Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyznání víry Křesťanské vyznání víry 25-29. Petra Petra - I believe Petra existovala nepřetržitě od roku 1972, natočila 20 studiových a dvě živá alba,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyznání víry Křesťanské vyznání víry 25-29. Petra Petra - I believe Petra existovala nepřetržitě od roku 1972, natočila 20 studiových a dvě živá alba,"— Transkript prezentace:

1 Vyznání víry Křesťanské vyznání víry 25-29

2 Petra Petra - I believe Petra existovala nepřetržitě od roku 1972, natočila 20 studiových a dvě živá alba, prodala po celém světě přes sedm milionů hudebních nosičů, získala čtyři ocenění Grammy, deset cen Dove a v roce 2000 byla jako vůbec první rocková skupina uvedena do Síně slávy americké Gospel Music Academy. Nejúspěšnějším projektem Petry se stala deska Beyond Belief (Neuvěřitelné) z roku 1990, která byla spojena i se stejnojmenným hraným evangelizačním filmem. Od poloviny 90. let Petra zápasila s vnitřní krizí způsobenou změnami vydavatelské firmy a producentů a hlavně mnoha personálními obměnami v kapele Situaci se podařilo definitivně stabilizovat až počátkem roku 2003, kdy se mj. do skupiny vrátil její zakladatel Bob Hartman. Křesťanský hudební průmysl, ale mezitím přestal skupinu podporovat, což vedlo k tomu, že Petra v květnu 2005 ohlásila, že po 33 letech svou činnost s koncem roku ukončí.

3 Vyznání víry – co to je? Církev již od počátku vyjadřovala a předávala svou víru v krátkých formulacích Zároveň chtěla velice brzy shrnout podstatu své víry do soustavně uspořádaných výtahů určených zejména čekatelům na křest. „Tento souhrn víry nebyl podle lidských názorů, nýbrž bylo z celého Písma vybráno to, co je v něm nejdůležitější, a tak bylo podáno v úplnosti jediné učení víry. A jako sémě hořčice obsahuje ve zcela malém zrnku mnoho větví, tak tento souhrn víry zahrnuje do několika slov celé poznání pravé zbožnosti obsažené ve Starém i Novém zákoně.“Sv. Cyril Jeruzalémský

4 Vyznání víry Protože shrnují víru, kterou vyznávají křesťané nazývají se tyto souhrny: Vyznání víry Krédo (z lat. credo=věřím) Symboly víry Poprvé se vyznání víry pronáší při křtu Protože se křest uděluje v jménu Nejsvětější Trojice jsou i pravdy víry seřazeny podle svého vztahu k osobám Trojice

5 Vyznání víry Všechny formule vyznání víry jsou rozvinutím víry v Trojjediného Boha. Vyznání víry je rozděleno na tři části 1)Věnována Bohu Otci a obdivuhodnému dílu stvoření 2)Věnována Ježíši Kristu a tajemství lidského vykoupení 3)Věnována Duchu svatému, který je zdrojem a základem našeho posvěcení

6 Vyznání víry Jaké máme vyznání víry? Apoštolské vyznání víry Název podle toho, že věrně shrnuje víru apoštolů Starobylé křestní vyznání Církve V Církvi je po celou dobu ve velké vážnosti „Je to vyznání, které opatruje římská Církev, v níž měl svůj stolec sv. Petr, první z apoštolů, a kam přinesl i společné vyjádření víry.“ sv. Ambrož

7 Vyznání víry Nicejsko-cařihradské vyznání víry Plod prvních ekumenických koncilů Dodnes společné východním i západním Církvím V mnoha bodech podrobnější a jasnější než Apoštolské vyznání víry „Toto vyznání je duchovní pečeť, je to rozjímání našeho srdce a stále přítomná stráž: je to určitě poklad naší duše.“ Sv. Ambrož

