Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín Formulář žádosti – MSSF Benefit, legislativa Ing. Marek BERAN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín Formulář žádosti – MSSF Benefit, legislativa Ing. Marek BERAN."— Transkript prezentace:

1 Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín Formulář žádosti – MSSF Benefit, legislativa Ing. Marek BERAN

2 Osnova 1.Informační systém strukturálních fondů 2.Legislativa týkající se SROP 3. Další informace

3 Informační systém strukturálních fondů 1

4 Monitorovací systém strukturálních fondů (MSSF) Informační systém sloužící pro monitorování implementace programů a projektů spolufinancovaných ze SF MSSF Central – IS určený pro řídící orgán, poskytuje souhrnné informace o přípravě i stavu realizace OP MSSF Central – IS určený pro řídící orgán, poskytuje souhrnné informace o přípravě i stavu realizace OP MONIT – IS zprostředkujících subjektů umožňuje sledování projektů MONIT – IS zprostředkujících subjektů umožňuje sledování projektů BENEFIT – program pro vyplnění žádosti, slouží pro žadatele BENEFIT – program pro vyplnění žádosti, slouží pro žadatele 

5 Elektronická verze formuláře žádosti - Benefit  určen pro žadatele ve SROP, intuitivní a uživatelsky přívětivý, intuitivní a uživatelsky přívětivý, důkladná a vyčerpávající nápověda, důkladná a vyčerpávající nápověda, umožňuje vytisknout papírovou verzi žádosti, umožňuje vytisknout papírovou verzi žádosti, výběry z číselníků, výběry z číselníků, kontrolní funkce, kontrolní funkce, ke stažení z webu. ke stažení z webu.

6 Elektronická verze formuláře žádosti - Benefit

7

8

9

10

11

12 Oblasti vyplňované v elektronické žádosti Stručný obsah projektuStručný obsah projektu Základní ekonomické informace o žadateliZákladní ekonomické informace o žadateli Výchozí situace a zdůvodnění projektuVýchozí situace a zdůvodnění projektu Všeobecný cíl projektuVšeobecný cíl projektu Specifické cíle projektuSpecifické cíle projektu Popis aktivit projektuPopis aktivit projektu Připravenost projektu k realizaciPřipravenost projektu k realizaci Předpoklady a rizika realizace projektuPředpoklady a rizika realizace projektu 

13 Oblasti vyplňované v elektronické žádosti Přehled o financování projektuPřehled o financování projektu Harmonogram projektuHarmonogram projektu Uznatelné náklady projektuUznatelné náklady projektu Hodnotící ukazatele projektuHodnotící ukazatele projektu Udržitelnost projektuUdržitelnost projektu Vliv na životní prostředíVliv na životní prostředí Veřejné zakázky vztahující se k realizaciVeřejné zakázky vztahující se k realizaciprojektu Zkušenosti žadatele s řízením projektůZkušenosti žadatele s řízením projektů Povinné přílohy projektuPovinné přílohy projektu 

14 Požadavky na instalaci Systémové požadavky: Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows NT nebo Windows XPMicrosoft Windows 95, Windows 98, Windows NT nebo Windows XP Hardwarové požadavky: Minimální: Procesor Pentium 166 MHz,Minimální: Procesor Pentium 166 MHz, 64 MB RAM, 2 MB místa na disku Doporučené: Procesor Pentium 700 MHz, 128 MB RAMDoporučené: Procesor Pentium 700 MHz, 128 MB RAM Rozlišení monitoru: minimálně 800 x 600 bodůRozlišení monitoru: minimálně 800 x 600 bodů 

15 Legislativa týkající se SROP 2

16 Základní legislativa Evropská legislativa 1260/1999 – obecná ustanovení1260/1999 – obecná ustanovení o strukturálních fondech 1685/2000 – způsobilost výdajů1685/2000 – způsobilost výdajů 448/2004 – upr. způsobilost výdajů448/2004 – upr. způsobilost výdajů 1159/2000 – informační a propag. opatření při pomoci ze SF1159/2000 – informační a propag. opatření při pomoci ze SF 448/2001 – provádění oprav při financování pomoci ze SF448/2001 – provádění oprav při financování pomoci ze SF 438/2001 – podrobná pravidla pro řízení a kontrolu438/2001 – podrobná pravidla pro řízení a kontrolu 1783/1999 – ERDF1783/1999 – ERDF 1784/1999 – ESF1784/1999 – ESF Česká legislativa 128/2000 – o obcích128/2000 – o obcích 129/2000 – o krajích129/2000 – o krajích 248/2000 – o podpoře regionálního rozvoje248/2000 – o podpoře regionálního rozvoje 320/2001 – o finanční kontrole ve veřejné správě320/2001 – o finanční kontrole ve veřejné správě 218/2000 – o rozpočtových pravidlech218/2000 – o rozpočtových pravidlech 250/2000 – o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů250/2000 – o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 100/2001 – o posuzování vlivu na ŽP (EIA)100/2001 – o posuzování vlivu na ŽP (EIA) 40/2004 – o zadávání veřejných zakázek40/2004 – o zadávání veřejných zakázek 1159/2000 – informační a propag. opatření při pomoci ze SF1159/2000 – informační a propag. opatření při pomoci ze SF

17 Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách Zadavatel (§2,3)Zadavatel (§2,3) Předběžné oznámení (§29)Předběžné oznámení (§29) Definice veřejné zakázky (§6)Definice veřejné zakázky (§6) Dělení veřejných zakázekDělení veřejných zakázek - dle druhu (na dodávky, služby, stavební práce) - dle finančního limitu (podlimitní, nadlimitní)

