro autory, včetně making available výlučně pro všechny nositele práv  článek 4 - právo na rozšiřování pro autory (vyčerpání práva – podle judikatury ESD)  článek 5 – výjimky a omezení  článek 6 - ochrana prostředků k ochraně práv (nejen obchodování)  článek 7 - ochrana informací o identifikaci práv  článek 8 - sankce

29 článek 3 směrnice - sdělování veřejnosti článek 3 odst. 1: „Členské státy poskytnou autorům výlučné právo udělit svolení nebo zakázat jakékoliv sdělení jejich děl veřejnosti po drátě nebo bezdrátově včetně zpřístupnění jejich děl veřejnosti takovým způsobem, že každý jednotlivec ze strany veřejnosti má k těmto dílům přístup z místa a v době, které si zvolí.“  dotčené způsoby užití: zpřístupňování díla na veřejně přístupné stránce zcela volně zpřístupňování díla na veřejně přístupné stránce s tzv. podmíněným přístupem, to znamená, že koncovému uživateli se dílo zobrazí pouze za předpokladu zadání uživatelského jména a hesla zaslání díla prostřednictvím elektronické pošty konkrétní osobě, resp. osobám zpřístupnění díla konkrétní osobě (zpravidla) způsobem uvedeným v bodě 2 na počítači umístěném v budově (v rámci intranetu)

30 hotelové pokoje  problém: Jedná se v případě umístění televizí na hotelových pokojích o sdělování veřejnosti (užití) či nikoliv?  Španělsko: rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2002 (pro účely trestního řízení – hotelový pokoj = ekvivalent soukromého obydlí)  Nejvyšší soud – změna postoje = TV na hotelovém pokoji nemůže být sdělováním veřejnosti (rozsudek z 10.5.2003)  SGAE v. Rafael Hoteles (SL) – případ u ESD C – 306/05 (OJ C 257 z 15.10.2003) – předběžná otázka: –Je instalace TV v hotelovém pokoji sdělováním veřejnosti podle článku 3 Směrnice o informační společnosti? –Je skutečnost, že se hotelový pokoj považuje za soukromý prostor v rozporu se Směrnicí o informační společnosti? –Jedná se o veřejnost z důvodu toho, že po sobě jdoucí diváci mají přístup k TV?  výsledek: umožnění vnímání vysílání na hotelovém pokoji = sdělování veřejnosti ve smyslu článku 3 směrnice o informační společnosti (rozsudek C 306/5 z 7.12.2006)

31 článek 5 – výjimky a omezení odst. 1 - technické rozmnoženiny - jediná povinná výjimka „Dočasné úkony rozmnožení uvedené v článku 2, které jsou krátkodobé nebo příležitostné a tvoří nedílnou a podstatnou část technologického procesu a jejichž výhradním účelem je umožnit: a) přenos v rámci sítě mezi třetími stranami uskutečněný zprostředkovatelem nebo b) oprávněné užití díla nebo jiného předmětu ochrany a které nemají žádný samostatný hospodářský význam, jsou vyloučeny z práva na rozmnožování stanoveného v článku 2.“ odst. 3: fakultativní výjimky Členské státy mohou stanovit výjimky nebo omezení práv podle článků 2 a 3 v těchto případech: n) užití sdělením nebo zpřístupněním děl nebo jiných předmětů ochrany, které nejsou předmětem prodeje nebo licenčních podmínek, jednotlivcům ze strany veřejnosti pro účely výzkumu nebo soukromého studia, a to prostřednictvím k tomu určených zařízení v prostorách institucí uvedených v odst. 2 písm. c), pokud jsou uvedená díla nebo předměty ochrany součástí sbírek těchto institucí;

32 chybí „applicable law“  původní návrh problematiku upravoval – byla zamítnuta z důvodu obavy zneužití (umístění serverů do států bez příslušné úrovně autorskoprávní ochrany) → dopad: k užití při zpřístupňování na internetu dochází ve všech státech, ze kterých lze server navštívit  praxe: obdoba určení „místa užití“ jako v případě satelitního vysílání, tedy fyzické umístění serveru, odkud se zpřístupňuje  důvod: prakticky lze práva nejlépe vykonat tam, kde skutečně server „leží“  právní nejistota - článek 3 odst. 2 Směrnice o elektronickém obchodu: „Členské státy nemohou z důvodů spadajících do koordinované oblasti omezovat volný pohyb služeb informační společnosti z jiného členského státu.“ – to se však podle článku 3 odst. 3 nevztahuje na autorské právo, práva související a právo k databázi!