8 V co vlastně věříš? Napiš vedle sebe ve sloupcích Apoštolské a Nicejsko-cařihradské vyznání víry

9 Nicejsko-cařihradské vyznání víry Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

10 I. Věřím v jednoho Boha Víra, že Bůh je jediný má svůj kořen ve zjevení samotného Boha ve SZ Podle Písma je Bůh jen jeden Podle zákonů logiky může existovat také jen jeden Bůh Kdyby existovali dva a více bohů, byl by jeden zároveň omezením toho druhého Ani jeden by nebyl nekonečný, dokonalý, všemohoucí… – ani jeden by nebyl skutečným Bohem

11 I. Věřím v jednoho Boha Bůh se zjevil Izraeli, svému vyvolenému národu jako jediný: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.“ Dt 6,4-5

12 II. Bůh zjevuje své jméno Bůh si nepřeje zůstat neznámým. Nechce být milován jen jakési pocitové či tušené „vyšší bytí.“ Jméno vyjadřuje bytí, totožnost osoby a smysl života. Bůh má jméno – není nějakou neosobní bezejmennou silou. Sdělit své jméno znamená dát se druhým poznat a v jistém smyslu se jim vydat, stát se přístupným, dát možnost důvěrného poznání a osobního oslovení.

13 II. Bůh zjevuje své jméno Ex 3,13-15 JHVH – Jsem, který jsem byl Jsem, který je Jsem, který budu, Jsem ten, který je s vámi Tím, že Bůh zjevuje svoje jméno zároveň zjevuje svoji věrnost od věků do věků Bůh, který zjevuje svoje jméno jako: „Já jsem“, se zjevuje jako Bůh, který je přítomen vždy, zde, u svého lidu, aby ho spasil

14 II. Bůh zjevuje své jméno Z úcty se Boží jméno v Izraeli nikdy nevyslovovalo a nevyslovuje Nahrazovali jej opisy: Adonai – Pán El šadaj – Bůh všemohoucí El Eljon – Bůh nejvyšší Šamajím – Nebesa Elohim - Bůh

15 II. Bůh zjevuje své jméno Po hříchu Izraele, kdy se vzdálil od Boha a začal se klanět Zlatému teleti, Bůh vyslyší Mojžíšovu prosbu a opět jde s nevěrným lidem a tak mu projevuje svou lásku. Mojžíš prosím Hospodina, aby směl spatřit jeho slávu a Bůh odpovídá: „Všechna má dobrota předejde před tebou a vyslovím před tebou svoje jméno Hospodin. (…) A Hospodin přechází kolem Mojžíše a volá: Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný.“

16 II. Bůh zjevuje své jméno Boží jméno „Jsem“ vyjadřuje věrnost Boha, která navzdory nevěrnosti člověka se osvědčuje milosrdenstvím tisíců pokolení těm, kteří jej poslouchají Srov. Ex 34,7 Bůh se zjevuje jako nekonečně milosrdný a půjde tak daleko, že dá svého jednorozeného Syna Ježíše, aby nám dal nový život a osvobodil od hříchů

17 II. Bůh zjevuje své jméno Během staletí víra Izraele rozvíjela a prohlubovala bohatství, které je obsaženo ve zjevení Božího jména 1.Bůh je jediný, mimo něho nejsou žádní jiní bohové 2.Přesahuje svět i dějiny 3.Zůstává beze změny 4.On je od věků a na věky – zůstává věrný sám sobě a svým příslibům

18 II. Bůh zjevuje své jméno Zjevení Božího jména „Jsem, který jsem“ obsahuje pravdu, že jedině Bůh je Bůh je plnost veškeré dokonalosti Bez počátku a bez konce Všichni ostatní tvorové svým bytím a vlastnostmi závisí na jediném bytí, kterým je Bůh Bůh jediný je totožný se svým bytím, on sám je vším, čím je