18 Zadavatel - § 2, § 3 1. Veřejný zadavatel ČR, státní příspěvková organizaceČR, státní příspěvková organizace ÚSC a jimi řízené či zřizované příspěvkové org.ÚSC a jimi řízené či zřizované příspěvkové org. FNM, Pozemkový fond, státní fond, zdravotní pojišťovna, dobrovolný svazek obcíFNM, Pozemkový fond, státní fond, zdravotní pojišťovna, dobrovolný svazek obcí PO zřízená zákonem nebo na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a je financována veřejným zadavatelem nebo je jím řízena, nebo veřejný zadavatel jmenuje více než polovinu členů v jejím správním, řídícím n. kontrolním orgánu (např. obchodní společnost vlastněná obcí)PO zřízená zákonem nebo na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a je financována veřejným zadavatelem nebo je jím řízena, nebo veřejný zadavatel jmenuje více než polovinu členů v jejím správním, řídícím n. kontrolním orgánu (např. obchodní společnost vlastněná obcí) 2. PO a FO - která zadává VZ, jež je z více než 50% financována veřejným zadavatelem 3. Sektoroví (odvětvoví) zadavatelé (§ 3) – v případě nadlimitních VZ

19 Cíle a principy zákona č. 40/2004 Transparentnost zadávacího procesu -uveřejňování informací o vyhlášení veřejných zakázek včetně jejich přidělení -Povinnost zadavatele uveřejnit váhy jednotlivých kriterií -Předběžné oznámení (§ 29) Nediskriminace (princip stejného zacházení)

20 Předběžné oznámení - § 29 Povinnost zadavatele předběžně oznámit v OJ (ÚV) veřejné zakázky, které hodlá zadat v daném kalendářním roce, pokud předpokládaná cena všech VZ na dodávky či služby či všech VZ na stavební práce přesáhne stanovený limit (750.000 EUR, resp. 5.000.000 EUR)Povinnost zadavatele předběžně oznámit v OJ (ÚV) veřejné zakázky, které hodlá zadat v daném kalendářním roce, pokud předpokládaná cena všech VZ na dodávky či služby či všech VZ na stavební práce přesáhne stanovený limit (750.000 EUR, resp. 5.000.000 EUR) Kdy: na počátku kalendářního roku, nejpozději však do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtuKdy: na počátku kalendářního roku, nejpozději však do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtu

21 Definice veřejné zakázky - §6 Veřejnou zakázkou je zakázka: na dodávky, služby, nebo stavební prácena dodávky, služby, nebo stavební práce uskutečňuje se za úplatu na základě písemné smlouvyuskutečňuje se za úplatu na základě písemné smlouvy cena přesahuje 2 mil. Kč bez DPHcena přesahuje 2 mil. Kč bez DPH

22 Dělení veřejných zakázek Dle druhu Dle finančního limitu ----------------------------------------------------------------- VZ na dodávky (§7) nadlimitní VZ VZ na služby(§8) podlimitní VZ VZ na stavební práce (§9)

23 Finanční limity veřejných zakázek Nadlimitní VZ je VZ, jejíž předpokládaná cena dosáhne nebo přesáhne: 200.000 EUR (VZ na dodávky)200.000 EUR (VZ na dodávky) 200.000 EUR (VZ na služby)200.000 EUR (VZ na služby) 5.000.000 EUR (VZ na stavební práce)5.000.000 EUR (VZ na stavební práce)

24 Nařízení Komise č. 1159/2000 Informační a propagační opatření určená pro širokou veřejnost zahrnují: a) u investic do infrastruktury s celkovými náklady více než 3 mil. EUR postavení velkoplošných reklamních panelůpostavení velkoplošných reklamních panelů umístění trvalých pamětních desek na místech přístupných široké veřejnostiumístění trvalých pamětních desek na místech přístupných široké veřejnosti

25 Nařízení Komise č. 1159/2000 b) u spolufinancovaných opatření zaměřených na vzdělávání a zaměstnanost: informaci pro příjemce vzdělávacích opatření o tom, že se účastní opatření financovaného EUinformaci pro příjemce vzdělávacích opatření o tom, že se účastní opatření financovaného EU opatření zaměřená na to, aby si široká veřejnost uvědomila roli EU (odborné vzdělávání, zaměstnanost, RLZopatření zaměřená na to, aby si široká veřejnost uvědomila roli EU (odborné vzdělávání, zaměstnanost, RLZ c) u investic do podniků základní informace pro příjemcezákladní informace pro příjemce

26 Nařízení Komise č. 1159/2000 Základní typy propagace: -velkoplošné reklamní panely (infrastruktura) -pamětní desky (trvalé, jednoroční – investice do podniků) na místech přístupných široké veřejnosti (kongresová centra, letiště, nádraží apod.) -plakáty (zabezpečuje‚ ŘO) – RLZ, vzdělání a zaměstnanost -sdělení příjemcům -informační a komunikační materiál - publikace (brožury, letáky), www aj. -informační akce (konference, semináře, veletrhy aj.)

27 Další informace 3

28 Více informací naleznete na webovských stránkách Zlínského kraje http://www.kr-zlinsky.cz, http://www.kr-zlinsky.cz/dotace a od poloviny května na webovských stránkách regionu soudržnosti http://www.nuts2strednimorava.cz 

29 Děkuji za pozornost Ing. Marek BERAN marek.beran@kr-zlinsky.cz tel. 577 043 303 Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín


Stáhnout ppt "Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín Formulář žádosti – MSSF Benefit, legislativa Ing. Marek BERAN."

Podobné prezentace


Reklamy Google