33 kolektivní správa  harmonizace ve směrnicích: připuštěna možnost kolektivní správy upraveny principy (zejména směrnice 93/83/EHS – rozšířený dopad hromadných smluv) speciální směrnice chybí  rozhodnutí Evropského soudního dvora v oblastech: 1.kolektivní správce x nositel práva (zneužití dominantního postavení) 2.kolektivní správce x kolektivní správce (dohody narušující soutěž) 3.Kolektivní správně x uživatel (zneužití dominantního postavení)

34 rozhodnutí Evropského soudního dvora  rozsudek BRT II (127/73) – článek 86 odst. 2 Smlouvy ES = výjimka pro osoby, kterým jsou svěřeny služby obecného zájmu se pro KS neplatí 1.rozhodnutí Komise GEMA I a II (71/224/EHS, 72/268/EHS) – možnost zastupovaného vyloučit některá práva z kolektivní správy 2.rozsudek Tournier (395/87) – zákaz odmítnout přímé licencování do zahraničí (v rámci EHS), neodůvodnitelné rozdíly v sazbách 3.rozsudek Kanal 5, TV 4 (52/07) – stanovení odměn pro vysílatele

35 duben 2004 - Zpráva Komise o správě autorských práv a souvisejících práv v informační společnosti  potřeba „Komunitární licence“ pro on-line prostředí - v té době smlouvy BIEM/IFPI a na základě „Santiago Agreement“ (posouzeny Komisí jako závadné z pohledu článku 81 Smlouvy ES) rozšíření recipročních smluv na on-line - možnosti extrateritoriálního licencování dohody výrobců pro Simultcasting  možnosti řešení: jakási obdoba „vyčerpání práva“ pro on-line - jakákoliv licence pro sdělování veřejnosti bude pokrývat celou EU (červenec 2005 STUDIE) použití modelu ze směrnice 93/83/EHS pro satelitní vysílání - určení státu, ve kterém se mají práva pro EU vypořádat (spíše „aplicable law“) nechat to na trhu (viz současná řešení)

36 Doporučení Komise ze dne 18. května 2005 o kolektivní přeshraniční správě autorského práva a práv s ním souvisejících pro zákonné on-line hudební služby 3. Nositelé práv by měli mít právo na svěření správy jakéhokoliv z on-line práv nezbytných k provozování zákonných on-line hudebních služeb s územním rozsahem dle svého výběru kolektivnímu správci práv dle svého výběru, a sice bez ohledu na členský stát sídla nebo státní příslušnosti kolektivního správce práv či nositele práv. 5. S ohledem na udělování licencí k on-line právům by se vztah mezi nositeli práv a kolektivními správci práv, založený buď na smluvních ujednáních nebo statutárních ustanoveních členství, měl řídit alespoň tímto: a) nositelé práv by měli mít možnost určit, která on-line práva svěří do kolektivní správy; b) nositelé práv by měli mít možnost určit územní rozsah mandátu kolektivních správců práv; c) nositelé práv by měli mít, po včasném oznámení svého úmyslu, právo na odebrání jakéhokoliv z on-line práv a na převedení správy těchto práv vykonávané pro více území na jiného kolektivního správce práv, a sice bez ohledu na členský stát sídla nebo státní příslušnosti kolektivního správce práv či nositele práv; d) v případě, že nositel práv převedl správu on-line práva na jiného kolektivního správce práv, aniž by tím byly dotčeny ostatní formy spolupráce mezi správci práv, měli by všichni dotčení kolektivní správci práv zajistit, aby tato on-line práva byla vyňata ze stávající vzájemné smlouvy o zastupování, kterou mezi sebou uzavřeli.

37 Konec prezentace Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "AUTORSKÉ PRÁVO A EVROPSKÁ UNIE PF UK 19. dubna 2012 JUDr. Dagmar Hartmanová"

Podobné prezentace


Reklamy Google