19 Kuttles – What Faith Can Do Kutless je křesťanská rocková skupina z Portlandu v Oregonu. Skupina vznikla v Portlandu ve státě Oregon jako chválící skupina s názvem Call Box v roce 2000. Jméno si změnili na Kutless před vydáním jejich prvního alba se třemi skladbami, po kterém následovala jejich stejnojmená debutová dlouhohrající deska, vydaná roku 2002 ve spolupráci se společností BEC Recordings. Jméno skupiny vzniklo podle Biblického verše Římanům 6,23, který říká: "Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je věčný život v Kristu Ježíši" Protože, jak skupina říká, "Vzal na sebe naše rány…, zanechal nás bez ran“ (v angličtině ´Kutless´, skupina si počáteční písmeno změnila z ´c´ na ´k´).

20 III. Bůh, „ten, který je“, je pravda a láska Bůh, „ten, který je“, je „nejvýš milosrdný a věrný“ Bůh ukazuje ve svých dílech svou: Laskavost Dobrotu Milost a svou lásku Spolehlivost Stálost Věrnost Pravdu

21 III. Bůh, „ten, který je“, je pravda a láska BŮH JE PRAVDA Bůh je pravda sama (opět z filosofického pojetí boha: kdyby nebyl, nebyl byl to Bůh) a tedy jeho slova nemohou klamat Proto se lze na něj ve všem spolehnout s plnou důvěrou v pravdivost a věrnost jeho slova – nemůže klamat, ani být klamán Hřích člověka měl původ ve lži pokušitele, který navedl k pochybnostem a nedůvěře v Boží slovo, v jeho dobrotu a v jeho věrnost.

22 III. Bůh, „ten, který je“, je pravda a láska BŮH JE LÁSKA Během svých dějin mohl Izrael objevit, že byl pouze jeden důvod, proč se mu Bůh zjevil, vyvolil mezi národy – Boží láska, kterou si Izrael ničím nezasloužil Bůh z lásky Izrael nikdy nepřestal zachraňovat a odpouštět mu jeho nevěrnost

23 III. Bůh, „ten, který je“, je pravda a láska Láska Boha k Izraeli je: přirovnávána k lásce otce k vlastnímu synu mnohem mocnější než láska, kterou má matka k vlastnímu dítěti silnější než jak ženich miluje svou nevěstu a překonává všechny nevěrnosti Izraele tak silná, že Bůh daruje člověku to nejcennější: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan3,16

24 III. Bůh, „ten, který je“, je pravda a láska Bož láska je věčná „I kdyby hory ustoupily a pahorky kolísaly, má láska od tebe neustoupí.“ Iz 54,10 Svatý apoštol Jan jde ještě dál, když tvrdí: „Bůh je láska.“ Samo bytí Boha je láska – věčné sdílení lásky (Duch Sv.) mezi Otcem a Synem Bůh nás určil k tomu, abychom na tomto sdílení lásky měli podíl a mohli se ho účastnit když chceme

25 IV. Co vyplývá z víry v jediného Boha Poznávat velikost a velebnost Boží – stále musíme objevovat Boží velikost a dobrotu Žít v neustálé vzdávání díků – je-li Bůh dobrý, pak všechno, co jsme a co máme je od něho Poznávat sounáležitost a pravou důstojnost všech lidí – všichni jsme stvořeni, abychom odráželi krásu a dobrotu Boží Správně užívat stvořených věcí – víra v Boha nás vede k tomu, abychom stvořených věcí užívali natolik, nakolik nás k Bohu přivádí a zříkali se jich natolik, nakolik nás od něj vzdalují. Důvěřovat Bohu za všech okolností – a to i ve chvílích těžkých a náročných, dokonce i při bolesti utrpení a smrti

26 Děkuji za pozornost a těším se na víkendovce


Stáhnout ppt "Vyznání víry Křesťanské vyznání víry 25-29. Petra Petra - I believe Petra existovala nepřetržitě od roku 1972, natočila 20 studiových a dvě živá alba,"

Podobné prezentace


Reklamy Google